IBPP4/4512-138/15/PK | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie importu usług w związku z nabyciem praw do organizowania turnieju tenisowego
IBPP4/4512-138/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) i 23 lipca 2015 r. (data wpływu) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług w związku z nabyciem praw do organizowania turnieju tenisowego- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 18 maja i 25 czerwca 2015 r będącymi odpowiedziami na wezwania Organu z dnia 7 maja i 16 czerwca 2015 r., znak: IBPP4/4512-138/15/PK oraz pismem z 23 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (przyjęty za uwagami zawartymi w uzupełnieniach)

Podatnik VAT - Miasto - działając w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym stanowiącą między innymi, że zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie sportu i turystyki - zawarł umowę z polską firmą na organizację w Polsce turnieju tenisowego. Polska firma jest organizatorem turnieju i będzie otrzymywała wynagrodzenie za tę organizację. Ponadto, przedmiotem umowy jest promocja miasta polegająca na umieszczeniu jego nazwy na powierzchni kortów i na tylnych ścianach kortów. Wnioskodawca występuje w tej umowie jako współorganizator. Firma polska będąca organizatorem zatrudnia podwykonawców posiadających siedzibę w USA.

Są to firmy j.n. które wystawiły faktury bezpośrednio na Wnioskodawcę, który dokonał zapłaty na rzecz :

 • O. I. - posiadającą prawa do organizacji cyklu turniejów tenisowych w ramach oficjalnego harmonogramu WTA TOUR - firma ta zafakturowała należność za opłatę roczną z tytułu przekazania prawa do organizacji turnieju,
 • W.T.A. - firma ta zafakturowała należność za nagrody pieniężne dla zawodniczek występujących w turnieju i wynagrodzenie dla sędziów WTA
 • L. U. - zafakturowała należność za opłaty startowe dla osób występujących w turnieju lub w imprezach towarzyszących

Firmy zagraniczne nie posiadają siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce.

Wnioskodawca jako współorganizator otrzyma prawo do posługiwania się nazwą „współorganizator turnieju” prawo do nadania nazwy turnieju oraz szereg świadczeń promocyjnych. Wnioskodawca nie czerpie zysków ze sprzedaży biletów na ww. imprezę, jednakże przewidywane jest, że miasto K. odwiedzi około 35.000 kibiców, którzy korzystać będą z noclegów, punktów gastronomicznych oraz innych atrakcji w mieście.

W uzupełnianiach do wniosku Wnioskodawca wskazał:

Polska firma nie odsprzedaje praw Miastu, ani Miasto nie nabywa tychże praw bezpośrednio od podmiotów wymienionych we wniosku. Miasto na podstawie zawartej umowy z polską firmą otrzymuje prawo do posługiwania się nazwą „współorganizator turnieju”, prawo do nadania nazwy WTA K. Open ww. imprezie oraz szereg działań promocyjnych. Zgodnie z zawartą umową Miasto w zamian przysługujących praw m.in. zobowiązane jest do pokrycia opłaty za prawo do organizacji turnieju. Miasto tym samym nie posiada wszelkich praw do organizacji, a jedynie jest współorganizatorem.

Podmioty wymienione we wniosku nie posiadają na terytorium kraju stałego miejsca działalności gospodarczej.

Zakres działań prowadzonych na rzecz Organizatora przez podmioty wymienione we wniosku, których Miasto (Współorganizator) zgodnie z zawartą umową jest płatnikiem nie wymaga od wymienionych podmiotów posiadania zakresu odpowiedniej struktury w zakresie zaplecza technicznego i personalnego, i tak:

 1. Prawo do organizacji turnieju jest prawem do organizacji imprezy posiadającej licencję Międzynarodowej Federacji Tenisowej w ściśle określonym terminie w kalendarzu tejże federacji - O. INC. Bez ww. prawa nie można zorganizować turnieju tenisowego o tej randze.
 2. Opłaty startowe są opłatami dla zawodniczek posiadających wyłączność do startów w turniejach o określonej randze i poosiadają licencję Międzynarodowej Federacji Tenisowej - WTA.
 3. Opłaty sędziowskie są opłatami wyłącznie dla sędziów posiadających i spełniających uprawnienia oraz wymogi Międzynarodowej Federacji Tenisowej - WTA.

Wnioskodawca na podstawie podpisanej umowy z firmą polską, posiadająca siedzibę w Polsce:

 • otrzymuje tytuł i funkcję Miasta współorganizatora turnieju;
 • organizator (firma Polska) zobowiązuje się do posługiwania się nazwą WTA K. Open jako nazwą turnieju;
 • organizator (firma Polska) zapewnia Miastu transmisje przynajmniej jednego meczu dnia w kanale otwartym telewizji oraz półfinału i finału turnieju singlowego;
 • organizator zapewni umieszczenie nazwy Miasta K. na nawierzchni kortów oraz na tylnych ścianach kortów;
 • organizator zapewnia promocję Miasta podczas organizowanych konferencji prasowych, wydarzeń towarzyszących
 • otrzymuje możliwość nagrania materiału wykorzystywanego w materiałach promocyjnych Miasta;
 • otrzymuje pulę wejściówek, biletów i akredytacji;

Miasto za ww. działania pokryje koszty organizacji i realizacji turnieju tenisowego w imieniu polskiej firmy na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez firmy WTA, O. Inc., L. U. (firmy z siedzibą w USA). Miasto ww. prawa uzyskuje od firmy polskiej z siedzibą w Polsce.

Miasto ww. prawa nabywa odpłatnie w zamian za pokrycie kosztów organizacji i realizacji turnieju tenisowego w imieniu polskiej firmy na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez firmy WTA, O. Inc., L. U. ( firmy z siedzibą w USA).

Miasto przez uiszczenie opłat startowych i sędziowskich oraz należności za nagrody nie nabywa praw do występu zawodniczek i sędziów w organizowanym turnieju - prawa nabywa polska firma, z którą Miasto podpisuje umowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z 26 maja 2015 r.):

Czy nabycie praw współorganizatora turnieju, praw do nazwy oraz wymienionych działań promocyjnych przez Miasto od polskiej firmy z siedzibą w Polsce - oraz poniesione przez Miasto koszty są importem usług przy założeniu, że ww. prawa Miasto nabywa poprzez pokrycie kosztów organizacji i realizacji Turnieju Tenisowego w imieniu polskiej firmy na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez firmy WTA, O. INC., L. U. (firmy z siedzibą w USA) a płatności te kolejno dotyczą:

 • licencji na organizację turnieju
 • opłat startowych i sędziowskich
 • należności za nagrody za udział w turnieju ...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z 26 maja 2015 r.), nabycie praw współorganizatora Turnieju Tenisowego, praw do nazwy oraz wymienionych działań promocyjnych przez Miasto K. od polskiej firmy S. M. z siedzibą w Polsce nie stanowi importu usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje, w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę - z podatnikiem mającym siedzibę w Polsce - na mocy której Wnioskodawca nabył prawa do współorganizacji turnieju tenisowego oraz do promocji Miasta poprzez ten turniej. Za nabyte prawa Wnioskodawca - w imieniu swego kontrahenta - zapłaci podmiotom, które dysponują prawami do organizacji turnieju.

Wobec powyższego - mając na uwadze, że do usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy nie określono szczególnego miejsca świadczenia - miejscem świadczenia usług, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy będzie miejsce, w którym usługobiorca (Wnioskodawca) posiada siedzibę tj. Polska.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.usługobiorcą jest:

 • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
 • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ww. ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 17 ust. 1a ustawy przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

W świetle powyższych przepisów z importem usługi podlegającej rozliczeniu przez usługobiorcę mamy do czynienia wówczas gdy podatnik - określony w art. 15 ustawy, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy - nabywa od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski usługę, której miejscem świadczenia jest Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ma zawartą umowę z polska firmą i na mocy tej umowy nabywa szereg praw. Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie nabywa usług od podmiotów z innych państw, a jedynie wpłaca na rzecz tych podmiotów kwoty pokrywające koszty usług nabytych przez kontrahenta Wnioskodawcy (firmę polską), w zakresie realizacji i organizacji turnieju, od której to następnie nabywa prawa do współorganizowania turnieju, nie skutkujących rozpoznaniem na gruncie VAT żadnej czynności opodatkowanej. Sam fakt wystawienia faktur przez podmioty z innych państw na Wnioskodawcę, bez konkretnego świadczenia bezpośrednio na niego usług, nie skutkuje uznanie, że podmioty te wyświadczyły Wnioskodawcy usługę. W takiej sytuacji ww. faktury mają wyłącznie charakter dokumentów księgowy i jako takie na gruncie podatku VAT zostały wystawione nieprawidłowo. Dlatego też należy uznać, że u Wnioskodawcy instytucja importu usług nie znajdzie zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że przedmiotem interpretacji nie było badanie prawidłowości rozliczeń pomiędzy Wnioskodawca a firma polską. W ramach instytucji interpretacji indywidualnej organ nie jest uprawniony do badania racjonalności, ani też wiarygodności opisanych zdarzeń, natomiast jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich dostarczonych przez wnioskodawcę informacji, istotnych z punktu widzenia interpretowanego przepisu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import usług
IPTPP2/4512-301/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia
IPTPP2/4512-239/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-138/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.