IPPP3/4512-72/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania w imporcie usług.
IPPP3/4512-72/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. podstawa opodatkowania
 3. wydawnictwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 25 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 marca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla importu usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania dla importu usług. Wniosek uzupełniony został w dniu 25 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 16 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wydawnictwo (dalej „Spółka” lub „Wydawnictwo”) jest firmą działającą w branży wydawniczej. Spółka jest wydawcą czasopism: dalej zwane łącznie „Czasopismami” oraz prowadzi portale internetowe związane z wydawanymi Czasopismami. W ramach prowadzonej działalności, Spółka promuje również wydawane Czasopisma na międzynarodowym portalu społecznościowym X. Internetowe portale społecznościowe są dziś jednym z ważniejszych kanałów reklamy i promocji przedsiębiorstw, gdyż działają w formie dedykowanego systemu reklamowego, który dopasowuje reklamy do odbiorców. System X. wykorzystuje informacje zawarte na profilach użytkowników (m.in. na temat ich upodobań i zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu), dzięki czemu reklama trafia do osób potencjalnie zainteresowanych usługą czy produktem.

Na portalu społecznościowym profile mogą zakładać użytkownicy w celach prywatnych jak również użytkownicy chcący promować działalność komercyjną lub inne projekty np. organizację, instytucję (w formie strony „fanpage” w terminologii X.). Jako podmiot komercyjny Spółka założyła na portalu „fanpage”. W ramach funkcjonowania całego portalu tworzy się sieć wzajemnych powiązań wszystkich użytkowników portalu, poprzez akceptację prywatnych profili innych użytkowników jako „znajomych” lub używając terminologii X. „lubiących stronę” (w przypadku stron „fanpage”) lub akceptację treści umieszczanych na profilach pozostałych użytkowników („lubię” w języku X.). W celu promowania działalności komercyjnej użytkownik posiadający „fanpage” może reklamować swój profil lub konkretne treści umieszczone przez użytkownika na profilu (tzw. „post”). Aplikacja stanowiąca integralną i stałą ofertę dostępną użytkownikom na portalu internetowym X., umożliwia zindywidualizowanie oferty reklamowej przez użytkownika. Spółka, jako nabywca usługi może za pomocą aplikacji dostępnej na profilu, zdefiniować zasięg reklamy, np. tylko do użytkowników już będących odbiorcami strony („Lubiących”) lub też do użytkowników „lubiących” oraz ich „znajomych” (profili innych użytkowników powiązanych) lub też wybranie innej zdefiniowanej grupy docelowej np. kobiety w wieku 30 lat. Ze względu na konstrukcję całego portalu i jego funkcji opartych na przechowywaniu informacji o użytkownikach (w tym danych umieszczonych przez nich na ich profilach jak np. płeć, wiek oraz historii wyszukiwania przez nich informacji), system umożliwia docieranie do określonych grup odbiorców potencjalnie zainteresowanych promowanymi treściami.

System stworzony przez X. jest wykorzystywany przez użytkowników w formie aplikacji dostępnej on-line (tj. dostępna przez Internet, nie jest instalowana na komputerze użytkownika), która jest własnością firmy X.. Informacje umieszczane przez użytkowników na profilach są przechowywane przez firmę X. na serwerach, których położenie nie jest Spółce znane.

Opłaty za usługi na portalu X., naliczane są w następujący sposób:

 • Z tytułu wyświetlania treści („post”) na stronie, opłata naliczana jest w zależności od ilości wyświetleń promowanej treści, na profilach innych użytkowników (wg kryteriów zdefiniowanych przez zleceniodawcę);
 • Z tytułu pozyskiwania nowych użytkowników opłata naliczana jest w zależności od ilości użytkowników „lubiących” stronę.
 • Z tytułu nabywanych usług Spółka otrzymuje faktury VAT wystawione przez spółkę X. z Irlandii, z irlandzkim numerem rejestracji dla celów VAT. Faktury wystawiane są przez usługodawcę bez podatku VAT, w systemie odwrotnego obciążenia („reverse charge”) z dopiskiem na fakturze, że VAT rozlicza nabywca na podstawie art . 196 Dyrektywy 2006/112/WE.

Firma X. Limited posiada siedzibę główną w USA oraz prowadzi działalność w formie spółki zarejestrowanej w Irlandii pod nazwą X. Ireland Limited. Z ogólnie dostępnych w Internecie informacji o firmie wiadomo, że spółka w Irlandii została utworzona głównie do celów świadczenia usług na rzecz klientów spoza USA i Kanady. Pełna struktura organizacyjna X. nie jest Podatnikowi znana, ze względu na dużą anonimowość firmy związaną z automatyzacją świadczonych przez X. usług i brak bezpośredniego kontaktu z pracownikami usługodawcy. Z tego też względu Spółka nie będzie mogła uzyskać od spółki X. certyfikatu rezydencji podatkowej, ani nie jest w stanie pobrać podatku u źródła, w momencie dokonywania płatności. System płatności za usługi X. uniemożliwia pobranie podatku u źródła w momencie dokonania płatności. W rezultacie, Spółka chcąc wywiązać się z ewentualnie ciążącym na niej obowiązku poboru i zapłaty podatku u źródła dokonuje zapłaty ww. daniny z własnych środków obrotowych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Spółka nie zawierała żadnych szczególnych postanowień umownych dotyczących transakcji z firmą X. i wedle jej wiedzy do transakcji z X. zastosowanie mają ogólne warunki, publicznie udostępnione w serwisie internetowym X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4):

Jeśli zapłacony przez Spółkę zryczałtowany podatek u źródła będzie zwiększał kwotę należności za opisane usługi, czy zapłacony podatek będzie zwiększał podstawę opodatkowania w imporcie usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dla celów podatku VAT miejscem świadczenia usług nabywanych przez Spółkę jest Polska. W związku z powyższym przedmiotowe transakcje stanowią na gruncie podatku od towarów i usług, import usług, podlegając opodatkowaniu w Polsce. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług ciąży na Spółce, jako nabywcy usługi.

Zasady określania miejsca świadczenia usług zawarte są w art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust . 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j oraz art . 28n. Ustawodawca wprowadzając wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia, wymienił przypadki, dla których występuje inne niż określone w tym artykule miejsce świadczenia usług.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajdują się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

Na potrzeby stosowania art. 28b, w art. 28a przewidziano, że:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust . 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Jak uzasadniano powyżej Spółka nabywa usługi elektroniczne od kontrahenta zagranicznego, będącego podatnikiem (prowadzący działalność gospodarczą) i niemającego w Polsce siedziby lub miejsca zamieszkania oraz nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Spółka (nabywca usług) jest podatnikiem, prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce i zarejestrowanym dla celów VAT w Polsce.

Usługi świadczone na rzecz podatnika, w rozumieniu art. 28a ustawy i polegające na świadczeniu usług elektronicznych, nie mieszczą się w dyspozycji przepisów dotyczących szczególnego miejsca świadczenia usług, wskazanych jako zastrzeżenia w art. 28b ust. 1. Do określenia miejsca świadczenia usług elektronicznych będą więc miały ogólne zasady przewidziane w art. 28b ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przytoczone przepisy, należy stwierdzić, że miejscem świadczenia przedmiotowych usług elektronicznych jest Polska.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. Usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4;
 2. Usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędącą podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanym lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędącą podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Z importem usługi podlegającej rozliczeniu przez usługobiorcę mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik określony w art. 15 ustawy, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędącą takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy, od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski nabywa usługę, której miejscem świadczenia jest Polska.

Usługi elektroniczne, które nabywa Spółka od podmiotu, będącego podatnikiem i nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce - stanowią import usług. W konsekwencji Spółka, jako nabywca usług jest zobowiązana do rozliczenia VAT z tytułu importu przedmiotowych usług.

Zgodnie z art. 29a. ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art . 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku, jeśli Spółka dokona zapłaty zryczałtowanego podatku od należności wypłacanych na rzecz X., wartość zapłaconego podatku powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania w imporcie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie podstawy opodatkowania dla importu usługi, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.