DD3.8222.2.303.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe zorganizowania imprezy okolicznościowej i wręczenia jej uczestnikom okolicznościowych statuetek i innych symbolicznych wyróżnień?
DD3.8222.2.303.2015.CRSinterpretacja indywidualna
  1. impreza
  2. pracodawca
  3. pracownik
  4. płatnik
  5. upominki
  6. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 04 listopada 2013 r. Nr IBPB II/1/415-726/13/HK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że ze stanowisko Koła Łowieckiego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2013 r. (data wpływu 23 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 23 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczenia z tytułu udziału w imprezie okolicznościowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 23 października 2013 r., Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

Z okazji 60-lecia istnienia Wnioskodawcy zostanie zorganizowana impreza okolicznościowa upamiętniającą ten fakt. Planowane wydatki będą obejmowały: catering, artykuły spożywcze, wynajęcie sali, koszty zaproszeń, oprawę muzyczną. Planowane są także zakupy statuetek okolicznościowych, odznaczeń i książek – celem przekazania dla członków Wnioskodawcy i wybranych osób pośrednio z nim związanych.

Na obchody jubileuszu zostaną zaproszeni członkowie Wnioskodawcy oraz osoby spoza kręgu bezpośrednio związanego z Wnioskodawcą (przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, działacze społeczni, przyjaciele, itp.).

Celem imprezy jest zintegrowanie pracowników, członków i przyjaciół Wnioskodawcy, poprawa atmosfery, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków oraz działania na rzecz Wnioskodawcy, a w efekcie szersze wpisanie się w środowisko lokalne oraz kultywowanie tradycji łowieckich.

Wszelkie planowane wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy sfinansowane będą ze środków obrotowych.

Wnioskodawca jest członkiem Związku ... i funkcjonuje na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w K.. Realizuje statutowe zadania Związku ....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zaproszeni członkowie i pracownicy Wnioskodawcy oraz goście uzyskają przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jak obliczyć jego wysokość...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku świadczeń nieodpłatnych – opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany przez podatnika. Ustawodawca wyraźnie rozróżnia dwa znaczenia słów „otrzymać” i „pozostawić do dyspozycji”. Zdaniem Wnioskodawcy nie można opodatkować przychodu możliwego do otrzymania, a o przychodzie pracownika można mówić wyłącznie w takiej sytuacji, gdy korzysta on z postawionych mu do dyspozycji świadczeń i jednocześnie możliwe jest ustalenie wartości tych świadczeń według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak – w opinii Wnioskodawcy – będzie miało miejsce w ww. sprawie) brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez pracodawcę imprezy jubileuszowej.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do pozostałych osób niebędących pracownikami Wnioskodawcy, udział w opisywanym jubileuszu będzie stanowił przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestią sporną pozostaje wysokość kwoty powstałego przychodu, którą w ocenie Wnioskodawcy można ustalić jedynie statystycznie – dzieląc poniesione koszty przez liczbę obecnych na imprezie osób.

Wnioskodawca przekaże także okolicznościowe statuetki, plakietki i książki członkom Wnioskodawcy oraz osobom zaprzyjaźnionym w związku z obchodami jubileuszu. Uhonorowanie będzie zgodne z planowaną uchwałą, statutem i obowiązującym regulaminem jednostki.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe świadczenia nie mają charakteru przekazania towarów o konkretnej wartości użytkowej i nie stanowią przysporzenia majątkowego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie ze statutem Wnioskodawca jest organizacją społeczną, powołaną m.in. do troski o rozwój łowiectwa, pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa oraz prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej. Wręczone okolicznościowe wyróżnienia przyznane będą w związku z kultywowaniem działalności dla zasłużonych członków Wnioskodawcy i osób współpracujących z Wnioskodawcą. Nie stanowią dla obdarowanych żadnej korzyści materialnej, a są jedynie szczególną formą uznania i wyróżnienia przez Wnioskodawcy a obdarowany w momencie otrzymania tego typu wyróżnienia czerpie z tego jedynie „korzyści emocjonalne”, których w żaden sposób nie da się wycenić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej uzyskania przez pracowników przychodu w związku z uczestnictwem w imprezie okolicznościowej oraz prawidłowe w pozostałej części.

Na tle stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzam, co następuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (w tym ze stosunku pracy), z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w judykaturze.

W uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt FPS 1/06 Naczelny Sąd Administracyjny ustalił znaczenie tego terminu w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż na gruncie tej ustawy, termin „nieodpłatne świadczenie” ma „szerszy zakres niż w prawie cywilnym, obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy”. W uchwale z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10, NSA potwierdził powyższe stanowisko uznając, że ma ono również zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy PIT.

Kwestia rozumienia pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń” - w kontekście świadczeń pracowniczych - była również przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stwierdził, iż „zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.

Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).”

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

W świetle powyższego – mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy – nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń, których nie można uznać za przychód w rozumieniu ustawy PIT, np. z tytułu zaoferowania pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym (w tym o charakterze sportowo-rekreacyjnym) lub wzięcie w nim udziału.

Odnosząc powyższe do informacji przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, iż Wnioskodawca zamierza zorganizować imprezę okolicznością z okazji 60-lecia istnienia Wnioskodawcy. Wydatki związane z impreza będą obejmować: catering, artykuły spożywcze, wynajęcie sali, koszty zaproszeń, oprawę muzyczną, a także zakup statuetek okolicznościowych, odznaczeń i książek – celem przekazania dla członków Wnioskodawcy i wybranych osób pośrednio z nim związanych.

W obchodach jubileuszu wezmą udział pracownicy oraz członkowie Wnioskodawcy oraz osoby spoza kręgu bezpośrednio związanego z Wnioskodawcą (przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, działacze społeczni, przyjaciele, itp.).

W tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział wskazanych we wniosku osób w imprezie okolicznościowej nie będzie generować po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Także otrzymanie przez członków Wnioskodawcy oraz osoby zaprzyjaźnione z Wnioskodawcą, w związku z obchodami jubileuszu, okolicznościowych statuetek, plakietek czy książek nie kreuje przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Z tych też względów, za prawidłowe uznaje się stanowisko Wnioskodawcy o braku przysporzenia majątkowego kreującego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 04 listopada 2013 r. Nr IBPB II/1/415-726/13/HK.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.