Informacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sie

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wystawieniem pracownikom przypisanych do Części Wydzielanej informacji PIT-11 oraz PIT-4R.

Fragment:

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o PIT Spółka Dzielona, jako płatnik PIT, jest również zobowiązana przekazać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, osobom przez nią zatrudnionym oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sporządzone według ustalonego wzoru (dalej: „ PIT-11 ”). W związku z planowanym Podziałem, może wystąpić sytuacja, w której termin na złożenie deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpi Dzień Podziału (dalej: „ Rok Podziału ”), upłynie po Dniu Podziału. Możliwe jest zatem, że deklaracja PIT-4R oraz informacji PIT-11 za rok poprzedzający Rok Podziału w stosunku do pracowników przypisanych do Części Wydzielanej zostaną wystawione po Dniu Podziału. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia pracownikom przypisanym do Części Wydzielanej informacji PIT-11 za rok poprzedzający Rok Podziału, w sytuacji, gdy Dzień Podziału nastąpi przed wystawieniem przez Spółkę Dzieloną informacji PIT-11 - zobowiązana będzie Spółka Przejmująca? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia pracownikom przypisanym do Części Wydzielanej informacji PIT-11 za Rok Podziału - zobowiązana będzie Spółka Przejmująca? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wystawienia (...)

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki.

Fragment:

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 105 ust. 7 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 780) określił wzór takiej informacji i jest to druk VAT-23, stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia. Zatem do czynności nabycia dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki od dostawców z innych krajów Unii Europejskiej ma/będzie miał zastosowanie art. 103 ust. 4 i 5 ustawy, tzn. Wnioskodawca ma/będzie miał obowiązek przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabyciu środka transportu (VAT-23) oraz zapłaty podatku od towarów i usług. Podsumowując, w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz, wozidła i koparki Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany do złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i do zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 103 ust. 5 ustawy i zapłaty podatku VAT w terminie wynikającym z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy w związku z nabyciem dźwigu/żurawia samochodowego, betoniarki samochodowej, pompy do betonu, pompomieszalnika, mobilnej mieszalni pasz jest prawidłowe, natomiast stanowisko w zakresie dotyczącym wozidła i koparki jest nieprawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

Fragment:

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa (...) w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b (art. 26 ust. 3a ww. ustawy). Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 (art. 26 ust. 3b ww. ustawy). Stosownie natomiast do art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, (...)

2018
17
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Zdaniem Spółki, przepisy ustawy o PIT w kontekście przekazywania informacji PIT-11 podatnikom nie stawiają szczególnych wymogów co do formy. Możliwe jest zatem doręczenie tej informacji zarówno w sposób tradycyjny przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, za pośrednictwem operatora pocztowego, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty e-mail. W związku z powyższym, mając na uwadze okoliczności, że informacja PIT-11 będzie przesyłana na adres e-mail podany przez pracownika (zleceniobiorcę); Spółka będzie posiadała raport potwierdzający do kogo zostały przesłane wiadomości e-mail zawierające informację PIT-11; plik zawierający informację PIT-11 będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku; informacja będzie sporządzona według określonego w przepisach wzoru; Spółka stoi na stanowisku, że wskazany przez nią sposób doręczania pracownikom (lub zleceniobiorcom) informacji PIT-11 czyni zadość wymogom określonym w ustawie o PIT.

2017
21
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28a ustawy o CIT, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1995, dalej: „ Rozporządzenie ”) w którym określono wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – IFT-2/IFT-2R. Art. 26 ust. 3a ustawy o CIT wskazuje, iż płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. Przepisy ustawy o CIT regulują również kwestię przekazania informacji w przypadku zakończenia działalności przez płatnika. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3c ustawy o CIT, w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

2017
21
gru

Istota:

Analogicznie jak w przypadku analizowanych powyżej kwestii związanych z informacjami IFT-2/IFT-2R oraz deklaracjami CIT-10Z, również w przypadku informacji o umowach zawartych z nierezydentami, mając na uwadze zakres sukcesji podatkowej, która będzie miała miejsce w ramach planowanej transakcji połączenia Spółek Przejmowanych z Wnioskodawcą przez ich przejęcie, na Wnioskodawcę jako sukcesora uniwersalnego Spółek Przejmowanych, na którego przejdzie całość praw i obowiązków Spółek Przejmowanych, przejdzie również obowiązek opracowania informacji o umowach z nierezydentami na formularzu ORD-U, które zostały zawarte w 2017 r. przez Spółki Przejmowane.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 68, t.j. z dnia 12 stycznia 2017 r., dalej: „ rozporządzenie o informacji podatkowej ”). Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia o informacji podatkowej, wzór informacji o umowach z nierezydentami określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (wzór formularza informacyjnego ORD-U). Stosownie zaś do brzmienia § 3 pkt 3 rozporządzenia o informacji podatkowej, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy, analogicznie jak w przypadku analizowanych powyżej kwestii związanych z informacjami IFT-2/IFT-2R oraz deklaracjami CIT-10Z, również w przypadku informacji o umowach zawartych z nierezydentami, mając na uwadze zakres sukcesji podatkowej, która będzie miała miejsce w ramach planowanej transakcji połączenia Spółek Przejmowanych z Wnioskodawcą przez ich przejęcie, na Wnioskodawcę jako sukcesora uniwersalnego Spółek Przejmowanych, na którego przejdzie całość praw i obowiązków Spółek Przejmowanych, przejdzie również obowiązek opracowania informacji o umowach z nierezydentami na formularzu ORD-U, które zostały zawarte w 2017 r. przez Spółki Przejmowane.

2017
22
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Wnioskodawca jest więc zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji: informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w RP (IFT-1 lub IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40) - dalej łącznie zwanych „ Informacjami ”. Obecnie Wnioskodawca wysyła informacje PIT-11 za pośrednictwem poczty elektronicznej a częścią procedury jest potwierdzanie przez pracownika otrzymania e-maila z informacją PIT-11 poprzez odsyłacz umieszczony na stronie internetowej. Wnioskodawca chciałby zastosować zmienioną procedurę przy przekazywaniu wszystkich wymienionych wyżej Informacji począwszy do Informacji za rok 2016 i w następnych latach ją kontynuować. Procedura przebiegałaby w sposób opisany poniżej. Wnioskodawca sporządzałby Informację zgodną z ustalonym wzorem, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w pliku w formacie pdf bez możliwości edycji i wysyłał ją drogą poczty elektronicznej pracownikom, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie składane przez pracowników w formie pisemnej obejmowałoby (...)

2017
22
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Wnioskodawca jest więc zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji: informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w RP (IFT-1 lub IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika (PIT-40) - dalej łącznie zwanych „ Informacjami ”. Obecnie Wnioskodawca wysyła informacje PIT-11 za pośrednictwem poczty elektronicznej a częścią procedury jest potwierdzanie przez pracownika otrzymania e-maila z informacją PIT-11 poprzez odsyłacz umieszczony na stronie internetowej. Wnioskodawca chciałby zastosować zmienioną procedurę przy przekazywaniu wszystkich wymienionych wyżej Informacji począwszy do Informacji za rok 2016 i w następnych latach ją kontynuować. Procedura przebiegałaby w sposób opisany poniżej. Wnioskodawca sporządzałby Informację zgodną z ustalonym wzorem, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w pliku w formacie pdf bez możliwości edycji i wysyłał ją drogą poczty elektronicznej pracownikom, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie składane przez pracowników w formie pisemnej obejmowałoby (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201), oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich podpisywania, poświadczenia ich odbioru przez organ, itd. (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej). Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że doręczenie podatnikowi informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również przekazanie informacji PIT-8C może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że: informacja sporządzona będzie według ustalonego wzoru; podatnicy wyrażą zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej; informacja opatrzona będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym; sposób przekazania informacji PIT-8C zapewni płatnikowi możliwość udowodnienia, że podatnik informację otrzymał. Tylko bowiem w przypadku spełnienia powyższych warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania podatnikowi informacji PIT-8C, którego źródłem jest ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
7
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji i informacji po podziale spółki akcyjnej przez wydzielenie.

Fragment:

Odnosząc powyższe przepisy dotyczące obowiązku płatnika do złożenia rocznych informacji/deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wskazane informacje/deklaracje obejmujące dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego powinien jako następca prawny tej jednostki sporządzić Bank Przejmujący. Taki wniosek wypływa z analizy powołanych powyżej przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ordynacji podatkowej. Jak bowiem wskazano powyżej obowiązek złożenia wskazanych informacji obejmujących dane za cały rok podatkowy związane z działalnością Biura Maklerskiego Banku Dzielonego stanowi tzw. stan otwarty, który nie skonkretyzuje się przed Dniem Podziału. Skonkretyzuje się on dopiero po Podziale (a dokładnie w roku następującym po Podziale - 2017 r.), tj. w okresie kiedy Biuro Maklerskie nie będzie istnieć jako samodzielny płatnik. W związku z tym, mając na uwadze, że Bank Przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki związane z Biurem Maklerskim Banku Dzielonego, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia informacji pozostających w związku z działalnością Biura Maklerskiego, który to obowiązek skonkretyzuje się po zakończeniu roku, w którym nastąpi Podział.