Import usług | Interpretacje podatkowe

Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług, wykazania w deklaracji VAT-7, stawki podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego i kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
Czy publiczna jednostka oświatowa powinna otrzymane od firmy zagranicznej faktury rozpoznać w kontekście importu usług? Jeżeli tak, to które usługi i w których pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazać w związku z importem usług związanym z realizacją projektu? Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do świadczonych przez firmę zagraniczną usług, a rozpoznanych w kontekście importu usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu należy obliczyć podstawę opodatkowania? Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia importu usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko do pytania nr 1 W deklaracji VAT-7 należy wykazać wszystkie usługi, w skład których będą wchodzić następujące czynności: transfer z/na lotnisko, językowo-kulturowy kurs przygotowawczy, usługa zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, organizacja wycieczek kulturoznawczych. Wszystkie ww. pozycje należy potraktować jako import usług i należy wykazać w następujących pozycjach deklaracji VAT-7: podstawa opodatkowania podatkiem należnym poz. 29, wartość podatku należnego poz. 30. Podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży będzie sporządzony dokument wewnętrzny. Stanowisko do pytania nr 2 W przedmiotowej sprawie (...)
2017
12
paź

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT oraz braku obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym -podatnikiem podatku od wartości dodanej - z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej - czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2017
10
paź

Istota:
Nie rozpoznanie importu usług związanych z odpłatnym udostepnieniem dróg i autostrad oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług polegających na odzyskiwaniu zagranicznego VAT-u.
Fragment:
VAT we wł. kraju (REVERSE CHARGE - Dyrektywa WE 2008/08).” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opłaty Postpay należy zaliczyć do opłat drogowych i opodatkować w Polsce? Nieruchomości (autostrady i drogi) znajdują się poza Polską, czy więc należy te usługi rozliczyć w ramach importu usług? Czy uiszczenie opłat za przejazd autostradą będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce i nie wystąpi w związku z tym import usług? W zakresie pozycji objętych opisem: non. sog. IV a. 7ter obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi? Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 28e ustawy o VAT nieruchomości (autostrady i drogi) znajdują się poza Polską, usług tych (Podatek - Opłaty drogowe Postpay) nie należy opodatkować w Polsce. Co za tym idzie zakupu tych usług nie należy także rozliczać w ramach importu usług. Natomiast pozycje objęte opisem „ non sog. IV a. 7ter ” obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (w kraju siedziby usługobiorcy, czyli w Polsce) i należy rozliczyć te usługi jako import usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1220), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
5
paź

Istota:
W sytuacji gdy Wnioskodawca dokona zbycia (cesji) opisanych wierzytelności na rzecz Inwestorów (osób fizycznych i inwestorów instytucjonalnych) posiadających miejsce zamieszkania/siedziby w Polsce, zbycie to będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie Wnioskodawcy. Natomiast w przypadku, gdy Inwestorem będzie osoba fizyczna/inwestor instytucjonalny niemająca miejsca zamieszkania/siedziby w Polsce, Wnioskodawca w związku z nabyciem wierzytelności Wnioskodawcy przez takiego Inwestora będzie zobowiązany rozpoznać import usług z uwagi na przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 pkt 9 ustawy i opodatkować je w Polsce.
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty na rzecz Operatora tzw. opłaty za pośrednictwo. Zauważyć należy, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 9 ustawy, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie natomiast z tym przepisem, podatnikiem są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zatem Spółka nabywając usługi świadczone przez Operatora – podmiot prowadzący platformę internetową, mający siedzibę i zarząd na terytorium Łotwy, za które to usługi ponosi Opłatę, będzie obowiązana do rozpoznania importu usług, opodatkowanych właściwą stawką podatku od towarów i usług. Ww. usługa nie będzie jednak, jak twierdzi Spółka, zwolniona od podatku jako usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, w myśl uregulowań ww. art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Należy bowiem zauważyć, że przedmiotem działalności Operatora jest prowadzenie platformy internetowej, dzięki której posiadający wolne zasoby finansowe inwestorzy instytucjonalni lub osoby fizyczne z różnych krajów, w tym Polski, mają możliwość udzielenia finansowania zarejestrowanym na Platformie firmom, w szczególności z branży pożyczkowej, leasingowej lub faktoringowej.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku i obowiązku zapłaty podatku
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Operatora tzw. opłaty za pośrednictwo. Zauważyć należy, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 9 ustawy, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie natomiast z tym przepisem, podatnikiem są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zatem Spółka nabywając usługi świadczone przez Operatora – podmiot prowadzący platformę internetową, mający siedzibę i zarząd na terytorium Łotwy, za które to usługi ponosi Opłatę, będzie obowiązana do rozpoznania importu usług, opodatkowanych właściwą stawką podatku od towarów i usług. Ww. usługa nie będzie jednak, jak twierdzi Spółka, zwolniona od podatku jako usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, w myśl uregulowań ww. art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług i obowiązku zapłaty podatku
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym - podatnikiem podatku od wartości dodanej z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej - czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2017
10
wrz

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7, określenia stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.
Fragment:
(...) importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe, określenia stawki z tytułu importu usług - jest nieprawidłowe braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług – jest prawidłowe, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7, określenia stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 czerwca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska oraz o brakującą opłatę. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ... w ... jest samorządową jednostką budżetową objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash poolingu.
Fragment:
Spółka będzie zobowiązana do wykazania importu usług zwolnionych z VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w związku z uczestnictwem w Systemie nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją Cash Management Agreement Wnioskodawca, jako podatnik VAT czynny, będzie obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu nabytych od Banku usług na zasadzie importu usług na terytorium Polski, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia Banku na rzecz Spółki za wynagrodzeniem w ramach Systemu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT jako usługi finansowe mieszczące się w zakresie usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 lub pkt 37-41, tj. Spółka będzie zobowiązana do wykazania importu usług zwolnionych z VAT. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
28
cze

Istota:
1) Czy w przypadku uiszczenia na rzecz Przejmującego Ryzyko, podmiotu zagranicznego posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, Stałego Wynagrodzenia, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoznania importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT?
2) Czy w przypadku rozliczenia transakcji CDS poprzez cesję wierzytelności własnych na rzecz Przejmującego Ryzyko, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT należnego?
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym - podatnikiem podatku od wartości dodanej z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej - czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie uznania transakcji nabycia usług pośrednictwa w zawieraniu kompleksowych usług dostawy gazu ziemnego za import usług
Fragment:
Odnosząc się do kwestii wystawienia faktury wewnętrznej przez Wnioskodawcę wskazać należy, że do końca 2013 r. podatnicy VAT rozliczający import usług zobowiązani byli dokumentować rozliczenie VAT z tytułu importu usług fakturą wewnętrzną. Od 1 stycznia 2014 r. nie ma obowiązku wystawiania tego typu dokumentów a instytucja faktury wewnętrznej nie funkcjonuje w ustawie o VAT. Niektórzy podatnicy stosują jednak ten dokument nadal dla potrzeb wewnętrznych, pomimo, iż ustawodawca nie przewiduje takiego obowiązku. Należy jednak pamiętać że zarówno podatek należny, jak i naliczony z tytułu importu usług rozlicza się we właściwej ewidencji VAT. W obecnie obowiązującym formularzu deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17) podatek należny z tytułu: importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy, wykazuje się w pozycjach 29 i 30; importu usług pozostałych (z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) wykazuje się w pozycjach 27 i 28. Natomiast podatek naliczony z tytułu importu usług wykazuje się w pozycjach 45 i 46 deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17). Zatem mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca może lecz nie musi wystawić dokument wewnętrzny np. fakturę wewnętrzną, który będzie służyć do rozliczenia podatku należnego jak i naliczonego, są to jednak tylko i wyłącznie wewnętrzne regulacje Spółki.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.