Impreza | Interpretacje podatkowe

Impreza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania kompleksowej usługi polegającej na organizacji imprezy okolicznościowej
Fragment:
Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy prawidłowe jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej stawką 8% VAT w stosunku do pakietu gastronomicznego wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) oraz stawką 23% VAT w odniesieniu do podawanych w trakcie ww. imprez napojów. W ocenie Wnioskodawczyni podawanie w trakcie ww. imprez napojów, rozumiane również jako ich sprzedaż, powinno być opodatkowane stawką 8% VAT, z uwagi na to, że mamy tu do czynienia z elementem pobocznym w stosunku do kompleksowej usługi gastronomicznej, Wnioskodawczyni zamierza stosować do całej kompleksowej usługi związanej z organizacją imprez okolicznościowych, w tym wesel, stawkę 8% VAT. Przed przystąpieniem do powyższego Wnioskodawczyni występuje z niniejszym wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej stawką 8% VAT w stosunku do pakietu gastronomicznego wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) oraz w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata) i napojów chłodzących ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
4
lut

Istota:
Wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej oraz w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej
Fragment:
(...) imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej – jest prawidłowe, zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej oraz zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W strukturach SPZOZ Szpitala (Wnioskodawca) działają Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego (dalej zwane zwrm). Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: organizator zobowiązany jest do wystąpienia, w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy, do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o wydanie opinii, w której będą uwzględnione siły i środki do udzielenia niezbędnej natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym, przebywającym na terenie imprezy masowej.
2016
25
maj

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przypadku fakultatywnych spotkań integracyjnych oznaczałoby to nie tylko konieczność ustalenia listy osób obecnych na spotkaniu, ale również precyzyjnego określenia poszczególnych świadczeń, z których poszczególne osoby skorzystały podczas imprezy. Dokonanie takich ustaleń jest w praktyce niewykonalne, albowiem odnotowanie podczas imprezy, kto wziął udział w danym spotkaniu lub zabawie, jaki posiłek i napój skonsumował spowodowałoby dezorganizację całego spotkania. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie dojdzie do powstania przychodu u pracowników i przychodu z innych źródeł u gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien doliczać do przychodów pracowników i zaproszonych gości (niebędących pracownikami Spółki) żadnych kwot, tym bardziej że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które by pozwalały na ustalanie przychodów w kwocie ustalonej w wyniku podziału kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej, przez liczbę osób zaproszonych na imprezę, czy też liczbę osób które teoretycznie mogły wziąć udział w imprezie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
9
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przypadku fakultatywnych spotkań integracyjnych oznaczałoby to nie tylko konieczność ustalenia listy osób obecnych na spotkaniu, ale również precyzyjnego określenia poszczególnych świadczeń, z których poszczególne osoby skorzystały podczas imprezy. Dokonanie takich ustaleń jest w praktyce niewykonalne, albowiem odnotowanie podczas imprezy, kto wziął udział w danym spotkaniu lub zabawie, jaki posiłek i napój skonsumował spowodowałoby dezorganizację całego spotkania. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie dojdzie do powstania przychodu u pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien doliczać do przychodów pracowników żadnych kwot, tym bardziej że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które by pozwalały na ustalanie przychodów w kwocie ustalonej w wyniku podziału kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej, przez liczbę osób zaproszonych na imprezę, czy też liczbę osób które teoretycznie mogły wziąć udział w imprezie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
9
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W ramach strategii zarządzania personelem, Wnioskodawca podejmuje szereg inicjatyw integrujących – między innymi organizuje imprezy integracyjne (dalej: „ Imprezy Integracyjne ”). Imprezy Integracyjne mają charakter zamknięty, a ich uczestnikami są – w zależności od charakteru danej Imprezy Integracyjnej – pracownicy Wnioskodawcy lub pracownicy Wnioskodawcy oraz osoby bliskie, członkowie ich rodzin (dalej: „ Uczestnicy ”). Imprezy Integracyjne mogą odbywać się zarówno w siedzibie Wnioskodawcy, jak i poza nią (np. w salach konferencyjnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, restauracjach, hotelach, pensjonatach). W ramach Imprez Integracyjnych Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom między innymi: posiłki, napoje, oprawę muzyczną, gry i zabawy zespołowe, grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty edukacyjne oraz inne atrakcje. Wnioskodawca nie ewidencjonuje faktycznej obecności Uczestników na Imprezach Integracyjnych. Uczestnictwo w Imprezach Integracyjnych i w oferowanych atrakcjach ma charakter dobrowolny. W konsekwencji, Wnioskodawca nie określa faktycznego poziomu wykorzystania świadczeń oferowanych w ramach danej Imprezy Integracyjnej przez poszczególnych jej Uczestników. Głównym celem Imprez Integracyjnych jest poprawa zaangażowania pracowników w pracę, wzmocnienie więzi istniejących pomiędzy pracownikami a Wnioskodawcą, poprawa relacji interpersonalnych, możliwość zacieśnienia więzi koleżeńskich oraz budowanie pozytywnej atmosfery w pracy.
2016
1
kwi

Istota:
Czy podatnik prawidłowo wykazał przychód z imprezy turystycznej w dniu jej zakończenia, czyli 3 stycznia 2015 r.?
Fragment:
Przychód podatkowy z imprezy rozliczany jest w dniu zakończenia usługi turystycznej. Wpłaty od klientów pomniejszane są o kwotę VAT należnego wyliczonego od marży i ta wartość wprowadzana jest do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10. Marże jest Pan w stanie ustalić dopiero po zakończeniu imprezy, gdyż dopiero wtedy jest możliwość określenia wszystkich kosztów związanych z daną imprezą. Wątpliwości Pana budzi następująca sytuacja: wyjazd narciarski rozpoczął się 27 grudnia 2014 r., a zakończył 3 stycznia 2015 r. i w związku z tym: przychody z imprezy wykazano w dniu 3 stycznia 2015 r., zaliczki do momentu zakończenia usługi były „ neutralne ” w podatku dochodowym, koszty z imprezy wprowadzono do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z ich datą wystawienia (głownie z datą grudzień 2014), kosztów imprez z datą wystawienia w grudniu 2014 nie wprowadzono do inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2014 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie, sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku. Czy podatnik prawidłowo wykazał przychód z imprezy turystycznej w dniu jej zakończenia, czyli 3 stycznia 2015 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2015
24
lis

Istota:
Jakie są skutki podatkowe powstałe po stronie pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej?
Fragment:
Ponieważ obecność na imprezie nie jest obowiązkowa, to nie jest ona sprawdzana przez Spółkę, oznacza to że pracodawca nie ma potwierdzenia czy pracownik, który pierwotnie zadeklarował swój udział w imprezie, faktycznie wziął w niej udział. Pracodawca dokonuje wstępnego zapytania pracowników, kto planuje przyjść na spotkanie integracyjne. Zapytanie to ma charakter informacyjny w celu oszacowania jak duże zamówienie należy złożyć. Imprezy odbywają się poza godzinami pracy. Podczas takich spotkań pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z każdej zaoferowanej w ramach spotkania atrakcji oraz konsumpcji posiłków i napoi. Spółka nie prowadzi ewidencji z jakich atrakcji i w jakiej ilości pracownik skorzystał w trakcie spotkania. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie K 7/13 Trybunał Konstytucyjny, stwierdził: „że „ inne nieodpłatne świadczenie ” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika”. Trybunał wskazał, że nie każde świadczenie, które pracownik otrzymuje bez ustalonej za nie zapłaty od pracodawcy, powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Trybunał (...)
2015
27
paź

Istota:
Wnioskodawca, zamierza zorganizować spotkanie integracyjne w formie pikniku lub spotkania w wynajętym pomieszczeniu, lub pomieszczeniach firmowych połączonego z konsumpcją i różnymi rozrywkami i atrakcjami (min. zawody sportowe, gry, zabawy, dyskoteka itp.). Zapłata za organizację imprezy będzie dokonana w sposób zryczałtowany sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wnioskodawca nie będzie sporządzać listy pracowników biorących udział w imprezie. W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że zorganizowanie przez Wnioskodawcę spotkania integracyjnego, nie będzie stanowić dla pracownika nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym, wzięcie udziału w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę, nie będzie prowadzić do powstania przychodu u pracownika, a w konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwiększenia przychodów pracowników z tytułu umowy o pracę.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zlecić organizację imprezy podmiotom zewnętrznym, a wynagrodzenie za usługi w tym zakresie będą płatne ryczałtowo za organizację całej imprezy (np.: konsumpcję w formie szwedzkiego stołu, organizację gier i zabaw, transport uczestników itp.). Wnioskodawca będzie posiadał informację na temat szacowanej ilości osób, które zamierzają przybyć na imprezę, co będzie stanowiło podstawę do określenia ryczałtowego kosztu za imprezę. Wnioskodawca nie będzie w stanie zweryfikować, czy wszystkie osoby, które zadeklarowały zamiar wzięcia udziału w imprezie, rzeczywiście na nią przybyły oraz jak długo na niej przebywały i z jakich świadczeń skorzystały. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wzięcie udziału w zorganizowanej przez pracodawcę imprezie będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to w jaki sposób należy ustalić przychód pracownika, skoro Wnioskodawca nie będzie w stanie ustalić co dany pracownik zjadł, czy z jakich atrakcji skorzystał, lub czy faktycznie był obecny na imprezie... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Wnioskodawca uważa, iż nie będzie miał obowiązku doliczania jakichkolwiek kwot do przychodu pracownika zaproszonego/uczestniczącego w imprezie i pobieranie z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.
2015
3
wrz

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zorganizowania imprezy okolicznościowej i wręczenia jej uczestnikom okolicznościowych statuetek i innych symbolicznych wyróżnień?
Fragment:
Odnosząc powyższe do informacji przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, iż Wnioskodawca zamierza zorganizować imprezę okolicznością z okazji 60-lecia istnienia Wnioskodawcy. Wydatki związane z impreza będą obejmować: catering, artykuły spożywcze, wynajęcie sali, koszty zaproszeń, oprawę muzyczną, a także zakup statuetek okolicznościowych, odznaczeń i książek – celem przekazania dla członków Wnioskodawcy i wybranych osób pośrednio z nim związanych. W obchodach jubileuszu wezmą udział pracownicy oraz członkowie Wnioskodawcy oraz osoby spoza kręgu bezpośrednio związanego z Wnioskodawcą (przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, działacze społeczni, przyjaciele, itp.). W tym stanie rzeczy oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że udział wskazanych we wniosku osób w imprezie okolicznościowej nie będzie generować po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Także otrzymanie przez członków Wnioskodawcy oraz osoby zaprzyjaźnione z Wnioskodawcą, w związku z obchodami jubileuszu, okolicznościowych statuetek, plakietek czy książek nie kreuje przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Z tych też względów, za prawidłowe uznaje się stanowisko Wnioskodawcy o braku przysporzenia majątkowego kreującego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
9
sie

Istota:
Czy organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak to kto podlega temu podatkowi, uczestnicy imprezy, czy wszyscy pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści, bo do nich zostanie skierowane zaproszenie? W jaki sposób określić kto był uczestnikiem spotkania, skoro celem są zabawy i gry, w których będą brać udział nawet osoby zupełnie spoza grona zaproszonych (np. dzieci z okolicznych domów) czy też uczestnikiem jest ten, kto zjadł kiełbaskę?
Fragment:
Odnosząc powyższe do informacji przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w kontekście pytania drugiego, należy zauważyć, że Wnioskodawca zamierza zorganizować dla swoich pracowników, byłych pracowników, oraz członków ich rodzin plenerową imprezę rekreacyjno-sportową. Uczestnikami imprezy będą ww. osoby oraz osoby postronne (np. dzieci z okolicznych domów). W tym stanie rzeczy oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że zorganizowanie przez Wnioskodawcę imprezy rekreacyjno-sportowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno zaproszonych osób, jak i faktycznych uczestników imprezy. Z tych względów stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 06 lipca 2011 r. Nr IBPB II/415-383/11/BD. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
31
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Impreza
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.