Impreza | Interpretacje podatkowe

Impreza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz wskazanych powyżej przepisów, jak również orzecznictwa TSUE należy zauważyć, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na zabezpieczeniu medycznym imprez masowych służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i jako takie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) imprezy masowej; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. Przepis art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowi, iż organizator imprezy zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, tj. zabezpieczenie medyczne imprez masowych oraz wydawanie opinii w zakresie ochrony imprez masowych - na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się m.in. do kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
2017
3
paź

Istota:
Finansowanie przez Wnioskodawcę części lub całości imprez i wyjazdów opisanych w stanie faktycznym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które mają na celu integrację pracowników, a integracja załogi wpłynie na polepszenie atmosfery w pracy, zwiększenia motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy – nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że w przypadku organizowania przez pracodawcę (Wnioskodawcę) imprez i wyjazdów sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych i wycieczek dla swoich pracowników, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza, wyjazd czy wycieczka organizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezach czy wyjazdach organizowanych przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenia adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierna korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. Reasumując, finansowanie przez Wnioskodawcę części lub całości imprez i wyjazdów opisanych w stanie faktycznym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które mają na celu integrację pracowników, a integracja załogi wpłynie na polepszenie atmosfery w pracy, zwiększenia motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy – nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
sie

Istota:
1) Czy Wnioskodawca – jako płatnik – ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tj. udział pracownika w imprezie integracyjnej?
2) W jaki sposób płatnik zobowiązany jest obliczyć wartość ww. świadczenia przypadającego na pracownika ?
3) Czy ww. świadczenie objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przedmiotowej sytuacji brak było faktycznych możliwości zastosowania kryterium socjalnego dla zróżnicowania świadczeń związanych ze sfinansowaniem imprezy integracyjnej w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej przy podziale środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca - jako płatnik - ma obowiązek doliczyć do dochodu pracownika, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, tj. udział pracownika w imprezie integracyjnej? W jaki sposób płatnik zobowiązany jest obliczyć wartość ww. świadczenia przypadającego na pracownika ? Czy ww. świadczenie objęte jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, udział pracownika w imprezie integracyjnej należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy. W ocenie Wnioskodawcy wysokość tego przychodu należy obliczyć w następujący sposób: kwotę wynikająca z faktury należy podzielić na liczbę zaproszonych osób. Przychód pracowników biorących udział w imprezie integracyjnej jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia usługi kompleksowej organizacji targów/imprez promocyjnych, określenia miejsca świadczenia usług takich jak: udostępnianie powierzchni wystawienniczej lub lokalu, usługi reklamowe, zapewnienie obsługi stoiska: hostessy, konferansjerzy, ochrona fizyczna, udostępnienie wyposażenia stoiska, montaż/demontaż stoiska/sceny/ekspozycji w przypadku gdy usługi te świadczone są odrębnie, nie w ramach usług kompleksowych oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania opisanych usług na kontrahentów.
Fragment:
Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest: organizatorem imprez/konferencji - kompleksowa organizacja wydarzenia: Spółka wynajmuje lokal/miejsce, kupuje usługi z zakresu: obsługi technicznej, przygotowania miejsca do takiej imprezy, montażu i demontażu sceny/stoiska, załatwia wszelkie zgody formalne, wynajmuje obsługę, konferansjerów i ochronę, zajmuje się zaproszeniem gości i promocją/reklamą całego wydarzenia. Ponosi pełną odpowiedzialność za całość organizowanego wydarzenia; lub bierze udział w imprezie/konferencji - Spółka organizuje swoją wystawę/stanowisko/stoisko (zakupuje różnego rodzaju usługi), będące częścią wielkiego wydarzenia organizowanego przez inne podmioty (np. stoisko na targach, wystawa na imprezie branżowej czy konferencji). W ramach organizacji imprez bądź udziału w nich Spółka ponosi następujące koszty: opłaty rejestracyjne (są to np. (...)
2017
16
maj

Istota:
Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika w związku z organizacją imprez (spotkań ) firmowych.
Fragment:
Wnioskodawca organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju imprezy (spotkania) firmowe o charakterze okolicznościowym, w tym również firmową Wigilię. Koszty organizacji tego rodzaju imprez (spotkań) ponoszone przez Spółkę mają charakter ryczałtowy, tj. niezależny od ilości uczestników bądź niezależny od ich faktycznego udziału w imprezie (pomimo iż wszyscy pracownicy są zwyczajowo zapraszani, nie ma obowiązku udziału w tego rodzaju wydarzeniu). Imprezy (spotkania) mogą obejmować różnego rodzaju dodatkowe atrakcje (np. gry, zabawy, występy artystyczne itp.) oraz konsumpcję, w formie uzależnionej od charakteru danego spotkania. Biorąc pod uwagę zmienne ilości osób uczestniczących w poszczególnych imprezach (spotkaniach) oraz niemożność oceny stopnia skorzystania z dostępnych w ich trakcie atrakcji oraz świadczeń (oczywistym jest, że nie jest prowadzona ewidencja np. skonsumowanych potraw), Spółka nie jest w stanie w żaden sposób określić poziomu faktycznych korzyści/uczestnictwa (nie zna precyzyjnie ich zakresu, ilości, rodzajów) dla poszczególnych pracowników. Spółka nie jest też w stanie określić dokładnej liczby osób przybywających na tego rodzaju imprezy (spotkania): brak jest ewidencji wejść, brak listy obecności przy większych spotkaniach czy Wigilii.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania kompleksowej usługi polegającej na organizacji imprezy okolicznościowej
Fragment:
Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy prawidłowe jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej stawką 8% VAT w stosunku do pakietu gastronomicznego wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) oraz stawką 23% VAT w odniesieniu do podawanych w trakcie ww. imprez napojów. W ocenie Wnioskodawczyni podawanie w trakcie ww. imprez napojów, rozumiane również jako ich sprzedaż, powinno być opodatkowane stawką 8% VAT, z uwagi na to, że mamy tu do czynienia z elementem pobocznym w stosunku do kompleksowej usługi gastronomicznej, Wnioskodawczyni zamierza stosować do całej kompleksowej usługi związanej z organizacją imprez okolicznościowych, w tym wesel, stawkę 8% VAT. Przed przystąpieniem do powyższego Wnioskodawczyni występuje z niniejszym wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej stawką 8% VAT w stosunku do pakietu gastronomicznego wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) oraz w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata) i napojów chłodzących ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
4
lut

Istota:
Wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej oraz w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej
Fragment:
(...) imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej – jest prawidłowe, zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy inny podmiot odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej oraz zwolnienia od podatku VAT usług polegających na wydawaniu opinii w przedmiocie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w przypadku gdy Wnioskodawca odpowiada również za zabezpieczenie imprezy masowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W strukturach SPZOZ Szpitala (Wnioskodawca) działają Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego (dalej zwane zwrm). Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: organizator zobowiązany jest do wystąpienia, w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy, do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o wydanie opinii, w której będą uwzględnione siły i środki do udzielenia niezbędnej natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym, przebywającym na terenie imprezy masowej.
2016
25
maj

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przypadku fakultatywnych spotkań integracyjnych oznaczałoby to nie tylko konieczność ustalenia listy osób obecnych na spotkaniu, ale również precyzyjnego określenia poszczególnych świadczeń, z których poszczególne osoby skorzystały podczas imprezy. Dokonanie takich ustaleń jest w praktyce niewykonalne, albowiem odnotowanie podczas imprezy, kto wziął udział w danym spotkaniu lub zabawie, jaki posiłek i napój skonsumował spowodowałoby dezorganizację całego spotkania. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie dojdzie do powstania przychodu u pracowników i przychodu z innych źródeł u gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien doliczać do przychodów pracowników i zaproszonych gości (niebędących pracownikami Spółki) żadnych kwot, tym bardziej że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które by pozwalały na ustalanie przychodów w kwocie ustalonej w wyniku podziału kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej, przez liczbę osób zaproszonych na imprezę, czy też liczbę osób które teoretycznie mogły wziąć udział w imprezie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
9
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przypadku fakultatywnych spotkań integracyjnych oznaczałoby to nie tylko konieczność ustalenia listy osób obecnych na spotkaniu, ale również precyzyjnego określenia poszczególnych świadczeń, z których poszczególne osoby skorzystały podczas imprezy. Dokonanie takich ustaleń jest w praktyce niewykonalne, albowiem odnotowanie podczas imprezy, kto wziął udział w danym spotkaniu lub zabawie, jaki posiłek i napój skonsumował spowodowałoby dezorganizację całego spotkania. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie dojdzie do powstania przychodu u pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien doliczać do przychodów pracowników żadnych kwot, tym bardziej że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisów, które by pozwalały na ustalanie przychodów w kwocie ustalonej w wyniku podziału kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej, przez liczbę osób zaproszonych na imprezę, czy też liczbę osób które teoretycznie mogły wziąć udział w imprezie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
9
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W ramach strategii zarządzania personelem, Wnioskodawca podejmuje szereg inicjatyw integrujących – między innymi organizuje imprezy integracyjne (dalej: „ Imprezy Integracyjne ”). Imprezy Integracyjne mają charakter zamknięty, a ich uczestnikami są – w zależności od charakteru danej Imprezy Integracyjnej – pracownicy Wnioskodawcy lub pracownicy Wnioskodawcy oraz osoby bliskie, członkowie ich rodzin (dalej: „ Uczestnicy ”). Imprezy Integracyjne mogą odbywać się zarówno w siedzibie Wnioskodawcy, jak i poza nią (np. w salach konferencyjnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, restauracjach, hotelach, pensjonatach). W ramach Imprez Integracyjnych Wnioskodawca zapewnia Uczestnikom między innymi: posiłki, napoje, oprawę muzyczną, gry i zabawy zespołowe, grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty edukacyjne oraz inne atrakcje. Wnioskodawca nie ewidencjonuje faktycznej obecności Uczestników na Imprezach Integracyjnych. Uczestnictwo w Imprezach Integracyjnych i w oferowanych atrakcjach ma charakter dobrowolny. W konsekwencji, Wnioskodawca nie określa faktycznego poziomu wykorzystania świadczeń oferowanych w ramach danej Imprezy Integracyjnej przez poszczególnych jej Uczestników. Głównym celem Imprez Integracyjnych jest poprawa zaangażowania pracowników w pracę, wzmocnienie więzi istniejących pomiędzy pracownikami a Wnioskodawcą, poprawa relacji interpersonalnych, możliwość zacieśnienia więzi koleżeńskich oraz budowanie pozytywnej atmosfery w pracy.
2016
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Impreza
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.