IPPB5/4510-668/15-4/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data wpływu 21 września 2015 r.) na wezwanie z dnia 8 września 2015 r. Nr IPPB5/4510-668/15-2/JC (data nadania 9 września 2015 r., data doręczenia 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprez integracyjnych dla Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprez integracyjnych dla Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, która prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej żywności, herbat, środków pielęgnacji do ciała oraz środków czystości. Szeroko zakrojona działalność Spółki wymaga ścisłej współpracy zespołów składających się z pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, dalej: Kodeks pracy), a także osób współpracujących oraz kadry zarządzającej (dalej: Pracownicy). Spółka zwraca uwagę, że tylko doskonała kooperacja wszystkich Pracowników może zapewnić prawidłową realizację działań Spółki, a tym samym przyczyniać się do osiągania przychodów.

Spółka zamierza organizować dla Pracowników, ich rodzin, a także osób towarzyszących imprezy integracyjne. Pracownicy będą informować o chęci uczestnictwa w takich imprezach poprzez zgłoszenie. Dodatkowo, przekażą informację, czy w imprezie będą uczestniczyć ich dzieci i osoby towarzyszące. Przekazane informacje posłużą do przygotowania odpowiedniej ilości przekąsek i wyboru miejsca, w którym będą organizowane imprezy integracyjne. Spółka sama zamierza organizować imprezy integracyjne, w tym nabywać wszelkie towary i usługi, np. cateringowe, niezbędne do ich przygotowania. Wnioskodawca nie wyklucza, że podczas organizacji imprez będzie korzystać z usług profesjonalnych podmiotów, np. agencji eventowych.

Spółka będzie posiadać dokumenty związane z organizacją imprez, np. faktury, harmonogramy imprez, listy uczestników, korespondencja mailowa itp.

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Wnioskodawcę będzie bezpłatne zarówno dla Pracowników, ich rodzin, osób towarzyszących. Wszelkie koszty związane z organizowaniem imprez integracyjnych będą ponoszone przez Spółkę.

Spółka zwraca uwagę, że świadczenia realizowane w ramach imprez integracyjnych nie będą miały charakteru działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym, nie są wyłączone z możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Celem organizowanych przez Wnioskodawcę imprez integracyjnych jest przede wszystkim:
  • zwiększenie poziomu motywacji do pracy oraz integracji pomiędzy osobami w zespole i pomiędzy poszczególnymi działami Spółki,
  • poprawa atmosfery pracy, ułatwienie ułożenia wspólnych relacji pomiędzy samymi Pracownikami oraz Pracownikami a osobami zarządzającymi Spółką,
  • poprawa komunikacji interpersonalnej.

Powyższe cele mają prowadzić do zwiększenia efektywności pracy i większego zaangażowania wśród Pracowników, co w konsekwencji będzie przekładać się na zwiększanie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Ponadto należy wskazać, że obecni na imprezach integracyjnych członkowie rodzin / osoby towarzyszące to osoby z najbliższego otoczenia Pracowników, mające wpływ na podejmowane przez nich kluczowe decyzje, także w zakresie miejsca zatrudnienia i lojalności wobec pracodawcy. W efekcie udział osób towarzyszących / rodzin Pracowników w imprezach integracyjnych ma na celu propagowanie wartości rodzinnych, co przyczynia się również do zwiększenia lojalności i związania Pracowników ze Spółką.

 1. W odniesieniu do kwestii kosztów (wydatków) ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z organizowaniem imprez integracyjnych Spółka wskazuje, że w przypadku powierzenia zorganizowania takiego eventu wyspecjalizowanym podmiotom, nabywana będzie kompleksowa usługa organizacji imprez. Natomiast w przypadku samodzielnej organizacji takiego wydarzenia. Wnioskodawca będzie nabywać bezpośrednio od dostawców towary i usługi takie jak m.in.:
  • usługi cateringowe (polegające na dostarczaniu usługi przygotowania i dostarczania żywności we wskazane miejsce),
  • najem obiektów i zapewnienie transportu (o ile wydarzenie nie będzie miało miejsca na terenie siedziby Spółki),
  • oprawa muzyczna i graficzna (np. dekoracje), zakup plakatów informacyjnych z logo Spółki,
  • organizacja gier i konkursów, atrakcji sportowo-rekreacyjnych, zajęć uatrakcyjniających (np. warsztaty wspólnego majsterkowania, gotowania, malowania, warsztaty z gośćmi np. ze świata sportu),
  • usługi fotografa, hostess,
  • usługi nadzoru bezpieczeństwa, opieki medycznej oraz ubezpieczenia.
 2. Wnioskodawca przyjmuje, że „osobami współpracującymi” są podmioty nie zatrudnione bezpośrednio przez Spółkę (podmiot trzeci), których podstawą nawiązania stosunku są umowy cywilnoprawne. Osoby te świadczą usługi oraz określone czynności na rzecz Spółki, na co dzień kooperując z pracownikami Spółki. W konsekwencji należy stwierdzić, że uczestnictwo wspomnianych osób w imprezach integracyjnych spełnia analogiczne cele, jak uczestnictwo pracowników (cele opisane w punkcie 1).

Istotne zdaniem Spółki jest bowiem również kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami i osobami współpracującymi, które pozwoli im w sposób bardziej efektywny realizować cele ekonomiczne / biznesowe Spółki. Podsumowując, osiąganie oraz zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów uwarunkowane jest dobrą współpracą wszystkich członków zespołów, tj. zarówno pracowników, jak i osób współpracujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących...
 2. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników...
 3. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z organizacją imprez integracyjnych jest możliwe w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin oraz osób towarzyszących.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, który (i) został poniesiony przez podatnika, (ii) jest definitywny (rzeczywisty), (iii) pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, (iv) poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, (v) został właściwie udokumentowany, (vi) nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów na gruncie ww. ustawy, w oparciu o kryterium stopnia powiązania z przychodem lub jego źródłem, można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

W świetle wyżej wskazanej regulacji nie ulega wątpliwości, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć nie tylko wydatki, które wprost przekładają lub mogą się przełożyć na konkretne przychody, lecz także takie, które są z nimi związane jedynie w sposób pośredni i nie da się ich przypisać do konkretnego przychodu.

Zdaniem Spółki, kosztami uzyskania przychodów związanymi pośrednio z przychodami są wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz Pracowników. Związek ten polega na poprawie komunikacji, zwiększeniu poziomu integracji i motywacji pomiędzy poszczególnymi osobami. A tym samym, do zwiększenia efektywności pracy zespołów, co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu przychodów osiąganych przez Spółkę i pozostaje w związku ze źródłem przychodów, jakim jest działalność Spółki.

Głównym celem organizowanych imprez integracyjnych jest, m.in. poprawa komunikacji interpersonalnej, zwiększenie motywacji do pracy, zintegrowanie poszczególnych osób ze Spółką i zespołem, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy, ułatwienie ułożenia wspólnych relacji pomiędzy samymi Pracownikami oraz Pracownikami a Spółką.

Spółka jest przekonana, że spotkania w przyjaznej atmosferze będą skutkowały ciągłą poprawą efektywności pracy, zaangażowania Pracowników, co będzie się przekładać na zwiększanie przychodów osiąganych przez Spółkę.

Dodatkowo, zaproszenie rodzin i osób towarzyszących Pracowników umożliwi im lepsze poznanie się, zawarcie bliższych relacji, co z pewnością będzie owocować poprawą atmosfery w pracy, lepszym zrozumieniem, a tym samym zwiększeniem zaangażowania Pracowników w wykonywaną pracę i wzrostem jej wydajności.

Przyjście Pracowników z rodzinami i osobami towarzyszącymi dla Spółki jako pracodawcy będzie oznaczać, że Pracownicy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy, czują się z nim związani i chcą je pokazać najbliższym. Dzięki temu, spotkanie integracyjne będzie swoistym wskaźnikiem zadowolenia Pracowników z pracy i pomoże Spółce w przygotowaniu ewentualnych zmian w zarządzaniu i organizowaniu pracy.

Wnioskodawca wskazuje, że ze względu na cel organizowanych przez niego imprez integracyjnych, koszty z nimi związane mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 31 marca 2015 r., nr IBPBI/2/423-1570/14/AP;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 23 lutego 2015 r., nr ILPB3/423-610/14-4/JG;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 grudniu 2014 r., nr IPPB5/423-952/14-5/KS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 5 marca 2014 r., nr IPPB5/423-992/13-4/KS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 17 lutego 2014 r., nr ITPB3/423-559/13/PST;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r., nr ILPB3/423-416/13-2/JG;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2013 r., nr ITPB3/423-406/13/PST;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 15 października 2013 r., nr ITPB3/423-328/13/PST.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Końcowo, tut. Organ zauważa, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.