IPPP3/443-841/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawidłowości wykazania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w deklaracji VAT.
IPPP3/443-841/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wykazania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w deklaracji VAT jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wykazania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w deklaracji VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej Spółka) prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie urządzeń gospodarstwa domowego (tzw. małe AGD) i produktów powiązanych oraz wyrobów medycznych. W toku prowadzonej działalności Spółka dokonuje m.in. zakupu usług od podmiotów zagranicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 28b, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), podlegają opodatkowaniu w kraju (import usług). Dla części nabywanych usług właściwą stawką podatku VAT jest 0%. Zdarza się także, że usługi nabyte w ramach importu usług są zwolnione z VAT.

Ponadto Spółka uczestniczy od czasu do czasu w transakcjach trójstronnych dotyczących dostawy towarów jako drugi w kolejności podatnik.

W związku z powyższymi transakcjami Spółka powzięła wątpliwości co do prawidłowego ujęcia tych transakcji w deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest wykazanie importu usług opodatkowanych stawką VAT 0% w pozycji 41 deklaracji VAT (wersja 14)...
 2. Czy prawidłowe jest nie wykazywanie importu usług zwolnionych z VAT w pozycji 41 deklaracji VAT (wersja 14)...
 3. Czy prawidłowe jest wykazywanie przez drugiego w kolejności podatnika (Spółka) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną w odniesieniu do nabycia towarów jedynie wartości nabycia tych towarów w pozycji 23 deklaracji VAT (wersja 14) bez wykazywania podatku VAT w pozycji 24 deklaracji VAT (wersja 14) oraz bez wykazywania tego nabycia w części D.2 deklaracji VAT (wersja 14)...
 4. Czy prawidłowe jest wykazywanie przez drugiego w kolejności podatnika (Spółka) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną w odniesieniu do dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika w poz. 11 deklaracji VAT-7 (wersja 14)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133 tej ustawy. Na podstawie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, m.in. deklaracji VAT-7 wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania.

Stosownie do treści „Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)”, stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, w części C deklaracji VAT-7 (wersja 14) wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz innych korekt wynikających z przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja VAT-7. Z kolei w części D deklaracji VAT-7 (wersja 14) wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja VAT-7.

 1. Wykazanie importu usług opodatkowanych stawką 0% podatku VAT w poz. 41 deklaracji VAT (wersja 14)

W ocenie Spółki import usług opodatkowanych 0% VAT należy wykazać w odniesieniu do podatku VAT naliczonego w deklaracji VAT-7 (wersja 14) w pozycji 41 (podstawa opodatkowania). Z uwagi na stawkę VAT 0% brak jest kwoty podatku VAT naliczonego i z tego względu pozycji 42 deklaracji VAT (wersja 14) nie wypełnia się. Brak kwoty podatku VAT nie wpływa jednak na obowiązek wykazania w poz. 41 wartości nabytych usług, gdyż z tytułu nabycia tych usług, co do zasady, podatnikowi (Spółce) odliczenie podatku VAT przysługuje, jedynie kwota tego odliczenia, ze względu na zastosowaną stawkę VAT, wynosi 0.

 1. Niewykazywanie importu usług zwolnionych z VAT w poz. 41 deklaracji VAT-7 (wersja 14)

W ocenie Spółki z „Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)” wynika, iż w części D.2 wykazuje się jedynie te transakcje, w stosunku do których przysługuje podatnikowi (Spółce) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W przypadku nabycia, w ramach importu usług, usług zwolnionych z VAT odliczenie podatku VAT nie przysługuje, a zatem brak jest podstaw do wykazywania w poz. 41 deklaracji VAT wartości nabytych usług zwolnionych z VAT.

 1. Wykazywanie przez drugiego w kolejności podatnika (Spółka) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną w odniesieniu do nabycia towarów w poz. 23 bez wypełniania poz. 24 deklaracji VAT-7 (wersja 14) oraz niewykazywanie tego nabycia w części D.2 deklaracji VAT-7 (wersja 14)

Jak wynika z „Objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)” w poz. 23 deklaracji VAT-7 (wersja 14) uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy o VAT (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się z tej transakcji wg procedury uproszczonej), z kolei zgodnie z w/w „Objaśnieniami” w poz. 24 deklaracji VAT-7 (wersja 14) wykazuje się łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy.

Zdaniem Spółki, powyższe oznacza, że podatnik, który jest drugim w kolejności podatnikiem w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną (Spółka) w składanej deklaracji podatkowej VAT-7 (wersja 14) wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (bez podatku od towarów i usług, gdyż w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku) od pierwszego w kolejności podatnika wypełniając jedynie poz. 23 deklaracji VAT-7 (wersja 14) bez wypełniania poz. 24 tej deklaracji. Skoro wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest nieopodatkowane, podatnik nie wykazuje również tego nabycia w części D.2. (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt) deklaracji VAT-7 (wersja 14).

 1. Wykazywanie przez drugiego w kolejności podatnika (Spółka) wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną w odniesieniu do dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika w poz. 11 deklaracji VAT-7 (wersja 14)

W deklaracji VAT-7 (wersja 14) dostawę towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika wykazuje się wyłącznie w pozycji 11 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju). Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 4 „Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D)” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług w poz. 11 deklaracji VAT-7 (wersja 14) wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy o VAT. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Natomiast w myśl ww. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W świetle art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o VAT ostatni w kolejności podatnik VAT zostaje wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej. Również z art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że drugi w kolejności podatnik wskazuje na fakturze, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej. Z powyższego wynika, że drugi w kolejności podatnik dokonuje dostawy, która nie spełniając definicji dostawy wewnątrzwspólnotowej, gdyż jest opodatkowana wyłącznie na terytorium państwa przeznaczenia towarów, nie może być wykazana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa w deklaracji VAT-7 ze stawką 0%. Transakcja ta będzie co prawda wykazana w informacji wewnątrzwspólnotowej jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, jednak z zaznaczeniem, że jest to transakcja trójstronna. Również w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej transakcji łańcuchowych i transakcji trójstronnych wskazano, że: „należy podkreślić, iż wykazanie dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w informacji podsumowującej) nie oznacza, że mamy do czynienia u drugiego w kolejności podatnika z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Jest to dostawa towarów, której miejscem świadczenia jest państwo członkowskie zakończenia wysyłki i transportu.

Tym samym dostawa taka powinna być, zdaniem Spółki, wykazana w poz. 11 deklaracji VAT (wersja 14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W świetle treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Według art. 196 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.), do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

W tym miejscu wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest daniną o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie (na terytorium) podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane – na tle przepisów o miejscu świadczenia – za wykonane w tym państwie (na terytorium). Zatem określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Ustalenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku usług, które odbywa się pomiędzy podmiotami podlegającymi różnym jurysdykcjom podatkowym lub usług, które mają charakter transgraniczny.

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zawarte m.in. w rozdziale 3 działu V ustawy.

W art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

W oparciu o art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie z delegacją zawartą w ust. 14 tego artykułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wskazana delegacja została zrealizowana poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394) – dalej rozporządzenie.

Jak stanowi § 1 pkt 1 rozporządzenia, określa się wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w załączniku nr 1 oraz 5 i 6 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r. (§ 2 pkt 1 rozporządzenia).

Według pkt 12 zał. nr 4 do rozporządzenia: w poz. 27 i 28 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Według pkt 13 zał. nr 4 do rozporządzenia: w poz. 29 i 30 wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

W ogólnym wyjaśnieniu do części D deklaracji (Rozliczenie podatku naliczonego) wyjaśniono, że w tej części wykazuje się wyłącznie wartości towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrotu podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność dystrybucyjną w zakresie urządzeń gospodarstwa domowego (tzw. małe AGD) i produktów powiązanych oraz wyrobów medycznych. W toku prowadzonej działalności Spółka dokonuje m.in. zakupu usług od podmiotów zagranicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 28b, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), podlegają opodatkowaniu w kraju (import usług). Dla części nabywanych usług właściwą stawką podatku VAT jest 0%. Zdarza się także, że usługi nabyte w ramach importu usług są zwolnione z VAT. Ponadto Spółka uczestniczy od czasu do czasu w transakcjach trójstronnych dotyczących dostawy towarów jako drugi w kolejności podatnik.

W związku z powyższymi transakcjami Spółka powzięła wątpliwości co do prawidłowego ujęcia tych transakcji w deklaracji VAT-7.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy, treść powołanych przepisów oraz objaśnień do deklaracji VAT-7 stwierdzić należy, że w części D.2. deklaracji VAT-7(14), w poz. 41, Wnioskodawca powinien wykazywać tylko taką wartość netto nabytych usług, w jakiej przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrot podatku naliczonego, natomiast w poz. 42 kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług. W pozycjach tych Zainteresowany nie powinien wykazywać wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem przy takich transakcjach nie wystepuje kwota podatku.

Zatem, Spółka postępuje nieprawidłowo wykazując w poz. 41 deklaracji VAT-7(14) import usług, które podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT, natomiast postepuje prawidłowo nie wykazując w tej pozycji importu usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Z kolei, odpowiadając na pytanie nr 3 należy zwrócić uwagę na pkt 9 zał. nr 4 do rozporządzenia, zgodnie z którym w poz. 23 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 31 ustawy. Kwota będzie porównywana z wartością wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wykazaną w informacji podsumowującej. W pozycji tej należy również wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejności podatnik rozliczający się w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej według procedury uproszczonej). Również w tej pozycji uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej, podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji według procedury uproszczonej).

Natomiast, stosownie do pkt 10 zał. nr 4 do rozporządzenia w poz. 24 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będący drugim w kolejności podatnikiem w procedurze uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, jest obowiązany wykazać dane o dokonanych transakcjach w deklaracji podatkowej. W składanej deklaracji VAT-7 Zainteresowany winien wykazać odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jedynie w poz. 23, tj. podstawa opodatkowania, bez kwoty podatku z tego tytułu. Ww. transakcja opodatkowana jest bowiem na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia transportu.

Zatem, Spółka, jako drugi w kolejności podatnik uczestniczący w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą uproszczoną, wykazując jedynie wartości nabycia towarów w pozycji 23 deklaracji bez wykazywania podatku VAT w pozycji 24 deklaracji VAT postępuje prawidłowo. Ponadto, Spółka nie powinna wykazywać tego nabycia w części D.2. deklaracji, ponieważ przy takich transakcjach nie wystepuje kwota podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Natomiast odpowiadając na pytanie nr 4 należy zwrócić uwagę na pkt 3 zał. nr 4 do rozporządzenia, zgodnie z którym w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Z kolei, jak stanowi pkt 8 zał. nr 4 do rozporządzenia w poz. 21 wykazuje się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ustawy, jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy.

Zatem, Wnioskodawca będąc drugim w kolejności podmiotem w transakcji trójstronnej, nie powininen wykazywać w deklaracji VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podatnika trzeciego, natomiast powinien wykazywać dostawy na jego rzecz jako dostawy poza terytorium kraju w poz. 11 deklaracji VAT, niepodlegające opodatkowaniu na terytorium Polski.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import usług
IPPP3/4512-72/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia
IPTPP2/4512-162/15-6/AJB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.