Informacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu „Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Dalej przepis art. 45ba stanowi: Ust. 3„Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Ust. 4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym”. W zakresie złożenia informacji PIT-8C na podstawie przepisu art. 42a Ustawy PIT osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których (...)

2018
13
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Dalej przepis art. 45ba ust. 3 stanowi, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W zakresie złożenia informacji PIT-8C na podstawie przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące (...)

2018
13
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu „Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Dalej przepis art. 45ba stanowi: Ust. 3„Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Ust. 4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym”. W zakresie złożenia informacji PIT-8C na podstawie przepisu art. 42a Ustawy PIT osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których (...)

2018
9
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu „Deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Dalej przepis art. 45ba stanowi: Ust. 3 „Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Ust. 4. Płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym”. W zakresie złożenia informacji PIT-8C na podstawie przepisu art. 42a Ustawy PIT osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których (...)

2018
1
gru

Istota:

Brak obowiązku składania informacji VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu oraz zapłaty podatku z tego tytułu.

Fragment:

Stosownie do art. 103 ust. 5 ustawy – w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego dopuszczenia do użytku (art. 103 ust. 7 ustawy). Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 103 ust. 7 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 780) określił wzór takiej informacji i jest to druk VAT-23, stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Jak wynika z ww. przepisów, jeżeli podatnik nabywa z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu, który będzie podlegał rejestracji na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski – jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2018
9
sie

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wystawieniem pracownikom przypisanych do Części Wydzielanej informacji PIT-11 oraz PIT-4R.

Fragment:

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o PIT Spółka Dzielona, jako płatnik PIT, jest również zobowiązana przekazać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, osobom przez nią zatrudnionym oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sporządzone według ustalonego wzoru (dalej: „ PIT-11 ”). W związku z planowanym Podziałem, może wystąpić sytuacja, w której termin na złożenie deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpi Dzień Podziału (dalej: „ Rok Podziału ”), upłynie po Dniu Podziału. Możliwe jest zatem, że deklaracja PIT-4R oraz informacji PIT-11 za rok poprzedzający Rok Podziału w stosunku do pracowników przypisanych do Części Wydzielanej zostaną wystawione po Dniu Podziału. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia pracownikom przypisanym do Części Wydzielanej informacji PIT-11 za rok poprzedzający Rok Podziału, w sytuacji, gdy Dzień Podziału nastąpi przed wystawieniem przez Spółkę Dzieloną informacji PIT-11 - zobowiązana będzie Spółka Przejmująca? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia pracownikom przypisanym do Części Wydzielanej informacji PIT-11 za Rok Podziału - zobowiązana będzie Spółka Przejmująca? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia (...)

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki.

Fragment:

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 105 ust. 7 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 780) określił wzór takiej informacji i jest to druk VAT-23, stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Zatem do czynności nabycia dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki od dostawców z innych krajów Unii Europejskiej ma/będzie miał zastosowanie art. 103 ust. 4 i 5 ustawy, tzn. Wnioskodawca ma/będzie miał obowiązek przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabyciu środka transportu (VAT-23) oraz zapłaty podatku od towarów i usług. Podsumowując, w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany do złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i do zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz jest prawidłowe, natomiast stanowisko w zakresie dotyczącym wozidła i koparki jest nieprawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

Fragment:

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa (...) w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b (art. 26 ust. 3a ww. ustawy). Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 (art. 26 ust. 3b ww. ustawy). Stosownie natomiast do art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, (...)

2018
17
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Zdaniem Spółki, przepisy ustawy o PIT w kontekście przekazywania informacji PIT-11 podatnikom nie stawiają szczególnych wymogów co do formy. Możliwe jest zatem doręczenie tej informacji zarówno w sposób tradycyjny przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, za pośrednictwem operatora pocztowego, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty e-mail. W związku z powyższym, mając na uwadze okoliczności, że informacja PIT-11 będzie przesyłana na adres e-mail podany przez pracownika (zleceniobiorcę); Spółka będzie posiadała raport potwierdzający do kogo zostały przesłane wiadomości e-mail zawierające informację PIT-11; plik zawierający informację PIT-11 będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku; informacja będzie sporządzona według określonego w przepisach wzoru; Spółka stoi na stanowisku, że wskazany przez nią sposób doręczania pracownikom (lub zleceniobiorcom) informacji PIT-11 czyni zadość wymogom określonym w ustawie o PIT.

2017
21
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28a ustawy o CIT, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1995, dalej: „ Rozporządzenie ”) w którym określono wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – IFT-2/IFT-2R. Art. 26 ust. 3a ustawy o CIT wskazuje, iż płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Przepisy ustawy o CIT regulują również kwestię przekazania informacji w przypadku zakończenia działalności przez płatnika. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3c ustawy o CIT, w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.