Impreza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług zabezpieczania imprez masowych oraz innych imprez pod względem medycznym.

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy organizator zapewnia pomoc medyczną. Przytoczone przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jednoznacznie obligują organizatorów imprez do ich zabezpieczenia pod względem medycznym. Na ich mocy organizator jest zobowiązany do zapewnienia w celu bezpieczeństwa, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się odpowiednia ilość członków określonego personelu (np. w zależności od rozmiarów imprezy określona liczba członków służb porządkowych, czy informacyjnych). W kontekście powyższego, zauważyć należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na zabezpieczaniu medycznym imprez masowych i pozostałych imprez, np. imprez sportowych realizowane poprzez udzielanie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz świadczeń medycznych w przypadku pojawienia się zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, spełniają przesłankę do zwolnienia od podatku o charakterze przedmiotowym, wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
3
maj

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa pracowników w imprezie rekreacyjno-sportowej.

Fragment:

Realizacją imprezy zajmie się podmiot zewnętrzny, który określi koszt imprezy, na który składać się będą: koszt stały, niezależny od ilości osób uczestniczących w imprezie, tj. koszt transportu, ochrony i oświetlenia miejsca imprezy, oprawy muzycznej podczas imprezy,; koszty zmienne, uzależnione od liczby uczestniczących w imprezie, tj. koszty wyżywienia. Wyżywienie, obejmujące posiłki i napoje, będzie miało przede wszystkim charakter „ szwedzkiego stołu ”, do samodzielnej obsługi przez osoby uczestniczące w imprezie. Przewiduje się również serwowanie dań zamówionych przez Wnioskodawcę w ilości odpowiadającej liczbie osób zapisanych na imprezę, np. obiadu. Wnioskodawca będzie miał możliwość ustalenia kosztu imprezy przypadającego na każdego uczestnika, przez zsumowanie kosztu stałego i kosztów zmiennych imprezy, a następnie podzielenie tej sumy przez liczbę osób zapisanych na imprezę. Osoba biorąca udział w imprezie wniesie dopłatę w zależności od swojej sytuacji materialnej. Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że dokonując oceny, czy udział w imprezie rekreacyjno-sportowej prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji i produkcji Imprezy.

Fragment:

(...) Imprez muzycznych, przygotowanie scen oraz zaplecza technicznego dla artystów, realizacja występów artystycznych poprzez realizację techniczną prób występów, koordynację i realizację transferów artystów, etc., branding, w tym między innymi przygotowanie banerów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, oznaczeń punktów kontrolnych, gadżetów dla zawodników, etc., zaangażowanie członków zespołu obsługującego Imprezę, w tym między innymi producentów, kierowników technicznych, koordynatorów zawodów, dyrektorów sportowych, koordynatorów mediów, nawigatorów, elektryków, magazynierów etc. ubezpieczenie imprez, zapewnienie niektórym uczestnikom, zawodnikom, artystom, ekipie czy ambasadorom Imprezy zakwaterowania i wyżywienia, w tym napojów. Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywa kompleksową usługę organizacji i produkcji Imprezy na którą mogą składać się wszystkie wymienione wyżej elementy. Wnioskodawca zleca czynności związane z organizacją danej Imprezy podmiotowi zewnętrznemu, to organizator przygotowuje Imprezę w sposób kompleksowy, tj. jest on odpowiedzialny za niemalże każdy jej element składowy, tak aby wspólnie tworzyły one całe przedsięwzięcie.

2018
3
lut

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie traktowania usług publikacji kolejnego artykułu w materiałach konferencyjnych jako usługi pomocniczej do usług wstępu na imprezy naukowe i edukacyjne, wymienione w art. 28g ustawy o VAT, których miejscem świadczenia jest miejsce, w których te imprezy faktycznie się odbywają.

Fragment:

Odpłatność za artykuły prezentowana jest na dokumentach wystawionych przez organizatora w następujący sposób: jest doliczona do opłaty za uczestnictwo w ww. imprezach (jako jedna pozycja), jest wyodrębniona jako oddzielna pozycja (1 pozycja to opłata za uczestnictwo w imprezie, 2 – to opłata za kolejny artykuł), jest ujęta w oddzielnym dokumencie (1 dokument zawiera opłatę za uczestnictwo w imprezie, 2 – za kolejny artykuł). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi publikacji kolejnego artykułu w materiałach konferencyjnych należy traktować jako usługi pomocnicze do usług wstępu na imprezy naukowe i edukacyjne, wymienione w art. 28g ustawy o VAT, których miejsce świadczenia jest w miejscu, w którym te imprezy faktycznie się odbywają? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28g ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe, edukacyjne oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Niewątpliwie więc udział pracowników Uczelni w imprezach o charakterze naukowym i edukacyjnym, które odbywają się poza granicami kraju, nie stanowi importu usług, czego potwierdzeniem jest otrzymana interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2012 r. ( ITPP1/443-1063/12/KM ).

2018
16
sty

Istota:

Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej, której zasadniczą jest usługa gastronomiczna PKWiU 56.10.11.0 wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) stawką podatku VAT 8%, a w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata) i napojów chłodzących stawką 23% VAT?

Fragment:

Kompleksowa usługa organizacji imprezy okolicznościowej wykonywana jest powtarzalnie na przestrzeni okresu obrachunkowego. Wnioskodawca do sprzedaży świadczonej usługi organizacji imprez okolicznościowych stosuje stawkę podatku od towarów i usług 23%, w tym również do sprzedaży podawanych napojów. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy prawidłowe jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprez okolicznościowych zawierających pakiet gastronomiczny stawką podatku VAT 23%. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej, której zasadniczą jest usługa gastronomiczna PKWiU 56.10.11.0 wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) stawką podatku VAT 8%, a w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata) i napojów chłodzących stawką 23% VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., 710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem polegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
3
paź

Istota:

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz wskazanych powyżej przepisów, jak również orzecznictwa TSUE należy zauważyć, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na zabezpieczeniu medycznym imprez masowych służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i jako takie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) imprezy masowej; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. Przepis art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, iż organizator imprezy zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, tj. zabezpieczenie medyczne imprez masowych oraz wydawanie opinii w zakresie ochrony imprez masowych - na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się m.in. do kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

2017
24
sie

Istota:

Finansowanie przez Wnioskodawcę części lub całości imprez i wyjazdów opisanych w stanie faktycznym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które mają na celu integrację pracowników, a integracja załogi wpłynie na polepszenie atmosfery w pracy, zwiększenia motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy – nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że w przypadku organizowania przez pracodawcę (Wnioskodawcę) imprez i wyjazdów sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych i wycieczek dla swoich pracowników, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza, wyjazd czy wycieczka organizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezach czy wyjazdach organizowanych przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenia adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierna korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. Reasumując, finansowanie przez Wnioskodawcę części lub całości imprez i wyjazdów opisanych w stanie faktycznym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które mają na celu integrację pracowników, a integracja załogi wpłynie na polepszenie atmosfery w pracy, zwiększenia motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy – nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
8
lip

Istota:

1) Czy Wnioskodawca – jako płatnik – ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tj. udział pracownika w imprezie integracyjnej?
2) W jaki sposób płatnik zobowiązany jest obliczyć wartość ww. świadczenia przypadającego na pracownika ?
3) Czy ww. świadczenie objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przedmiotowej sytuacji brak było faktycznych możliwości zastosowania kryterium socjalnego dla zróżnicowania świadczeń związanych ze sfinansowaniem imprezy integracyjnej w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej przy podziale środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca - jako płatnik - ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tj. udział pracownika w imprezie integracyjnej? W jaki sposób płatnik zobowiązany jest obliczyć wartość ww. świadczenia przypadającego na pracownika ? Czy ww. świadczenie objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, udział pracownika w imprezie integracyjnej należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy. W ocenie Wnioskodawcy wysokość tego przychodu należy obliczyć w następujący sposób: kwotę wynikająca z faktury należy podzielić na liczbę zaproszonych osób. Przychód pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usługi kompleksowej organizacji targów/imprez promocyjnych, określenia miejsca świadczenia usług takich jak: udostępnianie powierzchni wystawienniczej lub lokalu, usługi reklamowe, zapewnienie obsługi stoiska: hostessy, konferansjerzy, ochrona fizyczna, udostępnienie wyposażenia stoiska, montaż/demontaż stoiska/sceny/ekspozycji w przypadku gdy usługi te świadczone są odrębnie, nie w ramach usług kompleksowych oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania opisanych usług na kontrahentów.

Fragment:

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest: organizatorem imprez/konferencji - kompleksowa organizacja wydarzenia: Spółka wynajmuje lokal/miejsce, kupuje usługi z zakresu: obsługi technicznej, przygotowania miejsca do takiej imprezy, montażu i demontażu sceny/stoiska, załatwia wszelkie zgody formalne, wynajmuje obsługę, konferansjerów i ochronę, zajmuje się zaproszeniem gości i promocją/reklamą całego wydarzenia. Ponosi pełną odpowiedzialność za całość organizowanego wydarzenia; lub bierze udział w imprezie/konferencji - Spółka organizuje swoją wystawę/stanowisko/stoisko (zakupuje różnego rodzaju usługi), będące częścią wielkiego wydarzenia organizowanego przez inne podmioty (np. stoisko na targach, wystawa na imprezie branżowej czy konferencji). W ramach organizacji imprez bądź udziału w nich Spółka ponosi następujące koszty: opłaty rejestracyjne (są to np. (...)

2017
10
maj

Istota:

Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika w związku z organizacją imprez (spotkań ) firmowych.

Fragment:

Wnioskodawca organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju imprezy (spotkania) firmowe o charakterze okolicznościowym, w tym również firmową Wigilię. Koszty organizacji tego rodzaju imprez (spotkań) ponoszone przez Spółkę mają charakter ryczałtowy, tj. niezależny od ilości uczestników bądź niezależny od ich faktycznego udziału w imprezie (pomimo iż wszyscy pracownicy są zwyczajowo zapraszani, nie ma obowiązku udziału w tego rodzaju wydarzeniu). Imprezy (spotkania) mogą obejmować różnego rodzaju dodatkowe atrakcje (np. gry, zabawy, występy artystyczne itp.) oraz konsumpcję, w formie uzależnionej od charakteru danego spotkania. Biorąc pod uwagę zmienne ilości osób uczestniczących w poszczególnych imprezach (spotkaniach) oraz niemożność oceny stopnia skorzystania z dostępnych w ich trakcie atrakcji oraz świadczeń (oczywistym jest, że nie jest prowadzona ewidencja np. skonsumowanych potraw), Spółka nie jest w stanie w żaden sposób określić poziomu faktycznych korzyści/uczestnictwa (nie zna precyzyjnie ich zakresu, ilości, rodzajów) dla poszczególnych pracowników. Spółka nie jest też w stanie określić dokładnej liczby osób przybywających na tego rodzaju imprezy (spotkania): brak jest ewidencji wejść, brak listy obecności przy większych spotkaniach czy Wigilii.