ITPP2/443-979a/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowania czynności otrzymania pożyczki od podmiotu ze Szwecji, a także innych podmiotów zagranicznych, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, sposobu jego dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT - 7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2012 r. (data wpływu 13 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności otrzymania pożyczki od podmiotu ze Szwecji, a także innych podmiotów zagranicznych, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, sposobu jego dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT - 7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 16 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności otrzymania pożyczki od podmiotu ze Szwecji, a także innych podmiotów zagranicznych, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, sposobu jego dokumentowania i wykazania w deklaracji VAT - 7 .

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest przedsiębiorstwem z siedzibą na terytorium Polski prowadzącym m.in. działalność leasingową. W zakresie przedmiotowym działalności uwidocznionym w KRS znajduje się również działalność holdingów finansowych (PKD 64 2) oraz pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64 92).

W związku z planowanym aktualnie rozszerzeniem zakresu prowadzonej dotąd działalności leasingowej, w celu zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych, zaciągnęła oprocentowaną pożyczkę pieniężną od spółki z siedzibą w Szwecji. Nie jest również wykluczone, że będzie zaciągać kolejne pożyczki od podmiotów zagranicznych.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności udzieliła pożyczkę pieniężną swojemu jedynemu akcjonariuszowi spółce z siedzibą w Luksemburgu, która nie jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług, a przez to nie posiada numeru identyfikacyjnego VAT-UE. W przyszłości nie jest wykluczone, że zarejestruje się jako podatnik podatku od towarów i usług. Stałym miejscem prowadzenia działalności akcjonariusza jest miejsce, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej. Nie jest również wykluczone, że Spółka będzie udzielać kolejnych pożyczek temu akcjonariuszowi lub innym podmiotom zagranicznym z Unii Europejskiej. Ponadto, Spółka rozważa udzielanie w ramach prowadzonej działalności pożyczek także podmiotom krajowym, w tym również spółkom powiązanym (posiadającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju).

Zarówno pożyczka już otrzymana od podmiotu ze Szwecji jak i udzielenie finansowania dla podmiotu będącego Jej akcjonariuszem, czy innym podmiotom zarówno krajowym jak i zagranicznym będzie miało formę bezgotówkową (postać przelewu bankowego). Z tytułu udzielonych pożyczek Spółce należne będzie wynagrodzenie w postaci odsetek. Nie jest również wykluczone, że z tytułu udzielonej pożyczki Spółce należne będą inne formy wynagrodzenia takie jak np. prowizje.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania:

  • Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług otrzymanej pożyczki od podmiotu z siedzibą w Szwecji jako import usług zwolniony od podatku od towarów i usług...
  • Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu usługi pożyczki otrzymanej od podmiotu z siedzibą w Szwecji...
  • Czy import usługi pożyczki od podmiotu ze Szwecji powinien być udokumentowany przez Spółkę fakturą VAT wewnętrzną...
  • Czy pożyczkę od podmiotu ze Szwecji należy wykazać jako import usług dla celów podatku od towarów i usług w pozycjach nr 37-40 deklaracji VAT-7...
  • Czy pożyczki udzielone w przyszłości Spółce przez inne podmioty zagraniczne również należy zakwalifikować jako import usług zwolniony dla celów podatku od towarów i usług...
  • Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu usługi pożyczki otrzymanej od podmiotu zagranicznego...
  • Czy Spółka z tytułu importu usługi pożyczki od podmiotu zagranicznego powinna wystawić fakturę VAT wewnętrzną...
  • Czy Spółka z tytułu pożyczki od podmiotu zagranicznego powinna wykazać import usług dla celów podatku od towarów i usług w pozycjach nr 37-40 deklaracji VAT-7...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie pożyczki od podmiotu z siedzibą w Szwecji należy traktować jako nabycie podlegające zwolnieniu od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego, dla której miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28b ustawy, jest Polska. Tym samym, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia przedmiotowej usługi będzie odbiorca usługi, tj. Spółka.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu art. 7 ustawy).

Jednocześnie, jak wynika z art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. lila, art. 28g ust. 1. art. 28i, art. 28j i art. 28n tejże ustawy.

Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikiem jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Mając na uwadze powyższe stwierdziła, że w przypadku udzielenia pożyczki przez pożyczkodawcę mającego siedzibę w Szwecji dla podmiotu z siedzibą w Polsce, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce i prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, miejscem świadczenia usług jest Polska. Tym samym, w ocenie Spółki, otrzymanie pożyczki od podmiotu ze Szwecji będzie stanowiło nabycie usługi podlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski. Jednocześnie do rozliczenia tej transakcji dla celów podatku od towarów i usług zobowiązana będzie Spółka, jako nabywca usług.

Zgodnie z podejściem przyjętym przez Spółkę, mimo, iż usługa udzielania pożyczek podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Spółka, co do zasady, zobowiązana jest udokumentować jej nabycie fakturą wewnętrzną w momencie powstania obowiązku podatkowego, a więc z chwilą zapłaty odsetek lub upływu terminu ich płatności.

Jak wynika z treści art. 19 ust. 19a i 19b ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, co do zasady, powstaje z chwilą wykonania usług na rzecz polskiego usługobiorcy. Jeżeli jednak przed dniem wykonania usługi usługobiorca dokonał zapłaty części należności za usługę (zaliczka, zadatek) obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty w tej części. Uwzględniając powyższe regulacje, jak również ugruntowane podejście znajdujące również akceptację wśród organów podatkowych, obowiązek podatkowy przy pożyczkach finansowych świadczonych poza systemem bankowym powstanie z momentem wykonania usługi, tzn. zapłaty należnych odsetek lub z upływem terminu zapłaty należnych odsetek. Jeżeli usługi świadczone byłyby w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływałyby terminy rozliczeń lub płatności, to obowiązek podatkowy powstałby z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług np. w przypadku, gdyby rozliczenie odsetek za dany rok przypadało po zakończeniu roku podatkowego, obowiązek podatkowy powstałby z upływem ostatniego dnia tego roku podatkowego (art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy).

Wskazała, że powyższe podejście znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w sprawach innych podatników (np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2011 r. sygn. IPPP3/443-889/11-2/LK).

Ponadto, stosownie do treści art. 106 ust. 7 ustawy, co do zasady, podatek z tytułu importu usług podatnik poprzez wpis faktury wewnętrznej zobowiązany jest zarejestrować w ewidencji okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz w tym samym okresie ujmuje fakturę wewnętrzną w ewidencji zakupu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnik za dany okres rozliczeniowy może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności importu usług dokonane w tymże okresie.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, obrót z tytułu otrzymanej pożyczki powinien zostać uwzględniony w deklaracji VAT-7 w ramach czynności zwolnionej od podatku. Jak wynika bowiem z treści art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwolnione od podatku są m.in. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Reasumując, zdaniem Spółki, należy dokonać rozliczenia otrzymanej od szwedzkiego podmiotu pożyczki jako importu usług dla celów podatku od towarów i usług. Wskazała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, z uwagi na zwolnienie usług finansowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy nie jest zobowiązana z tego tytułu do deklarowania podatku należnego. Analogiczne podejście należy zastosować w przypadku innych pożyczek otrzymanych od innych podmiotów zagranicznych. Zgodnie z obowiązującym formularzem deklaracji VAT-7, Spółka zobowiązana była do ujęcia kwot obrotu z tytułu importu usług finansowych w pozycji 37 deklaracji. Ponadto, w uwagi na okoliczność, iż usługodawcą nabytej usługi finansowej był kontrahent z UE, wartość rozliczanego importu usług powinna być również wskazana w pozycji 39 deklaracji. Zastosowane przez Spółkę zwolnienie od podatku dla nabytej usługi finansowej zostało wykazane odpowiednio w pozycji 38 i 40 deklaracji VAT-7.

Wskazała, że prawidłowość powyższego podejścia, wskazującego na obowiązek rozliczenia przez pożyczkobiorców jako importu usług otrzymanych od podmiotów zagranicznych kwot finansowania (pożyczek) została również potwierdzona przez organy podatkowe m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPP3/443-108/11-2/LK), czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. 1LPP4/443-758/11-3/BA).

Wskazane indywidualne interpretacje podatkowe, które jakkolwiek nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają jednak na praktykę wykładni prawa podatkowego i jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych prowadzi bowiem do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego, co z kolei jest zgodne z konstytucyjną zasadą równości podatników wobec prawa i zasadą zaufania do organów państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, iż pozostałe kwestie poruszane we wniosku rozstrzygnięte zostały w interpretacjach nr ITPP2/443-979b/12/AD i ITPP2/443-979c/12/AD.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.