IPPP3/4512-999/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usług cash poolingu
IPPP3/4512-999/15-2/PCinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. import usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (wpływ w dniu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usług cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usług cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

E. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji produktów do pielęgnacji skóry, makijażu, perfum oraz innych artykułów toaletowych. Spółka należy do międzynarodowej Grupy E. (dalej: Grupa). Spółka rozważa przystąpienie do funkcjonującego w Grupie systemu zarządzania płynnością finansową tzw. „cash pooling” (dalej: System). Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami pieniężnymi poprzez koordynację zagospodarowania nadwyżek finansowych wewnątrz Grupy oraz zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego.

W ramach Systemu Spółka będzie funkcjonowała jako uczestnik (podobnie jak inne podmioty należące do Grupy), podczas gdy rolę tzw. „pool leadera” pełniłby podmiot z Grupy z siedzibą w Belgii, tj. E. (dalej: Agent).

System będzie obsługiwany od strony technicznej przez banki z grupy C., w tym przez polski bank należący do tej grupy (dalej: Bank). Instytucje te będą odpowiedzialne za rozliczenia uczestników oraz będą prowadzić ich rachunki wykorzystywane w ramach Systemu.

Formalnoprawną podstawę funkcjonowania Spółki w Systemie będą stanowić trzy pisemne porozumienia, tj.: (1) „Multi Target Balancing Agreement” (dalej: Umowa Cash Poolingu), (2) „Accession Agreement” (dalej: Umowa Przystąpienia) oraz (3) „Target - Balancing Cash Pooling Agreement” (dalej: Umowa). Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wspomnianych powyżej umów.

ad. (1)

Umowa Cash Poolingu została zawarta w przeszłości pomiędzy bankami z grupy C., podmiotami uczestniczącymi w Systemie, tj. spółkami należącymi do Grupy (obecnie - z wyłączeniem Spółki) oraz przez Agenta.

Umowa Cash Poolingu szczegółowo określa hierarchię rachunków bankowych wewnątrz Systemu, dzieląc je na rachunki niższego stopnia (dalej: Konta Źródłowe) oraz rachunki wyższego stopnia (dalej: Konta Nadrzędne). System ukształtowany jest jako struktura wielopoziomowa, w której każde Konto Źródłowe, co do zasady, posiada Konto Nadrzędne, które prowadzone jest w tej samej walucie. Ponadto, każde Konto Nadrzędne może również posiadać Konto Nadrzędne względem siebie, wobec którego będzie pełniło rolę Konta Źródłowego. Na szczycie hierarchii znajduje się ostateczne Konto Nadrzędne, które nie posiada względem siebie innego Konta Nadrzędnego.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Cash Poolingu, do kompetencji Agenta należy wybór jednego z dwóch modeli organizacji rozliczeń pomiędzy stronami tej umowy tj.: (i) wyrównanie jednokierunkowe albo (ii) wyrównywanie dwukierunkowe.

Wyrównywanie jednokierunkowe polega na tym, że w oznaczonym dniu każdego tygodnia (tzw. „dzień transferu”) bank dokonuje następujących transferów:

 • jeżeli saldo na Koncie Źródłowym przewyższa ustalony poziom (np. kwotę 0 PLN), Bank dokonuje transferu nadwyżki środków pieniężnych ponad ustalony limit z Konta Źródłowego na Konto Nadrzędne albo
 • jeżeli saldo na Koncie Źródłowym jest niższe niż ustalony poziom (np. kwota 0 PLN), Bank dokonuje transferu środków pieniężnych z Konta Nadrzędnego na Konto Źródłowe w celu pokrycia deficytu do ustalonego poziomu.

Wyrównywanie dwukierunkowe stanowi rozszerzenie opcji wyrównania jednokierunkowego. W ramach wyrównania dwukierunkowego Bank - poza czynnościami przewidzianymi w ramach wyrównywania jednokierunkowego - dokonuje także zwrotnego transferu środków pieniężnych kolejnego dnia (następnego dnia po tzw. „dniu transferu”).

Przystępując do Systemu, Spółka będzie korzystała z wyrównania jednokierunkowego.

Ponadto, na podstawie Umowy Cash Poolingu, Agent jest upoważniony, m.in. do przesyłania bankom instrukcji dotyczących wskazania kont biorących udział w rozliczeniach oraz wyrażenia zgody na: (i) przystąpienie do Systemu nowych uczestników, (ii) wystąpienie z Systemu jego dotychczasowych uczestników. Niemniej, Umowa Cash Poolingu nie uprawnia Agenta do udzielania bankom zleceń płatniczych w imieniu uczestników Systemu - wszelkie zlecenia przelewów są kierowane do banków przez uczestników Systemu.

ad. (2)

Umowa Przystąpienia zostanie zawarta pomiędzy Spółką a bankiem z grupy C. i będzie stanowić podstawę do włączenia Spółki oraz Banku do Systemu. Na podstawie tego porozumienia, Spółka oświadczy, że akceptuje wszystkie warunki określone w Umowie Cash Poolingu.

W związku z zawarciem Umowy Przystąpienia oraz włączeniem do Systemu, posiadane przez Spółkę Banku konto stanie się Kontem Źródłowym, dla którego Kontem Nadrzędnym będzie konto Agenta.

ad. (3)

Umowa będzie regulować wzajemne stosunki oraz rozliczenia pomiędzy Spółką i Agentem w związku z uczestnictwem Spółki w Systemie.

W Umowie określone zostaną w szczególności dwustronne limity kredytowe obowiązujące Spółkę i Agenta, tj. maksymalny poziom zadłużenia z tytułu udostępnionych przez Spółkę Agentowi oraz udostępnionych przez Agenta Spółce środków pieniężnych. Ponadto, Umowa będzie określać sposób kalkulacji odsetek należnych - odpowiednio - Spółce i Agentowi.

Umowa będzie również ustalać techniczne zasady uczestnictwa Spółki w Systemie, w tym m.in. wzajemną wymianę informacji i danych pomiędzy Spółką a Agentem oraz zasady rozwiązania tego porozumienia i wyjścia przez Spółkę z Systemu. Ponadto, strony Umowy zobowiążą się do dokonywania transakcji będących przedmiotem Umowy za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu rachunków bankowych. Agent zawarł podobne umowy od Umowy z innymi uczestnikami Systemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z uczestnictwem w Systemie, Spółka będzie wykonywała czynności opodatkowane VAT oraz czy Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania importu usług zwolnionych z podatku od towarów i usług (dalej: VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z uczestnictwem w Systemie Spółka nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania importu usług zwolnionych z opodatkowania VAT w związku z usługami, świadczonymi na jej rzecz przez Agenta.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest traktowane na gruncie przepisów ustawy o VAT jako świadczenie usług. W praktyce uznaje się, że dana czynność może zostać uznana za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie dwóch podmiotów, tj. usługodawcy oraz usługobiorcy (konsumenta usługi);
 • istnienie stosunku prawnego łączącego usługodawcę i usługobiorcę, którego rezultatem jest wzajemne działanie tych podmiotów, a działanie to polega na tym, że wynagrodzenie otrzymywane jest przez usługodawcę w zamian za wykonanie usługi na rzecz usługobiorcy;
 • pomiędzy usługą i otrzymanym z jej tytułu wynagrodzeniem istnieje bezpośredni i czytelny związek.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że w ramach uczestnictwa w Systemie spółki z Grupy (w tym Spółka) będą wykonywały czynności zmierzające do umożliwienia właściwego funkcjonowania Systemu i mające charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonywane przez uczestników czynności sprowadzać się będą w szczególności do udostępniania własnych rachunków bankowych (Kont Źródłowych) oraz przekazywania informacji niezbędnych do umożliwienia prawidłowego wykonywania czynności przez Agenta.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że Spółka, jako uczestnik Systemu nie będzie świadczyła jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy o VAT, na rzecz innych podmiotów z Grupy lub Agenta. Należy bowiem zauważyć, że Spółki nie łączy z innymi spółkami z Grupy stosunek, na podstawie którego Spółka byłaby zobligowana do określonego świadczenia na ich rzecz oraz który stanowiłby podstawę do otrzymywania przez Spółkę wynagrodzenia. Ponadto, Spółka nie będzie podejmowała (lub ewentualnie powstrzymywała się od) jakichkolwiek działań, które zmierzałyby do wykonania świadczenia na rzecz Agenta. Spółka nie będzie również pobierała wynagrodzenia z tytułu swojego uczestnictwa w Systemie, a jedyną korzyścią osiąganą przez Spółkę mogą być otrzymane odsetki z tytułu nadwyżek finansowych albo możliwość pokrycia deficytów na Koncie Źródłowym Spółki, które jednak nie mają bezpośredniego związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Spółki. Mając na uwadze powyższe - w opinii Spółki - czynności wykonywane przez nią w ramach Systemu nie będą stanowić świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Jednocześnie, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, czynności zmierzające do obsługi i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu wykonywane będą przede wszystkim przez Agenta. W szczególności, Agent będzie reprezentował spółki z Grupy, wysyłał zlecenia oraz przekazywał instrukcje do Banku. Wobec powyższego - zdaniem Spółki - czynności wykonywane przez Agenta należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Niemniej, dla prawidłowego określenia konsekwencji związanych z nabywaniem usług od Agenta, konieczne jest określenie miejsca ich świadczenia.

Tym samym, należy zauważyć, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Agenta będzie terytorium Polski.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 • usługobiorcą jest w przypadku usług do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W konsekwencji - w opinii Spółki - usługi wykonywane przez Agenta powinny zostać rozpoznane przez nią jako import usług, a podatnikiem z tytułu nabycia tych usług będzie Spółka.

Określając charakter usług nabywanych od Agenta należy zwrócić uwagę, że podstawowym celem funkcjonowania Systemu jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami pieniężnymi poprzez koordynację zagospodarowania nadwyżek finansowych wewnątrz Grupy oraz zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego. Ponadto, w ramach Systemu Agent będzie odpowiadał za reprezentowanie Spółki w kontaktach z Bankiem, wysyłanie zleceń, przekazywanie do Banku instrukcji działania oraz okresowe naliczanie odsetek. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Spółka będzie nabywała kompleksową usługę finansową świadczoną przez Agenta.

W opinii Spółki, usługa ta mieści się w katalogu usług zwolnionych z opodatkowania VAT. Odpowiada ona bowiem usługom wymienionym w:

 • art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, który zwalnia z opodatkowania usługi w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę oraz
 • art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, który zwalnia z opodatkowania usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Podsumowując należy uznać, że w związku z uczestnictwem w Systemie Spółka nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT oraz będzie zobowiązana do rozpoznawania importu usług zwolnionych z opodatkowania VAT w związku z usługami świadczonymi na jej rzecz przez Agenta.

Spółka pragnie wskazać, że prezentowane przez nią stanowisko ma potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji organów podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych. Przykładowo, takie stanowisko zostało wyrażone przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 lipca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512- 573/15-2/EK) oraz z 23 czerwca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-546/15-2/AW),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 10 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP2/4512-301/15-2/SM) oraz z 15 czerwca 2015 r. (sygn. IPTPP2/4512-181/15-4/JSZ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 25 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPP2/443-459/14/WN),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 24 września 2014 r. (sygn. ITPP1/443-717/14/MN).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa odstąpiono od uzasadnienia prawnego stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.