IPPP3/443-1197/13-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie świadczyła jakąkolwiek usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (dalej jako: „ustawy o VAT”) tym samym będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i z tego tytułu?2. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie nabywała od P.L usługi i z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług?3. Czy usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jako usługi pośrednictwa finansowego mieszczące się w zakresie usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT? 4. Czy miejscem opodatkowania usług nabywanych przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu od Banku będzie Polska i w związku z tym czy Spółka, jako podatnik zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług?5. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania w przypadku usług nabywanych przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu będzie suma opłat oraz odsetek pobieranych od Spółki przez Bank?6. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. wartość usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej struktury cash poolingu powinna być uwzględniana przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: świadczenia usług przez Wnioskodawcę, rozliczenia importu usługi, podstawy opodatkowania, miejsca opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz uwzględnienia usług nabywanych przez Wnioskodawcę w tzw. proporcji sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: świadczenia usług przez Wnioskodawcę, rozliczenia importu usługi, podstawy opodatkowania, miejsca opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz uwzględnienia usług nabywanych przez Wnioskodawcę w tzw. proporcji sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Sp. o.o. (dalej jako: „Spółka”) jest członkiem międzynarodowej Grupy A. (dalej jako: „Grupa A. ”), prowadzącej na całym świecie działalność w zakresie produkcji i sprzedaży bezpośredniej środków myjących i pielęgnacyjnych ciała, produktów kosmetycznych i toaletowych oraz innych produktów upiększających opatrzonych znakiem towarowym A. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja produktów marki A. , w tym między innymi: wód toaletowych, kremów, balsamów i szamponów, nabywanych m.in. od podmiotów z Grupy A.

Spółka, wraz z innymi podmiotami z Grupy A. planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (usługi cash poolingu). Usługa kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczona będzie przez bank na rzecz podmiotów powiązanych tworzących Grupę A. .

Umowa o świadczenie usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (dalej jako: Umowa „cash poolingu”) zawarta zostanie pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy A. , a Bank oddział w Wielkiej Brytanii (dalej jako: „Bank”). Bank jest narodowym związkiem bankowym zorganizowanymi działającym na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bank nie posiada siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Umowa cash poolingu, do której zamierza przystąpić Spółka jest umową cash poolingu wirtualnego (Notional Cash Pooling). Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną, której celem jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z perspektywy Spółki oraz podmiotów tworzących Grupę A. , zasadniczym elementem Umowy cash poolingu jest wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz ewentualnym zadłużeniem poszczególnych spółek z Grupy A. , które przystąpiły do Umowy cash poolingu, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych. W tym celu, zgodnie z Urnową cash poolingu możliwe będzie wirtualne (bez rzeczywistych transferów) wyrównywanie dodatnich oraz ujemnych sald na rachunkach należących do spółek biorących udział w systemie cash poolingu, niezależnie od ich typu, waluty, warunków, czy siedziby oddziału Banku prowadzącego dany rachunek (zwany w Umowie jako „Pooled Account”). Równocześnie, poprzez odpowiednie operacje księgowe wykonywane przez Bank, salda wszystkich rachunków uczestniczących w systemie cash poolingu zostaną zsumowane, tak, aby powstało jedno saldo netto.

Ponadto, z postanowień Umowy cash poolingu wynika, że każda ze spółek uprawniona będzie do wypłacania środków pieniężnych z każdego ze swoich rachunków, bez względu na saldo na tym konkretnym rachunku, pod warunkiem, że saldo netto wszystkich rachunków uczestniczących w systemie cash poolingu po takiej wypłacie, nie będzie wynosiło mniej niż ustalony w Umowie cash poolingu limit debetowy (o ile taki limit zostanie ustalony).

Wszelkie środki udostępnione przez Bank uczestnikom struktury cash poolingu podlegają zwrotowi na każde żądanie Banku.

W ramach Umowy cash poolingu do której przystąpić zamierza Spółka, Bank będzie codziennie ustalał wysokość odsetek na każdym z rachunków wchodzących w skład systemu cash poolingu i na zakończenie każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego będzie wypłacał należne odsetki na każdy z tych rachunków (w przypadku, gdy saldo jest dodatnie) lub pobierał należne odsetki (w przypadku, gdy saldo jest ujemne), zgodnie z warunkami rozliczania odsetek ustalonymi w załączniku do Umowy cash poolingu (Set Up Form”).

Ponadto, w okresie uzgodnionym przez Bank i P.L (jedna ze spółek z Grupy A. ), dla rachunków uczestniczących w systemie cash poolingu. Bank będzie wyliczał tzw. korzyść z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu („P.B ”). P.B będzie wypłacany na specjalnie do tego przeznaczony rachunek prowadzony w walucie bazowej na rzecz Pool Leadera, pod warunkiem, że wartość netto salda wszystkich rachunków uczestniczących w systemie cash poolingu (P.B ) wynosić będzie 0 lub więcej. P.L (oraz właścicielem rachunku wyznaczonego do wpłaty P.B ) będzie A. European Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. P.B będzie przekazywany na rachunek P.L na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Umowa cash poolingu stanowić będzie usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową typu wirtualnego, co oznacza, że w celu ustalenia salda netto (P.B ) nie będą dokonywane rzeczywiste przepływy finansowe. Z tytułu czynności wykonywanych przez Bank w ramach struktury cash poolingu, Bank będzie oddzielnie naliczał opłaty na każdy rachunek uczestniczący w systemie cash poolingu (opłaty transakcyjne oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych). Analizowana struktura cash poolingu nie przewiduje natomiast żadnego wynagrodzenia, które miałoby być wypłacane pomiędzy poszczególnymi uczestnikami struktury, jako że P.B będzie wypłacany wyznaczonemu P.L - A. z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo, wskazać należy, że w ramach przedstawionego powyżej systemu kompleksowego zarządzania płynnością finansową, wpłaty i wypłaty z rachunków poszczególnych uczestników nie będą prowadziły do zawierania pomiędzy uczestnikami struktury umów pożyczek oraz umów depozytu nieprawidłowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie świadczyła jakąkolwiek usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (dalej jako: „ustawy o VAT”) tym samym będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i z tego tytułu...
 2. Czy Spółka jako strona Umowy cash poolingu będzie nabywała od P.L usługi i z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług...
 3. Czy usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jako usługi pośrednictwa finansowego mieszczące się w zakresie usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT...
 4. Czy miejscem opodatkowania usług nabywanych przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu od Banku będzie Polska i w związku z tym czy Spółka, jako podatnik zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług...
 5. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania w przypadku usług nabywanych przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu będzie suma opłat oraz odsetek pobieranych od Spółki przez Bank...
 6. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. wartość usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej struktury cash poołingu powinna być uwzględniana przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1:

W ocenie Spółki, mając na uwadze sposób funkcjonowania przedstawionej Umowy cash poolingu oraz role pełnione przez poszczególne podmioty zaangażowane w przedmiotową strukturę (Bank, P.L oraz pozostałych uczestników struktury), Spółka jako bierny uczestnik struktury nie będzie świadczyć jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT a tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług (dalej jako: „podatek VAT”) z tego tytułu.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, w ocenie Spółki podmiotem świadczącym usługi na podstawie Umowy cash poolingu będzie wyłącznie Bank. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy).

Odnosząc powyższe do struktury zarządzania płynnością finansową, do której przystąpić zamierza Spółka, wskazać należy, że wszelkie czynności wykonywane w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową, w tym w szczególności: prowadzenie rachunków dla uczestników systemu cash poolingu, wirtualne wyrównywanie dodatnich oraz ujemnych sald na rachunkach należących do spółek biorących udział w systemie cash poolingu, sumowanie sald wszystkich rachunków uczestniczących w systemie cash poolingu, ustalanie wysokości odsetek na każdym z rachunków, wypłacanie/pobieranie odsetek z/na rachunki bankowe uczestniczące w strukturze cash poolingu, wyliczanie tzw. korzyść ze struktury cash poolingu „P.B ”, wykonywane będą wyłącznie przez Bank.

Rola Spółki ograniczać będzie się natomiast do dokonywania wpłat / wypłat na jej rachunki uczestniczące w strukturze cash poolingu, czyli de facto umożliwiania Bankowi wykonywania operacji w ramach usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową. Poza tym Spółka nie będzie przejawiać żadnej aktywności w zakresie struktury cash poolingu. Ponadto, na uwadze należy mieć, iż analizowana Umowa cash poolingu nie przewiduje natomiast żadnego wynagrodzenia, które miałaby otrzymywać Spółka od pozostałych uczestników struktury.

Wskazać również należy, że odsetki, które Spółka może otrzymywać z tytułu posiadania nadwyżek środków finansowych na rachunkach Spółki uczestniczących w strukturze, wyliczane i wypłacane będą przez Bank.

W związku z tym, odsetki wypłacane Spółce w ramach przedmiotowej struktury nie powinny być uznawane za wynagrodzenie należne z tytułu usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczonych przez Spółkę, gdyż Spółka nie będzie wykonywać w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu żadnych usług na rzecz pozostałych uczestników.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, podmiotem świadczącym usługę w ramach Urnowy cash poolingu będzie wyłącznie podmiot organizujący strukturę cash poolingu i wykonujący operacje związane z zarządzaniem płynnością finansową, czyli Bank. Spólka natomiast jako bierny uczestnik struktury nie będzie świadczyć jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy o VAT.

Wskazać ponadto należy, iż zaprezentowane stanowisko potwierdzone zostało w licznych interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów. Tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2013 r., w której potwierdzone zostało, że „z perspektywy Wnioskodawcy, jako uczestnika umowy zarządzania wspólną płynnością finansową (cash poolingu), wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w ramach tych umów, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Podobne stanowisko odnaleźć można przykładowo również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 r. (ILPP4/443-124/13-6/ISN), czy też interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. (sygn. IPPP1 /443-677/12-2/AP).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2:

Zdaniem Spółki, Spółka jako uczestnik struktury cash poolingu nie będzie nabywała od P.L usług z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług.

Jak zostało wskazane powyżej, wszelkie czynności wykonywane w ramach usługi kompleksowego zarządzania płynnością (finansową wykonywane będą wyłącznie przez Bank. To Bank będzie jedynym podmiotem organizującym strukturę cash poolingu i wykonującym operacje związane z kompleksowym zarządzaniem płynnością finansową.

W związku z powyższym, podmiotem świadczącym usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową uznać należy Bank. Tym samym, w strukturze cash poolingu będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka nie będzie nabywała od P.L usług, z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji na zasadzie importu usług.

Niezależnie jednak Spółka zaznaczyć pragnie, iż nawet w przypadku uznania P.L za podatnika VAT w odniesieniu do przedmiotowej struktury, na uwadze należy mieć, iż Pool Leader nie będzie uzyskiwać od Spółki żadnego wynagrodzenia. Tym samym, gdyby uznać P.L posiadającego dodatkowo rachunek wyznaczony do wpłaty P.B , za podmiot wykonujący czynności na rzecz Spółki to takie czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie Spółki czynności takie nie będę również stanowić nieodpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Na uwadze bowiem należy mieć, iż posiadanie przez P.L specjalnego rachunku nierozerwalnie związane jest z zasadami funkcjonowania struktury cash poolingu. Przedmiotowe, w podobnym stanie faktycznym potwierdzone ponadto zostało w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-341/13-5/EK), w której wskazane zostało, że „podmiot pełniący roję Koordynującego wykonuje czynności, które wypełniają definicję świadczenia usług, na rzecz pozostałych uczestników struktury, jednak w związku z faktem, iż nie otrzyma on z tego tytułu wynagrodzenia, czynności wykonywane przez niego w ramach umowy cash poolingu nie stanowią odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te nie będą również stanowiły nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, o ile nie będą służyły do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą”. W konsekwencji, w ocenie Spółki, Spółka jako uczestnik struktury cash poolingu nie będzie nabywała od P.L usług z tytułu których zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 3:

Zdaniem Spółki, usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku w ramach przedstawionej Umowy cash poolingu podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Przy czym, stosownie do art. 43 ust. 15 zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 nie ma zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Ponadto, Spółka pragnie wskazać, że powyższe przepisy ustawy o VAT zgodne są z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „Dyrektywa VAT”), która przewiduje w art. 135 ust. 1 lit. d zwolnienie z podatku dla transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywanych przez Spółkę od Banku, wskazać należy, że jednym z najistotniejszych elementów analizowanej usługi cash poolingu jest zarządzanie środkami pieniężnymi uczestników obejmujące m.in. dokonywanie i rozliczanie przelewów, wirtualne wyrównywanie dodatnich oraz ujemnych sald na rachunkach należących do spółek uczestniczących w systemie cash poolingu, sumowanie sald itp. Tym samym, w ocenie Spółki, usługi zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę od Banku stanowić będą usługi finansowe podlegające zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT oraz art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy VAT. Równocześnie, zauważyć należy, że przedmiotowe usługi zarządzania płynnością finansową (usługa cash poolingu) nie zostały wymienione w zawartym w art. 43 ust. 15 ustawy o VAT katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia. W związku z tym, nabywane usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową nabywane przez Spółkę podlegać będą zwolnieniu z podatku VAT. Spółka pragnie również zauważyć, że przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów. Dla przykładu przywołać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 11 czerwca 2013 r. (sygn. ILPP4/443-124/13-4/ISN), w której potwierdzono, że „w związku z uczestnictwem w umowie Cash Poolingu i nabyciem przez Spółkę usługi świadczonej przez Bank Zagraniczny, będzie ona zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów usług na zasadzie importu usługi przy zastosowaniu zwolnienia od podatku”.

Podobne stanowisko w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług cash poolingu zostało zaprezentowane również m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lipca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-434/13-2/IG), interpretacji z dnia 24 maja 2013 r. (sygn. IPPP3/143-220/13-2/IG), a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. ITPP3/443-242/12/AT).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 4:

W ocenie Spółki, miejscem opodatkowania nabywanych przez Spółkę od Banku usług zarządzania płynnością finansową będzie Polska. W związku z tym, Spółka jako podatnik zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez Import usług rozumie się natomiast świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT).

Jak wynika natomiast z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. l i 2 oraz art. 28n.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będąc uczestnikiem systemu cash poolingu nabywa usługi od Banku nieposiadającego siedziby na terytorium Polski.

Przedmiotowe usługi związane z organizacją struktury kompleksowego zarządzania płynnością finansową i wykonywaniem operacji związanych z zarządzaniem płynnością finansową świadczone na rzecz Spółki przez Bank nie mieszczą się w katalogu wyjątków od zasady wskazanej w art. 28b ustawy. Wobec tego dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług stosować należy zasadę ogólną wyrażoną w art. 28b ustawy o VAT. W związku z tym, przedmiotowa usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez podmiot nieposiadający siedziby na terytorium Polski opodatkowana będzie w kraju siedziby Spółki - Polsce. Konsekwentnie, to Spółka jako podatnik będzie zobowiązana do rozliczania nabywanych usług zarządzania płynnością finansową na zasadzie importu usług z zastosowaniem stawki zwolnionej, jako że będzie nabywała usługę świadczoną przez bank zagraniczny posiadającym miejsce prowadzenia działalności poza terytorium Polski.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 5:

W ocenie Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania w przypadku usług nabywanych przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu będzie suma opłat oraz odsetek pobieranych od Spółki przez Bank.

Zgodnie zobowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak natomiast wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, z tytułu czynności wykonywanych przez Bank w ramach struktury cash poolingu, Bank będzie naliczał oddzielnie dla każdego prowadzonego rachunku uczestniczącego w systemie cash poolingu opłaty (opłata transakcyjna oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego). Ponadto, w przypadku, gdy saldo na rachunku Spółki będzie ujemne, na zakończenie każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego Bank będzie pobierał od Spółki odsetki.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, podstawę opodatkowania nabywanych usług zarządzania płynnością finansową stanowić będzie suma opłat oraz odsetek pobieranych przez Bank od Spółki. Przedmiotowe opłaty oraz odsetki uznać należy za zapłatę, którą Bank jako usługodawca otrzymywał będzie od Spółki (usługobiorcy) z tytułu sprzedaży (odpłatnego świadczenia usług).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 6:

Zdaniem Spółki, wartość usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej struktury cash poolingu nie powinna być uwzględniana w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak natomiast wynika z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z powyższymi przepisami tzw. proporcję sprzedaży ustała się w oparciu o obrót. Niemniej jednak, z dniem 1 stycznia 2014 r. wykreślony zostaje art. 29 ustawy o VAT zawierający definicję obrotu, a w jego miejsce obowiązywać będzie art. 29a ustawy o VAT. Przy czym wprowadzany art. 29a, jak również inne regulacje ustawy o VAT nie zawierają bezpośredniej definicji pojęcia „obrót”. Równocześnie wskazać należy, że regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT ustalające szczegółowe zasady obliczania części podatku podlegającej odliczeniu stanowią odzwierciedlenie art. 173 i art. 174 dyrektywy 2006/112/WE Rady (WE) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej jako „Dyrektywa”).

W myśl art. 173 ust. 1 Dyrektywy, w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania transakcji dających prawo do odliczenia, o których mowa w art. 168, 169 i 170, jak i transakcji niedających prawa do odliczenia, odliczenie będzie dotyczyło tylko takiej części VAT, która proporcjonalnie przypada na kwotę tych pierwszych transakcji. Proporcja podlegająca odliczeniu jest ustalana, zgodnie z art. 174 i 175, dla wszystkich transakcji dokonanych przez podatnika.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 Dyrektywy, proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot;:

 1. w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169;
 2. w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzględniających w liczniku oraz transakcji, które nie dają prawa do odliczenia.

Jak wynika w powyższego, również przepisy Dyrektywy odwołują się do pojęcia obrotu. W celu ustalenia zakresu pojęcia obrotu, w ocenie Spółki, pomocniczo odwołać można się do art. 288 Dyrektywy, zgodnie z którym kwota obrotu obejmuje następujące kwoty, z wyłączeniem VAT:

 1. wartość dostaw towarów i świadczenia usług, o ile są one opodatkowane;
 2. wartość transakcji zwolnionych z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie zgodnie z art. 110 i 111, art. 125 ust. 1, art. 127 i art. 128 ust. 1;
 3. wartość transakcji zwolnionych zgodnie z art. 146-149 oraz art. 151,152 i 153;
 4. wartość transakcji związanych z nieruchomościami, transakcji finansowych, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g) oraz usług ubezpieczeniowych, chyba że transakcje te mają charakter transakcji pomocniczych.

Zbycie materialnych lub niematerialnych dóbr inwestycyjnych przedsiębiorstwa nie jest jednak uwzględniane przy obliczaniu obrotu, Jak natomiast zostało wskazane powyżej, uczestnictwo Spółki w systemie zarządzania płynnością finansową nie wiąże się ze świadczeniem usług przez Spółkę. Tym samym, w ocenie Spółki, z tytułu importu usług Spółka będzie zobowiązana jedynie do rozliczenia podatku od towarów i usług. Nabywane przez Spółkę od Banku usługi zarządzania płynnością finansową nie będą natomiast miały wpływu na kalkulację tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W ocenie Spółki, wskazane powyżej przepisy dotyczące kalkulacji współczynnika nie odnoszą się bowiem do usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca, lecz do dokonywanej przez Spółkę sprzedaży. Jak wynika bowiem z cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem czynnościami wykonywanymi przez niego jako podatnika VAT. Powyższe czynności odnieść można bowiem jedynie do sprzedaży wykonywanej w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy także, iż ani wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów czy import usług, nie zostały objęte definicją sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, co również wskazuje, że nie powinny zostać uwzględnione przez nią w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. wartość usług nabywanych przez Spółkę w ramach opisanej struktury cash poolingu nie powinna być uwzględniana w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu wskazać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 20 maja 2013 r., sygn. ILPP4/443-81/13-2/EWW, w której wskazano, że; „na potrzeby ustalenia ww. proporcji, za obrót jaki Wnioskodawca winien uwzględnić w tej proporcji należy przyjąć faktyczny obrót jaki uzyska on z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. (...) Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów oraz importu usług (Transakcje Zakupu Opodatkowane przez Nabywcę) nie powinny być uwzględniane przez Zainteresowanego przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Powyższa interpretacja nie dotyczy pozostałych uczestników opisanej struktury Cash poolingu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.