ILPP2/443-565/14-5/AD | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowy jest pogląd Spółki, że sprzedaż dotycząca organizowanych imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci korzystać będzie z opodatkowania podatkiem VAT właściwego dla gastronomii?
ILPP2/443-565/14-5/ADinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. impreza
 3. kolonie i obozy
 4. park
 5. podatek od towarów i usług
 6. posiłki
 7. stawka
 8. stawka preferencyjna podatku
 9. stawki podatku
 10. usługi
 11. usługi gastronomiczne
 12. wypoczynek
 13. zwolnienia podatkowe
 14. zwolnienie
 15. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 6 maja 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 16 maja 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 20 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 6 maja 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 7 sierpnia 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla organizowanych przez Wnioskodawcę imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla organizowanych przez Wnioskodawcę imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci. Wniosek uzupełniono w dniu 7 sierpnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Podatek odprowadza od:

 1. wykonanych usług budowlanych (stawka uzależniona od rodzaju robót),
 2. pobieranych opłat wstępu do parku rozrywki uzależnionych od czasu przebywania w parku (stawka podstawowa),
 3. opłat dodatkowych pobieranych za dodatkowe atrakcje (stawka podstawowa),
 4. świadczonych usług gastronomicznych dla przebywających na terenie parku (stawka właściwa dla gastronomii).

Spółka, obok prowadzonej od początku istnienia usługowej działalności budowlanej, uruchomiła nowy zakres działalności – park rozrywki dla dzieci w związku z czym poszerzyła działalność o PKD 93.21 i 29 tj. działalność parku rozrywki i pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz o PKD 56.10, tj. działalność restauracyjną i gastronomiczną.

Posiadając pomieszczenia i własny dział gastronomiczny Spółka zamierza również organizować imprezy zamknięte tj. chrzciny, komunie, imprezy firmowe, klasyfikowane w PKWiU 56.10.11.0. (Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach). W ramach tej usługi Spółka zapewni lokal, wyżywienie i napoje.

Spółka na terenie własnego parku rozrywki zamierza również organizować imprezy okolicznościowe dla dzieci, tzw. urodzinki (pod nadzorem pracowników parku rozrywki) w ramach PKWiU 56.10.11.0. (Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach). Odpłatność za tą usługę pobierana będzie w zależności od wyboru przez rodzica wersji tańszej lub droższej ryczałtem dla 10-orga dzieci. Wersja droższa od tańszej różni się rodzajem serwowanego poczęstunku i zakresem udostępnionych dodatkowych atrakcji na terenie parku. Od każdego dziecka powyżej 10. pobierana będzie ryczałtowa opłata dodatkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowy jest pogląd Spółki, że sprzedaż dotycząca organizowanych imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci korzystać będzie z opodatkowania podatkiem VAT właściwego dla gastronomii...

Zdaniem Wnioskodawcy, są to usługi gastronomiczne sklasyfikowane w PKWiU 56 wobec czego podlegają przy sprzedaży stawce właściwej dla usług związanych z wyżywieniem, a więc zgodnie z rozdziałem 2 paragraf 3 punkt 1 podpunkt 1) rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) i załącznikiem do tego rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, że w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Wyjaśnić również należy, że w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, symbol PKWiU „ex” - oznacza zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania preferencji tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Podatek odprowadza od:

 1. wykonanych usług budowlanych (stawka uzależniona od rodzaju robót),
 2. pobieranych opłat wstępu do parku rozrywki uzależnionych od czasu przebywania w parku (stawka podstawowa),
 3. opłat dodatkowych pobieranych za dodatkowe atrakcje (stawka podstawowa),
 4. świadczonych usług gastronomicznych dla przebywających na terenie parku (stawka właściwa dla gastronomii).

Spółka, obok prowadzonej od początku istnienia usługowej działalności budowlanej, uruchomiła nowy zakres działalności – park rozrywki dla dzieci w związku z czym poszerzyła działalność o PKD 93.21 i 29 tj. działalność parku rozrywki i pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz o PKD 56.10, tj. działalność restauracyjną i gastronomiczną.

Posiadając pomieszczenia i własny dział gastronomiczny Spółka zamierza również organizować imprezy zamknięte tj. chrzciny, komunie, imprezy firmowe, klasyfikowane w PKWiU 56.10.11.0. (Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach). W ramach tej usługi Spółka zapewni lokal, wyżywienie i napoje.

Spółka na terenie własnego parku rozrywki zamierza również organizować imprezy okolicznościowe dla dzieci, tzw. urodzinki (pod nadzorem pracowników parku rozrywki) w ramach PKWiU 56.10.11.0. (Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach). Odpłatność za tą usługę pobierana będzie w zależności od wyboru przez rodzica wersji tańszej lub droższej ryczałtem dla 10-orga dzieci. Wersja droższa od tańszej różni się rodzajem serwowanego poczęstunku i zakresem udostępnionych dodatkowych atrakcji na terenie parku. Od każdego dziecka powyżej 10. pobierana będzie ryczałtowa opłata dodatkowa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w przedmiotowej sytuacji, sprzedaż dotycząca organizowanych imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci korzystać będzie z opodatkowania podatkiem VAT stawką właściwą dla gastronomii.

Jak wskazał Wnioskodawca wykonywane przez niego czynności klasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 56.10.11.0 – Usługi przygotowania i podawania posiłków w restauracjach.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji imprez, tj. chrzcin, komunii, imprez firmowych i urodzinek dla dzieci, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 56.10.11.0 będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Przy czym należy podkreślić, że wskazaną preferencją nie będą objęte dostarczane w ramach tej usługi napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje gazowane i inne wymienione w przepisach rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w pozostałym zakresie wniosku zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.