ITPP1/4512-1017/15/IK | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania realizowanych czynności wykonywanych w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash poolingu oraz obowiązku rozpoznania importu usług.
ITPP1/4512-1017/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. import usług
 3. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania realizowanych czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash poolingu oraz obowiązku rozpoznania importu usług– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie braku obowiązku opodatkowania realizowanych czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash poolingu oraz braku obowiązku uwzględniania importu usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz 851, j.t., ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.), zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej.

Wnioskodawca planuje przystąpić wraz z innymi podmiotami z grupy kapitałowej do struktury międzynarodowego cash poolingu realizowanego w walucie Euro. Struktura ta jest produktem oferowanym przez Bank S. w Szwecji oraz jego oddziały w innych krajach, w tym oddział w Polsce (dalej jako: „Bank”).

System, w którym zamierza uczestniczyć Wnioskodawca służy do zarządzania płynnością finansową spółek z międzynarodowej grupy kapitałowej. Głównym celem planowanej struktury cash poolingu jest bardziej efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych spółek w różnych krajach biorących w niej udział i zmniejszenie kosztów finansowania poszczególnych uczestników. W efekcie dochodzi do efektywnej alokacji środków pieniężnych w ramach grupy kapitałowej. Mechanizm opiera się na konsolidacji sald z rachunków bankowych poszczególnych uczestników i agenta.

Uczestnikami systemu mają być Wnioskodawca oraz inne spółki z grupy kapitałowej, które co do zasady nie są polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p. (polskim rezydentem podatkowym będzie jeszcze jedna spółka kapitałowa, uczestnicząca w systemie). Ponadto jedna ze spółek z grupy kapitałowej (niebędąca polskim rezydentem podatkowym, a będąca rezydentem podatkowym Szwecji, co potwierdza właściwy certyfikat rezydencji) będzie pełnić w planowanej strukturze rolę Agenta (dalej: Agent). Wyżej opisani uczestnicy systemu są podmiotami powiązanymi w rozumienia art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p.

W związku z uczestnictwem w planowanej strukturze Uczestnicy, w tym Wnioskodawca, powierzą Agentowi proces zarządzania wspólną płynnością finansową. Agent będzie związany umową z Bankiem.

Bank jest podmiotem zewnętrznym, który nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z pozostałymi uczestnikami (w tym Wnioskodawcą) oraz Agentem. Rola Banku będzie następująca:

 • udostępnianie platformy i narzędzi do bankowości internetowej.
 • sprawdzanie salda konta Uczestników i jego parametrów (włącznie z dostępnymi środkami);
 • ustawianie śróddziennych limitów zadłużenia w ramach rachunków źródłowych Uczestników,
 • transfery gotówki na konto Agenta,
 • naliczanie odsetek na poziomie rachunku konsolidacyjnego należącego do Agenta, -techniczne naliczanie, a następnie rozliczanie odsetek na podstawie oprocentowania ustalonego przez Agenta.

Z tytułu ww. czynności wykonywanych przez Bank w ramach planowanej struktury cash poolingu Agent oraz Uczestnicy będą obowiązani uiszczać na rzecz Banku stosowne opłaty, ustalone przez Bank.

Bank zapewniać będzie świadczenie usług dla wszystkich Uczestników, ale z uwagi na strukturę cash poolingu można wyróżnić dwa typy relacji, tj. relację między Bankiem, a Agentem oraz między Agentem, a pozostałymi Uczestnikami (w tym Wnioskodawcą).

Relacja wierzyciel - dłużnik występuje tylko w odniesieniu do relacji pomiędzy Bankiem i Agentem (na rachunku konsolidacyjnym Agenta, prowadzonym przez Bank widoczne będą należności przysługujące Agentowi od Banku lub Bankowi od Agenta). W relacji pomiędzy Agentem, a Uczestnikami (w tym Wnioskodawcą) występować będą transfery, które nie będą powodować powstawania jakichkolwiek wierzytelności pomiędzy Bankiem i Uczestnikami.

Na koniec dnia roboczego saldo środków pieniężnych na rachunku źródłowym poszczególnych Uczestników, w tym Wnioskodawcy, będzie docelowo wynosiło zero (lub inną ustaloną kwotę). W przypadku, gdy saldo na rachunku źródłowym będzie przekraczać ustalony limit, nadwyżka środków pieniężnych będzie transferowana na rachunek transakcyjny dedykowany poszczególnym Uczestnikom (dalej: sweep), w tym Wnioskodawcy, gdzie będą kumulowane.

W przypadku, gdy saldo na rachunku źródłowym będzie niższe niż ustalony limit, środki pieniężne będą transferowane z rachunku transakcyjnego, gdzie będą kumulowane, na rachunek źródłowy poszczególnych Uczestników, w tym Wnioskodawcy. Salda rachunków transakcyjnych Uczestników, w tym Wnioskodawcy, będą ewidencjonowane na rachunku konsolidacyjnym Agenta, bez fizycznego przepływu środków pieniężnych na ten rachunek.

Transfery środków pieniężnych pomiędzy rachunkami będą odbywały się w ramach mechanizmu automatycznych przelewów.

Odsetki od salda na rachunku docelowym Agenta będą rozliczane pomiędzy Bankiem, a Agentem.

Agent będzie ustalać oprocentowanie z tytułu sald debetowych lub kredytowych na rachunkach transakcyjnych na podstawie wewnętrznych stóp procentowych aktualnie obowiązujących w grupie.

Bank będzie technicznie naliczać i rozliczać odsetki należne poszczególnym Uczestnikom, w tym Wnioskodawcy, z tytułu sald debetowych lub kredytowych na rachunkach transakcyjnych na koniec miesiąca, na podstawie oprocentowania ustalonego przez Agenta.

Łączna kwota odsetek alokowanych przez Bank na rachunkach transakcyjnych będzie się równać kwocie odsetek od salda na rachunku konsolidacyjnym Agenta. Nie będzie dochodziło do fizycznego przepływu odsetek z rachunków transakcyjnych na rachunki źródłowe poszczególnych Uczestników, w tym Wnioskodawcy.

Do czynności wykonywanych przez Agenta będzie należeć przede wszystkim:

 • ustalanie oprocentowania z tytułu sald debetowych lub kredytowych na rachunkach transakcyjnych na podstawie wewnętrznych stóp procentowych aktualnie obowiązujących w grupie;
 • reprezentowanie uczestników, w tym Wnioskodawcy, w kontaktach z bankiem dotyczących funkcjonowania planowanej struktury;
 • monitorowanie przepływów pieniężnych w ramach planowanej struktury;
 • informowanie Uczestników, w tym Wnioskodawcy, o łącznym saldzie środków pieniężnych oraz naliczonych odsetek na rachunkach transakcyjnych.

Zgodnie z praktyką rynkową, wynagrodzenia agenta za funkcje pełnione na rzecz uczestników w ramach wyżej opisanej struktury cash poolingu będzie kalkulowane jako różnica między stawkami oprocentowania z tytułu sald kredytowych i debetowych na rachunkach transakcyjnych na podstawie wewnętrznych stóp procentowych aktualnie obowiązujących w grupie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z perspektywy Wnioskodawcy, jako nabywcy kompleksowej usługi zarządzania wspólną płynnością finansową, wykonywane czynności w ramach planowanej struktury cash poolingu pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy w odniesieniu do usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową świadczonej przez Agenta przy wsparciu Banku na rzecz Wnioskodawcy w ramach planowanej struktury cash poolingu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania podatku VAT na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W ocenie Wnioskodawcy, z jego perspektywy, jako nabywcy kompleksowej usługi zarządzania wspólną płynnością finansową, wykonywane przez niego czynności w ramach planowanej struktury cash poolingu pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca w ramach planowanej struktury cash poolingu będzie jednym z Uczestników systemu zarządzania wspólną płynnością finansową w międzynarodowej grupie kapitałowej, a jego funkcje (podobnie jak pozostałych uczestników) będą ograniczały się jedynie do umożliwienia Agentowi dokonywania odpowiednich transferów środków pieniężnych w ramach planowanej struktury cash poolingu.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, czynności, które będą przez niego wykonywane w ramach planowanej struktury cash poolingu, pozostaną poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, iż w ramach opisywanej struktury Wnioskodawca jest usługobiorcą, a nie jest w żadnym zakresie usługodawcą.

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u. p.t.u.) wskazuje zamknięty katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że to Agent jest podmiotem, który na podstawie postanowień umowy będzie świadczyć kompleksową usługę zarządzania wspólną płynnością finansową. W ramach planowanej struktury cash poolingu, czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi zarządzania środkami pieniężnymi Wnioskodawcy będą wykonywane przez Agenta. Jednocześnie to Wnioskodawca będzie pozostawać beneficjentem świadczenia dokonywanego przez Agenta.

Czynności takie jak obciążenie rachunków mają co do zasady następować automatycznie, nigdy nie wystąpi konieczność zawierania odrębnych umów między Uczestnikami, którzy przystąpią do planowanej struktury cash poolingu. Głównym podmiotem wykazującym aktywność w zakresie zarządzania środkami finansowymi będzie Agent (poza techniczną obsługą wykonywaną przez Bank) i to on będzie świadczyć na rzecz Wnioskodawcy oraz pozostałych Uczestników kompleksową usługę finansową.

Tak wiec, Wnioskodawca jako Uczestnik planowanej struktury cash poolingu, nie będzie świadczyć żadnej usługi w związku z uczestnictwem w ww. strukturze. Będzie jedynie odbiorcą kompleksowej usługi świadczonej przez Agenta. W związku z powyższym, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, umożliwiające Agentowi dokonywanie odpowiednich transferów środków pieniężnych w ramach planowanej struktury cash poolingu, nie będą stanowić żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ujętych w art. 5 ust. 1 ustawy, w szczególności świadczenia usług. Beneficjentem czynności wykonywanych w ramach kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) będzie natomiast Wnioskodawca.

Ponadto czynności, które będzie wykonywać Wnioskodawca w ramach planowanej struktury cash poolingu nie będą stanowić odrębnego (odpłatnego) świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz jedynie elementy pomocnicze konieczne dla efektywnego świadczenia przez Agenta i Bank usługi zarządzania środkami finansowymi, której beneficjentem będzie m.in. Wnioskodawca. Dlatego też powinny pozostawać poza zakresem opodatkowania z perspektywy rozliczeń podatku od towarów i usług dokonywanych przez Wnioskodawcę.

Czynności, które będą wykonywane przez Uczestników planowanej struktury cash poolingu, polegające m.in. na udostępnieniu swojego rachunku w celu realizacji postanowień umownych ww. struktury, płatności odsetkowe, nie stanowią usług w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Pojęcie usług dla celów podatku od towarów i usług oraz polskiej klasyfikacji towarów i usług nie są w pełni tożsame.

Niemniej jednak dodatkową okolicznością potwierdzającą, iż czynności, które będą wykonywane w ramach rozważanej struktury cash poolingu są poza zakresem opodatkowania jest pogląd Urzędu Statystycznego w Warszawie wyrażony w opinii z dnia 6 grudnia 2002 r. (sygn. Re-5672-976a/2729/2002), stanowiący odpowiedź na pytanie dotyczące kwalifikacji czynności wykonywanych przez uczestników cash poolingu innych niż bank.

Urząd statystyczny wskazał, iż; „(...) zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 1997 r. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (...) oraz zgodnie z klasyfikacją wyrobów i usług usługi są to czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. Opisane czynności spółki nie spełniają ww. zasad i nie stanowią usług w rozumieniu klasyfikacji PKWiU. Opisane czynności klientów banku nie spełniają ww. zasad i nie stanowią usług w rozumieniu klasyfikacji PKWiU”.

Organ statystyczny w powyższej opinii uznał, iż w przypadku czynności wykonywanych w ramach cash poolingu usługa świadczona jest jedynie przez ten podmiot, który organizuje operacje przepływów środków pieniężnych, tj. bank. Natomiast pozostałe podmioty uczestniczące w dokonywanych operacjach finansowych są odbiorcami tych usług.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych przykładowo w interpretacji z 31 marca 2009 r. (sygn. ITPP1/443-27/09/KM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „(...) czynności wykonywane przez uczestników usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartych umów, w tym także przez wnioskodawcę, umożliwiających bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash-poolingu nie stanowią odrębnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 cyt. ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową”.

Analogiczny pogląd został wyrażony przez organy podatkowe m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy uczestnictwo w planowanej strukturze zarządzania wspólną płynnością finansową (cash pooling) nie będzie wykonywać czynności stanowiących świadczenie usług, ani innych czynności wskazanych w art. 5 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegających opodatkowaniu, dlatego też czynności, które będą wykonywane przez wnioskodawcę w ramach ww. struktury, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z uczestnictwem w opisywanej strukturze uczestnicy (w tym Wnioskodawca) powierzą Agentowi proces zarządzania wspólną płynnością finansową. W ramach struktury Uczestnicy (w tym Wnioskodawca) będą posiadać rachunek bankowy prowadzony w Euro (dalej: rachunek źródłowy), służący do obsługi bieżących należności i zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej Uczestników, w tym Wnioskodawcy. Rachunek ten będzie otwarty przez Wnioskodawcę w Banku w Polsce środki pieniężne na rachunkach źródłowych będą pozostawać własnością poszczególnych Uczestników, w tym Wnioskodawcy.

W ramach planowanej struktury Agent będzie posiadać dwa rodzaje rachunków bankowych w Euro otwartych w banku w Szwecji, tj.:

 1. rachunki transakcyjne, dedykowane poszczególnym uczestnikom planowanej struktury (w tym także rachunek transakcyjny dedykowany Wnioskodawcy) - jeden rachunek transakcyjny połączony będzie z jednym rachunkiem źródłowym (Uczestnicy wyrażają zgodę na transfery środków pomiędzy rachunkami źródłowymi i rachunkami transakcyjnymi, zaś kierunek transferu będzie zależał od salda konta źródłowego);
 2. rachunek konsolidacyjny, na którym na koniec dnia będą księgowane salda z rachunków transakcyjnych dedykowanych wszystkim Uczestnikom planowanej struktury, w tym Wnioskodawcy.

Środki pieniężne na rachunkach transakcyjnych będą własnością Agenta.

W ciągu dnia, w celu regulowania swoich bieżących zobowiązań finansowych, Uczestnicy, w tym Wnioskodawca, będą mogli korzystać (w kolejności przedstawionej poniżej):

 • ze środków pieniężnych pochodzących z transakcji z kontrahentami Uczestników, w tym Wnioskodawcy, lokowanych na ich rachunkach źródłowych;
 • z przyznanego Uczestnikom, w tym Wnioskodawcy, w ramach ich rachunków źródłowych określonego śróddziennego limitu zadłużenia (tzw. intraday limit);
 • ze środków pieniężnych zgromadzonych w cash poolu, tj. środków zaksięgowanych na rachunku konsolidacyjnym, kumulowanych na rachunkach transakcyjnych wszystkich Uczestników, w tym Wnioskodawcy;
 • z części przyznanego Agentowi w ramach rachunku docelowego dziennego limitu zadłużenia (tzw. overdraft).

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową świadczoną przez Agenta przy wsparciu Banku na jego rzecz w ramach planowanej struktury cash poolingu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania podatku VAT na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z planowanym uczestnictwem w strukturze międzynarodowego cash poolingu usługi zarządzania wspólną płynnością finansową powinny być rozpoznawane jako import usług i podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Aby ustalić podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu świadczenia przez Agenta kompleksowej usługi cash poolingu, należy określić miejsce jej świadczenia. Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę (z pewnymi wyjątkami, które nie mają - w ocenie Wnioskodawcy - zastosowania w opisanej sprawie).

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., podatnikami są również osoby prawne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
 • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust 4,
 • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Wnioskodawca jako Uczestnik struktury międzynarodowego cash poolingu, jest nabywcą usług zarządzania płynnością finansową świadczonych przez Agenta. dlatego też, miejscem świadczenia usług, zgodnie z wyżej cytowanym art. 28b. ust. 1 ustawy, jest państwo siedziby Wnioskodawcy - Polska. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego na zasadzie importu usług i poprawnego określenia stawki lub zwolnienia od podatku w odniesieniu do tej usługi.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 38 i 40 u.p.t.u. zwalnia się od podatku:

 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Celem planowanej struktury cash poolingu jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, poprzez optymalne wykorzystanie i zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych uczestników. Uczestnicy deponując środki na rachunkach biorących udział w ww. strukturze. Będą składać depozyty z nadwyżki środków pieniężnych w systemie cash poolingowym, które będą wykorzystywane do finansowania działalności innych Uczestników. Całością przepływów i saldami rachunków grupowych będzie zarządzać Agent. Poszczególni Uczestnicy planowanej struktury cash poolingu nie będą mieli wpływu, komu będą przekazywane środki zdeponowane przez nich na rachunkach w systemie cash poolingowym. Ani też nie będą znać tożsamości podmiotu, od którego pochodzą środki, w przypadku korzystania z finansowania działalności za pomocą środków z systemu. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że usługi, które będzie nabywać od Agenta mieszczą się w powyżej powołanych pkt 38 i 40 z art. 43 ustawy.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, kompleksowa usługa zarządzania wspólną płynnością finansową świadczona przez Agenta przy wsparciu Banku w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w planowanej strukturze cash poolingu powinna być rozpoznawana jako import usług i uznana za usługę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 38 i 40 u.p.t.u.

W konsekwencji Wnioskodawca, rozpoznając obowiązek podatkowy, nie będzie zobowiązany do wykazania kwoty podatku należnego z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białystoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.