Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza integracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących?
Fragment:
Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących... Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników... Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z organizacją imprez integracyjnych jest możliwe w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin oraz osób towarzyszących.
2016
24
cze

Istota:
Obowiązki płatnika związane z organizacją imprez integracyjnych.
Fragment:
W niektórych przypadkach uzależnionych od charakteru danej Imprezy integracyjnej, w celu ograniczenia zbędnych kosztów związanych z organizacją takich imprez Spółka dokonuje wstępnych zapytań Uczestników, odnośnie ich woli udziału organizowanych przez Wnioskodawcę Imprezach integracyjnych. Zapytania takie mają jednak charakter wyłącznie informacyjny, umożliwiający Spółce przybliżone oszacowanie ilości osób zainteresowanych skorzystaniem z danej Imprezy integracyjnej, a wstępna lista ma wyłącznie szacunkowy, informacyjny i niewiążący charakter. Skorzystanie przez Uczestników ze Świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę w ramach Imprez integracyjnych jest dobrowolne. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia faktycznego poziomu wykorzystania Świadczeń oferowanych w ramach danej Imprezy integracyjnej przez poszczególnych jej Uczestników. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Imprezach integracyjnych. Głównym celem Imprez integracyjnych jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci poprawy zaangażowania Uczestników w wykonywaną pracę, wzmocnienia więzi istniejących pomiędzy Uczestnikami a Wnioskodawcą, zwiększenie motywacji, poprawę relacji interpersonalnych, możliwości zacieśnienia więzi koleżeńskich, budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz wzmocnienia wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności jako pracodawcy na rynku pracy.
2016
10
cze

Istota:
Czy udział pracowników Spółki oraz członków ich rodzin w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę będzie generował po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”), od którego Spółka powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
DD3.8222.2.302.2015.CRS): „ w tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie generuje po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT ”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacjach: z dnia 9 października 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.342.2015.IMD), z dnia 14 września 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.324.2015.OBQ) oraz z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.262,2015.CRS). Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 13 marca 2015 r., sygn. II FSK 3738/14, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdził, że: „ (...) gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość, pracodawca, w opisanej sytuacji nie jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów ”.
2016
18
maj

Istota:
Czy udział pracowników Spółki oraz członków ich rodzin w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę będzie generował po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”), od którego Spółka powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
DD3.8222.2.302.2015.CRS): „ w tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie generuje po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT ”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacjach: z dnia 9 października 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.342.2015.IMD), z dnia 14 września 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.324.2015.OBQ) oraz z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.262,2015.CRS). Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 13 marca 2015 r., sygn. II FSK 3738/14, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdził, że: „ (...) gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość, pracodawca, w opisanej sytuacji nie jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów ”.
2016
18
maj

Istota:
Czy uczestnicy imprezy integracyjnej uzyskują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne związane z ewentualnie powstałym przychodem uczestników?
Fragment:
Rację ma więc Wnioskodawczyni twierdząc, że w przypadku organizowania imprez integracyjnych tylko dla pracowników, czy imprez integracyjnych, na które zostaną zaproszeni pracownicy i będzie możliwa obecność osób towarzyszących oraz osób współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych lub zatrudnionych w podmiotach współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych (np. pracownicy kluczowych dostawców lub podmiotów powiązanych z Wnioskodawczynią) nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez Wnioskodawczynię, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez Wnioskodawczynię nie oznacza uzyskania przychodu przez uczestnika także z tego powodu, że Wnioskodawczyni organizuje je dla nieoznaczonej liczby osób, tj. pracowników i osób towarzyszących i innych zaproszonych gości nie spełnia przesłanek do uznania, że uczestnik z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie uzyskuje przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
kwi

Istota:
Czy w związku z udziałem w balu barbórkowym po stronie uczestniczących w nim pracowników Oddziału powstaje przychód ze stosunku pracy, od którego Oddział jako płatnik obowiązany jest obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Udział w spotkaniach integracyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz związanych z odpoczynkiem i działalnością kulturalną zaoferowanym przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.”; interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 października 2015 r. Nr IPTPB1/4511-490/15-3/SJ: „ Udział pracownika w imprezie Spółki można uznać jako inne nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze, jednak mimo dobrowolnego charakteru spotkania nie można uznać, że udział w imprezie jest w interesie pracownika i po jego stronie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku, gdyż nie zakładano sytuacji, w której pracownik wydałby pieniądze na udział w takim przedsięwzięciu. Ponadto korzyść z udziału w imprezie nie jest wymierna i nie ma możliwości przypisania jej indywidualnemu pracownikowi. ” Wyeksponowania w tym miejscu wymaga okoliczność, iż stanowisko zgodne z powyżej prezentowanymi zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej na wniosek innego z Oddziałów interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r., dotyczącej skutków organizacji zabaw dla dzieci pracowników z okazji mikołajków oraz Dnia Dziecka - w których biorą udział jedynie dzieci zgłoszone przez zainteresowanych pracowników (...)
2016
19
kwi

Istota:
Czy pracownicy, którzy będą brali udział w imprezie integracyjnej zapłaconej w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzyskują przychód, w związku z czym na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zorganizowanie imprezy integracyjnej wiąże się z nabyciem usług wyżywienia i wynajmem sali. Pracodawca w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych posiada zapis o dostępności imprez integracyjnych dla wszystkich pracowników. Całkowity koszt imprezy integracyjnej zostanie pokryty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bez stosowania kryterium socjalnego. Koszt jednostkowy da się ustalić poprzez podzielenie sumy za imprezę integracyjną przez liczbę uczestników. W związku z wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 r. wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, który dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie Wnioskodawca uważa, że zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników sprzyja polepszeniu atmosfery w pracy, co niewątpliwie jest korzystne nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawcy. Udział w imprezie integracyjnej jest dobrowolny, brak udziału nie wiąże się z konsekwencjami pracowniczymi, pracownicy nie poniosą żadnych kosztów z tym związanych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny czy udział w imprezie integracyjnej prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.
2016
19
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Udział w spotkaniach integracyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz związanych z odpoczynkiem i działalnością kulturalną zaoferowanym przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.”; interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 października 2015 r. Nr IPTPB1/4511-490/15-3/SJ: „ Udział pracownika w imprezie Spółki można uznać jako inne nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze, jednak mimo dobrowolnego charakteru spotkania nie można uznać, że udział w imprezie jest w interesie pracownika i po jego stronie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku, gdyż nie zakładano sytuacji, w której pracownik wydałby pieniądze na udział w takim przedsięwzięciu. Ponadto korzyść z udziału w imprezie nie jest wymierna i nie ma możliwości przypisania jej indywidualnemu pracownikowi. ” Wyeksponowania w tym miejscu wymaga okoliczność, iż stanowisko zgodne z powyżej prezentowanymi zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej na wniosek innego z Oddziałów w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r., dotyczącej skutków organizacji zabaw dla dzieci pracowników z okazji mikołajków oraz Dnia Dziecka - w których biorą udział jedynie dzieci zgłoszone przez zainteresowanych (...)
2016
1
kwi

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa pracowników oraz osób towarzyszących w imprezie integracyjno-szkoleniowej.
Fragment:
Czy fakt uczestnictwa osób towarzyszących pracowników w imprezie integracyjno-szkoleniowej będzie stanowić dla pracowników dodatkowy przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) i jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na ten podatek... W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2 czy fakt uczestnictwa osób towarzyszących pracowników w imprezie integracyjno-szkoleniowej będzie stanowić dla tych osób dodatkowy przychód z innych źródeł bądź świadczeń, o których mowa w art. 10, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) i jako płatnik Wnioskodawca powinien pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych za uczestnictwo w imprezie integracyjno-szkoleniowej... Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 1 i 2, w związku z powyższym po stronie pracowników jak i osób towarzyszących nie powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z artykułem 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
10
gru

Istota:
Udział pracowników w imprezie integracyjnej nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to zarówno imprez integracyjnych o charakterze otwartym, jak i spotkań adresowanych do ściśle określonego kręgu osób, które wcześniej wyraziły zgodę na wzięcie w niej udziału. Przy czym, konsekwencją uznania, że ww. udział pracowników w imprezie integracyjnej nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT jest brak możliwości objęcia wartości tego świadczenia którymkolwiek ze zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy PIT. Nie można bowiem zwolnić z opodatkowania czegoś co nie stanowi przedmiotu opodatkowania.
Fragment:
W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników w imprezie integracyjnej nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to zarówno imprez integracyjnych o charakterze otwartym, jak i spotkań adresowanych do ściśle określonego kręgu osób, które wcześniej wyraziły zgodę na wzięcie w niej udziału. Przy czym, konsekwencją uznania, że ww. udział pracowników w imprezie integracyjnej nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT jest brak możliwości objęcia wartości tego świadczenia którymkolwiek ze zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy PIT. Nie można bowiem zwolnić z opodatkowania czegoś co nie stanowi przedmiotu opodatkowania. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby w Warszawie. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr  IPPB4/415-666/09-4/JK2 .
2015
3
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.