Informacja | Interpretacje podatkowe

Informacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie
Fragment:
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28a ustawy o CIT, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1995, dalej: „ Rozporządzenie ”) w którym określono wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – IFT-2/IFT-2R. Art. 26 ust. 3a ustawy o CIT wskazuje, iż płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Przepisy ustawy o CIT regulują również kwestię przekazania informacji w przypadku zakończenia działalności przez płatnika. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3c ustawy o CIT, w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.
2017
21
gru

Istota:
Analogicznie jak w przypadku analizowanych powyżej kwestii związanych z informacjami IFT-2/IFT-2R oraz deklaracjami CIT-10Z, również w przypadku informacji o umowach zawartych z nierezydentami, mając na uwadze zakres sukcesji podatkowej, która będzie miała miejsce w ramach planowanej transakcji połączenia Spółek Przejmowanych z Wnioskodawcą przez ich przejęcie, na Wnioskodawcę jako sukcesora uniwersalnego Spółek Przejmowanych, na którego przejdzie całość praw i obowiązków Spółek Przejmowanych, przejdzie również obowiązek opracowania informacji o umowach z nierezydentami na formularzu ORD-U, które zostały zawarte w 2017 r. przez Spółki Przejmowane.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 68, t.j. z dnia 12 stycznia 2017 r., dalej: „ rozporządzenie o informacji podatkowej ”). Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia o informacji podatkowej, wzór informacji o umowach z nierezydentami określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (wzór formularza informacyjnego ORD-U). Stosownie zaś do brzmienia § 3 pkt 3 rozporządzenia o informacji podatkowej, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, analogicznie jak w przypadku analizowanych powyżej kwestii związanych z informacjami IFT-2/IFT-2R oraz deklaracjami CIT-10Z, również w przypadku informacji o umowach zawartych z nierezydentami, mając na uwadze zakres sukcesji podatkowej, która będzie miała miejsce w ramach planowanej transakcji połączenia Spółek Przejmowanych z Wnioskodawcą przez ich przejęcie, na Wnioskodawcę jako sukcesora uniwersalnego Spółek Przejmowanych, na którego przejdzie całość praw i obowiązków Spółek Przejmowanych, przejdzie również obowiązek opracowania informacji o umowach z nierezydentami na formularzu ORD-U, które zostały zawarte w 2017 r. przez Spółki Przejmowane.
2017
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Wnioskodawca jest więc zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji: informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w RP (IFT-1 lub IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40) - dalej łącznie zwanych „ Informacjami ”. Obecnie Wnioskodawca wysyła informacje PIT-11 za pośrednictwem poczty elektronicznej a częścią procedury jest potwierdzanie przez pracownika otrzymania e-maila z informacją PIT-11 poprzez odsyłacz umieszczony na stronie internetowej. Wnioskodawca chciałby zastosować zmienioną procedurę przy przekazywaniu wszystkich wymienionych wyżej Informacji począwszy do Informacji za rok 2016 i w następnych latach ją kontynuować. Procedura przebiegałaby w sposób opisany poniżej. Wnioskodawca sporządzałby Informację zgodną z ustalonym wzorem, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w pliku w formacie pdf bez możliwości edycji i wysyłał ją drogą poczty elektronicznej pracownikom, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie składane przez pracowników w formie pisemnej obejmowałoby (...)
2017
22
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Wnioskodawca jest więc zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji: informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w RP (IFT-1 lub IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40) - dalej łącznie zwanych „ Informacjami ”. Obecnie Wnioskodawca wysyła informacje PIT-11 za pośrednictwem poczty elektronicznej a częścią procedury jest potwierdzanie przez pracownika otrzymania e-maila z informacją PIT-11 poprzez odsyłacz umieszczony na stronie internetowej. Wnioskodawca chciałby zastosować zmienioną procedurę przy przekazywaniu wszystkich wymienionych wyżej Informacji począwszy do Informacji za rok 2016 i w następnych latach ją kontynuować. Procedura przebiegałaby w sposób opisany poniżej. Wnioskodawca sporządzałby Informację zgodną z ustalonym wzorem, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w pliku w formacie pdf bez możliwości edycji i wysyłał ją drogą poczty elektronicznej pracownikom, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie składane przez pracowników w formie pisemnej obejmowałoby (...)
2017
22
maj

Istota:
W zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201), oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich podpisywania, poświadczenia ich odbioru przez organ, itd. (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej). Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że doręczenie podatnikowi informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również przekazanie informacji PIT-8C może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że: informacja sporządzona będzie według ustalonego wzoru; podatnicy wyrażą zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej; informacja opatrzona będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym; sposób przekazania informacji PIT-8C zapewni płatnikowi możliwość udowodnienia, że podatnik informację otrzymał. Tylko bowiem w przypadku spełnienia powyższych warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania podatnikowi informacji PIT-8C, którego źródłem jest ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
maj

Istota:
Obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji i informacji po podziale spółki akcyjnej przez wydzielenie.
Fragment:
Odnosząc powyższe przepisy dotyczące obowiązku płatnika do złożenia rocznych informacji/deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wskazane informacje/deklaracje obejmujące dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego powinien jako następca prawny tej jednostki sporządzić Bank Przejmujący. Taki wniosek wypływa z analizy powołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ordynacji podatkowej. Jak bowiem wskazano powyżej obowiązek złożenia wskazanych informacji obejmujących dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego Banku Dzielonego stanowi tzw. stan otwarty, który nie skonkretyzuje się przed Dniem Podziału. Skonkretyzuje się on dopiero po Podziale (a dokładnie w roku następującym po Podziale - 2017 r.), tj. w okresie kiedy Biuro Maklerskie nie będzie istnieć jako samodzielny płatnik. W związku z tym, mając na uwadze, że Bank Przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki związane z Biurem Maklerskim Banku Dzielonego, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia informacji pozostających w związku z działalnością Biura Maklerskiego, który to obowiązek skonkretyzuje się po zakończeniu roku, w którym nastąpi Podział.
2017
7
lut

Istota:
Kto (Bank Dzielony czy Bank Przejmuj1cy), w okolicznoociach przedstawionych w opisie zdarzenia przysz3ego, powinien sporz1dzia i przes3aa w3aociwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom informacje o wysokooci przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemaj1cych siedziby lub zarz1du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) w odniesieniu do wyp3at dokonanych w zwi1zku z dzia3alnooci1 prowadzon1 przy pomocy sk3adników maj1tkowych wchodz1cych w sk3ad Czeoci Wydzielonej dokonanych w roku, w którym nast1pi Podzia3 (w tym w okresie od pierwszego dnia roku, w którym przypada Dzien Podzia3u, do konca Dnia Podzia3u)?
Fragment:
Obowi1zek przes3ania tych informacji podatnikom oraz urzedowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie okreolonych w ust. 2a zdanie pierwsze. Na podstawie art. 26 ust. 3a updop p3atnicy s1 obowi1zani przes3aa informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do konca trzeciego miesi1ca roku nastepuj1cego po roku podatkowym, w którym dokonano wyp3at, o których mowa w ust. 1, równie? wówczas, gdy p3atnik w roku podatkowym sporz1dza3 i przekazywa3 informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Zgodnie z art. 26 ust. 3b updop, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, p3atnik, w terminie 14 dni od dnia z3o?enia tego wniosku, jest obowi1zany do sporz1dzenia i przes3ania podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik w3aociwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. Natomiast w razie zaprzestania przez p3atnika prowadzenia dzia3alnooci przed up3ywem terminu, o którym mowa w ust. 3a, p3atnik przekazuje informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania dzia3alnooci (art. 26 ust. 3c updop). Informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporz1dzaj1 i przekazuj1 równie? podmioty, które dokonuj1 wyp3at nale?nooci z tytu3ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie s1 obowi1zane do poboru podatku.
2017
19
sty

Istota:
Kto powinien za ca3y rok, w którym nast1pi Podzia3, sporz1dzia i przes3aa w3aociwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom deklaracje oraz informacje sporz1dzane dotychczas przez Biuro Maklerskie?
Fragment:
Odnosz1c powy?sze przepisy dotycz1ce obowi1zku p3atnika do z3o?enia rocznych informacji/deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przysz3ego nale?y stwierdzia, i? wskazane informacje/deklaracje obejmuj1ce dane za ca3y rok podatkowy zwi1zane z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego powinien jako nastepca prawny tej jednostki sporz1dzia Bank Przejmuj1cy. Taki wniosek wyp3ywa z analizy powo3anych powy?ej przepisów Kodeksu spó3ek handlowych oraz Ordynacji podatkowej. Jak bowiem wskazano powy?ej obowi1zek z3o?enia wskazanych informacji obejmuj1cych dane za ca3y rok podatkowy zwi1zane z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego Banku Dzielonego stanowi tzw. stan otwarty, który nie skonkretyzuje sie przed Dniem Podzia3u. Skonkretyzuje sie on dopiero po Podziale (a dok3adnie w roku nastepuj1cym po Podziale - 2017 r.), tj. w okresie kiedy Biuro Maklerskie nie bedzie istniea jako samodzielny p3atnik W zwi1zku z tym, maj1c na uwadze, ?e Bank Przejmuj1cy wstepuje w prawa i obowi1zki zwi1zane z Biurem Maklerskim Banku Dzielonego, w zwi1zku z czym bedzie zobowi1zany do z3o?enia informacji pozostaj1cych w zwi1zku z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego, który to obowi1zek skonkretyzuje sie po zakonczeniu roku, w którym nast1pi Podzia3.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez Klienta lub Emitenta
Fragment:
Zasadne jest zatem sięgnięcie do wykładni celowościowej, tj. ustalenie jaką intencję miał ustawodawca wprowadzając analizowany przepis do porządku prawnego skoro nie było nią z pewnością żeby każdy kto posiada informację o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT, uzyskanego przez osobę fizyczną musiał dopełnić obowiązku informacyjnego składając PIT-8C. W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), którą wprowadzony został do art. 39 ust. 3 obowiązek sporządzania informacji PIT-8C zawarte zostało wyjaśnienie, że do sporządzenia imiennej informacji będą zobowiązane jedynie „ podmioty za pośrednictwem, których podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych ”. Należy zatem stwierdzić, że zamiarem ustawodawcy było nałożenie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, które czynnie uczestniczą w obsłudze transakcji w związku z czym posiadają rzetelne i kompletne informacje o całokształcie transakcji. W doktrynie wskazuje się, że pośrednictwo to powinno polegać na dokonywaniu faktycznych rozliczeń, tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT powinien spoczywać na podmiotach, które dokonują wypłaty przychodu określonego w art. 30b.
2016
17
gru

Istota:
Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży opisanych samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy wskazanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Natomiast stosownie do art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371). Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
29
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Informacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.