ILPP4/4512-1-260/15-2/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia, czy wykonywane usługi przez Leadera stanowią świadczenie usług na rzecz Spółki, rozpoznania importu usług, ustalenia podstawy opodatkowania, zwolnienia od podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz uwzględnienia przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, wartości usług nabywanych przez nią w ramach struktury cash poolingu, a także opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach struktury cash poolingu oraz uwzględnienia ich w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
ILPP4/4512-1-260/15-2/HWinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności opodatkowane
 3. import usług
 4. miejsce świadczenia usług
 5. obowiązek podatkowy
 6. podstawa opodatkowania
 7. proporcja
 8. usługi finansowe
 9. zwolnienia podatkowe
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy wykonywane usługi przez Leadera stanowią świadczenie usług na rzecz Spółki, rozpoznania importu usług, ustalenia podstawy opodatkowania, zwolnienia od podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz uwzględnienia przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, wartości usług nabywanych przez nią w ramach struktury cash poolingu, a także opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach struktury cash poolingu oraz uwzględnienia ich w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy wykonywane usługi przez Leadera stanowią świadczenie usług na rzecz Spółki, rozpoznania importu usług, ustalenia podstawy opodatkowania, zwolnienia od podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz uwzględnienia przez Spółkę w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, wartości usług nabywanych przez nią w ramach struktury cash poolingu, a także opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach struktury cash poolingu oraz uwzględnienia ich w tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej („Grupa”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Spółka zamierza podpisać umowę (dalej: „Umowa”), na mocy której przystąpi do systemu zarządzania płynnością finansową w ramach Grupy (tzw. cash pooling, dalej: „System”).

Do Systemu należą już (lub przystąpią w przyszłości) również inne spółki z Grupy, w tym także podmioty zagraniczne (dalej: „Uczestnicy”). System jest zarządzany przez spółkę akcyjną prawa niemieckiego (tzw. leader, dalej: „Leader”).

Na podstawie Umowy Leader będzie świadczył usługę cash poolingu umożliwiającą Uczestnikom, w tym Wnioskodawcy, bardziej efektywne codzienne zarządzanie środkami pieniężnymi, tj. z jednej strony pozwoli na korzystne lokowanie bieżących nadwyżek środków pieniężnych, z drugiej zaś uzyskanie dostępu do preferencyjnego finansowania w celu utrzymania bieżącej płynności.

W celu realizacji tych założeń, Leader będzie posiadać w ramach Umowy tzw. rachunki bankowe docelowe (dalej: „Rachunki Docelowe”), a Wnioskodawca (oraz pozostali Uczestnicy) tzw. rachunki bankowe źródłowe (dalej: „Rachunki Źródłowe”). Rachunki będą zorganizowane w pary rachunków Rachunek Docelowy – Rachunek Źródłowy Uczestnika/Wnioskodawcy, odrębnie dla każdej waluty używanej w Systemie.

Po przystąpieniu Wnioskodawcy do Systemu, w ramach usługi cash poolingu, realizowane będą faktyczne przepływy pieniężne (tzw. cash pooling rzeczywisty), w wyniku których salda poszczególnych Rachunków Źródłowych Spółki będą codziennie doprowadzane do ustalonego dla każdego z nich poziomu środków. W rezultacie, środki przekraczające ustalony poziom na danym Rachunku Źródłowym Spółki (nadwyżka środków) będą przelewane na korespondujący z nim Rachunek Docelowy Leadera. Z kolei, gdy poziom środków na danym Rachunku Źródłowym Spółki będzie poniżej określonego poziomu (niedobór środków), taki Rachunek Źródłowy będzie zasilany ze środków z Rachunku Docelowego Leadera. Umowa przewiduje automatyczny transfer zwrotny dopiero w momencie wykazania niedoboru środków na rachunku źródłowym.

Na analogicznych zasadach będzie dochodziło do przelewu środków z Rachunków Źródłowych lub na Rachunki Źródłowe pozostałych Uczestników.

Ponadto, dla każdego Uczestnika, w tym Spółki, Leader będzie prowadził techniczne konta rozliczeniowe (dalej: „Konta Clearingowe”), na których będą zapisywane operacje związane z przepływem środków pomiędzy danym Rachunkiem Źródłowym a danym Rachunkiem Docelowym, np. przepływowi środków z Rachunku Źródłowego Spółki na Rachunek Docelowy będzie towarzyszyć zapis na dobro Spółki na Koncie Clearingowym, i odwrotnie, przelewowi z Rachunku Docelowego na Rachunek Źródłowy Spółki będzie towarzyszyć zapis na dobro Leadera na tym koncie.

Z tytułu środków przelanych na Rachunek Docelowy i wykazywania salda kredytowego na Koncie Clearingowym, Spółce będą przysługiwały odsetki, z kolei w przypadku zasilenia Rachunku Źródłowego środkami z Rachunku Docelowego i wykazywania salda debetowego na Koncie Clearingowym, to Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek.

Odsetki będą naliczane codziennie od wysokości salda na Koncie Clearingowym. Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie naliczenia odsetek będzie Leader. To również Leader na koniec danego miesiąca będzie sporządzał i przekazywał Uczestnikom (w tym Spółce) wyciąg z danego Konta Clearingowego zawierający wykaz wszystkich operacji zapisanych na koncie za dany okres oraz saldo konta na koniec miesiąca. Saldo na koniec miesiąca będzie uwzględniać również kwotę odsetek należnych Spółce lub kwotę odsetek, którą Spółka jest zobowiązana zapłacić za dany miesiąc z tytułu przekazania lub wykorzystania środków w ramach Systemu, tj. odsetki zwiększą saldo kredytowe lub saldo debetowe Konta Clearingowego, od którego są naliczone odsetki w kolejnych dniach.

Umowa będzie zawarta pod prawem niemieckim i będzie zastrzegać m.in., że System nie ma służyć zaspokojeniu potrzeb Uczestników, w tym Spółki, na kapitał w średnim lub długim okresie, a ewentualne zapotrzebowanie w tym zakresie powinno być pokryte pożyczką/kredytem zaciągniętą na podstawie odrębnej umowy.

Leader jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym w Niemczech i nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, z której świadczyłby usługi cash poolingu. Poza odsetkami Leader nie będzie odrębnie wynagradzany za świadczone usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynności podejmowane w ramach Systemu przez Leadera będą stanowiły świadczenie kompleksowej usługi przez Leadera na rzecz Spółki...
 2. Czy miejscem świadczenia powyższych usług dla celów podatku VAT będzie Polska, a po stronie Spółki dojdzie do importu usług...
 3. Czy podstawą opodatkowania będzie kwota odsetek płaconych przez Spółkę do Leadera, tj. kwota odsetek należnych za dany miesiąc uwzględniona w saldzie Konta Clearingowego na koniec tego miesiąca...
 4. Czy usługi te będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT...
 5. Czy obowiązek podatkowy przy imporcie usług powstanie w momencie uwzględnienia w saldzie Konta Clearingowego na koniec danego miesiąca odsetek należnych od Spółki za ten miesiąc...
 6. Czy wartość importowanych usług nie powinna być uwzględniana przez Spółkę w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT...
 7. Czy czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Systemu nie będą stanowiły świadczenia usług przez Spółkę, a w rezultacie gdy Spółka będzie otrzymywać odsetki, to wartość tych odsetek nie powinna być uwzględniana w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Opisane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynności podejmowane w ramach Systemu będą stanowiły świadczenie kompleksowej usługi przez Leadera na rzecz Spółki.
 2. Miejscem świadczenia powyższych usług dla celów podatku VAT będzie Polska, a po stronie Spółki dojdzie do importu usług.
 3. Podstawą opodatkowania będzie kwota odsetek płaconych przez Spółkę do Leadera, tj. kwota odsetek należnych za dany miesiąc uwzględniona w saldzie Konta Clearingowego na koniec tego miesiąca.
 4. Usługi te będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.
 5. Obowiązek podatkowy przy imporcie usług powstanie w momencie uwzględnienia w saldzie Konta Clearingowego na koniec danego miesiąca odsetek należnych od Spółki za ten miesiąc.
 6. Wartość importowanych usług nie powinna być uwzględniana przez Spółkę w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
 7. Czynności podejmowane przez Spółkę w ramach Systemu nie będą stanowiły świadczenia usług przez Spółkę, a w rezultacie gdy Spółka będzie otrzymywać odsetki, to wartość tych odsetek nie powinna być uwzględniana w tzw. współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, iż czynności opisane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym związane z funkcjonowaniem Systemu nie obejmują przepływów towarowych, czynności te mogą stanowić wyłącznie świadczenie usług.

Jednocześnie, w ocenie Spółki, w celu dokonania dalszej klasyfikacji powyższych usług na gruncie podatku VAT należy w pierwszej kolejności określić stronę, która świadczy usługę oraz stronę, która jest jej odbiorcą.

Czynności kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling), opisane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, mają pozwolić Spółce na ograniczenie kosztów finansowania bądź osiągnięcie większych korzyści finansowych w porównaniu ze standardową ofertą bankową. Będą one przede wszystkim polegać na zapewnianiu Spółce bieżącego dostępu do środków pieniężnych, bądź też gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi Spółki. Korzyści te zapewniać będzie Spółce Leader poprzez wykonywanie funkcji podmiotu zarządzającego funkcjonowaniem Systemu, za co będzie pobierał wynagrodzenie.

Określony będzie zatem warunek dotyczący istnienia usługodawcy i beneficjenta świadczenia, a także warunek dotyczący wynagrodzenia. W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zdaniem Spółki należy uznać, że to Leader będzie podmiotem, który będzie świadczyć usługi na rzecz Spółki.

Ad. 2.

Zgodnie z regulacjami art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę (z zastrzeżeniem art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n).

Przez import usług, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, rozumie się natomiast świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W takich przypadkach, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami podatku VAT są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o VAT, powyższe przepisy stosuje się również w przypadku, gdy usługodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, lecz to nie uczestniczy w tych transakcjach.

W opisanym zdarzeniu przyszłym usługi zarządzania środkami finansowymi w ramach Systemu będą świadczone przez Leadera (nieposiadającego ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, z którego usługi byłyby świadczone) na rzecz Spółki (posiadającej w Polsce swoją siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). Jednocześnie, wyłączenia, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT nie będą miały tu zastosowania. W rezultacie, w ocenie Spółki, usługi te należy uznać za usługi świadczone w Polsce.

Jednocześnie spełnione będą również wymogi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT dotyczące obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług przez usługobiorcę, tj. usługodawca (tu: Leader) nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a usługobiorca (tu: Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym to Spółka będzie występowała w charakterze podatnika, który jest obowiązany do rozliczania podatku VAT od nabywanych usług poprzez rozpoznanie tzw. importu usług.

Ad. 3.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest zasadniczo wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Na mocy art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołane przepisy mają również zastosowanie w przypadku importu usług.

W rezultacie, w ocenie Spółki, podstawę opodatkowania podatkiem VAT będą stanowiły kwoty, które Leader będzie otrzymywał od Spółki tytułem zapłaty za świadczone usługi, tj. kwota odsetek należnych za dany miesiąc uwzględniona w saldzie Konta Clearingowego na koniec tego miesiąca.

Ad. 4.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, z podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Niemniej, do powyższego zwolnienia zastosowanie mają dodatkowe przepisy szczególne, w tym art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, o ile element ten stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia tej usługi zwolnionej. Równocześnie, w myśl art. 43 ust. 14 ustawy o VAT, powyższego przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa przy świadczeniu powołanych w tym przepisie usług. Dodatkowo, stosownie do art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, powyższe zwolnienia nie mają zastosowania do czynności ściągania długów, w tym factoringu, usług doradztwa oraz usług w zakresie leasingu.

Usługa jaka będzie świadczona przez Leadera na rzecz Uczestników Systemu (w tym na rzecz Spółki po przystąpieniu do Systemu) polega na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową Uczestników i opiera się na dokonywaniu transferów z i na Rachunki Źródłowe w celu utrzymywania na nich założonych poziomów środków pieniężnych. Nie są to zatem usługi, które zostały wskazane, jako niekorzystające ze zwolnienia z podatku.

Spółka zaznacza dodatkowo, że analizowane usługi korzystają ze zwolnienia z podatku także bezpośrednio na gruncie prawa wspólnotowego. W szczególności, Spółka podkreśla, że art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm., dalej jako: „Dyrektywa VAT”) przewiduje zwolnienie z podatku od wartości dodanej transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych (z wyłączeniem windykacji należności).

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (cash poolingu) opisana w zdarzeniu przyszłym, która ma być świadczona na jej rzecz przez Leadera, odpowiada swoim zakresem zakresowi usług wskazanych w przywołanych przepisach ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT przewidujących zwolnienie z podatku. W konsekwencji, zdaniem Spółki, analizowana usługa będzie korzystać z przedmiotowego zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT.

Ad. 5.

W ocenie Spółki, zważywszy na fakt, że począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawa o VAT nie zawiera odrębnych regulacji, które odnosiłyby się do momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług, będzie ona zobowiązana rozpoznać obowiązek podatkowy w odniesieniu do świadczonych przez Leadera usług na zasadach przewidzianych dla usług świadczonych w kraju.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Tym niemniej, dalsze zapisy art. 19a przewidują sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych.

Uwzględniając charakter świadczonej przez Leadera usługi zarządzania płynnością finansową (cash poolingu), istotne są zasady szczególne wynikające ust. 5 pkt 1 lit. e powołanego artykułu.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. W tym przypadku, w myśl ust. 6, obowiązek ten powstaje w odniesieniu do otrzymanej płatności.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz to, że jak podnosi Spółka w pytaniu 4, usługi świadczone na rzecz Spółki będą zwolnione z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, w ocenie Spółki będzie ona zobowiązana rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w momencie dokonania całości lub części zapłaty, tj. w momencie uwzględnienia w saldzie Konta Clearingowego na koniec danego miesiąca odsetek należnych od Spółki za ten miesiąc.

Ad. 6.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, jeśli podatnik równocześnie dokonuje czynności opodatkowanych i zwolnionych od opodatkowania VAT, to jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi dwoma rodzajami czynności. Jeśli takie odrębne określenie nie jest możliwe, to kwota podatku naliczonego podlegająca odliczeniu ustalana jest na podstawie tzw. współczynnika proporcji sprzedaży. Współczynnik ten ustala się w myśl art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.), ustawodawca wykreślił z ustawy m.in. art. 29 ust. 1. Kwestię podstawy opodatkowania reguluje obowiązujący od tego dnia przepis art. 29a ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest zasadniczo wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W ramach tej zmiany, na potrzeby stosowania art. 90 ustawy o VAT, wprowadzony został do tego przepisu ust. 9a wskazujący, że przy ustaleniu współczynnika proporcji sprzedaży zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku VAT.

Analiza przywołanych regulacji wskazuje, że przepisy art. 90 ustawy nie odnoszą się do będących przedmiotem sprawy transakcji nabycia usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca (import usług), lecz do dokonywanej przez podatnika sprzedaży. Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a zatem czynnościami wykonywanymi przez niego jako podatnika VAT. Powyższe czynności odnieść można natomiast jedynie do sprzedaży wykonywanej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy także, że import usług nie został objęty definicją sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, co również wskazuje, że nie powinien zostać uwzględniony przez Spółkę we współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Reasumując, pomimo że świadczone przez Leadera na rzecz Spółki usługi, dla celów podatku VAT w Polsce, należy uznać za import usług, a Spółka jako podatnik będzie zobowiązana do rozliczania ich w Polsce, to nie powinny być one uwzględniane przy kalkulacji współczynnika proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Ad. 7.

Jak wykazano w Ad. 1., zdaniem Wnioskodawcy, podmiotem świadczącym kompleksową usługę cash poolingu będzie Leader, natomiast Spółka nie będzie świadczyła żadnych usług w rozumieniu ustawy o VAT w związku z uczestnictwem w Systemie.

Spółka zauważa, że pomiędzy nią a pozostałymi Uczestnikami Systemu nie powstaje żaden stosunek prawny, w zakresie którego Spółka wykonywałaby jakiekolwiek świadczenia na podstawie Umowy. Spółka wskazuje, że jedyną jednostką przejawiającą jakąkolwiek aktywność w zakresie zarządzania środkami w ramach Systemu będzie Leader i to on świadczy na rzecz Spółki oraz pozostałych Uczestników kompleksową usługę cash poolingu. Spółka, jako Uczestnik jest jedynie odbiorcą tej usługi.

Co więcej, wszelkie czynności wykonywane przez Spółkę oraz innych Uczestników w ramach uczestnictwa w Systemie będą stanowiły jedynie techniczne elementy pomocnicze, niezbędne dla efektywnego funkcjonowania Systemu. W związku z powyższym, w ramach Systemu to wyłącznie Leader będzie świadczył usługę, nie zaś którykolwiek z innych podmiotów zaangażowanych w Systemie (Spółka, czy też inni Uczestnicy).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez niego umożliwiające Leaderowi dokonywanie odpowiednich transferów środków, nie będą stanowić czynności opodatkowanych podatkiem VAT ujętych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w szczególności, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu tego przepisu.

Ponadto należy podkreślić, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego podatku naliczonego, zawarte w art. 90 ustawy o VAT, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy o VAT.

Z tej perspektywy, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do uwzględniania wartości odsetek otrzymywanych w ramach Systemu przy wyliczaniu współczynnika proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.