Impreza sportowa | Interpretacje podatkowe

Impreza sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Spółkę, dokumentujących świadczenie określonych Umową usług, związanych z organizacją Imprez Sportowych
Fragment:
Jak wskazano w stanie faktycznym, Zwiazek nie ma możliwości technicznych, organizacyjnych oraz zasobów ludzkich, które mogły by się zająć organizacją tak dużych przedsięwzięć, jakimi są Imprezy Sportowe o charakterze międzynarodowym. Należy też mieć na uwadze, że federacje takie jak: F oraz C nakładając na Zwiazek obowiązek organizowania Imprez Sportowych, nałożyła także wysokie wymagania nie tylko dotyczące obiektów sportowych, na których odbywają się Imprezy Sportowe ale także wymagania organizacyjne (w tym: obsługi technicznej, ochrony obiektów sportowych, zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i transportu zawodników drużyn i ich trenerów, zapewnienia obsady sędziowskiej, zapewnienia ochrony opieki medycznej w trakcie Imprez Sportowych). To oznacza, że organizacja Imprez Sportowych jest bardzo dużym przedsięwzięciem, wymagającym nakładów finansowych i organizacyjnych. Jak już wspomniano, Zwiazek nie dysponuje możliwościami technicznymi oraz organizacyjnymi, by takie Imprezy Sportowe organizować. W związku z tym konieczne było ich powierzenie innemu podmiotowi (Spółce), której głównym zadaniem jest organizacja - za wynagrodzeniem - wspomnianych Imprez Sportowych. Z uwagi na fakt, iż Zwiazek dokonuje sprzedaży biletów na Imprezy Sportowe (organizowane przez Spółkę), zakup usług organizacji tych Imprez Sportowych od Spółki jest bezpośrednio związany z wykonywanymi przez Zwiazek czynnościami opodatkowanymi, co w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnia Związek do odliczenia kwoty podatku naliczonego.
2017
7
lip

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką VAT udziału w biegu oraz odliczenie VAT od zakupów dot. imprezy sportowej
Fragment:
I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcie „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie m.in. wsparcia w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz widowisk sportowych. Spółka rozważa w przyszłości rozpoczęcie samodzielnego organizowania oraz zarządzania cyklem biegów sportowych, w tym także biegów ekstremalnych, co do zasady na terenie Polski (Impreza, Bieg).
2017
4
sty

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką VAT opłaty startowej za udział w zawodach sportowych.
Fragment:
Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcie „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT będzie prowadził działalność w zakresie organizacji imprez sportowych m.in. biegowych, rowerowych, pływackich, triathlonowych, itp. Osoby, które zgłoszą swój udział do imprezy sportowej zobowiązane będą do uiszczenia opłaty startowej. Wniesienie opłaty jest warunkiem koniecznym udziału w imprezie sportowej i skutkować będzie nadaniem takiej osobie numeru startowego, na podstawie którego otrzymuje on pakiet startowy biegacza. W ramach imprezy zawodnikowi zapewniany będzie pakiet świadczeń obejmujących m.in. korzystanie z systemu elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów, oznakowanie trasy, zabezpieczenie techniczne, medyczne i sanitarne, możliwość otrzymania nagród.
2016
6
gru

Istota:
1. Czy przeznaczenie przez Spółkę uzyskanych przez nią dochodów na organizację imprez sportowych jest wystarczającą przesłanką do skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT?2. Co należy rozumieć pod pojęciem „przekazania” dochodu na rzecz Związku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, w szczególności czy przez przekazanie dochodu można rozumieć wypłatę dywidendy przez Spółkę na rzecz Związku?3. Czy w przypadku w którym do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy w którym powstał dochód, Spółka przekaże przedmiotowy dochód na rzecz Związku, dochód ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka będzie mogła wykazać przedmiotowy dochód jako zwolniony z opodatkowania w zeznaniu podatkowym (składanym przez Spółkę na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o CIT) za rok w którym przedmiotowy dochód został zrealizowany?4. Czy w przypadku w którym Spółka na dzień złożenia zeznania podatkowego Spółka nie przekaże dochodu na rzecz Związku, niemniej na dzień złożenia zeznania podatkowego dochód ten nie zostanie przekazany/wydatkowany na inne cele, gdyż zamiarem Spółki będzie jego przekazanie w przyszłości na rzecz Związku, dochód ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka będzie mogła wykazać przedmiotowy dochód jako wolny od podatku w zeznaniu podatkowym za rok w którym przedmiotowy dochód został zrealizowany?5. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 4, Spółka w momencie, w którym po dniu złożenia zeznania podatkowego, przekaże na rzecz Związku dochód wykazany w zeznaniu podatkowym jako dochód opodatkowany, będzie miała prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego na podstawie art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej, w której to korekcie przedmiotowy dochód zostanie wykazany jako dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że „ Z. ” spółka z o.o. jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez sportowych, wszelkiego rodzaju mityngów, mistrzostw itp. Jedynym udziałowcem Spółki jest Związek - organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem statutowym Związku jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Spółka rozważa przekazanie wygenerowanych przez siebie dochodów z prowadzonej działalności bezpośrednio na organizację imprez sportowych, rozważa samodzielnie przeznaczyć dochody bez pośrednictwa Związku na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, będące jednocześnie celami statutowymi Związku. Możliwe jest również przekazanie w całości lub w części wygenerowanych przez Spółkę dochodów z prowadzonej przez siebie działalności (w tym dochodów z organizacji imprez sportowych, wszelkiego rodzaju mityngów, mistrzostw oraz pozostałych dochodów) na rzecz Związku. Przekazanie wspomnianych powyżej dochodów na rzecz Związku (w całości lub w części) może nastąpić w drodze wypłaty dywidendy, przekazania darowizny, czy też w inny sposób. Środki przekazane na rzecz Związku przez Spółkę zostaną przez Związek przekazane na cele statutowe.
2016
26
maj

Istota:
Zakresie stawki podatku dla usług polegających na umożliwieniu udziału w zawodach biegowych i marszu
Fragment:
I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcie „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym - obecnie zawodów biegowych oraz marszu. Zwykle w dniu imprezy sportowej obywają się trzy konkurencje tj. bieg główny dla dorosłych, bieg dla dzieci, a także marsz.
2016
13
kwi

Istota:
Stawka podatku dla usług świadczonych w ramach sprzedaży biletów wstępu na imprezę sportową (karta kibica) - dla usług stanowiących kompleksową usługę wstępu na imprezę sportową oraz usług dodatkowych w postaci zakwaterowania w hotelu oraz udziału w Gali VIP stawkę podatku należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności.
Fragment:
Organu, świadczenia, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu wstępu na imprezę sportową Rajd Polski. Nie sposób bowiem uznać, że ww. usługi wykazują ścisłe powiązanie i są konieczne do wyświadczenia usługi wstępu, w taki sposób, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, i których rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Nie można również uznać, że ww. świadczenia są zdeterminowane przez usługę główną (wstęp na imprezę sportową) oraz że nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez tych dodatkowych usług. Powyższe okoliczności wskazują, że ww. świadczenia dodatkowe oferowane w ramach karty kibica („ biletu VIP ”), tj. zarówno zakwaterowanie w hotelu jak i udział w Gali VIP, nie stanowią środka do lepszego wykonania usługi wstępu na imprezę sportową, stanowią usługi odrębne, mające na celu uatrakcyjnienie widzom pobytu na imprezie, ale które mogą być wykonane niezależnie od usługi głównej, mimo że wartość biletu kalkulowana jest dla całej usługi łącznie i zawiera również wymienione czynności. Należy zatem stwierdzić, że w przedstawionej sprawie stawkę podatku dla usług stanowiących kompleksową usługę wstępu na imprezę sportową oraz usług dodatkowych w postaci zakwaterowania w hotelu oraz udziału w Gali VIP należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności.
2015
10
mar

Istota:
Czy koszty poniesione na uczestnictwo w zawodach są dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) lokalu lub budynku; w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
11
sty

Istota:
Czy finansowanie przez Spółkę imprezy sportowej stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, i czy należy podzielić ogólne koszty imprezy przez ilość uczestników i opodatkować kwotę przypadającą na jednego uczestnika?
Fragment:
Należy zauważyć, że biorący udział w imprezie sportowej zawodnicy nie muszą korzystać w równym stopniu ze wszystkich udostępnionych im atrakcji, tak więc trudno jest określić wartość świadczeń faktycznie otrzymanych przez konkretnego pracownika. Dlatego też wynik uzyskany po podzieleniu poniesionych kosztów ogólnych imprezy sportowej przez liczbę jej uczestników nie odzwierciedla faktycznie otrzymanych przez danego pracownika świadczeń, a zatem nie stanowi u tego pracownika przychodów w myśl cytowanych wyżej przepisów. Zasada ta odnosi się jednak tylko do kosztów ogólnych tj. takich których wysokość nie zależy od ilości uczestników (np. wynajęcie obiektu sportowego, zapewnienie opieki lekarskiej itp.) lub takich których wartości nie można przypisać poszczególnemu uczestnikowi (np. wynajęcie autokaru ). Natomiast świadczenia o znacznej wartości, które faktycznie otrzymali poszczególni pracownicy (koszt pobytu i wyżywienia w ośrodku, bilet na przejazd ), stanowią dla tych pracowników przychody ze stosunku pracy zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami.Odrębnym zagadnieniem jest wręczanie uczestnikom świadczeń rzeczowych takich jak nagrody, puchary, dyplomy. Nagrody i puchary, jeżeli posiadają wartość materialną i są wręczane każdej osobie z drużyny, stanowią u tych osób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość zakupionych przez pracodawcę biletów na imprezę sportową stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem wnioskodawcy: Wartość biletów na imprezę sportową zakupionych przez pracodawcę jest przychodem pracownika i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Organ podatkowy uznaje stanowisko Podatnika jako prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z treści powołanego przepisu wynika, że finansowanie przez zakład pracy zakupu biletów na mecz piłkarski dla pracowników jest świadczeniem, którego wartość stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy.
2011
1
kwi

Istota:
Zakład pracy deleguje pracowników na różnego rodzaju zawody sportowe. Koszty udziału w zawodach są pokrywane w całości bądź w części z ZFŚS. Faktury organizatorów tych zawodów są wystawiane na zakład pracy. W przypadku częściowego finansowania przez zakład część odpłatna jest potrącana pracownikowi przez listę płac. Koszt zawodów obejmuje wyżywienie, noclegi, koszty przejazdu, ubezpieczenia i ewentualne inne koszty. Zakład pracy przedkłada imienne wykazy delegowanych pracowników do organizatora imprezy sportowej. Czy koszt tego uczestnictwa jest dla pracownika przychodem?
Fragment:
(...) imprezy sportowej. Wnioskodawca stwierdził, że nie stanowią dla pracownika przychodu ponoszone przez zakład pracy koszty związane z jego uczestnictwem w zawodach sportowych, jeżeli na te zawody pracownik został skierowany jako reprezentant zakładu pracy - zarówno w przypadku sfinansowania tego pobytu w całości, jak i w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a tego rodzaju świadczenia są ujęte w Regulaminie ZFŚS obowiązującym w zakładzie. W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ogólnie obowiązuje więc zasada, że wszelkie świadczenia, które nie zostały wprost zwolnione od podatku dochodowego stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z ogólną definicją przychodu zawartą w art. 11 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.