Informacja | Interpretacje podatkowe

Informacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży opisanych samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy wskazanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Natomiast stosownie do art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371). Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu polegającego na budowie i wdrażaniu systemu informacji przestrzennej
Fragment:
Przedmiotem projektu jest budowa i wdrażanie systemu informacji przestrzennej obejmującego teren całego Powiatu. Polega on na stworzeniu funcjonującej w internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu Powiatu. System informacji przestrzennej tworzony i wdrażany w ramach projektu, zawierał będzie internetową platformę mapową umożliwiającą prezentację i wyszukiwanie różnorodnych informacji generowanych w oparciu o następujący zestaw danych: granice działek geodezyjnych wraz z numerami, granice użytków gruntowych wraz z opisem, granice obrębów geodezyjnych wraz z numerami i nazwami, granice powiatu, granice budynków wraz z dodatkowymi informacjami ich dotyczącymi, obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwektoryzowane dokumenty planistyczne wraz z metadanymi zabudowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, możliwość wykonywania automatycznych wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów ochronnych, powiatowa ewidencja zabytków, tereny inwestycyjne, nieruchomości na sprzedaż, baza przedsiębiorstw działających na terenie powiatu, przebieg sieci infrastruktury technicznej - punkty adresowe.
2016
25
mar

Istota:
Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.
Fragment:
Zgodnie z ust. 14 ww. artykułu, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Natomiast jak stanowi ust. 15 powołanego artykułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Należy wskazać, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. organu należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy, składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
25
mar

Istota:
Czy przesłanie podatnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej imiennych informacji PIT-8C stanowi wykonanie przez Spółkę obowiązku w rozumieniu art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o PIT?
Fragment:
Powszechność formatu pdf oraz dostępność bezpłatnego oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w tym formacie powodują, że podatnicy nie będą mieć kłopotów z zapoznaniem się z przesłanymi informacjami PIT-8C. Informacje zostaną przygotowane według obowiązujących wzorów (określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów) i w takim kształcie przesłane podatnikom. Przesyłane informacje będą zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieuprawnione przy użyciu 4-cyfrowego indywidualnego hasła. Hasła zostaną przekazane podatnikom w sposób gwarantujący ich poufność. Wysyłając informacje PIT-8C podatnikom, Wnioskodawca zarejestruje fakt wysłania informacji pod konkretny adres oraz datę i godzinę wysyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki pod wskazany adres poczty elektronicznej, Wnioskodawca otrzyma automatyczną informację zwrotną o zaistnieniu takiej sytuacji i będzie mógł podjąć działania zmierzające do skutecznego przesłania informacji (np. poprzez weryfikację adresu podanego przez pracownika). Wnioskodawca zapewni, że dane dotyczące wysłania podatnikom informacji PIT-8C w postaci elektronicznej będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia zobowiązań podatkowych za ten rok, za który zostały wystawione informacje wysłane w tej właśnie formie. W piśmie z dnia 18 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie (...)
2016
28
sty

Istota:
W zakresie możliwości uznania za moment wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych momentu udostępnienia podatnikom informacji PIT-8C za pośrednictwem systemu transakcyjnego na platformie Banku lub wysłania na adres poczty elektronicznej
Fragment:
Wnioskodawca rozważa dwa rozwiązania, a mianowicie: pozyskiwanie od Klienta odrębnej zgody na udostępnienie informacji PIT-8C w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub przesłania na wskazany przez klienta adres e-mail, bez pozyskiwania odrębnej zgody od Klienta na wykorzystanie elektronicznego kanału udostępnienia informacji PIT-8C, jednakże po uprzednim zakomunikowaniu zmian kanału dystrybucji przedmiotowej informacji podatkowej w powszechnie wykorzystywany sposób opisany we wniosku o wydanie interpretacji (tj. m.in. na stronie internetowej Wnioskodawcy, w serwisie transakcyjnym, w placówkach Banku w formie wywieszonych komunikatów, w terminalu płatniczymbankomacie), a dodatkowo, w przypadku wysyłki na adres e-mail wykorzystując adres wskazany przez Klienta w dyspozycji odnośnie wykorzystywania elektronicznego kanału do przekazywania korespondencji od Banku. Pytanie Nr 3. Wnioskodawca informuje, iż dla sposobu udostępnienia informacji PIT-8C Klientom w sposób opisany w przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca posiadać będzie odpowiednie informacje zawierające dane identyfikujące Klienta oraz udostępnioną informację PIT-8C (w tym datę wystawienia w serwisie transakcyjnym lub datę wysłania wiadomości e-mail), a także datę pobrania informacji z serwisu transakcyjnego.
2015
3
lis

Istota:
Sporządzenie korekty informacji PIT-8C.
Fragment:
Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji/informacji. Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt deklaracji/informacji. Skorygowanie deklaracji/informacji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji/informacji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Należy jednakże zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw, aby Wnioskodawca dokonał korekty informacji PIT-8C, w której wskazano dane dotyczące dochodu zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w roku, w którym rozpoznano po stronie osoby fizycznej przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania, bowiem informacja ta została sporządzona prawidłowo. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty informacji PIT-8C za 2013 r. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
17
wrz

Istota:
Sporządzenie korekty informacji PIT-8C
Fragment:
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
2015
13
wrz

Istota:
Czy w zawiązku z brzmieniem art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wiążąca informacja taryfowa (potwierdzająca prawidłową klasyfikację statystyczną towaru), którą Zainteresowany otrzymał na produkt będzie obowiązywać w obrocie tym wyrobem na terenie kraju i będzie wiążąca dla organu podatkowego w zakresie prawidłowej klasyfikacji wyrobu i prawidłowej wysokości stawki podatku akcyzowego?
Fragment:
Brzmienie art. 7i ustawy o podatku akcyzowym – „ Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA: 1) nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego; 2) o której mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2;(...) ” wskazuje, że podmiot, który już posiada na wyrób ważną wiążącą informację taryfową nie będzie mógł wystąpić o WIA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zawiązku z brzmieniem art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wiążąca informacja taryfowa (potwierdzająca prawidłową klasyfikację statystyczną towaru), którą Zainteresowany otrzymał na produkt będzie obowiązywać w obrocie tym wyrobem na terenie kraju i będzie wiążąca dla organu podatkowego w zakresie prawidłowej klasyfikacji wyrobu i prawidłowej wysokości stawki podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy, brzmienie art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że podmiot który posiada obowiązującą wiążącą informację taryfową, w przypadku wystąpienia o wydanie WIA otrzyma odmowną decyzję. A zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ma odpowiednio zastosowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju.
2015
9
wrz

Istota:
1) Czy Wnioskodawca w związku z działalnością prowadzoną poprzez Platformę w stosunku do Klientów jest zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PDOF zobowiązany do przesyłania informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PDOF (PIT-8C)?2) Czy Wnioskodawca w związku z działalnością prowadzoną poprzez Platformę w stosunku do Klientów jest płatnikiem podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o PDOF oraz jest zobowiązany do wykonania powiązanych obowiązków sprawozdawczych, w szczególności sporządzania deklaracji, o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF (PIT-8AR) oraz w przypadku Klientów nie będących polskimi rezydentami podatkowymi do przesłania informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o PDOF (IFT-1/IFT-1R) oraz informacji, o której mowa w art. 42c (IFT-3/IFT-3R) ustawy o PDOF?3) Czy Wnioskodawca w związku z działalnością prowadzoną poprzez Platformę w stosunku do Klientów jest płatnikiem podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o PDOP oraz jest zobowiązany do wykonania powiązanych obowiązków sprawozdawczych, w szczególności sporządzania deklaracji, o której mowa w art. 26a ustawy o PDOP (CIT-6R) oraz informacji, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o PDOP (CIT-7) oraz w przypadku Klientów nie będących polskimi rezydentami podatkowymi do przesłania informacji, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o PDOP (IFT-2/IFT-2R) oraz sporządzenia deklaracji, o której mowa w art. 26a ustawy o PDOP (CIT-10Z)?
Fragment:
Natomiast w przypadku wypłat dokonanych na rzecz osób fizycznych nie będących polskimi rezydentami podatkowymi płatnicy są dodatkowo obowiązani do przesłania informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o PDOF (IFT-1/IFT-1R) lub informacji, o której mowa w art. 42c ustawy o PDOF (IFT-3/IFT-3R). Zdaniem Wnioskodawcy, podmioty niebędące polskimi rezydentami podatkowymi nie mają obowiązku odprowadzania jako płatnicy podatku zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi oraz wykonywania powiązanych obowiązków sprawozdawczych, w szczególności przesyłania rocznych deklaracji PIT-8AR do właściwego urzędu oraz w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów imiennych informacji IFT-1/IFT-1R o wysokości dochodu lub informacji IFT-3/IFT-3R. Podmioty te podlegają bowiem prawu podatkowemu obowiązującemu w swoim państwie macierzystym i nie podlegają obowiązkom związanym ze statusem płatnika, które wynikają z polskich przepisów podatkowych, o ile ustawa nie nakłada na nich wprost takich obowiązków. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w literaturze: „ W związku z powyższym uznać należy, że - pomimo braku wyraźnych regulacji w tym względzie - płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych dochodów kapitałowych mogą być tylko podmioty o polskiej rezydencji podatkowej ” (Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki: PIT.
2015
4
wrz

Istota:
Czy przekazanie podatnikowi informacji PIT-8C w opisany wyżej sposób wypełnia dyspozycję art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie podatnikowi informacji PIT-8C w opisany wyżej sposób wypełnia dyspozycję art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą wystawienia informacji PIT-8C jest art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa). Zasadniczym powodem wprowadzenia obowiązku przekazania ww. informacji jest dostarczenie podatnikom, dokonującym odpłatnego zbycia lub realizacji praw z instrumentów finansowych, danych potrzebnych do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego (bez informacji PIT-8C wypełnienie przez nich obowiązku złożenia zeznania byłoby znacząco utrudnione). Przepisy ustawy nie regulują natomiast szczegółowo zasad przekazywania podatnikom informacji wskazanej w art. 39 ust. 3 ustawy, poprzestając jedynie na samym ustanowieniu obowiązku przekazania tej informacji podatnikowi. Również i przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają. Należy zatem przyjąć, że doręczenie podatnikowi informacji PIT-8C może nastąpić nie tylko przez (...)
2015
30
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Informacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.