IPPP3/443-1134/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi, opisane w stanie faktycznym jako Usługi od 1 do 6, związane z funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez TFI, mogą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, na cele rozliczenia importu usług przez Wnioskodawcę?2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 Wnioskodawca będzie uprawniony do korekty rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2013 r. i zastosowania do rozliczenia importu usług zwolnienia z podatku VAT zamiast stawki podstawowej?3. Czy w przypadku nabywania przed dniem 1 kwietnia 2013 r. usług od 1 do 6 mogły one podlegać zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Wnioskodawcę związanych z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Wnioskodawcę na cele rozliczenia importu usług w okresie do dnia 1 kwietnia 2013 r. i od dnia 1 kwietnia 2013 r. (pytanie 1 i 3) w części dotyczącej:

 • usługi 1 - jest prawidłowe,
 • usługi 2 - jest nieprawidłowe,
 • usługi 3 - jest prawidłowe w zakresie dostarczania informacji i danych oraz jest nieprawidłowe w zakresie usług udostępnienia terminali (urządzeń) i zainstalowanego na nim oprogramowania,
 • usługi 4 – jest prawidłowe w zakresie dostarczania informacji i danych oraz jest nieprawidłowe w zakresie dostarczania wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji,
 • usługi 5 – jest prawidłowe,
 • usługi 6 – jest prawidłowe,

oraz prawa do korekty rozliczeń importu usług (pytanie nr 2) – jest prawidłowe w zakresie usług nabywanych przez Wnioskodawcę związanych z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Wnioskodawcę na cele rozliczenia importu usług, które spełniają kryteria funkcji zarządzania oraz nieprawidłowe dla pozostałych nabywanych usług, które nie spełniają kryteriów funkcji zarządzania.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Wnioskodawcę związanych z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Wnioskodawcę na cele rozliczenia importu usług (pytania 1 i 3) oraz prawa do korekty rozliczeń importu usług (pytanie nr 2).

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych zwanych dalej: „TFI” lub „Towarzystwo” działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Przedmiotem działalności TFI, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, jest tworzenie funduszy inwestycyjnych (subfunduszy), zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Dodatkowo Towarzystwo jest, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, organem funduszu inwestycyjnego. Podstawowy przedmiot działalności Towarzystwa sprecyzowany został w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w sposób następujący: „Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych”.

Wskazania wymaga, że Towarzystwo aktualnie utworzyło i zarządza funduszami inwestycyjnymi w następującej formie prawnej:

 1. fundusz inwestycyjny otwarty, w tym jako funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami,
 2. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w tym jako funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami.
 3. fundusz inwestycyjny zamknięty.

Zarządzane przez Wnioskodawcę fundusze (subfundusze) inwestycyjne inwestują w pełną gamę instrumentów finansowych (krajowych i zagranicznych).

Dla celów związanych z realizacją przedmiotu działalności, tj. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, TFI nabywa szereg usług od podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W tym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Towarzystwo rozlicza import usług. Aktualnie nabywane usługi (import usług) opodatkowuje według stawki podstawowej (23%).

Na cele przedmiotowego wniosku istotnym jest wskazanie na art. 8 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym: „Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny”. Realizację wynikającego z powyższego przepisu zobowiązania Funduszy Inwestycyjnych musi zapewnić Towarzystwo, jako organ funduszu inwestycyjnego. Z art. 85 i art. 131 ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika częstotliwość dokonywania wyceny, która powinna być określona w statucie. Zasadniczo jednak wycena winna być dokonywana w każdym dniu zbywania lub odkupowania jednostek uczestnictwa, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów. Szczegółowe zasady wyceny wynikają z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Rozdział 4 Rozporządzenia).

Towarzystwo nabywa następujące rodzaje usług od podmiotów zagranicznych:

1. „Usługa 1” - Spółka powiązana z siedzibą w Niemczech (zwana dalej: Spółka), której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych oraz wycena aktywów, ustalanie wartości zobowiązań, ustalanie wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zawarła z TFI umowę w przedmiocie doradztwa i wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości funduszy inwestycyjnych. Usługa świadczona jest przez departament rachunkowości funduszy Spółki i dotyczy:

(i) dostarczania danych i informacji (notowań i cen papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych) do wyceny produktów inwestycyjnych znajdujących się w portfelu funduszu inwestycyjnego, i w konsekwencji do wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz raportu zawierającego dane związane z tzw. „wydarzeniami korporacyjnymi” w podmiotach będących emitentami instrumentów finansowych będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, które to mają wpływ na wycenę aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - dane i informacje dostarczane są w uzgodnionym formacie gotowym do użycia przy przeprowadzanej wycenie aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Wnioskodawcę. Opracowana informacja (dane) przesyłane są Wnioskodawcy każdego dnia wyceny, do określonej w umowie godziny. Wnioskodawca używając danych i informacji dokonuje wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Raport dotyczący wydarzeń korporacyjnych opracowywany i przesyłany jest także w uzgodnionym przez strony formacie.

(ii) celem dokonania wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - selekcja dokonywana jest raz w miesiącu a jej wynik przesyłany do Wnioskodawcy w określonym w umowie terminie i formacie.

Powyżej opisane świadczenia Spółki na rzecz Wnioskodawcy stanowią kompleksową usługę związaną i niezbędną dla wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Usługa świadczona jest w ścisłej kooperacji pomiędzy Spółką i Wnioskodawcą, ze względu na możliwe zmiany w portfelu funduszy inwestycyjnych oraz związane z nimi potrzeby informacyjne. Obciążenie Wnioskodawcy za usługi następuje na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę, a w treści faktury jako przedmiot usługi określono: „Obsługa administracyjna funduszy za miesiąc...”.

2. „Usługa 2” - Spółka zagraniczna z siedzibą w Niemczech zawarła z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług doradczych - wsparcia korporacyjnego (brand marketing). Umowa została zawarta ze względu na potrzebę Wnioskodawcy w zakresie wsparcia jego działalności (zarządzania funduszami inwestycyjnymi) w aspekcie badania rynku (wypracowania i implementacji metodologii badania poziomu satysfakcji wśród dealerów jednostek uczestnictwa) oraz marketingu w zakresie promowania/wsparcia marki, pod którą oferowane są fundusze inwestycyjne w Polsce, jak też ujednolicenia identyfikacji korporacyjnej w Polsce. W tym zakresie zostało uzgodnione wynagrodzenie zryczałtowane na kolejne lata obowiązywania umowy.
3.„Usługa 3” - Wnioskodawca, w celu dokonywania wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (instrumentów znajdujących się w ich portfelu), zawarł ze Spółką z siedzibą w USA i w Wielkiej Brytanii, - zwana dalej „Spółka” - umowy i porozumienia, na podstawie których dokonuje nabycia usług stanowiących opisany poniżej przedmiot działalności Spółki.

Spółka prowadzi działalność w zakresie:

(i) dostarczania globalnych informacji i danych dotyczących rynków finansowych (dane rynkowe, informacje o notowaniach archiwalnych i bieżących - w czasie realnym, komunikaty dot. instrumentów, podmiotów notowanych, analizy, wykresy itp,), umożliwiania dostępu do bieżących notowań - w czasie realnym oraz

(ii) organizacji elektronicznej platformy dla dokonywania transakcji dotyczących instrumentów finansowych (platformy dla kojarzenia zleceń kupna i sprzedaży). Składane zlecenia rozliczane są jednak przez odrębne podmioty maklerskie (brokerskie).

Z zawartych umów i porozumień wynika następujący zakres i cel usług nabywanych przez Wnioskodawcę:

(i) Wnioskodawca będąc instytucją finansową (Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych) nabywa od Spółki usługi, które wykorzystuje w procesie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w tym na cele wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych,

(ii) Przedmiotem nabywanych usług jest między innymi umożliwienie dostępu do terminala/-li (urządzenia)/udostępnienie terminala/li, za pomocą którego Wnioskodawca (pracownicy Wnioskodawcy) uzyskuje bezpośredni dostęp do notowań, danych i informacji z rynków finansowych. W tym zakresie ponoszona jest opłata miesięczna (zryczałtowana) naliczana od liczby terminali (urządzeń) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę.

(iii) Wnioskodawca nabywa poprzez terminal usługę w zakresie pozyskiwania/wykorzystania: danych, informacji, notowań, serwisów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na wybranych rynkach finansowych, podmiotów notowanych na rynkach finansowych. Uzyskiwanie danych rynkowych, informacji o notowaniach archiwalnych i bieżących - w czasie realnym, dostęp do bieżących notowań, komunikatów i informacji dot. instrumentów, analiz, wykresów następuje, co wskazano powyżej, za pośrednictwem terminala (urządzenia) i zainstalowanego na nim oprogramowania. W tym zakresie Wnioskodawca nie ponosi dodatkowej opłaty z wyjątkiem opłat za dostęp do bieżących notowań instrumentów, co do których zamówiono odrębną usługę. Dostęp do danych i informacji jest wkalkulowany w miesięczną opłatę za terminal. Za dostęp do bieżących notowań pobierana jest odrębna opłata.

4. „Usługa 4” - Spółka z siedzibą w Londynie zawarła z Wnioskodawcą umowę dotyczącą dostarczania Serwisów zawierających informacje niezbędne do wyceny portfeli funduszy inwestycyjnych (instrumentów finansowych) i wyznaczania ich ceny oraz do zarządzania inwestycjami. Usługa ma kompleksowy charakter i obejmuje swym zakresem oprócz dostarczania informacji, także serwis i dostawę wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji. Nabywana usługa - serwisy - zawierają dane dotyczące rynków finansowych, analizy, narzędzia do analiz inwestycyjnych i makroekonomicznych. Aktualnie Wnioskodawcy naliczana jest miesięczna zryczałtowana opłata.
5.„Usługa 5” -Wnioskodawca zawarł z podmiotem mającym siedzibę w Londynie umowę, na podstawie której uzyskał dostęp do informacji (danych) pozwalających na identyfikację i monitorowanie tzw. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tym samym zawarcie umowy i zakup usługi pozwala Wnioskodawcy na spełnienie wymogów prawnych i w konsekwencji monitorowanie przestrzegania uregulowań przez fundusze inwestycyjne i działającego w ich imieniu Wnioskodawcę. Obowiązek monitoringu i weryfikacji wynika bowiem z art. 9e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym względzie ponoszona jest miesięczna opłata.
6.„Usługa 6” - W ramach umowy zawartej ze Spółką mającą siedzibę w USA Wnioskodawca uzyskał dostęp (subskrypcję) do danych w tzw. czasie realnym (real time) z amerykańskiego rynku opcji. Nabyta usługa wykorzystywana jest do zarządzania inwestycjami oraz do wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych. W tym zakresie Wnioskodawca ponosi opłaty.

Generalnie, w przypadku opisanych powyżej usług nabywanych przez Wnioskodawcę od podmiotów trzecich, wskazać należy, że mają one kluczowe znaczenie dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Beneficjentem usług jest nie Wnioskodawca, a fundusze inwestycyjne przez niego zarządzane. Powyżej opisane usługi dotyczą sensu stricto zarządzania inwestycjami, ale także administracji, a w tym wyceny składników portfeli, wyceny samych funduszy inwestycyjnych (jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych), monitorowania przestrzegania uregulowań oraz wprowadzania do obrotu (marketingu).

Mając na względzie opisany powyżej charakter nabywanych usług powstała u Wnioskodawcy wątpliwość dotycząca stosowania stawki podstawowej podatku VAT (23%), do rozliczenia importu usług, w szczególności ze względu na zmianę przepisów od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi, opisane w stanie faktycznym jako Usługi od 1 do 6, związane z funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez TFI, mogą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, na cele rozliczenia importu usług przez Wnioskodawcę...
 2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 Wnioskodawca będzie uprawniony do korekty rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2013 r. i zastosowania do rozliczenia importu usług zwolnienia z podatku VAT zamiast stawki podstawowej...
 3. Czy w przypadku nabywania przed dniem 1 kwietnia 2013 r. usług od 1 do 6 mogły one podlegać zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Usługi, opisane w stanie faktycznym jako Usługi od 1 do 6, świadczone na jego rzecz, a dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (zwana dalej: „uptu”). Tym samym w sytuacji rozliczenia przez Wnioskodawcę importu usług z tytułu nabycia ww. usług, będzie on zwolniony z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) uptu: „Zwalnia się od podatku usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych”.

Do dnia 31 marca 2013 roku w art. 43 ust. 8 uptu ustawodawca definiował pojęcia zarządzania na cele stosowania ww. zwolnienia. Jednak na skutek nowelizacji spowodowanej dostosowaniem polskich przepisów do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a w tym tez wynikających z wyroków w sprawach C-275/11 GfBk oraz C-164/04 Abbey National, usunięto ww. definicję z ustawy.

Aktualnie pojęcie zarządzania, jako autonomiczne pojęcie prawa wspólnotowego, definiowane jest na podstawie Załącznika II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) - Dyrektywa UCITS.

W tym miejscu wskazania wymaga, że w art. 6 ust. 2 zdanie ostatnie Dyrektywy 2009/65/WE określono: „Działalność związaną z zarządzaniem UCITS obejmuje, do celów niniejszej dyrektywy, obowiązki, o których mowa w załączniku II”. Zgodnie z przywołanym powyżej Załącznikiem II do Dyrektywy, funkcje zarządzania obejmują:

 • zarządzanie inwestycjami (odpowiednik w wersji angielskiej: Investment management),
 • administrację (odpowiednik w wersji angielskiej: Administration):
  1. obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania funduszem (odpowiednik w wersji angielskiej: legal and fund management accounting services);
  2. zapytania klientów (odpowiednik w wersji angielskiej: customer inquiries);
  3. wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe) (odpowiednik w wersji angielskiej: valuation and pricing (including tax returns));
  4. monitorowanie przestrzegania uregulowań (odpowiednik w wersji angielskiej: regulatory compliance monitoring);
  5. prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa (odpowiednik w wersji angielskiej: maintenance of unit-holder register);
  6. wypłata zysków (odpowiednik w wersji angielskiej: distribution of income);
  7. emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa (odpowiednik w wersji angielskiej: unit issues and redemption);
  8. rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń) (odpowiednik w wersji angielskiej: contract settlement including certificate dispatch);
  9. prowadzenie ksiąg (odpowiednik w wersji angielskiej: record keeping),
 • wprowadzanie do obrotu (odpowiednik w wersji angielskiej: Marketing).

Mając na uwadze powyższą definicję „zarządzania” istotnym jest wskazanie, że jej zakresem objęto zarówno samo zarządzanie inwestycjami, jak też obsługę administracyjną funduszy inwestycyjnych oraz działania związane z wprowadzaniem tytułów uczestnictwa do obrotu (w wersji angielskiej Dyrektywy UCITS - Marketing).

Usługi określone i opisane powyżej w stanie faktycznym, jako Usługa 1, Usługa 3, Usługa 4 oraz Usługa 6 dotyczą obsługi administracyjnej funduszy inwestycyjnych, a konkretnie określonej pod literką (c) w załączniku II Dyrektywy UCITS usługi „wyceny i wyznaczania ceny”. Wskazane w stanie faktycznym świadczenia usługodawców (poszczególnych Spółek) na rzecz Wnioskodawcy stanowią kompleksową usługę związaną i niezbędną dla wyceny funduszy inwestycyjnych (instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Dodatkowo uzyskane od dostawców usług (1, 3, 4, 6) informacje i dane pozwalają na zarządzanie inwestycjami (instrumentami finansowymi znajdującymi się w portfelu funduszy inwestycyjnych). Zarządzane przez Wnioskodawcę fundusze (subfundusze) inwestycyjne inwestują bowiem w pełną gamę instrumentów finansowych (krajowych i zagranicznych). Oznacza to, że nabywane przez Wnioskodawcę Usługi 1, 3, 4, 6 mieszczą się w definicji zarządzania funduszami inwestycyjnymi określonej w Dyrektywie UCITS, a tym samym może być do nich zastosowane zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) uptu.

Usługa 2 jako dotycząca badania rynku (wypracowania i implementacji metodologii badania poziomu satysfakcji wśród dealerów tytułów uczestnictwa) oraz marketingu w zakresie promowania/wsparcia marki, pod którą oferowane są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Wnioskodawcę dotyczy faktycznie działań związanych z wprowadzaniem do obrotu (w wersji angielskiej: Marketing) tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że usługa ta mieści się w definicji usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi określonej w Dyrektywie UCITS, a tym samym może być do niej zastosowane zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) uptu.

Usługa 5 dotyczy wypełniania wymogów prawnych i w konsekwencji monitorowania przestrzegania uregulowań prawnych przez fundusze inwestycyjne i działającego w ich imieniu Wnioskodawcę. Obowiązek monitoringu i weryfikacji wynika bowiem z art. 9e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepis ten stanowi:

„4. W odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, instytucje obowiązane:

 1. wprowadzają procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 2. stosują środki odpowiednie do określonego przez instytucję obowiązaną ryzyka, w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzanych do obrotu wartości majątkowych;
 3. prowadzą stałą kontrolę przeprowadzanych transakcji;
 4. zawierają umowę z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność instytucji obowiązanej”.

Usługa ta dotyczy więc obsługi administracyjnej, a w szczególności określonego w załączniku II do dyrektywy UCITS pod literką (d) monitorowania i przestrzegania uregulowań. Oznacza to, że usługa ta mieści się w definicji usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi określonej w Dyrektywie UCITS, a tym samym może być do niej zastosowane zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) uptu.

Bez wpływu na stanowisko Wnioskodawcy sformułowane w niniejszym wniosku pozostaje fakt, że Usługi od i do 6 są świadczone dla Towarzystwa, a więc pośrednio na rzecz funduszy inwestycyjnych, którymi TFI zarządza i które reprezentuje. Istotnym jest bowiem zakres (przedmiot) nabywanych usług, a więc zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z definicją określoną w załączniku II do Dyrektywy UCITS. W tym względzie przywołania wymaga wyrok ETS z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie C-275/11 GfBk, gdzie Trybunał potwierdził prawo do zwolnienia w sytuacji świadczenia usług zarządzania dla spółki inwestycyjnej (TFI). We wskazanym powyżej wyroku Trybunał między innymi stwierdził, co następuje (pkt 20):

(pkt 20) „W tym względzie należy na wstępie przypomnieć, że usługi zarządzania świadczone przez będący osobą trzecią podmiot zarządzający są co do zasady objęte zakresem zastosowania art. 13 część B lit. d) pkt 6) szóstej dyrektywy, ponieważ zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa w przytoczonym przepisie, zdefiniowane jest ze względu na charakter świadczonych usług, a nie ze względu na pomiot będący usługodawcą lub usługobiorcą (zob. podobnie wyrok z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 Abbey National, Zb, Orz. s. I-4027, pkt 66-69)”.

(pkt 31) „(...) Tymczasem z zasady neutralności podatkowej wynika, że pomioty gospodarcze powinny mieć możliwość wyboru modelu organizacyjnego, który z czysto gospodarczego punktu widzenia jest dla nich najbardziej odpowiedni, nie narażając się na to, że dokonywane przez nie czynności nie będą objęte zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 13 część B lit. d pkt 6 szóstej dyrektywy (ww. wyrok w sprawie Abbey National, pkt 68)”.

Trybunał potwierdził więc, że kluczowym dla zwolnienia jest charakter usługi a nie podmiot świadczący usługę. Skoro więc Wnioskodawca nabywa usługi od podmiotów zagranicznych, których przedmiotem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, to rozliczany z tego tytułu import usług jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) uptu.

Stanowisko Pytanie 2

Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na wejście wżycie od dnia 1 kwietnia 2013 roku nowych przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, Wnioskodawca będzie uprawniony do korekty rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2013 r, i zastosowania do rozliczenia importu usług, zwolnienia z podatku VAT zamiast stawki podstawowej.

W tym zakresie Wnioskodawca dokona korekty złożonych uprzednio deklaracji VAT-7 i zastosuje do Usług od 1 do 6 zamiast stawki podstawowej 23%, zwolnienie z podatku VAT.

Stanowisko Pytanie 3

W wyroku z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie C-164/04 Abbey National plc Trybunał stwierdził, co następuje:

„Pojęcie „zarządzania” funduszami powierniczymi, o którym mowa w art. 13 cześć B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1997 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskie”. Wskazany powyżej wyrok w sprawie C-164/04 oraz wyrok w sprawie C-275/11 GfBk spowodowały zmianę przepisów uptu od dnia 1 kwietnia 2013 r. i usunięcie z ustawy art. 43 ust. 8 uptu, tj. definicji usług zarządzania.

Nie oznacza to jednak, że do dnia 31 marca 2013 roku definiując usługi zarządzania należało posiłkować się wyłącznie przepisem uptu. Przepis art. 43 ust. 8 uptu jako sprzeczny z prawem wspólnotowym, co potwierdził Trybunał w przywołanych orzeczeniach, mógł nie być stosowany przez podatników, a co za tym idzie należało stosować bezpośrednio prawo wspólnotowe.

Oznacza to, że w przypadku nabywania przed dniem 1 kwietnia 2013 r. usług od 1 do 6 mogły one podlegać zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, gdyż mieściły się w katalogu czynności zarządzania określonych w Załączniku II do Dyrektywy UCITS, tj.:

 • zarządzanie inwestycjami (odpowiednik w wersji angielskiej: Investment management),
 • administrację (odpowiednik w wersji angielskiej: Administration):
  1. obsługa prawna i obsługa rachunkowo księgowa w zakresie zarządzania funduszem (odpowiednik w wersji angielskiej: legal and fund management accounting services);
  2. zapytania klientów (odpowiednik w wersji angielskiej: customer inquiries);
  3. wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe) (odpowiednik w wersji angielskiej: valuation and pricing (including tax returns));
  4. monitorowanie przestrzegania uregulowań (odpowiednik w wersji angielskiej: regulatory compliance monitoring);
  5. prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa (odpowiednik w wersji angielskiej: maintenance of unit-holder register);
  6. wyplata zysków (odpowiednik w wersji angielskiej: distribution of income);
  7. emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa (odpowiednik w wersji angielskiej: unit issues and redemption);
  8. rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń) <odpowiednik w wersji angielskiej: contract settlement (including certificate dispatch)>;
  9. prowadzenie ksiąg (odpowiednik w wersji angielskiej: record keeping),
 • wprowadzanie do obrotu (odpowiednik w wersji angielskiej: Marketing).

W tym zakresie pełnego uzasadnienia dokonano przy prezentacji stanowiska dotyczącego Pytania 1. W tym zakresie dla Pytania 3 uzasadnienie jest tożsame.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku nabywanych usług 1, 5 i 6, nieprawidłowe z w zakresie nabywanych usług 2, oraz częściowo prawidłowe oraz częściowo nieprawidłowe w zakresie nabywanych usług 3 i 4 (pytanie 1 i 3) oraz odpowiednio częściowo prawidłowe i częściowo nieprawidłowe w zakresie prawa do korekty rozliczeń importu usług (pytanie nr 2).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w ustawie jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca do dnia 31 marca 2013 r. obowiązywał przepis art. 43 ust. 8 ustawy, (uchylony mocą art. 1 pkt 34 lid. d ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2013 r., poz. 35 z późn. zm.), w myśl którego przez zarządzanie należało rozumieć:

 1. zarządzanie aktywami;
 2. dystrybucję tytułów uczestnictwa;
 3. tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi;
 4. prowadzenie rachunków i rejestrów;
 5. przechowywanie aktywów.

Uchylenie ww. przepisu podyktowane było potrzebą dostosowania przepisów krajowych do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. g Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. Nr 347, s. 1, z późn. zm.) państwa członkowskie zwalniają transakcje, zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie.

Analizując przedstawione powyżej regulacje dotyczące zwolnień zauważyć należy, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 12, ustawy, pojęcie usługi zarządzania funduszami odpowiada określeniom wskazanym w art. 135 (1) (g) Dyrektywy 2006/112/WE – „transakcje, zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie”.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy powinny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia stanowią pojęcia autonomiczne prawa wspólnotowego, które mają na celu uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-169/04 z dnia 4 maja 2006 r. (Abbey National plc i Inscape Investment Fund przeciwko Commissioners of Customs Excise) dokonał interpretacji pojęcia zarządzanie funduszami powierniczymi, o których mowa w art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L Nr 145 ze zm). W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, iż jest to autonomiczne pojęcie prawa wspólnotowego, które nie może być zmienione przez państwa członkowskie. Dalej wskazał, że pojęcie zarządzania funduszami powierniczymi, o których mowa w tym przepisie obejmuje usługi w zakresie administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, jeżeli – gdy oceniać je globalnie – tworzą one odrębną całość oraz są specyficzne i istotne dla zarządzania tymi funduszami. Dalej Trybunał zaznaczył, iż: „odnosząc się do usług w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczonych przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, należy najpierw zaznaczyć, że tak jak w przypadku transakcji zwolnionych z opodatkowania na mocy art. 13 część B lit. d) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy, zarządzanie funduszami powierniczymi, o których mowa w pkt 6 tego artykułu, jest określane w zależności od rodzaju świadczonych usług, a nie w zależności od osoby świadczącej lub odbiorcy usług”. Dalej w uzasadnieniu Trybunał podkreślił, że aby móc zakwalifikować transakcje w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, jako zwolnione od podatku na mocy art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy, powinny one tworzyć odrębną całość, która w konsekwencji wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi opisanej w pkt 6. Samo świadczenie usług o charakterze materialnym czy też technicznym takie jak udostępnianie systemu informatycznego, nie jest objęte zakresem zwolnienia przewidzianego w ww. przepisie.

Analizowany w ww. wyroku art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zwalniają zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi określonymi przez państwa członkowskie i znalazł powtórzenie w obowiązującej obecnie Dyrektywie 2006/112/WE w art. 135(1) (g).

Dyrektywa 112 nie definiuje pojęcia „zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi”. W powyższym zakresie zasadnym jest więc odniesienie się do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. U. UE. L. 2009.302.32).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Dyrektywy 2009/65/WE, działalność związana z zarządzaniem przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) obejmuje obowiązki, o których mowa w załączniku II. Zgodnie z treścią załącznika II, funkcje wchodzące w skład zbiorowego zarządzania portfelem to funkcje obejmujące:

 • zarządzanie inwestycjami;
 • administrację:
 1. obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania funduszem;
 2. zapytania klientów;
 3. wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe);
 4. monitorowanie przestrzegania uregulowań;
 5. prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa;
 6. wypłata zysków;
 7. emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa;
 8. rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);
 9. prowadzenie ksiąg,
 • wprowadzanie do obrotu.

Z powołanego orzecznictwa TSUE wynika więc, że :

 • państwa członkowskie nie mogą samodzielnie tworzyć definicji zarządzania na potrzeby omawianego zwolnienia z VAT;
 • wypracowana przez TSUE definicja zarządzania oparta na Dyrektywie UCITS zawiera w sobie oprócz usług typowego zarządzania aktywami również czynności administracyjne wymienione w załączniku II tej dyrektywy, w tym usługi w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy;
 • w przypadku zlecenia usług w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy podmiotom trzecim, zwolnienie z VAT przysługuje, o ile tworzą one odrębną całość, która – jeśli ją oceniać globalnie – wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi zarządzania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tworzenie funduszy inwestycyjnych (subfunduszy), zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Dodatkowo Towarzystwo jest, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, organem funduszu inwestycyjnego. Podstawowy przedmiot działalności Towarzystwa sprecyzowany został w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w sposób następujący: „Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych”.

Dla celów związanych z realizacją przedmiotu działalności, tj. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, TFI nabywa szereg usług od podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Towarzystwo nabywa następujące rodzaje usług od podmiotów zagranicznych:

1. „Usługa 1” - Spółka powiązana z siedzibą w Niemczech, której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych oraz wycena aktywów, ustalanie wartości zobowiązań, ustalanie wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zawarła z TFI umowę w przedmiocie doradztwa i wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości funduszy inwestycyjnych. Usługa świadczona jest przez departament rachunkowości funduszy Spółki i dotyczy:

(i) dostarczania danych i informacji (notowań i cen papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych) do wyceny produktów inwestycyjnych znajdujących się w portfelu funduszu inwestycyjnego, i w konsekwencji do wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz raportu zawierającego dane związane z tzw. „wydarzeniami korporacyjnymi” w podmiotach będących emitentami instrumentów finansowych będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, które to mają wpływ na wycenę aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - dane i informacje dostarczane są w uzgodnionym formacie gotowym do użycia przy przeprowadzanej wycenie aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Wnioskodawcę. Opracowana informacja (dane) przesyłane są Wnioskodawcy każdego dnia wyceny, do określonej w umowie godziny. Wnioskodawca używając danych i informacji dokonuje wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Raport dotyczący wydarzeń korporacyjnych opracowywany i przesyłany jest także w uzgodnionym przez strony formacie.

(ii) dokonywania selekcji (doboru) głównych rynków odniesienia, celem dokonania wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - selekcja dokonywana jest raz w miesiącu a jej wynik przesyłany do Wnioskodawcy w określonym w umowie terminie i formacie.

Powyżej opisane świadczenia Spółki na rzecz Wnioskodawcy stanowią kompleksową usługę związaną i niezbędną dla wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Usługa świadczona jest w ścisłej kooperacji pomiędzy Spółką i Wnioskodawcą, ze względu na możliwe zmiany w portfelu funduszy inwestycyjnych oraz związane z nimi potrzeby informacyjne. Obciążenie Wnioskodawcy za usługi następuje na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę, a w treści faktury jako przedmiot usługi określono: „Obsługa administracyjna funduszy za miesiąc...”.

2. „Usługa 2” - Spółka zagraniczna z siedzibą w Niemczech zawarła z Wnioskodawca umowę o świadczenie usług doradczych - wsparcia korporacyjnego (brand marketing). Umowa została zawarta ze względu na potrzebę Wnioskodawcy w zakresie wsparcia jego działalności (zarządzania funduszami inwestycyjnymi) w aspekcie badania rynku (wypracowania i implementacji metodologii badania poziomu satysfakcji wśród dealerów jednostek uczestnictwa) oraz marketingu w zakresie promowania/wsparcia marki, pod którą oferowane są fundusze inwestycyjne w Polsce, jak też ujednolicenia identyfikacji korporacyjnej w Polsce. W tym zakresie zostało uzgodnione wynagrodzenie zryczałtowane na kolejne lata obowiązywania umowy.3. „Usługa 3” - Wnioskodawca, w celu dokonywania wyceny aktywów, ustalania wartości zobowiązań, ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (instrumentów znajdujących się w ich portfelu), zawarł ze Spółką z siedzibą w USA i w Wielkiej Brytanii, - umowy i porozumienia, na podstawie których nabywa od Spółki usługi, które wykorzystuje w procesie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w tym na cele wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych.

Przedmiotem nabywanych usługi jest między innymi umożliwienie dostępu do terminala/-li (urządzenia)/udostępnienie terminala/li, za pomocą którego Wnioskodawca uzyskuje bezpośredni dostęp do notowań, danych i informacji z rynków finansowych. W tym zakresie ponoszona jest opłata miesięczna (zryczałtowana) naliczana od liczby terminali (urządzeń) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nabywa poprzez terminal usługę w zakresie pozyskiwania/wykorzystania: danych, informacji, notowań, serwisów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na wybranych rynkach finansowych, podmiotów notowanych na rynkach finansowych. Uzyskiwanie danych rynkowych, informacji o notowaniach archiwalnych i bieżących - w czasie realnym.

Dostęp do bieżących notowań, komunikatów i informacji dot. instrumentów, analiz, wykresów następuje za pośrednictwem terminala (urządzenia) i zainstalowanego na nim oprogramowania. W tym zakresie Wnioskodawca nie ponosi dodatkowej opłaty z wyjątkiem opłat za dostęp do bieżących notowań instrumentów, co do których zamówiono odrębną usługę. Dostęp do danych i informacji jest wkalkulowany w miesięczną opłatę za terminal. Za dostęp do bieżących notowań pobierana jest odrębna opłata.

  4. „Usługa 4” - Spółka z siedzibą w Londynie zawarła z Wnioskodawcą umowę dotyczącą dostarczania Serwisów zawierających informacje niezbędne do wyceny portfeli funduszy inwestycyjnych (instrumentów finansowych) i wyznaczania ich ceny oraz do zarządzania inwestycjami. Usługa ma kompleksowy charakter i obejmuje swym zakresem oprócz dostarczania informacji, także serwis i dostawę wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji. Nabywana usługa - serwisy - zawierają dane dotyczące rynków finansowych, analizy, narzędzia do analiz inwestycyjnych i makroekonomicznych. Aktualnie Wnioskodawcy naliczana jest miesięczna zryczałtowana opłata.
 1. 5.„Usługa 5” -Wnioskodawca zawarł z podmiotem mającym siedzibę w Londynie umowę, na podstawie której uzyskał dostęp do informacji (danych) pozwalających na identyfikację i monitorowanie tzw. osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tym samym zawarcie umowy i zakup usługi pozwala Wnioskodawcy na spełnienie wymogów prawnych i w konsekwencji monitorowanie przestrzegania uregulowań przez fundusze inwestycyjne i działającego w ich imieniu Wnioskodawcę. Obowiązek monitoringu i weryfikacji wynika bowiem z art. 9e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym względzie ponoszona jest miesięczna opłata.
 2. 6.„Usługa 6” - W ramach umowy zawartej ze Spółką mającą siedzibę w USA Wnioskodawca uzyskał dostęp (subskrypcję) do danych w tzw. czasie realnym (real time) z amerykańskiego rynku opcji. Nabyta usługa wykorzystywana jest do zarządzania inwestycjami oraz do wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych. W tym zakresie Wnioskodawca ponosi opłaty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotycząca stosowania stawki podstawowej podatku VAT (23%), do rozliczenia importu usług, w szczególności ze względu na zmianę przepisów od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Należy zauważyć, że tylko część nabywanych usług jako całość ma bezpośrednie znaczenie dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Beneficjentem usług jest nie Wnioskodawca, a fundusze inwestycyjne przez niego zarządzane. Zdaniem Organu nie wszystkie opisane usługi w całości dotyczą sensu stricto zarządzania inwestycjami, lub administracji, a w tym wyceny składników portfeli, wyceny samych funduszy inwestycyjnych (jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych), monitorowania przestrzegania uregulowań oraz wprowadzania do obrotu.

Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nabywane usługi spełniają kryteria usług spełniających funkcje zarządzania i nabywane usługi dotyczą portfeli inwestycyjnych, lub ich części, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 46 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w tym zakresie.

Z powyższych przepisów wynika, że towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym może zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią podmiotom które dają gwarancję pełnego profesjonalizmu i bezpieczeństwa w zarządzaniu powierzonymi portfelami.

W odniesieniu do powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego opisu sprawy uznać należy, że usługi 1, 5 i 6 świadczone na rzecz Wnioskodawcy w całości noszą znamiona usług doradczych i informacyjnych dotyczących zarządzania funduszami, dotyczą bowiem istotnych czynności związanych z zarządzaniem funduszami. Ponadto usługi te tworzą odrębną całość oraz są specyficzne i istotne dla zarządzania tymi funduszami.

Usługi 3 i 4 tylko częściowo są usługami noszącymi znamiona usług doradczych i informacyjnych. W ramach otrzymywanej usługi 3 Wnioskodawca dodatkowo otrzymuje dostęp do terminali (urządzeń) i zainstalowanego na nim oprogramowania i opłata jest ponoszona za ilość terminali z których korzysta Wnioskodawca. Zdaniem organu ta część usługi nie spełnia kryteriów usług doradczych i informacyjnych. Natomiast w ramach otrzymywanej usługi 4 Wnioskodawca dodatkowo otrzymuje dostawę wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji oraz serwis tego wyposażenia. Zdaniem organu nabywana usługa w tej części nie spełnia kryterium usług informatycznych i doradczych.

Usługa 2 dotyczy ściśle wsparcia działalności Wnioskodawcy w aspekcie badania rynku i promowania jego marki. Usługa ta zdaniem organu nie spełnia kryteriów wprowadzania do obrotu (wersja polska) Dyrektywy UCITS. Takie usługi nie spełniają kryteriów funkcji zarządzania takich jak zarządzanie inwestycjami, administracja i wprowadzanie do obrotu.

Pojęcie zarządzania funduszami unijnymi zostało unormowane przepisami Dyrektywy 2009/65/WE jednakże nie oznacza to jeszcze, że w skład wymienionych funkcji zarządzania mogą wchodzić wszelkiego rodzaju czynności.

Jak wskazano powyżej z powołanego orzeczenia w sprawie C-169/04 wynika, że zarządzanie funduszami obejmuje usługę w zakresie administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy, świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, jeżeli tworzą one odrębną całość i wypełniają funkcje specyficzne i istotne dla zarządzania tymi funduszami.

Usługa 5 w całości i usługi 3 i 4 częściowo nie spełniają kryteriów administracyjnego zarządzania i prowadzenia rachunkowości funduszy, więc nie mogą korzystać ze zwolnienia objętego tymi przepisami.

Zwolnienia w systemie prawa należy stosować w sposób ścisły zgodnie z literalną wykładnią prawa.

Wobec tego odnosząc się szczegółowo do opisanych usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy należy stwierdzić, że:

Ad. usługa 1

 • informacje uzyskane dzięki „usłudze 1” pozwalają Wnioskodawcy dokonać wyceny aktywów, ustalenia wartości zobowiązań, ustalenia wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych oraz dokonywania selekcji (doboru) głównych rynków odniesienia.

W tym zakresie do nabywanej „usługi 1” stanowisko Wnioskodawcy w całości jest prawidłowe.

Ad. usługa 2

 • usługi w zakresie wsparcia działalności Wnioskodawcy w aspekcie badania rynku (wypracowania i implementacji metodologii badania poziomu satysfakcji wśród dealerów jednostek uczestnictwa) oraz marketingu w zakresie promowania/wsparcia marki, pod którą oferowane są fundusze inwestycyjne w Polsce, jak też ujednolicenia identyfikacji korporacyjnej w Polsce, nie stanowią usług wprowadzania do obrotu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które są objęte zwolnieniem. Są to usługi które ogólnie wiążą się z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jednakże nie dotyczą one bezpośrednio i ściśle procesu zarządzania inwestycjami, administracji oraz wprowadzania do obrotu, które mogą korzystać ze zwolnienia.

W tym zakresie do nabywanej „usługi 2” stanowisko Wnioskodawcy w całości jest nieprawidłowe.

Ad. usługa 3

 • informacje uzyskane dzięki „usłudze 3” Wnioskodawca wykorzystuje w procesie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, na cele wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych, gdyż posiada informacje dotyczące rynków finansowych i instrumentów finansowych. Za dostęp do bieżących notowań Wnioskodawca ponosi opłatę.

W tym zakresie do tej części nabywanej „usługi 3” stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednakże nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zwolnieniu podlega również umożliwienie dostępu do terminali, urządzeń i zainstalowanego na tych urządzeniach oprogramowania, za pomocą których Spółka otrzymuje dostęp do informacji. Wnioskodawca w tym wypadku płaci opłatę miesięczną uzależnioną od liczby terminali. Jest to więc opłata za korzystanie z określonego sprzętu wykorzystywanego przez Wnioskodawcę, a nie jest to opłata za konkretne usługi doradcze i informacyjne.

W tym zakresie do tej części nabywanej „usługi 3” stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Ad. usługa 4

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą że usługa dostarczania Serwisów zawierających informacje niezbędne do wyceny portfeli funduszy inwestycyjnych (instrumentów finansowych) i wyznaczania ich ceny oraz do zarządzania inwestycjami korzysta ze zwolnienia od podatku. W tej części jest to usługa dostarczania informacji niezbędnych do zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

W tym zakresie do tej części nabywanej „usługi 4” stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednakże nie można zgodzić się w Wnioskodawcą że zakresem zwolnienia podlega również dostawa wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji. Dostawa odpowiedniego wyposażenia nie spełnia funkcji zarządzania funduszami inwestycyjnymi zawartymi w Dyrektywie UCITS. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostarczanie określonych informacji oraz dostarczanie wyposażenia do odbioru i przetwarzania tych informacji, stanowi jedną usługę kompleksową. Należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami, czyli dostawą towaru i świadczeniem usług. I o ile dostarczanie informacji podlega zwolnieniu od podatku, bowiem informacje te Wnioskodawca wykorzystuje do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, o tyle dostawa wyposażenia niezbędnego do odbioru i przetwarzania informacji, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, jako część usługi, która nie spełnia kryteriów zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Nie można bowiem uznać, że dostawa wyposażenia, tj. sprzętu mieści się w pojęciu usług zarządzania funduszami.

W tym zakresie do tej części nabywanej „usługi 4” stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Ad. usługa 5

 • informacje i dane uzyskane dzięki „usłudze 5” pozwalają Wnioskodawcy na monitorowanie przestrzegania uregulowań w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi, co jest obowiązkiem funduszy inwestycyjnych i podmiotów działających w ich imieniu.

Należy uznać, że usługa ta dotyczy obsługi administracyjnej, a w szczególności określonego w załączniku II do dyrektywy UCITS pod literą (d) monitorowania i przestrzegania uregulowań. Oznacza to, że usługa ta mieści się w definicji usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi określonej w Dyrektywie UCITS.

W tym zakresie do nabywanej „usługi 5” stanowisko Wnioskodawcy w całości jest prawidłowe.

Ad. usługa 6

 • dane uzyskane dzięki „usłudze 6” (dane w czasie realnym) Spółka wykorzystuje do zarządzania inwestycjami oraz do wyceny instrumentów znajdujących się w portfelu funduszy inwestycyjnych.

W tym zakresie do nabywanej „usługi 6” stanowisko Wnioskodawcy w całości jest prawidłowe.

Z uwagi na powyższe przepisy oraz powołane orzecznictwo wspólnotowe uznać należy, że część świadczonych na rzecz Wnioskodawcy usług, o których mowa we wniosku, nosi znamiona usług w zakresie zarządzania funduszami, i dotyczy istotnych czynności związanych z administrowaniem, sprawozdawczością i rachunkowością tych funduszy. Ponadto usługi te tworzą odrębną całość oraz są specyficzne i istotne dla zarządzania tymi funduszami. Zatem w świetle wniosków płynących z przytoczonego wyżej orzeczenia TSUE C-169/04 niewątpliwie mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, a zatem objęte są na mocy tego przepisu zwolnieniem od podatku.

Jednakże część otrzymywanych usług, w szczególności świadczonych na rzecz Wnioskodawcy jako usługi 2, w części usługi 3 i 4 nie spełnia kryteriów usług zarządzania.

W konsekwencji, na gruncie regulacji o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., jak i na gruncie regulacji obowiązujących do 31 marca 2013 r. wykonywane na rzecz Wnioskodawcy usługi (nabywane przez Wnioskodawcę): 1, 5 i 6 oraz częściowo usługi 3 i 4 w świetle istniejącego orzecznictwa Trybunału, są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy w związku z art. 135 (1) (g) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. niezależnie, czy obciążany za przedmiotowe usługi jest bezpośrednio fundusz inwestycyjny, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające danym funduszem.

Niniejsze wynika w szczególności z faktu, że uchylenie przepisu art. 43 ust. 8 ustawy o VAT potwierdza prezentowany zarówno na gruncie poprzedniego jak i obecnego stanu prawnego pogląd, zgodnie z którym, pojęcie zarządzania powinno być interpretowane autonomicznie, w zgodzie z istniejącym orzecznictwem TSUE.

Natomiast usługa 2 w całości oraz usługa 3 i 4 częściowo, nie spełnia wcześniej wymienionych kryteriów usługi zarządzania, zatem nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy na gruncie regulacji o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., jak i na gruncie regulacji obowiązujących do 31 marca 2013 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1 i 3 jest częściowo prawidłowe oraz częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3, nie mającym w opisanej sytuacji zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że będzie uprawniony do korekty rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2013 r. i zastosowania do rozliczenia importu usług, zwolnienia z podatku zamiast stawki podstawowej jest prawidłowe do tej części w której stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe co do objęcia nabywanych usług zwolnieniem oraz nieprawidłowe do tej części, w której stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, co do możliwości objęcia nabywanych usług zwolnieniem

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.