Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza integracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Udział w imprezie integracyjnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją imprezy integracyjnej finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zorganizować dla swoich pracowników imprezę integracyjną. Spotkanie ma na celu poprawę atmosfery i zbudowanie więzi z firmą (pracodawcą) oraz poprawienie relacji interpersonalnych w firmie. Całkowity koszt imprezy, czyli zakup usługi gastronomicznej, wynajęcie sali, zapewnienie niektórym pracownikom transportu będzie zapłacony w całości z ZFŚS. Firma posiada stosowny zapis w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o organizowaniu imprez integracyjnych bez stosowania kryterium socjalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pracownicy, którzy będą brali udział w imprezie integracyjnej zapłaconej w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzyskują przychód, w związku z czym na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Wnioskodawca uważa, że udział pracowników w imprezach integracyjnych sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mających na celu integrację, motywację, poprawę atmosfery, budowę więzi z pracodawcą, z innymi pracownikami oraz poprawę dobrych relacji interpersonalnych w miejscu wykonywania pracy nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że udział uczestników w imprezach integracyjnych i korzystanie ze świadczeń w ramach nich oferowanych nie prowadzi do powstania przychodu po stronie uczestników podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstają jakiekolwiek obowiązki płatnika?
Fragment:
IPPB4/4511-56/16-4/MS2 ), organ zaznaczył, iż „ (...) nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy - gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. ” oraz „ (...) w przypadku organizowania imprez integracyjnych tylko dla pracowników, czy imprez integracyjnych, na które zostaną zaproszeni pracownicy i będzie możliwa obecność osób towarzyszących oraz osób współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych (...) nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez Wnioskodawczynię, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. ITPB2/4511-21/16/BK ) wskazał, iż „ (...) udział w organizowanych przez Wnioskodawcę różnego rodzaju imprezach integracyjnych - plenerowych o charakterze sportowym, czy kulturalnym, pikników rodzinnych, spotkań mikołajkowych, które mają na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania i zadowolenia z wykonywanej pracy, co jest niezbędne dla osiągnięcia założonych przez Wnioskodawcę celów nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Zdarzyć się mogą przypadki, że w niektórych Imprezach integracyjnych będą mogli brać udział również członkowie rodzin, jednakże każdorazowo takie uczestnictwo związane będzie z realizacją celów Spółki wskazanych powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy uczestnicy imprezy integracyjnej uzyskują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym na Spółce ciążą obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne związane z ewentualnie powstałym przychodem uczestników imprezy integracyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy osoby uczestniczące w imprezie integracyjnej nie uzyskują przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc na Spółce nie ciążą żądne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne związane z podatkiem dochodowym jej uczestników. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa zaniechano poboru podatku. Art. 11 ust. 1 ustawy PDOF stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
23
gru

Istota:
Czy w związku z udziałem pracowników i osób im towarzyszącym w ww. imprezie powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny czy udział w imprezach integracyjnych prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W wyroku tym wskazano również, iż w odniesieniu do imprez integracyjnych nie jest spełnione obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego. Nawet gdy pracownik uczestniczy dobrowolnie w imprezie integracyjnej, po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż – pomijając w tym miejscu kryterium uniknięcia wydatku – nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.
2016
3
gru

Istota:
Czy koszty zwiazane z organizacja imprezy integracyjnej w formie pikniku rodzinnego dla pracownikow Spolki i czlonkow ich rodzin, a takze ewentualnych przyszlych imprez integracyjnych stanowia dla Spolki koszty uzyskania przychodu, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych?
Fragment:
Spolka nie wyklucza, ze w przyszlosci moze byc takze zorganizowana impreza integracyjna wylacznie dla pracownikow lub dla pracownikow oraz ich rodzin. Taka impreza bedzie miala na celu zintegrowanie zespolu, zwiazanie pracownikow ze Spolka, zmotywowanie pracownikow do dalszej wspolpracy oraz dbalosc o dobra komunikacje i wzajemne relacje w Spolce. W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytania: Czy koszty zwiazane z organizacja imprezy integracyjnej w formie pikniku rodzinnego dla pracownikow Spolki i czlonkow ich rodzin, a takze ewentualnych przyszlych imprez integracyjnych stanowia dla Spolki koszty uzyskania przychodu, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych... Czy wydatki ponoszone na impreze integracyjna nie sa wylaczone z kosztow uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych jako dzialalnosc socjalna... Ad. 1 Zdaniem Spolki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (dalej: ?updop?), kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, ze kosztami podatkowymi moga byc zarowno koszty bezposrednio poniesione w celu osiagniecia przychodow, jak i koszty, ktore jedynie w sposob posredni wplywaja na osiagniecie przychodow lub zachowanie albo zabezpieczenie zrodla przychodow.
2016
28
lis

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących?
Fragment:
Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczać koszty organizacji imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin i osób towarzyszących... Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla Pracowników... Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, o ile nie są one wymienione w katalogu negatywnym zawartym w art. 88 ustawy o VAT, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych w części dotyczącej rodzin i osób towarzyszących Pracowników... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z organizacją imprez integracyjnych jest możliwe w zakresie dotyczącym Pracowników, ich rodzin oraz osób towarzyszących.
2016
24
cze

Istota:
Obowiązki płatnika związane z organizacją imprez integracyjnych.
Fragment:
W niektórych przypadkach uzależnionych od charakteru danej Imprezy integracyjnej, w celu ograniczenia zbędnych kosztów związanych z organizacją takich imprez Spółka dokonuje wstępnych zapytań Uczestników, odnośnie ich woli udziału organizowanych przez Wnioskodawcę Imprezach integracyjnych. Zapytania takie mają jednak charakter wyłącznie informacyjny, umożliwiający Spółce przybliżone oszacowanie ilości osób zainteresowanych skorzystaniem z danej Imprezy integracyjnej, a wstępna lista ma wyłącznie szacunkowy, informacyjny i niewiążący charakter. Skorzystanie przez Uczestników ze Świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę w ramach Imprez integracyjnych jest dobrowolne. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia faktycznego poziomu wykorzystania Świadczeń oferowanych w ramach danej Imprezy integracyjnej przez poszczególnych jej Uczestników. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Imprezach integracyjnych. Głównym celem Imprez integracyjnych jest osiągnięcie korzyści biznesowych w postaci poprawy zaangażowania Uczestników w wykonywaną pracę, wzmocnienia więzi istniejących pomiędzy Uczestnikami a Wnioskodawcą, zwiększenie motywacji, poprawę relacji interpersonalnych, możliwości zacieśnienia więzi koleżeńskich, budowania pozytywnej atmosfery w pracy oraz wzmocnienia wizerunku Spółki oraz jej atrakcyjności jako pracodawcy na rynku pracy.
2016
10
cze

Istota:
Czy udział pracowników Spółki oraz członków ich rodzin w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę będzie generował po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”), od którego Spółka powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
DD3.8222.2.302.2015.CRS): „ w tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie generuje po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT ”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacjach: z dnia 9 października 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.342.2015.IMD), z dnia 14 września 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.324.2015.OBQ) oraz z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.262,2015.CRS). Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 13 marca 2015 r., sygn. II FSK 3738/14, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdził, że: „ (...) gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość, pracodawca, w opisanej sytuacji nie jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów ”.
2016
18
maj

Istota:
Czy udział pracowników Spółki oraz członków ich rodzin w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę będzie generował po stronie pracowników przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”), od którego Spółka powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
DD3.8222.2.302.2015.CRS): „ w tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracownika w imprezie integracyjnej nie generuje po stronie pracownika przychodu w rozumieniu ustawy PIT ”. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacjach: z dnia 9 października 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.342.2015.IMD), z dnia 14 września 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.324.2015.OBQ) oraz z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. DD3.8222.2.262,2015.CRS). Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA w wyroku z dnia 13 marca 2015 r., sygn. II FSK 3738/14, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. stwierdził, że: „ (...) gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość, pracodawca, w opisanej sytuacji nie jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych przychodów ”.
2016
18
maj

Istota:
Czy uczestnicy imprezy integracyjnej uzyskują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne związane z ewentualnie powstałym przychodem uczestników?
Fragment:
Rację ma więc Wnioskodawczyni twierdząc, że w przypadku organizowania imprez integracyjnych tylko dla pracowników, czy imprez integracyjnych, na które zostaną zaproszeni pracownicy i będzie możliwa obecność osób towarzyszących oraz osób współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych lub zatrudnionych w podmiotach współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych (np. pracownicy kluczowych dostawców lub podmiotów powiązanych z Wnioskodawczynią) nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez Wnioskodawczynię, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez Wnioskodawczynię nie oznacza uzyskania przychodu przez uczestnika także z tego powodu, że Wnioskodawczyni organizuje je dla nieoznaczonej liczby osób, tj. pracowników i osób towarzyszących i innych zaproszonych gości nie spełnia przesłanek do uznania, że uczestnik z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie uzyskuje przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.