Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Obowiązek rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; okres, za który należy skorygować niezasadnie wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz sposób udokumentowania zbycia na rzecz polskiego kontrahenta towaru nabytego wewnątrzwspólnotowo, jak również obowiązek rozpoznania importu usług w związku z kosztami, którymi Spółka jest obciążana przez kontrahentów zagranicznych (niemieckich) korzystających z jej usług transportowych.

Fragment:

Czy Spółka działa poprawnie nie wykazując importu usług w przypadkach od 3a do 3c? Czy Spółka działa poprawnie wykazując import usług w przypadku 3d? 4a. Czy Spółka powinna wykazać w tym przypadku WNT, jeżeli firma niemiecka wystawia fakturę na Spółkę, którą następnie Spółka refakturuje? 4b. Jakim dokumentem w przypadku „ scedowania ” kosztów Spółka ma się posługiwać – notą obciążeniową bez VAT, czy fakturą z VAT, a jeśli tak to jakiego kursu użyć do przeliczenia kwoty za tego typu koszty w momencie refaktury? Zdaniem Spółki: 1. nie jest zasadne wykazywanie nabycia palet jako WNT tylko dlatego, że Spółka dostała taką fakturę, gdyż fakt, że Spółka dostała obciążenie nie jest jednoznaczne z nabyciem tych palet; 2. zasadne jest wykazywanie WNT i korygowanie WNT w momencie wystawienia dokumentu – faktury korygującej przez firmę niemiecką; 3. w przypadkach od 3a-3c opłaty administracyjne nie spełniają definicji importu usług, gdyż nie są oddzielną usługą; w przypadku 3d zasadne jest wykazanie importu usług; 4a. zasadne jest wykazanie WNT; 4b. zasadne jest wystawienie faktury VAT po kursie z dnia poprzedzającego dokonanie usługi transportowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
29
mar

Istota:

Rozpoznanie importu usług organizacji praktyk zawodowych, zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowanie prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy szkoła powinna otrzymane od kontrahenta zagranicznego faktury rozpoznać w kontekście importu usług? Jakie stawki VAT należy zastosować do świadczonych przez kontrahenta zagranicznego usług, a rozpoznanych w kontekście importu usług? W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy i po jakim kursie należy obliczyć podstawę opodatkowania? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad 1) Szkoła powinna otrzymane od kontrahenta faktury rozpoznać jako import usług wewnątrzwspólnotowych i wykazać w wierszu 12 deklaracji VAT-7 „ Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej do których stosuje się art. 28b ustawy ” Ad 2) W ocenie Wnioskodawcy, powyższe usługi będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż zagraniczne praktyki są związane z kształceniem zawodowym. W rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, usługi kształcenia zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą lub zawodem, lub muszą mieć na celu uzyskanie albo uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Przesłanką umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia z VAT jest również fakt, że realizacja projektu jest finansowana w całości ze środków publicznych. Status kontrahenta zagranicznego jako akredytowanego centrum szkoleniowego, którego działania są zwolnione z podatku VAT na podstawie Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 art. 132 ustęp 1 litera „ i ” świadczy o tym, że usługa organizacji praktyk zawodowych jest usługą ściśle związaną z usługami edukacyjnymi.

2018
26
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla importu usług badań laboratoryjnych, sposób wypełniania deklaracji VAT-9M, obowiązek rejestracji jako podmiot VAT UE, rozliczenie importu usługi zwolnionej od podatku

Fragment:

(...) importu usług w deklaracji VAT-9M, - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla importu usług przeprowadzania badań laboratoryjnych, obowiązku rejestracji jako podmiot VAT UE, braku obowiązku rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-9M i sposobu wypełnienia tej deklaracji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1143/14/EJ . Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 11 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną znak: IBPP3/443-1143/14/EJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla importu usług badań laboratoryjnych, obowiązku rejestracji jako podmiot VAT UE, braku obowiązku rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-9M oraz sposobu wypełnienia tej deklaracji. Ww. interpretacja została sprostowana postanowieniem z 19 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1143/14/EJ .

2018
15
lut

Istota:

Rozpoznanie obowiązków z tytułu stosowania logo międzynarodowej grupy

Fragment:

Czy stosowanie logo (Znaku Towarowego) międzynarodowej Grupy przez Wnioskodawcę, w sytuacji opisanej w poz. 74 wniosku, jest importem usług, wynikającym z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2016 r., poz,710 z późn. zm.)? Zdaniem wnioskodawcy (ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu do wniosku), stosowanie logo (Znaku Towarowego) międzynarodowej Grupy C. A.G. nie jest importem usług wynikającym z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku VAT i nie powoduje żadnych skutków w zakresie podatków od towarów i usług VAT dla Wnioskodawcy. Narzucenie przez C. A.G. obowiązku stosowania logo (Znaku Towarowego) wynika z chęci oznaczenia na całym świecie spółek , które wchodzą w skład jego Grupy , oraz są wyrazem uznania przez niego spełniania przez Wnioskodawcę określonych, bardzo wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Stosowanie logo (Znaku Towarowego) tej grupy międzynarodowej traktuje wyłącznie w kategoriach przynależności do tej znanej, renomowanej Grupy C. A.G. Również brak jakichkolwiek opłat, brak świadczeń wzajemnych, brak świadczeń ekwiwalentnych są dodatkowymi okolicznościami potwierdzającymi stanowisko Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
22
gru

Istota:

W zakresie rozliczenia importu usług, określenia miejsca świadczenia oraz obowiązku wykazywania usługi w deklaracji VAT-7 i deklaracji podsumowującej.

Fragment:

Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku należy wskazać, że regulacje art. 19a Ustawy VAT nie przewidują szczególnych zasad dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy w tym zakresie znajdzie zastosowanie cytowany art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) oraz art. 19a ust. 6 Ustawy VAT. Powyższe oznacza, iż rozliczenie importu usług (rozpoznanie obowiązku podatkowego) powinno nastąpić przez Spółki R. w momencie płatności odsetek (tj. z chwilą obciążenia rachunków bankowych Spółek R.). Analogicznie, w przypadku kapitalizacji odsetek, ich rozliczenie powinno nastąpić w momencie kapitalizacji. W praktyce to moment kapitalizacji definiuje chwilę faktycznego przysporzenia po stronie Pożyczkodawcy. Reasumując, z tytułu usług finansowych świadczonych w ramach Umowy Pożyczki przez E. BV (w sytuacji, gdy E. BV będzie pełnił rolę Pożyczkodawcy) Spółki R. powinny dokonać rozliczenia importu usług z zastosowaniem zwolnienia VAT w momencie płatności/kapitalizacji odsetek od pożyczki. Powyższe podejście znajduje uzasadnienie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 czerwca 2016 r. (nr IPPP1/4512-284/16-3/AS ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 lutego 2014 r. (nr IPPP3/443-1073/13-2/KT ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 listopada 2014 r. (nr IBPP4/443-401/14/PK ).

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.

Fragment:

(...) importu usług zwolnionych z VAT; dokonanie przez Spółkę cesji wierzytelności własnych w wyniku rozliczenia transakcji CDS nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego. Ad. 1) Rozpoznanie importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, t. j. z dnia 24.06.2017 r., dalej: „ ustawa VAT ”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „ VAT ”) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 28b ust. 1 ustawy VAT wynika z kolei, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, które to wyjątki nie mają zastosowania w świetle przedstawionego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 2 pkt 9) ustawy VAT, pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT.

2017
16
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.

Fragment:

(...) importu usług zwolnionych z VAT; dokonanie przez Spółkę cesji wierzytelności własnych w wyniku rozliczenia transakcji CDS nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego. Ad. 1) Rozpoznanie importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, t. j. z dnia 24.06.2017 r., dalej: „ ustawa VAT ”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „ VAT ”) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 28b ust. 1 ustawy VAT wynika z kolei, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, które to wyjątki nie mają zastosowania w świetle przedstawionego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 2 pkt 9) ustawy VAT, pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie rozpoznania importu Usług Testowania i rozliczenia podatku należnego, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. Usług, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu Usług oraz zastosowania kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi

Fragment:

(...) importu usług? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 3) Czy Wnioskodawca będzie (jest) uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od Kontrahenta Usług Testowania? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 4) W którym momencie (będzie) powstaje (powstawać) obowiązek podatkowy i po jakim kursie należy obliczyć podstawę opodatkowania w VAT w zakresie prawidłowego rozpoznania importu Usług Testowania? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. (Ad. 2 we wniosku ORD-IN) Wnioskodawca nabywając od Kontrahenta Usługi Testowania powinien rozpoznać tzw. import usług i rozliczyć (rozliczać) podatek należny od tej transakcji. Ad. 2 (Ad. 3 we wniosku ORD-IN) Wnioskodawca będzie (jest) uprawniony do odliczenia VAT z tytułu nabycia Usług Testowania od Kontrahenta, którą to transakcję będzie rozliczał Wnioskodawca na podstawie importu usług. Ad. 3 (Ad. 4 we wniosku ORD-IN) Do określenia podstawy opodatkowania z tytułu rozpoznania importu Usług Testowania należy przyjąć kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi. Wykonanie usługi następuje (będzie następować) w chwili udostępnienia wyniku prac nad Usługami Testowania przez Testera Wnioskodawcy.

2017
20
paź

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku i obowiązku zapłaty podatku

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty na rzecz Operatora, mającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej w kraju innym niż Polska, tzw. opłaty za pośrednictwo. Zauważyć należy, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 9 ustawy, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie natomiast z tym przepisem, podatnikiem są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zatem Spółka nabywając usługi świadczone przez Operatora, prowadzącego platformę internetową – spółkę kapitałową, która będzie posiadać siedzibę i zarząd w Unii Europejskiej (poza terytorium Polski), za które to usługi Spółka ponosi Opłatę, będzie obowiązana do rozpoznania importu usług, opodatkowanych właściwą stawką podatku od towarów i usług. Ww. usługa nie będzie jednak, jak twierdzi Spółka, zwolniona od podatku jako usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, w myśl uregulowań ww. art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2017
12
paź

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług, wykazania w deklaracji VAT-7, stawki podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego i kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

Czy publiczna jednostka oświatowa powinna otrzymane od firmy zagranicznej faktury rozpoznać w kontekście importu usług? Jeżeli tak, to które usługi i w których pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazać w związku z importem usług związanym z realizacją projektu? Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do świadczonych przez firmę zagraniczną usług, a rozpoznanych w kontekście importu usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu należy obliczyć podstawę opodatkowania? Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia importu usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko do pytania nr 1 W deklaracji VAT-7 należy wykazać wszystkie usługi, w skład których będą wchodzić następujące czynności: transfer z/na lotnisko, językowo-kulturowy kurs przygotowawczy, usługa zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, organizacja wycieczek kulturoznawczych. Wszystkie ww. pozycje należy potraktować jako import usług i należy wykazać w następujących pozycjach deklaracji VAT-7: podstawa opodatkowania podatkiem należnym poz. 29, wartość podatku należnego poz. 30. Podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży będzie sporządzony dokument wewnętrzny. Stanowisko do pytania nr 2 W przedmiotowej sprawie (...)