IPPP3/443-261/10-4/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznać należy, że usługi świadczone przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki stanowią dla Niej import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura dokumentująca przedmiotową czynność, jako podstawę opodatkowania winna zawierać jedynie kwotę odsetek, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2010 r. (data wpływu 15.03.2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.04.2010 (data wpływu 22.04.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku z tytułu otrzymania pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku z tytułu otrzymania pożyczki.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19.04.2010 r. (data wpływu 22.04.2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-261/10-2/LK z dnia 13.04.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej „,Spółka”) świadczy usługi w zakresie rekrutacji pracowników i doradztwa personalnego oraz usługi informatyczne i utrzymania w sprawności sieci i korespondencji elektronicznej. Spółka jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT.

Spółka zawarła umowę pożyczki z A...(dalej „Pożyczkodawca”) na mocy której otrzymała pożyczkę na czas określony i zobowiązała się do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca jest spółką z grupy kapitałowej A...I..., do której należy również Wnioskodawca. Między Spółką, a Pożyczkodawcą nie istnieją bezpośrednie ani pośrednie powiązania kapitałowe, natomiast Spółki powiązane są osobowo, poprzez tą samą osobę zajmującą stanowisko w zarządach obu Spółek. Pożyczkodawca jest spółką prawa handlowego z siedzibą we Francji, zarejestrowaną, jako francuski podatnik VAT. Pożyczka udzielona Spółce służy finansowaniu bieżącej działalności, w szczególności ma na celu utrzymanie bieżącej płynności finansowej Spółki. Spółka przewiduje, że w przyszłości będzie zaciągać kolejne pożyczki od spółek z grupy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, udzielenie Spółce pożyczki przez spółkę zagraniczną stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług (VAT)...
 2. Czy w przypadku jeśli udzielenie Spółce ww. pożyczki stanowi usługę zwolnioną z VAT, Spółka powinna rozpoznać import usług i wykazać go w deklaracji VAT-7 w wysokości odsetek od pożyczki zapłaconych lub wymagalnych w danym okresie rozliczeniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy: udzielenie pożyczki przez podmiot zagraniczny stanowi świadczenie usługi zwolnionej z VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.”) opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu art. 7 ww. ustawy). Na mocy zawartej umowy Pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy kapitał. Usługa ma charakter odpłatny, bowiem Pożyczkodawca będzie pobierał wynagrodzenie w postaci odsetek od pożyczki. Pożyczka jest udzielana w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez Pożyczkobiorcę jako podatnik VAT. Zatem w opinii Spółki czynność udzielenia pożyczki spełnia definicję usług zawartą w art. 8 ust. 1 u.p.t.u i zgodnie z u.p.t.u. podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, w opinii Spółki udzielenie pożyczki stanowi świadczenie usługi, zaklasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie: usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym (symbol 65.22). W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. zwolnione z opodatkowania VAT są usługi wymienione w jej załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 załącznika nr 4 u.p.t.u. wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane według PKWiU w sekcji J ex. 65-67 (z wyłączeniami nie odnoszącymi się do sytuacji Spółki). W ww. sekcji mieszczą się usługi udzielania pożyczek poza systemem bankowym (symbol 65.22). Konsekwentnie usługa udzielenia pożyczki Spółce przez podmiot zagraniczny stanowi usługę finansową zwolnioną z podatku VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 30.06.2009 (sygn. I FSK 903108) stwierdził, że „spółka udzielając innym podmiotom (...) pożyczek, wykonuje działalność usługową, określoną w PKWiU 65.22.10-00.90 „Usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym” (...) udzielanie tego rodzaju pożyczek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z tym że usługi te korzystają ze zwolnienia od tego podatku (por. art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z poz. 3 do załącznika nr 4). (...) Nie jest przy tym istotne, czy spółka w zakresie swojej działalności ma wyszczególnione usługi pośrednictwa finansowego. Sporadyczne udzielanie pożyczki z własnych środków wypełnia warunki, by sklasyfikować tę czynność jako usługę (...)”. Pogląd powyższy potwierdza również orzecznictwo Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, który m.in. w wyroku z dnia 29.042004 r. (sygn. C-77/01) stwierdził, że coroczne udzielanie pożyczek przez spółkę holdingową spółkom, w których posiada udziały stanowi działalność gospodarczą prowadzoną przez podatnika występującego w takim charakterze w rozumieniu art. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy.

Zgodnie z art. 28b u.p.t.u. „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.” Zgodnie z ww. przepisami w przypadku usługi udzielenia pożyczki przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju. W myśl powołanych przepisów Spółka będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia ww. usługi i konsekwentnie do wykazania importu usług w deklaracji VAT-7. Jednocześnie usługa będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 w związku z poz. 3 załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.t.u, „podstawą opodatkowania jest obrót (...) Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...)„ Powyższa definicja wskazuje, iż w przypadku usługi udzielenia pożyczki, kwotą należną z tytułu sprzedaży są należne odsetki. Sama pożyczka nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy, a więc nie jest obrotem. A zatem podstawą opodatkowania VAT, czyli obrotem, będą odsetki od udzielonej pożyczki. Spółka będzie zobowiązana do wykazania importu usług w wysokości odpowiadającej odsetkom od otrzymanej pożyczki. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.p.t.u obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Na mocy art. 19 ust. 19 u.p.t.u. powyższą zasadę stosuje się również do importu usług. Mając na uwadze powyższe, w przypadku usługi udzielenia pożyczki obowiązek podatkowy powstaje z momentem wykonania tej usługi, tzn. otrzymania należnych odsetek lub upływu terminu zapłaty odsetek. W sytuacji spłacania kwoty pożyczki w ratach wraz z odsetkami obowiązek podatkowy będzie powstawał częściowo, z momentem otrzymania każdej kwoty odsetek lub z upływem każdego terminu zapłaty odsetek. Powyższe stanowisko potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dn. 03.04.2008 r. (sygn. I SA/Wr 1748/07).

Podsumowując, udzielenie Spółce pożyczki przez zagraniczny podmiot stanowi usługę finansową (usługa udzielenia pożyczki poza systemem bankowym), podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, której miejscem świadczenia zgodnie z art. 28b u.p.t.u. jest terytorium kraju (import usług). Usługa ta zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Odsetki od udzielonej pożyczki stanowią obrót (art. 29 ust. 1 u.p.t.u). Wnioskodawca dodaje, że zagadnienie podlegania podatkowi od towarów i usług czynności udzielania pożyczek między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, było dotychczas przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych, w których organy podatkowe potwierdzały stanowisko zaprezentowane powyżej. Do takich interpretacji należą m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 29.10.2009 (sygn. IPPP2/443-1056/09-2/AS), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 16.10.2009 (sygn. ITPP2/443-628/09/EŁ) interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 12.11.2009 (sygn. ITPP2/443-678/09/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Jednocześnie w ust. 3 ww. artykułu ustawodawca wskazuje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Wskazać również należy na treść przepisu art. 8 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przy określaniu miejsca świadczenia usług, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju. Stosownie do art. 17 ust. 2 powołanej ustawy, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów. W myśl art. 17 ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97

Ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług, dla potrzeb podatku od towarów i usług, określa art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Zatem w przypadku usług wymienionych w art. 28b ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podmiotem zobowiązanym do ich rozliczenia jest usługobiorca. Tak więc zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od podmiotu zagranicznego, nie posiadającego zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Zasadą jest, że w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Organy podatkowe nie są, więc uprawnione do dokonywania ww. klasyfikacji. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o dokonanie prawidłowej klasyfikacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła umowę pożyczki na mocy, której otrzymała pożyczkę na czas określony i zobowiązała się do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca jest spółką prawa handlowego z siedzibą we Francji, zarejestrowaną, jako francuski podatnik VAT. Wnioskodawca wskazuje, iż udzielenie pożyczki stanowi świadczenie usługi, zaklasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie: usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym (symbol 65.22). W myśl przepisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwolnione są od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy brzmi:

„Sekcja J ex (65 - 67) - Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz factoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.”

Użycie przez ustawodawcę oznaczenia „ex” przy grupowaniu PKWiU oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W poz. 3 tego załącznika w zamkniętym katalogu usług wyłączonych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie znajdują się wymienione przez Spółkę usługi. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi, zaklasyfikowane przez Spółkę do usług udzielania pożyczek poza systemem bankowym (PKWiU 65.22), podlegają zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Powyższa definicja wskazuje, iż w przypadku usług pośrednictwa finansowego, do jakich zalicza się udzielenie pożyczki, kwotą należną z tytułu sprzedaży są należne odsetki. Sama pożyczka nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy, a więc nie jest obrotem. A zatem faktura dokumentująca przedmiotową czynność, jako podstawę opodatkowania winna zawierać jedynie kwotę odsetek.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Reasumując uznać należy, że usługi świadczone przez podmiot zagraniczny na rzecz Spółki stanowią dla Niej import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura dokumentująca przedmiotową czynność, jako podstawę opodatkowania winna zawierać jedynie kwotę odsetek, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.