Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Impreza integracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza integracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Udział w organizowanych przez Wnioskodawcę imprezach integracyjnych nie będzie generować po stronie podwykonawców przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca organizuje imprezy integracyjne w celu integracji zespołów z Grupy. Imprezy integracyjne mają wpływać na wzmocnienie pozytywnych relacji w ramach Grupy, jak również zwiększenie identyfikacji poszczególnych zespołów w ramach Grupy. Ponadto w ramach imprez integracyjnych poszczególni pracownicy oraz podwykonawcy mają możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń. Wszystkie powyższe elementy zdaniem Wnioskodawcy przekładają się na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei wpływa na polepszenie się wyników finansowych Grupy, a w konsekwencji Spółki, którą dany pracownik lub podwykonawca reprezentuje. Koszty imprez integracyjnych ponosi w całości Wnioskodawca. Do kosztów tych należą między innymi takie wydatki, jak: wynajem miejsca wraz z usługami gastronomicznymi, hotelowymi, transportowymi, szkolenia motywujące oraz team-building. Wnioskodawca ponosi również koszty dodatkowych atrakcji w zależności od charakteru i miejsca imprezy integracyjnej. Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny czy udział w imprezach integracyjnych prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.
2017
16
wrz

Istota:
Czy w związku z organizacją imprez integracyjnych Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia poniesionych wydatków w poczet kosztów podatkowych?
Fragment:
Wnioskodawca organizuje imprezy integracyjne w celu integracji zespołów z grupy. Imprezy integracyjne mają wpływać na wzmocnienie pozytywnych relacji w ramach grupy, jak również zwiększenie identyfikacji poszczególnych zespołów w ramach grupy. Ponadto w ramach imprez integracyjnych poszczególni pracownicy oraz podwykonawcy mają możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń. Wszystkie powyższe elementy zdaniem Wnioskodawcy przekładają się na podniesienie efektywności pracy i lepszą skuteczność w świadczeniu pracy, a to z kolei wpływa na polepszenie się wyników finansowych grupy, a w konsekwencji Wnioskodawcy, którego dany pracownik lub podwykonawca reprezentuje. Koszty imprez integracyjnych ponosi w całości Wnioskodawca. Do kosztów tych należą między innymi takie wydatki jak: wynajem miejsca wraz z usługami gastronomicznymi, hotelowymi, transportowymi, szkolenia motywujące oraz team-building. Wnioskodawca ponosi również koszty dodatkowych atrakcji w zależności od charakteru i miejsca imprezy integracyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z organizacją imprez integracyjnych Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia poniesionych wydatków w poczet kosztów podatkowych? Czy w związku z organizacją imprez integracyjnych, po stronie podwykonawców powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze.
2017
5
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) imprezą integracyjną. W takiej bowiem sytuacji nie można stwierdzić, czy pracownik w istocie otrzymał określone świadczenie i jaka jest jego wartość. Zdaniem WSA, przychód nie może zostać hipotetycznie przypisany podatnikowi, lecz musi zostać ustalony zgodnie ze wskazaniami zawartymi w treści art. 11 ust. 1 i ust. 2a pkt 1 - 4 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o PDOF. W tym kontekście istotne jest, że zgodnie z przedstawionym przez skarżącą spółkę stanem faktycznym, nie sposób stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość. Podkreślić bowiem należy, że ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że podczas imprezy integracyjnej będzie zorganizowany grill oraz szwedzki stół, a napoje chłodzące, kawa, herbata, będą rozlewane samodzielnie przez uczestników. W spotkaniu tym będą uczestniczyli pracownicy oraz goście z zewnątrz. Możliwość skorzystania z poczęstunku będzie dostępna dla wszystkich obecnych, zarówno dla gości z zewnątrz jak i pracowników i nie będzie on limitowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że okoliczności stanu faktycznego zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wyraźnie wskazują na brak możliwości przypisania konkretnemu pracownikowi skonkretyzowanej wartości świadczenia, jakie otrzymał, czego konsekwencją mogłoby być opodatkowanie wartości świadczeń, które przez podatnika nie zostały otrzymane.
2017
18
maj

Istota:
Udział w imprezach integracyjnych (piknikach) , wycieczkach krajoznawczo-turystycznych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni uczestnictwo w wycieczkach i imprezach integracyjnych nie powoduje po Jej stronie żadnego przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna dla wszystkich podmiotów). W wyroku tym wskazano również, iż w odniesieniu do imprez integracyjnych i szkoleń nie jest spełnione obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego. Nawet, gdy pracownik uczestniczy dobrowolnie w imprezie integracyjnej, czy szkoleniu po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, udział w spotkaniu ( w wyjeździe integracyjnym) czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż pomijając w tym miejscu kryterium uniknięcia wydatku – nie ma podstaw, by świadczenie kierowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierna korzyść.
2017
11
maj

Istota:
Czy uczestnictwo pracowników w ww. wyjazdowych imprezach firmowych o charakterze integracyjnym skutkuje powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) i czy powoduje to, że na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy w tym zakresie?
Fragment:
(...) imprez integracyjnych organizowanych poza siedzibą wnioskodawcy). W ostatniej z ww. interpretacji indywidualnych, na tle bardzo zbliżonego stanu faktycznego (firmowe imprezy integracyjne organizowane poza siedzibą wnioskodawcy, połączone z cateringiem oraz dodatkowymi atrakcjami, np. grami i zabawami na świeżym powietrzu), stwierdzono, co następuje: „W przypadku organizowania imprez integracyjnych, na które zostaną zaproszeni wszyscy pracownicy nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, impreza integracyjna będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w imprezie jest dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.
2017
10
maj

Istota:
Czy uczestnictwo pracowników w tego rodzaju wyjściach (wydarzeniach) firmowych skutkuje powstaniem po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) i czy powoduje to, że na Spółce ciąży obowiązek obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy w tym zakresie?
Fragment:
(...) imprez integracyjnych (okolicznościowych). W konsekwencji, jako że poniesiony przez skarżącą koszt organizacji wskazanych imprez nie stanowi dla pracowników przychodu podatkowego, to po stronie skarżącej – jako pracodawcy – nie powstaną obowiązki płatnika w odniesieniu do tej wartości ” (z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2268/14; orzeczenie prawomocne). Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (oraz interpretacjami indywidualnymi i orzecznictwem), art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być interpretowane w sposób, który pozwalałby na uznanie, że po stronie pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy z uwagi na udział w opisanych na wstępie wydarzeniach. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
Udział w imprezie integracyjnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją imprezy integracyjnej finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zorganizować dla swoich pracowników imprezę integracyjną. Spotkanie ma na celu poprawę atmosfery i zbudowanie więzi z firmą (pracodawcą) oraz poprawienie relacji interpersonalnych w firmie. Całkowity koszt imprezy, czyli zakup usługi gastronomicznej, wynajęcie sali, zapewnienie niektórym pracownikom transportu będzie zapłacony w całości z ZFŚS. Firma posiada stosowny zapis w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o organizowaniu imprez integracyjnych bez stosowania kryterium socjalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pracownicy, którzy będą brali udział w imprezie integracyjnej zapłaconej w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzyskują przychód, w związku z czym na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Wnioskodawca uważa, że udział pracowników w imprezach integracyjnych sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mających na celu integrację, motywację, poprawę atmosfery, budowę więzi z pracodawcą, z innymi pracownikami oraz poprawę dobrych relacji interpersonalnych w miejscu wykonywania pracy nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że udział uczestników w imprezach integracyjnych i korzystanie ze świadczeń w ramach nich oferowanych nie prowadzi do powstania przychodu po stronie uczestników podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstają jakiekolwiek obowiązki płatnika?
Fragment:
IPPB4/4511-56/16-4/MS2 ), organ zaznaczył, iż „ (...) nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy - gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. ” oraz „ (...) w przypadku organizowania imprez integracyjnych tylko dla pracowników, czy imprez integracyjnych, na które zostaną zaproszeni pracownicy i będzie możliwa obecność osób towarzyszących oraz osób współpracujących z Wnioskodawczynią w ramach umów cywilnoprawnych (...) nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez Wnioskodawczynię, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. ITPB2/4511-21/16/BK ) wskazał, iż „ (...) udział w organizowanych przez Wnioskodawcę różnego rodzaju imprezach integracyjnych - plenerowych o charakterze sportowym, czy kulturalnym, pikników rodzinnych, spotkań mikołajkowych, które mają na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania i zadowolenia z wykonywanej pracy, co jest niezbędne dla osiągnięcia założonych przez Wnioskodawcę celów nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Zdarzyć się mogą przypadki, że w niektórych Imprezach integracyjnych będą mogli brać udział również członkowie rodzin, jednakże każdorazowo takie uczestnictwo związane będzie z realizacją celów Spółki wskazanych powyżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy uczestnicy imprezy integracyjnej uzyskują przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym na Spółce ciążą obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne związane z ewentualnie powstałym przychodem uczestników imprezy integracyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy osoby uczestniczące w imprezie integracyjnej nie uzyskują przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc na Spółce nie ciążą żądne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne związane z podatkiem dochodowym jej uczestników. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa zaniechano poboru podatku. Art. 11 ust. 1 ustawy PDOF stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
23
gru

Istota:
Czy w związku z udziałem pracowników i osób im towarzyszącym w ww. imprezie powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny czy udział w imprezach integracyjnych prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W wyroku tym wskazano również, iż w odniesieniu do imprez integracyjnych nie jest spełnione obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego. Nawet gdy pracownik uczestniczy dobrowolnie w imprezie integracyjnej, po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż – pomijając w tym miejscu kryterium uniknięcia wydatku – nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.