IPTPP2/443-803/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii oraz opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Francji i Szwajcarii.
IPTPP2/443-803/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. usługi kulturalne
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Francji i Szwajcarii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii oraz opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Francji i Szwajcarii.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest samorządową jednostką kultury. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406). W ramach tej działalności Wnioskodawca w 2014 r. po raz trzeci został organizatorem zadania pn. „...” realizowanego z dotacji w ramach podpisanej umowy z Województwem ..... W festiwalu biorą udział zaproszone zespoły teatralne z Europy.

Spektakle są prezentowane w siedzibie Wnioskodawcy a wstęp na spektakl jest odpłatny, biletowany. Wykonawcy zagraniczni wystawiają na rzecz Wnioskodawcy dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki) tytułem: wystawienie spektaklu.

Zespoły uczestniczące w III MFTKŚ:

LITWA - .....- zgodnie z przesłanym statutem to instytucja publiczna założona na podstawie litewskiej ustawy o instytucjach publicznych. Cele działalności: skupianie profesjonalnych artystów, którzy poprzez działalność na forum lokalnym i międzynarodowym będą upowszechniali kulturę kraju, propagowanie i reprezentowanie sztuki litewskiej, stymulowanie i upowszechnianie współpracy w dziedzinie kultury, praktyczne wdrażanie i realizacja państwowych i niepaństwowych programów kulturalnych na Litwie i za granicą.

SZWAJCARIA - ....- zgodnie z przesłanym statutem to stowarzyszenie o charakterze kulturalnym, niedochodowym, funkcjonujące na podstawie art. 60 i następnych szwajcarskiego Kodeksu cywilnego. Cele stowarzyszenia: popieranie twórczości i wspomaganie realizacji dzieł artystycznych inicjowanych przez jej członków (...), zapewnienie reklamy, rozpowszechnianie i dystrybucja zrealizowanych dzieł, pozyskiwanie dóbr i materiałów koniecznych do realizacji celów (...), obrona interesów artystycznych i materialnych jego członków, stowarzyszenie nie ma żadnego celu dochodowego.

BELGIA - .....- zgodnie z przesłanymi dokumentami to Stowarzyszenie Pożytku Publicznego. Cele stowarzyszenia: tworzenie i rozpowszechnianie sztuki scenicznej wysokiej jakości (...) w kraju i zagranicą.

WIELKA BRYTANIA - .....- zgodnie z przesłanymi dokumentami jest to Spółka uznana przez urząd skarbowy i celny Jej Królewskiej Mości za organizację charytatywną. Celem niniejszej organizacji charytatywnej (...) jest edukacja dla celów użytku publicznego poprzez promocję sztuki a zwłaszcza sztuk teatralnych. Główną działalnością organizacji jest realizacja produkcji scenicznych i teatralnych oraz wykonywanie czynności z tym związanych.

FRANCJA - .....- zgodnie z przesłanym statutem to stowarzyszenie podlegające francuskiej ustawie o stowarzyszeniach z 1 lipca 1901r. i dekretowi z 16 sierpnia 1901 r. Zgodnie z deklaracją złożoną w ..... rodzaj działalności stowarzyszenia to tworzenie i rozpowszechnianie sztuk teatralnych. Stowarzyszenie ma na celu zarządzanie poszukującym i kreatywnym zespołem teatralnym jak i zapraszanie zespołów.

Ponieważ zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług „miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki. (...) jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana”, podatnikiem podatku od towarów i usług w tym przypadku jest Wnioskodawca, który jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od transakcji z tytułu importu usług.

W piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonawcy zagraniczni – usługodawcy usług, o których mowa we wniosku są podatnikami nieposiadającymi siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Czynności wykonywane przez podmioty zagraniczne stanowią usługę kulturalną. Sprzedaż biletów na spektakle prezentowane w siedzibie Wnioskodawcy przez zespoły zagraniczne prowadzi Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który zobowiązany do naliczenia podatku VAT od transakcji z tytułu importu usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów zastosuje:

 • zwolnienie od podatku dla importu usługi kulturalnej świadczonej przez zespoły z Litwy (.....), Belgii (.....), Wielkiej Brytanii (......)...
 • naliczy podatek VAT od importu usług kulturalnych z Francji (....) i Szwajcarii (....) w stawce 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku m.in. usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

W ocenie Wnioskodawcy, warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy.

Nabywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na realizowaniu spektaklu teatralnego, mają więc niewątpliwie związek z kulturą rozumianą jako ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w tym przypadku w postaci widowisk artystycznych, lecz biorąc pod uwagę przesłanki podmiotowe zdaniem Wnioskodawcy:

 • powinien zastosować zwolnienie od podatku dla importu usługi kulturalnej świadczonej przez zespoły z Litwy (...), Belgii (....), Wielkiej Brytanii (.....),
 • naliczyć podatek VAT w stawce 23% dla importu usługi kulturalnej świadczonej przez zespoły z Francji (.......) i Szwajcarii (.....).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Francji i Szwajcarii – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Wskazać należy bowiem, że czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest samorządową jednostką kultury. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406). W ramach tej działalności Wnioskodawca w 2014 r. po raz trzeci został organizatorem zadania pn. „...” realizowanego z dotacji w ramach podpisanej umowy z Województwem.... W festiwalu biorą udział zaproszone zespoły teatralne z Europy. Spektakle są prezentowane w siedzibie Wnioskodawcy a wstęp na spektakl jest odpłatny, biletowany. Wykonawcy zagraniczni wystawiają na rzecz Wnioskodawcy dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki) tytułem: wystawienie spektaklu.

Zespoły uczestniczące w III MFTKŚ:

LITWA - ....- zgodnie z przesłanym statutem to instytucja publiczna założona na podstawie litewskiej ustawy o instytucjach publicznych. Cele działalności: skupianie profesjonalnych artystów, którzy poprzez działalność na forum lokalnym i międzynarodowym będą upowszechniali kulturę kraju, propagowanie i reprezentowanie sztuki litewskiej, stymulowanie i upowszechnianie współpracy w dziedzinie kultury, praktyczne wdrażanie i realizacja państwowych i niepaństwowych programów kulturalnych na Litwie i za granicą.

SZWAJCARIA - .... - zgodnie z przesłanym statutem to stowarzyszenie o charakterze kulturalnym, niedochodowym, funkcjonujące na podstawie art. 60 i następnych szwajcarskiego Kodeksu cywilnego. Cele stowarzyszenia: popieranie twórczości i wspomaganie realizacji dzieł artystycznych inicjowanych przez jej członków (...), zapewnienie reklamy, rozpowszechnianie i dystrybucja zrealizowanych dzieł, pozyskiwanie dóbr i materiałów koniecznych do realizacji celów (...), obrona interesów artystycznych i materialnych jego członków, stowarzyszenie nie ma żadnego celu dochodowego.

BELGIA - ....- zgodnie z przesłanymi dokumentami to Stowarzyszenie Pożytku Publicznego. Cele stowarzyszenia: tworzenie i rozpowszechnianie sztuki scenicznej wysokiej jakości (...) w kraju i zagranicą.

WIELKA BRYTANIA - .....- zgodnie z przesłanymi dokumentami jest to Spółka uznana przez urząd skarbowy i celny Jej Królewskiej Mości za organizację charytatywną. Celem niniejszej organizacji charytatywnej (...) jest edukacja dla celów użytku publicznego poprzez promocję sztuki a zwłaszcza sztuk teatralnych. Główną działalnością organizacji jest realizacja produkcji scenicznych i teatralnych oraz wykonywanie czynności z tym związanych.

FRANCJA - ....- zgodnie z przesłanym statutem to stowarzyszenie podlegające francuskiej ustawie o stowarzyszeniach z 1 lipca 1901r. i dekretowi z 16 sierpnia 1901 r. Zgodnie z deklaracją złożoną w ... rodzaj działalności stowarzyszenia to tworzenie i rozpowszechnianie sztuk teatralnych. Stowarzyszenie ma na celu zarządzanie poszukującym i kreatywnym zespołem teatralnym jak i zapraszanie zespołów.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż wykonawcy zagraniczni – usługodawcy ww. usług są podatnikami nieposiadającymi siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Czynności wykonywane przez podmioty zagraniczne stanowią usługę kulturalną. Sprzedaż biletów na spektakle prezentowane w siedzibie Wnioskodawcy przez zespoły zagraniczne prowadzi Wnioskodawca.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że w przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Natomiast zgodnie z art. 28g ust. 2, miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Z analizy okoliczności sprawy wynika, że Zainteresowany jak również zagraniczne podmioty spełniają definicję podatnika, wskazaną w cytowanym powyżej art. 28a ustawy, a ponadto w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania zastrzeżenia wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy. Zatem wskazać należy, iż w przypadku usług kulturalnych świadczonych przez ww. zagraniczne podmioty na rzecz Wnioskodawcy, miejscem świadczenia tych usług w świetle ww. art. 28b ust. 1 ustawy będzie terytorium kraju, a zatem Polska.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego opisu sprawy, z którego wynika, iż usługodawcy świadczący usługi kulturalne polegające na realizowaniu spektakli teatralnych na rzecz Wnioskodawcy nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce stwierdzić należy, że Zainteresowany nabywając przedmiotowe usługi działa w charakterze podatnika z tytułu importu usług, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania importu ww. usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z kolei stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Tym samym wykonywanie przez te podmioty usług kulturalnych daje zatem możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, dokonując zatem analizy przedstawionego we wniosku opisu sprawy w oparciu o wyżej powołany przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że nabywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na realizowaniu spektakli teatralnych, mają niewątpliwie – jak wskazał Zainteresowany - związek z kulturą rozumianą jako ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w tym przypadku w postaci widowisk artystycznych. Jednakże wskazać należy, iż ww. zagraniczne podmioty świadczące usługi kulturalne na rzecz Wnioskodawcy nie będą spełniały przesłanki podmiotowej do zwolnienia przedmiotowych czynności z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Zauważyć bowiem należy, iż polski ustawodawca w ww. artykule odwołuje się do przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym. Zatem fakt, iż określony kontrahent zagraniczny jest instytucją kultury w swoim państwie nie ma znaczenia.

W związku z powyższym, w przypadku importu usług kulturalnych polegających na realizowaniu spektakli teatralnych przez podmioty z Francji, Szwajcarii, Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii do opodatkowania przedmiotowych czynności nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku ani obniżona stawka podatku, a zatem import ww. usług będzie podlegał opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23% transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Francji i Szwajcarii należało uznać za prawidłowe, natomiast w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji z tytułu importu usług od podmiotów z Litwy, Belgii oraz Wielkiej Brytanii należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import usług
ILPP4/443-309/14-5/BA | Interpretacja indywidualna

usługi kulturalne
IBPP3/443-1206/14/MN | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP2/443-614/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP2/443-987/14/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.