Impreza sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Opodatkowanie stawką VAT 8% opłat startowych/rejestracyjnych wnoszonych przez uczestników będących zapłatą za udział w imprezie sportowej organizowanej na terenie kraju

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy uznać, że świadczenie za które pobieramy opłatę startową jest świadczeniem złożonym, w którym świadczeniem głównym będzie wstęp na imprezę sportową. Wstęp w okolicznościach opisanej sprawy jest rozumiany jako „ prawo do uczestniczenia w czymś ”. W tym przypadku jest to prawo do uczestniczenia w imprezie sportowo-rekreacyjnej. Świadczenia dodatkowe, które obejmują m.in. zabezpieczenie medyczne, poczęstunek i nagrody, nie stanowią celu samego w sobie i należy je traktować jako element pewnej większej całości, stanowiącej jedno świadczenie, w którym usługa wstępu na imprezę sportową ma charakter usługi głównej. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że świadczoną przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jako organizatora usługę polegającą na umożliwieniu udziału w imprezach sportowych, za które w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują poczęstunek i nagrody oraz świadczenia ze strony organizatora takie jak zabezpieczenie medyczne, uznać należy za usługę złożoną, gdzie usługę zasadniczą stanowi wstęp na daną imprezę sportową, a pozostałe usługi są usługami pomocniczymi. Prawidłowość zastosowania stawki 8% do usług polegających na umożliwieniu udziału w zawodach została potwierdzona w indywidualnych (...)

2018
26
wrz

Istota:

Opodatkowanie opłat organizacyjnych otrzymywanych od uczestników imprez sportowych.

Fragment:

Dopłaty te nie mają wpływu na cenę jednostkową usługi, lecz jedynie pokrywają część kosztów ogólnych imprezy sportowej. Wnoszone opłaty organizacyjne mają charakter obligatoryjny, warunkujący udział w konkretnej imprezie sportowej. Jedyną bezpośrednią korzyścią jaką zawodnicy mogą uzyskać w związku z wniesioną opłatą jest możliwość uzyskania nagrody finansowej, której wysokość uzależniona jest od kolejności zajętego miejsca. Tym samym wniesienie opłaty organizacyjnej i udział w imprezie sportowej nie gwarantuje uzyskania z tego korzyści. Wniesione opłaty organizacyjne przeznaczane są zarówno na koszty ogólne związane z konkretną imprezą sportową typu: przygotowanie crossu, ochrona mienia i zawodników, wynajem sanitariatów i ich obsługa, pomiar czasu, promocja medialna itp., jak również indywidualne uczestników, typu nagrody finansowe, ale również utrzymanie obiektu sportowego pomiędzy imprezami np. koszenie, ochrona, opłaty na rzecz innych organizacji sportowych (...). Zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodziło do sprzedaży usługi poszczególnemu zawodnikowi wnoszącemu opłatę, lecz traktował imprezę sportową jako całość. Stąd nie zwracał się dotychczas o wydanie interpretacji w zakresie PKWiU. Zainteresowany zrobił to w roku 2018 i w dniu 23 lipca 2018 r. uzyskał taką interpretację z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur, zgodnie z którą: organizacja imprez sportowych i masowych w jeździectwie na obiekcie sportowym – Hipodromie, w przypadku gdy osoba organizująca jest właścicielem lub zarządzającym tym obiektem sportowym to: PKWiU 93.11.10.0 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

2018
16
kwi

Istota:

Wnioskodawca w związku z organizowaniem Imprez sportowych (Biegów) będzie dokonywał różnych zakupów towarów i usług na potrzeby organizacji ww. przedsięwzięcia. Fundacja nabywa i będzie nabywać towary wydawane uczestnikom w ramach pakietu startowego (koszulka, pamiątkowy medal, napoje, gadżety), usługi obsługi technicznej, pomocy medycznej, usługi ochrony oraz będzie ponosić inne wydatki związane z organizacją Imprezy. Fundacja jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabycie towarów i usług w związku z Imprezą, będzie służyło jej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. odpłatnego świadczenie usług jakim jest wstęp na imprezę sportową.

Fragment:

I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcia „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usługi wstępu na imprezę sportową

Fragment:

I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcia „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

2018
29
mar

Istota:

Czy opłaty wpisowe pobierane od sportowców za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy?

Fragment:

W tym przypadku jest to prawo do uczestniczenia w imprezie sportowej (maratonie). Świadczenia dodatkowe, które obejmują m.in. koszulki, medale, nie stanowią celu samego w sobie i należy je traktować jako element pewnej większej całości, stanowiącej jedno świadczenie, w którym usługa wstępu na imprezę sportową ma charakter usługi głównej. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że świadczona przez Stowarzyszenie usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach biegowych, za które w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują m.in. koszulki, medale, napoje – wbrew stanowisku Stowarzyszenia - nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Należy zauważyć, że jakkolwiek Stowarzyszenie jest klubem sportowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, którego celem statutowym jest między innymi działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w tym przepisie, niemniej jednak – jak już wcześniej wskazano – ze zwolnienia tego wyłączone są usługi wstępu na imprezy sportowe. Wobec powyższego świadczona usługa wykonywana przez Stowarzyszenie podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, wynikającą z art. 41 ust. 2, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług „ Wstęp na imprezy sportowe ” – bez względu na symbol PKWiU.

2018
3
mar

Istota:

Stawka podatku dla opłat będących zapłatą za udział w imprezie sportowej wnoszonych przez uczestników

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy uznać, że świadczenie za które Wnioskodawca pobiera wpisowe jest świadczeniem złożonym, w którym świadczeniem głównym będzie wstęp na imprezę sportową. Wstęp w okolicznościach opisanej sprawy jest rozumiany jako „ prawo do uczestniczenia w czymś ”. W tym przypadku jest to prawo do uczestniczenia w imprezie sportowo-rekreacyjnej. Świadczenia dodatkowe, które obejmuje m.in. koszulki, poczęstunek, medale, nie stanowią celu samego w sobie i należy je traktować jako element pewnej większej całości, stanowiącej jedno świadczenie, w którym usługa wstępu na imprezę sportową ma charakter usługi głównej. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że świadczoną przez Wnioskodawcę usługę polegającą na umożliwieniu udziału w zawodach biegowych, za które w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują m.in. koszulki, poczęstunek i medale, uznać należy za usługę złożoną, gdzie usługę zasadniczą stanowi wstęp na daną imprezę sportową, a pozostałe usługi są usługami pomocniczymi. W sytuacji, gdy transakcja składa się z kilku elementów stanowiących jedną dostawę towarów lub świadczenie usług, tj. gdy jeden element należy postrzegać jako usługę pomocniczą względem usługi głównej, usługa pomocnicza jest opodatkowana tak jak usługa główna.

2017
7
lip

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Spółkę, dokumentujących świadczenie określonych Umową usług, związanych z organizacją Imprez Sportowych

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym, Zwiazek nie ma możliwości technicznych, organizacyjnych oraz zasobów ludzkich, które mogły by się zająć organizacją tak dużych przedsięwzięć, jakimi są Imprezy Sportowe o charakterze międzynarodowym. Należy też mieć na uwadze, że federacje takie jak: F oraz C nakładając na Zwiazek obowiązek organizowania Imprez Sportowych, nałożyła także wysokie wymagania nie tylko dotyczące obiektów sportowych, na których odbywają się Imprezy Sportowe ale także wymagania organizacyjne (w tym: obsługi technicznej, ochrony obiektów sportowych, zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i transportu zawodników drużyn i ich trenerów, zapewnienia obsady sędziowskiej, zapewnienia ochrony opieki medycznej w trakcie Imprez Sportowych). To oznacza, że organizacja Imprez Sportowych jest bardzo dużym przedsięwzięciem, wymagającym nakładów finansowych i organizacyjnych. Jak już wspomniano, Zwiazek nie dysponuje możliwościami technicznymi oraz organizacyjnymi, by takie Imprezy Sportowe organizować. W związku z tym konieczne było ich powierzenie innemu podmiotowi (Spółce), której głównym zadaniem jest organizacja - za wynagrodzeniem - wspomnianych Imprez Sportowych. Z uwagi na fakt, iż Zwiazek dokonuje sprzedaży biletów na Imprezy Sportowe (organizowane przez Spółkę), zakup usług organizacji tych Imprez Sportowych od Spółki jest bezpośrednio związany z wykonywanymi przez Zwiazek czynnościami opodatkowanymi, co w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnia Związek do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

2017
4
sty

Istota:

Opodatkowanie 8% stawką VAT udziału w biegu oraz odliczenie VAT od zakupów dot. imprezy sportowej

Fragment:

I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcie „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność w zakresie m.in. wsparcia w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz widowisk sportowych. Spółka rozważa w przyszłości rozpoczęcie samodzielnego organizowania oraz zarządzania cyklem biegów sportowych, w tym także biegów ekstremalnych, co do zasady na terenie Polski (Impreza, Bieg).

2016
6
gru

Istota:

Opodatkowanie 8% stawką VAT opłaty startowej za udział w zawodach sportowych.

Fragment:

Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, rozegranie meczu, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Zatem pojęcie „ wstęp ” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT będzie prowadził działalność w zakresie organizacji imprez sportowych m.in. biegowych, rowerowych, pływackich, triathlonowych, itp. Osoby, które zgłoszą swój udział do imprezy sportowej zobowiązane będą do uiszczenia opłaty startowej. Wniesienie opłaty jest warunkiem koniecznym udziału w imprezie sportowej i skutkować będzie nadaniem takiej osobie numeru startowego, na podstawie którego otrzymuje on pakiet startowy biegacza. W ramach imprezy zawodnikowi zapewniany będzie pakiet świadczeń obejmujących m.in. korzystanie z systemu elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów, oznakowanie trasy, zabezpieczenie techniczne, medyczne i sanitarne, możliwość otrzymania nagród.

2016
26
maj

Istota:

1. Czy przeznaczenie przez Spółkę uzyskanych przez nią dochodów na organizację imprez sportowych jest wystarczającą przesłanką do skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT?2. Co należy rozumieć pod pojęciem „przekazania” dochodu na rzecz Związku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, w szczególności czy przez przekazanie dochodu można rozumieć wypłatę dywidendy przez Spółkę na rzecz Związku?3. Czy w przypadku w którym do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy w którym powstał dochód, Spółka przekaże przedmiotowy dochód na rzecz Związku, dochód ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka będzie mogła wykazać przedmiotowy dochód jako zwolniony z opodatkowania w zeznaniu podatkowym (składanym przez Spółkę na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o CIT) za rok w którym przedmiotowy dochód został zrealizowany?4. Czy w przypadku w którym Spółka na dzień złożenia zeznania podatkowego Spółka nie przekaże dochodu na rzecz Związku, niemniej na dzień złożenia zeznania podatkowego dochód ten nie zostanie przekazany/wydatkowany na inne cele, gdyż zamiarem Spółki będzie jego przekazanie w przyszłości na rzecz Związku, dochód ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka będzie mogła wykazać przedmiotowy dochód jako wolny od podatku w zeznaniu podatkowym za rok w którym przedmiotowy dochód został zrealizowany?5. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 4, Spółka w momencie, w którym po dniu złożenia zeznania podatkowego, przekaże na rzecz Związku dochód wykazany w zeznaniu podatkowym jako dochód opodatkowany, będzie miała prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego na podstawie art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej, w której to korekcie przedmiotowy dochód zostanie wykazany jako dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że „ Z. ” spółka z o.o. jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez sportowych, wszelkiego rodzaju mityngów, mistrzostw itp. Jedynym udziałowcem Spółki jest Związek - organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem statutowym Związku jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Spółka rozważa przekazanie wygenerowanych przez siebie dochodów z prowadzonej działalności bezpośrednio na organizację imprez sportowych, rozważa samodzielnie przeznaczyć dochody bez pośrednictwa Związku na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, będące jednocześnie celami statutowymi Związku. Możliwe jest również przekazanie w całości lub w części wygenerowanych przez Spółkę dochodów z prowadzonej przez siebie działalności (w tym dochodów z organizacji imprez sportowych, wszelkiego rodzaju mityngów, mistrzostw oraz pozostałych dochodów) na rzecz Związku. Przekazanie wspomnianych powyżej dochodów na rzecz Związku (w całości lub w części) może nastąpić w drodze wypłaty dywidendy, przekazania darowizny, czy też w inny sposób. Środki przekazane na rzecz Związku przez Spółkę zostaną przez Związek przekazane na cele statutowe.