Informacja | Interpretacje podatkowe

Informacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji i informacji po podziale spółki akcyjnej przez wydzielenie.
Fragment:
Odnosząc powyższe przepisy dotyczące obowiązku płatnika do złożenia rocznych informacji/deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wskazane informacje/deklaracje obejmujące dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego powinien jako następca prawny tej jednostki sporządzić Bank Przejmujący. Taki wniosek wypływa z analizy powołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ordynacji podatkowej. Jak bowiem wskazano powyżej obowiązek złożenia wskazanych informacji obejmujących dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego Banku Dzielonego stanowi tzw. stan otwarty, który nie skonkretyzuje się przed Dniem Podziału. Skonkretyzuje się on dopiero po Podziale (a dokładnie w roku następującym po Podziale - 2017 r.), tj. w okresie kiedy Biuro Maklerskie nie będzie istnieć jako samodzielny płatnik. W związku z tym, mając na uwadze, że Bank Przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki związane z Biurem Maklerskim Banku Dzielonego, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia informacji pozostających w związku z działalnością Biura Maklerskiego, który to obowiązek skonkretyzuje się po zakończeniu roku, w którym nastąpi Podział.
2017
7
lut

Istota:
Kto (Bank Dzielony czy Bank Przejmuj1cy), w okolicznoociach przedstawionych w opisie zdarzenia przysz3ego, powinien sporz1dzia i przes3aa w3aociwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom informacje o wysokooci przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemaj1cych siedziby lub zarz1du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R) w odniesieniu do wyp3at dokonanych w zwi1zku z dzia3alnooci1 prowadzon1 przy pomocy sk3adników maj1tkowych wchodz1cych w sk3ad Czeoci Wydzielonej dokonanych w roku, w którym nast1pi Podzia3 (w tym w okresie od pierwszego dnia roku, w którym przypada Dzien Podzia3u, do konca Dnia Podzia3u)?
Fragment:
Obowi1zek przes3ania tych informacji podatnikom oraz urzedowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie okreolonych w ust. 2a zdanie pierwsze. Na podstawie art. 26 ust. 3a updop p3atnicy s1 obowi1zani przes3aa informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do konca trzeciego miesi1ca roku nastepuj1cego po roku podatkowym, w którym dokonano wyp3at, o których mowa w ust. 1, równie? wówczas, gdy p3atnik w roku podatkowym sporz1dza3 i przekazywa3 informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Zgodnie z art. 26 ust. 3b updop, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, p3atnik, w terminie 14 dni od dnia z3o?enia tego wniosku, jest obowi1zany do sporz1dzenia i przes3ania podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik w3aociwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. Natomiast w razie zaprzestania przez p3atnika prowadzenia dzia3alnooci przed up3ywem terminu, o którym mowa w ust. 3a, p3atnik przekazuje informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania dzia3alnooci (art. 26 ust. 3c updop). Informacje, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporz1dzaj1 i przekazuj1 równie? podmioty, które dokonuj1 wyp3at nale?nooci z tytu3ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie s1 obowi1zane do poboru podatku.
2017
19
sty

Istota:
Kto powinien za ca3y rok, w którym nast1pi Podzia3, sporz1dzia i przes3aa w3aociwemu organowi podatkowemu i/lub podatnikom deklaracje oraz informacje sporz1dzane dotychczas przez Biuro Maklerskie?
Fragment:
Odnosz1c powy?sze przepisy dotycz1ce obowi1zku p3atnika do z3o?enia rocznych informacji/deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przysz3ego nale?y stwierdzia, i? wskazane informacje/deklaracje obejmuj1ce dane za ca3y rok podatkowy zwi1zane z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego powinien jako nastepca prawny tej jednostki sporz1dzia Bank Przejmuj1cy. Taki wniosek wyp3ywa z analizy powo3anych powy?ej przepisów Kodeksu spó3ek handlowych oraz Ordynacji podatkowej. Jak bowiem wskazano powy?ej obowi1zek z3o?enia wskazanych informacji obejmuj1cych dane za ca3y rok podatkowy zwi1zane z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego Banku Dzielonego stanowi tzw. stan otwarty, który nie skonkretyzuje sie przed Dniem Podzia3u. Skonkretyzuje sie on dopiero po Podziale (a dok3adnie w roku nastepuj1cym po Podziale - 2017 r.), tj. w okresie kiedy Biuro Maklerskie nie bedzie istniea jako samodzielny p3atnik W zwi1zku z tym, maj1c na uwadze, ?e Bank Przejmuj1cy wstepuje w prawa i obowi1zki zwi1zane z Biurem Maklerskim Banku Dzielonego, w zwi1zku z czym bedzie zobowi1zany do z3o?enia informacji pozostaj1cych w zwi1zku z dzia3alnooci1 Biura Maklerskiego, który to obowi1zek skonkretyzuje sie po zakonczeniu roku, w którym nast1pi Podzia3.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez Klienta lub Emitenta
Fragment:
Zasadne jest zatem sięgnięcie do wykładni celowościowej, tj. ustalenie jaką intencję miał ustawodawca wprowadzając analizowany przepis do porządku prawnego skoro nie było nią z pewnością żeby każdy kto posiada informację o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT, uzyskanego przez osobę fizyczną musiał dopełnić obowiązku informacyjnego składając PIT-8C. W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), którą wprowadzony został do art. 39 ust. 3 obowiązek sporządzania informacji PIT-8C zawarte zostało wyjaśnienie, że do sporządzenia imiennej informacji będą zobowiązane jedynie „ podmioty za pośrednictwem, których podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych ”. Należy zatem stwierdzić, że zamiarem ustawodawcy było nałożenie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, które czynnie uczestniczą w obsłudze transakcji w związku z czym posiadają rzetelne i kompletne informacje o całokształcie transakcji. W doktrynie wskazuje się, że pośrednictwo to powinno polegać na dokonywaniu faktycznych rozliczeń, tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT powinien spoczywać na podmiotach, które dokonują wypłaty przychodu określonego w art. 30b.
2016
17
gru

Istota:
Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży opisanych samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy wskazanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Natomiast stosownie do art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371). Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku w związku z realizacją projektu polegającego na budowie i wdrażaniu systemu informacji przestrzennej
Fragment:
Przedmiotem projektu jest budowa i wdrażanie systemu informacji przestrzennej obejmującego teren całego Powiatu. Polega on na stworzeniu funcjonującej w internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu Powiatu. System informacji przestrzennej tworzony i wdrażany w ramach projektu, zawierał będzie internetową platformę mapową umożliwiającą prezentację i wyszukiwanie różnorodnych informacji generowanych w oparciu o następujący zestaw danych: granice działek geodezyjnych wraz z numerami, granice użytków gruntowych wraz z opisem, granice obrębów geodezyjnych wraz z numerami i nazwami, granice powiatu, granice budynków wraz z dodatkowymi informacjami ich dotyczącymi, obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenów w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwektoryzowane dokumenty planistyczne wraz z metadanymi zabudowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, możliwość wykonywania automatycznych wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów ochronnych, powiatowa ewidencja zabytków, tereny inwestycyjne, nieruchomości na sprzedaż, baza przedsiębiorstw działających na terenie powiatu, przebieg sieci infrastruktury technicznej - punkty adresowe.
2016
25
mar

Istota:
Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.
Fragment:
Zgodnie z ust. 14 ww. artykułu, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Natomiast jak stanowi ust. 15 powołanego artykułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. Należy wskazać, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. organu należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy, składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
25
mar

Istota:
Czy przesłanie podatnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej imiennych informacji PIT-8C stanowi wykonanie przez Spółkę obowiązku w rozumieniu art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o PIT?
Fragment:
Powszechność formatu pdf oraz dostępność bezpłatnego oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w tym formacie powodują, że podatnicy nie będą mieć kłopotów z zapoznaniem się z przesłanymi informacjami PIT-8C. Informacje zostaną przygotowane według obowiązujących wzorów (określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów) i w takim kształcie przesłane podatnikom. Przesyłane informacje będą zabezpieczone przed otwarciem przez osoby nieuprawnione przy użyciu 4-cyfrowego indywidualnego hasła. Hasła zostaną przekazane podatnikom w sposób gwarantujący ich poufność. Wysyłając informacje PIT-8C podatnikom, Wnioskodawca zarejestruje fakt wysłania informacji pod konkretny adres oraz datę i godzinę wysyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki pod wskazany adres poczty elektronicznej, Wnioskodawca otrzyma automatyczną informację zwrotną o zaistnieniu takiej sytuacji i będzie mógł podjąć działania zmierzające do skutecznego przesłania informacji (np. poprzez weryfikację adresu podanego przez pracownika). Wnioskodawca zapewni, że dane dotyczące wysłania podatnikom informacji PIT-8C w postaci elektronicznej będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia zobowiązań podatkowych za ten rok, za który zostały wystawione informacje wysłane w tej właśnie formie. W piśmie z dnia 18 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie (...)
2016
28
sty

Istota:
W zakresie możliwości uznania za moment wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych momentu udostępnienia podatnikom informacji PIT-8C za pośrednictwem systemu transakcyjnego na platformie Banku lub wysłania na adres poczty elektronicznej
Fragment:
Wnioskodawca rozważa dwa rozwiązania, a mianowicie: pozyskiwanie od Klienta odrębnej zgody na udostępnienie informacji PIT-8C w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub przesłania na wskazany przez klienta adres e-mail, bez pozyskiwania odrębnej zgody od Klienta na wykorzystanie elektronicznego kanału udostępnienia informacji PIT-8C, jednakże po uprzednim zakomunikowaniu zmian kanału dystrybucji przedmiotowej informacji podatkowej w powszechnie wykorzystywany sposób opisany we wniosku o wydanie interpretacji (tj. m.in. na stronie internetowej Wnioskodawcy, w serwisie transakcyjnym, w placówkach Banku w formie wywieszonych komunikatów, w terminalu płatniczymbankomacie), a dodatkowo, w przypadku wysyłki na adres e-mail wykorzystując adres wskazany przez Klienta w dyspozycji odnośnie wykorzystywania elektronicznego kanału do przekazywania korespondencji od Banku. Pytanie Nr 3. Wnioskodawca informuje, iż dla sposobu udostępnienia informacji PIT-8C Klientom w sposób opisany w przedmiotowym wniosku, Wnioskodawca posiadać będzie odpowiednie informacje zawierające dane identyfikujące Klienta oraz udostępnioną informację PIT-8C (w tym datę wystawienia w serwisie transakcyjnym lub datę wysłania wiadomości e-mail), a także datę pobrania informacji z serwisu transakcyjnego.
2015
3
lis

Istota:
Sporządzenie korekty informacji PIT-8C.
Fragment:
Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji/informacji. Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt deklaracji/informacji. Skorygowanie deklaracji/informacji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji/informacji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Należy jednakże zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw, aby Wnioskodawca dokonał korekty informacji PIT-8C, w której wskazano dane dotyczące dochodu zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w roku, w którym rozpoznano po stronie osoby fizycznej przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania, bowiem informacja ta została sporządzona prawidłowo. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty informacji PIT-8C za 2013 r. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
17
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Informacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.