IPPP3/443-461/11-2/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawa do odliczenia w związku importem usług zarządzania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.03.2011 r. (data wpływu 24.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku importem usług zarządzania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.03.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w związku importem usług zarządzania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest prowadzenie sprzedaży detalicznej realizowanej w oparciu o punkty handlowe alokowane, co do zasady w dużych centrach handlowych. W związku ze wzrostem zainteresowania polskich konsumentów marką reprezentowaną przez Wnioskodawcę, w ostatnich latach Spółka istotnie zwiększyła, w skali całego kraju, liczbę placówek handlowych. W związku z powyżej opisanym rozwojem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zawarł ze spółką handlową Republiki Cz and S Cz R a.s. umowę na zarządzanie, na podstawie której czeska spółka świadczy na rzecz Wnioskodawcy szeroko rozumiane usługi zarządzania związane z zarządzaniem wizerunkiem Wnioskodawcy oraz kreowaniem marki na terytorium Polski. Wskazać należy, iż usługodawca usług zarządzania jest zarejestrowanym na terenie Republiki Czech podatnikiem czeskiego podatku VAT oraz posiada nadany przez czeskie organy administracji podatkowej numer VAT UE.

W powyżej przywołanej umowie strony dokonały podziału usług zarządzania na dwie kategorie. Pierwsza z kategorii dotyczy typowych usług zarządzania wizerunkiem Wnioskodawcy oraz kreowaniem marki na terytorium Polski. Wynagrodzenie ryczałtowe należne czeskiemu usługodawcy z tytułu świadczenia tych usług oraz terminy jego płatności wskazane zostały w samej umowie. Druga z kategorii usług zarządzania dotyczy wszelkich świadczeń usługodawcy związanych z przygotowaniem i urządzeniem nowej placówki handlowej, przed faktycznym rozpoczęciem przez Wnioskodawcę sprzedaży w tej placówce. Usługi te nie mają więc charakteru usługi ciągłej lub stałej, lecz świadczone są wyłącznie w sytuacji przygotowania nowego sklepu Wnioskodawcy. Wynagrodzenie należne M and S Cz R a.s. z tytułu usług zarządzania dotyczących przygotowania i urządzenia nowej placówki handlowej strony ustaliły w ten sposób, że obejmuje ono de facto zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę. W związku z powyższym strony przyjęły, iż wynagrodzenie należne czeskiemu usługodawcy z tytułu świadczenia usług zaliczonych do pierwszej kategorii dokumentowane jest osobną fakturą VAT wystawianą przez czeskiego usługodawcę. Wynagrodzenie usług zaliczonych do drugiej kategorii, nawet w przypadku ich świadczenia w tym samym okresie co usługi zaliczone do pierwszej kategorii, usługodawca dokumentuje na osobnej fakturze VAT.

W związku z faktem, iż usługi zarządzania świadczone są przez czeskiego usługodawcę — podatnika VAT UE na rzecz Wnioskodawcy polskiego podatnika VAT UE, stanowią one dla stron transakcje objęte regulacjami dotyczącymi importu usług. W związku z powyższym czeski usługodawca dokumentuje ich świadczenie fakturami VAT, które zgodnie z Dyrektywą 2006/112UE nie zawierają kwoty podatku, jego stawki oraz zawierają adnotację, iż do zapłaty podatku zobowiązany jest usługobiorca.

Dodatkowo faktury VAT dokumentujące drugą kategorię usług zarządzania, za które wynagrodzenie ustalono jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę, posiadają wyszczególnione koszty związane z pobytem na terytorium Polski pracowników czeskiego usługodawcy. Na niektórych fakturach usługodawca zamieszcza w pozycji nazwa towaru lub usługi” opis „refreshment” co wprost oznacza konsumpcję (usługi gastronomiczne i hotelowe), a do innych załączone faktury dokumentujące usługi hotelowe zakupione przez czeskiego usługodawcę dla jego pracowników na terytorium Polski.

Po otrzymaniu od czeskiego usługodawcy tak wystawionych faktur dokumentujących nabycie drugiej z kategorii usług zarządzania, Wnioskodawca dokumentuje ich nabycie fakturą wewnętrzną oraz odprowadza należny podatek od towarów i usług dokonując jednocześnie jego odliczenia jako nabywca usług zarządzania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z importem usług zarządzania, za które wynagrodzenie należne czeskiemu usługodawcy ustalono w umowie, jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę oraz udokumentowanie tych usług przez czeskiego usługodawcę fakturami zawierającymi wyszczególnione koszty związane z pobytem na terytorium Polski pracowników czeskiego usługodawcy, z uwzględnieniem w pozycji faktury nazwa „towaru lub usługi” usług gastronomicznych i hotelowych nabytych przez usługodawcę na terytorium Polski uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania udokumentowanego przez czeskiego usługodawcę w opisany sposób...

Zdaniem Wnioskodawcy, korzysta on z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania świadczonych przez czeskiego podatnika VAT UE. Wnioskodawca wskazuje, iż pomimo zamieszczania przez usługodawcę na fakturach w pozycji „nazwa towaru lub usługi” usług gastronomicznych lub hotelowych, usługi te nigdy nie były świadczone przez M and S Cz R os. na rzecz Wnioskodawcy a same faktury dokumentują faktycznie świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania. W konsekwencji przywołanie przez usługodawcę tych usług na fakturze należy oceniać przez pryzmat umowy łączącej Wnioskodawcę z czeskim usługobiorcą, gdzie wartość usługi ustalono jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę. Przywoływanie zatem na fakturze poniesionych przez czeskiego usługodawcę kosztów, w tym kosztów związanych z nabyciem usług gastronomicznych lub hotelowych, a nawet załączanie do tych faktur dokumentów odzwierciedlających faktyczne koszty usługodawcy ma dla Wnioskodawcy charakter gwarancyjny i informacyjny, umożliwiający mu zweryfikowanie prawidłowości wynagrodzenia umownego należnego czeskiemu usługodawcy. W reasumpcji Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania udokumentowanych przez czeskiego usługodawcę w sposób przedstawiony w niniejszym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na postawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju;

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.03.2011 r. przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

W myśl art. 17 ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. I tak zgodnie z art. 28a pkt 1 stwierdza się, że przez to pojęcie rozumiemy:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6;
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

oraz podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Jednak tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż ustawodawca dla usług związanych z nieruchomościami przewidział w art. 28e ustawy, szczególny sposób określenia miejsca świadczenia. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W przepisie tym przyjęto, że usługi związane z nieruchomościami są zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu są wykonywane, gdzie ma siedzibę usługodawca oraz gdzie faktycznie (fizycznie) wykonuje tę usługę.

Natomiast zgodnie z art. 28i ustawy miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów (art. 28i ust. 2).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nabywa od Kontrahenta szeroko rozumiane usługi zarządzania związane z zarządzaniem wizerunkiem Wnioskodawcy oraz kreowaniem marki na terytorium Polski. W powyżej przywołanej umowie strony dokonały podziału usług zarządzania na dwie kategorie. Pierwsza z kategorii dotyczy typowych usług zarządzania wizerunkiem Wnioskodawcy oraz kreowaniem marki na terytorium Polski. Wynagrodzenie ryczałtowe należne czeskiemu usługodawcy z tytułu świadczenia tych usług oraz terminy jego płatności wskazane zostały w samej umowie. Druga z kategorii usług zarządzania dotyczy wszelkich świadczeń usługodawcy związanych z przygotowaniem i urządzeniem nowej placówki handlowej, przed faktycznym rozpoczęciem przez Wnioskodawcę sprzedaży w tej placówce. Usługodawca usług zarządzania jest zarejestrowanym na terenie Republiki Czech podatnikiem czeskiego podatku VAT oraz posiada nadany przez czeskie organy administracji podatkowej numer VAT UE. W związku z faktem, iż usługi zarządzania świadczone są przez czeskiego usługodawcę czeski usługodawca dokumentuje ich świadczenie fakturami VAT, które zgodnie z Dyrektywą 2006/112UE nie zawierają kwoty podatku, jego stawki oraz zawierają adnotację, iż do zapłaty podatku zobowiązany jest usługobiorca. Dodatkowo faktury VAT dokumentujące drugą kategorię usług zarządzania, za które wynagrodzenie ustalono, jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę, posiadają wyszczególnione koszty związane z pobytem na terytorium Polski pracowników czeskiego usługodawcy. Na niektórych fakturach usługodawca zamieszcza w pozycji „nazwa towaru lub usługi” opis „refreshment” co wprost oznacza konsumpcję (usługi gastronomiczne i hotelowe). Po otrzymaniu od czeskiego usługodawcy tak wystawionych faktur dokumentujących nabycie drugiej z kategorii usług zarządzania, Wnioskodawca dokumentuje ich nabycie fakturą wewnętrzną oraz odprowadza należny podatek od towarów i usług dokonując jednocześnie jego odliczenia, jako nabywca usług zarządzania.

A zatem nabywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania wskazane na fakturze jako zwrot kosztów podróży od kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Czech są opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy na terytorium Polski tj. w kraju siedziby usługobiorcy.

Natomiast usługi zakwaterowania, jako usługi świadczone na nieruchomości są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy.

Podobnie usługi gastronomiczne są opodatkowane na terytorium Polski z uwagi na wyżej cytowany art. 28i ustawy.

Tak więc nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług od podmiotu zagranicznego, posiadającego siedzibę poza terytorium kraju tj. na terytorium Czech należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Wnioskodawca, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązany do ich rozliczenia.

Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 106 ust. 7 ustawy).

Przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.03.2011 r. stanowi, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Natomiast w myśl przepisu § 23 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności. Natomiast w sytuacji dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku.

W związku z tym faktura wewnętrzna dokumentująca transakcje będące przedmiotem zapytania winna zawierać wszystkie dane określone w § 5 rozporządzenia, w tym nazwę i adres kontrahenta zagranicznego. Wnioskodawca nie ma natomiast obowiązku zamieszczania Numeru Identyfikacji Podatkowej tego kontrahenta.

A zatem na fakturze wewnętrznej w pozycji nazwa towaru winny być wykazane usługi, jakie Wnioskodawca nabywa od usługodawcy tj. usługi, jakie zostały wskazane na otrzymanej przez Wnioskodawcę fakturze pierwotnej od zagranicznego kontrahenta.

Należy także nadmienić, iż usługodawca mający siedzibę na terytorium Czech na wystawianych fakturach na rzecz polskiego usługobiorcy winien wskazywać usługi, które wynikają z zawartej pomiędzy stronami umowy tj. usługi zarządzania. Natomiast załączone faktury, z których wynika kwota zwrotu poniesionych przez usługodawcę kosztów związanych z pobytem Jego pracowników na terytorium Polski mogą stanowić dodatkową formę uwiarygodnienia tych kosztów.

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%. Jednakże na podstawie art. 146a ustawy, obowiązującym od dnia 01.01.2011r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 . do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

I tak stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

 1. (uchylony),
 2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury wewnętrznej z tytułu importu usług zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Reasumując Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury wewnętrznej, dokumentującej nabycie usług zarządzania, jako zwrot kosztów podróży innych kosztów bezpośrednich jednakże za wyjątkiem usług zakwaterowania i usług gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe gdyż z tak przedstawionych faktur nie wynika, iż Wnioskodawca nabywa wyłącznie usługi zarządzania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.