Informacja handlowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja handlowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

- Czy udostępnienie bezzwrotne (przekazanie) i zwrotne (użyczenie): tablic, ekspozytorów, opisanych w stanie faktycznym, nie podlega ograniczeniom art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tzn. wydatki te są w całości kosztem uzyskania przychodów w przypadku traktowania ww. tablic i ekspozytorów jako spełniających cechy materiałów informacyjnych?- Czy tablice lub ekspozytory udostępnione przez Spółkę, które nie posiadają elementów wartościujących oraz oceniających produktów lub towarów zamontowanych na ww. tablicach lub ekspozyturach, są formą informacji handlowej, niepodlegającej ograniczeniom art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2005r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 30.12.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zagadnienia czy tablice lub ekspozytory, do których zamontowane są produkty i towary oferowane do sprzedaży, udostępniane bezzwrotnie (przekazanie) i zwrotnie (użyczenie) producentom, hurtowniom oraz sklepom są formą informacji handlowej niepodlegającej ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe. W dniu 30.12.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie materiałów informacyjnych typu ulotki promocyjne, katalogi, stanowią koszty uzyskania przychodów czy koszty reklamy limitowanej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 14 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 14 stycznia 2005 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533). W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka, chcąc poinformować aktualnych, jak również potencjalnych klientów o dystrybuowanych (...)

2011
1
lut

Istota:

Zdaniem Podatnika nieodpłatne przekazywanie materiałów reklamowych w formie plakatów, ulotek, gazetek nie spełnia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ), dlatego też nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności stanowiska?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest sprzedaż detaliczna. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskująca ponosi wydatki na opracowanie i przygotowanie bądź zakup: a) plakatów, na których umieszczane jest zdjęcie towarów sprzedawanych w promocjach z informacją o cenie, opisem oferowanych produktów, b) plakatów zawierających zdjęcia produktów z miejscem na wpisanie przez sklepy sugerowanej ceny produktu, c) gazetek ofertowych – zawierających zdjęcia produktów i ich ceny. Koszty opracowania i wydruku gazetek ofertowych oraz plakatów, o których mowa w pkt a) ponoszą pośrednio producenci towarów znajdujących się w ofercie handlowej sklepów należących do Wnioskującej, w ten sposób, że są oni obciążani przez Wnioskującą fakturą VAT za przygotowanie i wydruk gazet i plakatów, w których zostały umieszczone produkowane przez nich towary. Gazetki (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez spółkę na ogłoszenia w Książkach Telefonicznych i prasie należy potraktować jako reklamy i opodatkować podatkiem VAT należnym ?

Fragment:

(...) sklepów, w których można nabyć oferowany towar za oferowaną cenę, uznać należy za ogłoszenie informacyjne. Gdyby jednak zawierało ono elementy wartościujące (oceniające) zachęcające do zakupów tych towarów, będzie ono miało charakter reklamowy. Tak więc informacja handlowa od reklamy różni się tym, iż nie zawiera elementów wartościujących przedmiot sprzedaży, zachęcających do jego nabycia. Reklama ma na celu nakłonienie potencjalnego nabywcy do zakupu produktu, informacja handlowa zawiera natomiast podstawowe informacje niezbędne do złożenia oferty lub podjęcia rokowań, takie jak adres firmy, przedmiot oferty, cenę sprzedaży lub warunki nabycia. Rozróżnienie informacji handlowej i reklamy ma bardzo wymierne skutkina gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jeżeli firma przekazuje na swoje potrzeby reklamowe lub zużywa na potrzeby reklamy ogłoszenia reklamowe, to wartość tych ogłoszeń należy opodatkować podatkiem od towarów (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy informacja handlowa opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP-2/443/3/04/KH z dnia 17.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje. Pismem z dnia 20.05.2004 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie czy należy naliczać podatek VAT od towarów przekazanych kontrahentom w celu ekspozycji tj. plakatów, podajników, półek i innych materiałów wspierających sprzedaż, a umieszczanych w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej.Jednocześnie wskazano, iż zdaniem Spółki czynność ta nie podlega opodatkowaniu z dwóch przyczyn, gdyż w tym przypadku nie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przekazanie klientom materiałów reklamowych /np. gazetki handlowej/ podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r. (uzupełnione w dniu 21.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwana dalej ustawą, nie posługuje się pojęciem „reprezentacji i reklamy”. Przepisy ustawy odnoszą się w swej treści do przekazywania przez podatnika prezentów. Przekazywanie przez podatnika prezentów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie może być rozpatrywane inaczej jak działania związane z reklamą i reprezentacją. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: - przekazanie lub zużycie towarów na (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy czynność przekazania klientom spółki kasetonów i tablic wskazujących, że dany punkt sprzedaży prowadzony przez klienta sprzedaje towary firmy, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z 30.12.2003 r., (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Swarzędzu 31.12.2003 r.), na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów mogą być jedynie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wydatki na reprezentację i reklamę podobnie jak każdy inny koszt uzyskania przychodu, muszą być celowe i uzasadnione. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że kontrahenci Spółki zobowiązują się do umieszczania w widocznym miejscu flag oraz tablic z logo sprzedającego. Zatem jeśli tablice i kasetony zawierają wyłącznie informację o spółce i oferowanym przez nią towarze, wówczas (...)