Import usług | Interpretacje podatkowe

Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dla importu usług badań laboratoryjnych, sposób wypełniania deklaracji VAT-9M, obowiązek rejestracji jako podmiot VAT UE, rozliczenie importu usługi zwolnionej od podatku
Fragment:
(...) importu usług w deklaracji VAT-9M, - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla importu usług przeprowadzania badań laboratoryjnych, obowiązku rejestracji jako podmiot VAT UE, braku obowiązku rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-9M i sposobu wypełnienia tej deklaracji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 listopada 2014 r. znak: IBPP3/443-1143/14/EJ . Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 11 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną znak: IBPP3/443-1143/14/EJ , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla importu usług badań laboratoryjnych, obowiązku rejestracji jako podmiot VAT UE, braku obowiązku rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-9M oraz sposobu wypełnienia tej deklaracji. Ww. interpretacja została sprostowana postanowieniem z 19 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1143/14/EJ .
2018
26
lut

Istota:
Rozpoznanie obowiązków z tytułu stosowania logo międzynarodowej grupy
Fragment:
Czy stosowanie logo (Znaku Towarowego) międzynarodowej Grupy przez Wnioskodawcę, w sytuacji opisanej w poz. 74 wniosku, jest importem usług, wynikającym z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2016 r., poz,710 z późn. zm.)? Zdaniem wnioskodawcy (ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu do wniosku), stosowanie logo (Znaku Towarowego) międzynarodowej Grupy C. A.G. nie jest importem usług wynikającym z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku VAT i nie powoduje żadnych skutków w zakresie podatków od towarów i usług VAT dla Wnioskodawcy. Narzucenie przez C. A.G. obowiązku stosowania logo (Znaku Towarowego) wynika z chęci oznaczenia na całym świecie spółek , które wchodzą w skład jego Grupy , oraz są wyrazem uznania przez niego spełniania przez Wnioskodawcę określonych, bardzo wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Stosowanie logo (Znaku Towarowego) tej grupy międzynarodowej traktuje wyłącznie w kategoriach przynależności do tej znanej, renomowanej Grupy C. A.G. Również brak jakichkolwiek opłat, brak świadczeń wzajemnych, brak świadczeń ekwiwalentnych są dodatkowymi okolicznościami potwierdzającymi stanowisko Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie rozliczenia importu usług, określenia miejsca świadczenia oraz obowiązku wykazywania usługi w deklaracji VAT-7 i deklaracji podsumowującej.
Fragment:
Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku należy wskazać, że regulacje art. 19a Ustawy VAT nie przewidują szczególnych zasad dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy w tym zakresie znajdzie zastosowanie cytowany art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) oraz art. 19a ust. 6 Ustawy VAT. Powyższe oznacza, iż rozliczenie importu usług (rozpoznanie obowiązku podatkowego) powinno nastąpić przez Spółki R. w momencie płatności odsetek (tj. z chwilą obciążenia rachunków bankowych Spółek R.). Analogicznie, w przypadku kapitalizacji odsetek, ich rozliczenie powinno nastąpić w momencie kapitalizacji. W praktyce to moment kapitalizacji definiuje chwilę faktycznego przysporzenia po stronie Pożyczkodawcy. Reasumując, z tytułu usług finansowych świadczonych w ramach Umowy Pożyczki przez E. BV (w sytuacji, gdy E. BV będzie pełnił rolę Pożyczkodawcy) Spółki R. powinny dokonać rozliczenia importu usług z zastosowaniem zwolnienia VAT w momencie płatności/kapitalizacji odsetek od pożyczki. Powyższe podejście znajduje uzasadnienie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 czerwca 2016 r. (nr IPPP1/4512-284/16-3/AS ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 lutego 2014 r. (nr IPPP3/443-1073/13-2/KT ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 listopada 2014 r. (nr IBPP4/443-401/14/PK ).
2017
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.
Fragment:
(...) importu usług zwolnionych z VAT; dokonanie przez Spółkę cesji wierzytelności własnych w wyniku rozliczenia transakcji CDS nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego. Ad. 1) Rozpoznanie importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, t. j. z dnia 24.06.2017 r., dalej: „ ustawa VAT ”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „ VAT ”) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 28b ust. 1 ustawy VAT wynika z kolei, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, które to wyjątki nie mają zastosowania w świetle przedstawionego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 2 pkt 9) ustawy VAT, pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.
Fragment:
(...) importu usług zwolnionych z VAT; dokonanie przez Spółkę cesji wierzytelności własnych w wyniku rozliczenia transakcji CDS nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego. Ad. 1) Rozpoznanie importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, t. j. z dnia 24.06.2017 r., dalej: „ ustawa VAT ”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „ VAT ”) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 28b ust. 1 ustawy VAT wynika z kolei, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n, które to wyjątki nie mają zastosowania w świetle przedstawionego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 2 pkt 9) ustawy VAT, pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie rozpoznania importu Usług Testowania i rozliczenia podatku należnego, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. Usług, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu Usług oraz zastosowania kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi
Fragment:
(...) importu usług? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 3) Czy Wnioskodawca będzie (jest) uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od Kontrahenta Usług Testowania? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 4) W którym momencie (będzie) powstaje (powstawać) obowiązek podatkowy i po jakim kursie należy obliczyć podstawę opodatkowania w VAT w zakresie prawidłowego rozpoznania importu Usług Testowania? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. (Ad. 2 we wniosku ORD-IN) Wnioskodawca nabywając od Kontrahenta Usługi Testowania powinien rozpoznać tzw. import usług i rozliczyć (rozliczać) podatek należny od tej transakcji. Ad. 2 (Ad. 3 we wniosku ORD-IN) Wnioskodawca będzie (jest) uprawniony do odliczenia VAT z tytułu nabycia Usług Testowania od Kontrahenta, którą to transakcję będzie rozliczał Wnioskodawca na podstawie importu usług. Ad. 3 (Ad. 4 we wniosku ORD-IN) Do określenia podstawy opodatkowania z tytułu rozpoznania importu Usług Testowania należy przyjąć kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi. Wykonanie usługi następuje (będzie następować) w chwili udostępnienia wyniku prac nad Usługami Testowania przez Testera Wnioskodawcy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku i obowiązku zapłaty podatku
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty na rzecz Operatora, mającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej w kraju innym niż Polska, tzw. opłaty za pośrednictwo. Zauważyć należy, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 9 ustawy, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie natomiast z tym przepisem, podatnikiem są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zatem Spółka nabywając usługi świadczone przez Operatora, prowadzącego platformę internetową – spółkę kapitałową, która będzie posiadać siedzibę i zarząd w Unii Europejskiej (poza terytorium Polski), za które to usługi Spółka ponosi Opłatę, będzie obowiązana do rozpoznania importu usług, opodatkowanych właściwą stawką podatku od towarów i usług. Ww. usługa nie będzie jednak, jak twierdzi Spółka, zwolniona od podatku jako usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, w myśl uregulowań ww. art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług, wykazania w deklaracji VAT-7, stawki podatku VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego i kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
Czy publiczna jednostka oświatowa powinna otrzymane od firmy zagranicznej faktury rozpoznać w kontekście importu usług? Jeżeli tak, to które usługi i w których pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazać w związku z importem usług związanym z realizacją projektu? Jakie stawki podatku VAT należy zastosować do świadczonych przez firmę zagraniczną usług, a rozpoznanych w kontekście importu usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu należy obliczyć podstawę opodatkowania? Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia importu usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko do pytania nr 1 W deklaracji VAT-7 należy wykazać wszystkie usługi, w skład których będą wchodzić następujące czynności: transfer z/na lotnisko, językowo-kulturowy kurs przygotowawczy, usługa zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, organizacja wycieczek kulturoznawczych. Wszystkie ww. pozycje należy potraktować jako import usług i należy wykazać w następujących pozycjach deklaracji VAT-7: podstawa opodatkowania podatkiem należnym poz. 29, wartość podatku należnego poz. 30. Podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży będzie sporządzony dokument wewnętrzny. Stanowisko do pytania nr 2 W przedmiotowej sprawie (...)
2017
12
paź

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT oraz braku obowiązku zapłaty podatku VAT należnego z tytułu cesji wierzytelności własnych.
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym -podatnikiem podatku od wartości dodanej - z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej - czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2017
10
paź

Istota:
Nie rozpoznanie importu usług związanych z odpłatnym udostepnieniem dróg i autostrad oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług polegających na odzyskiwaniu zagranicznego VAT-u.
Fragment:
VAT we wł. kraju (REVERSE CHARGE - Dyrektywa WE 2008/08).” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opłaty Postpay należy zaliczyć do opłat drogowych i opodatkować w Polsce? Nieruchomości (autostrady i drogi) znajdują się poza Polską, czy więc należy te usługi rozliczyć w ramach importu usług? Czy uiszczenie opłat za przejazd autostradą będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce i nie wystąpi w związku z tym import usług? W zakresie pozycji objętych opisem: non. sog. IV a. 7ter obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi? Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 28e ustawy o VAT nieruchomości (autostrady i drogi) znajdują się poza Polską, usług tych (Podatek - Opłaty drogowe Postpay) nie należy opodatkować w Polsce. Co za tym idzie zakupu tych usług nie należy także rozliczać w ramach importu usług. Natomiast pozycje objęte opisem „ non sog. IV a. 7ter ” obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (w kraju siedziby usługobiorcy, czyli w Polsce) i należy rozliczyć te usługi jako import usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1220), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
5
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.