Import usług | Interpretacje podatkowe

Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznego podmiotu.
Fragment:
(...) importu usług od zagranicznego podmiotu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznego podmiotu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Uniwersytet Medyczny ..... (zwany dalej UM ....., Wnioskodawca) jest publiczną uczelnią medyczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego (tekst jednolity zgodnie z uchwałą Senatu UM ..... nr ..... z dnia 24 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca jako uczelnia publiczna w ramach swojej działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą (w tym działalność o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej) oraz pomocniczą. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy: kształcenie studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk (...)
2016
3
sie

Istota:
Rozpoznanie importu usług i opodatkowania nabywanych przez Wnioskodawcę usług ściągania długów od B; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz C; uwzględnienie przy obliczaniu współczynnika proporcji obrotu z tytułu usług świadczonych na rzecz C.
Fragment:
W konsekwencji, mając na uwadze treść powyższych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, nabycie przez niego usług od B należy rozpoznać jako import usług. W odniesieniu natomiast do stawki VAT, według której przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane, w ocenie Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez B nie będą korzystały z preferencyjnej stawki VAT, ani też nie będą usługami zwolnionymi od podatku na gruncie przepisów o VAT. W szczególności, na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnienia z VAT, których zastosowanie można rozważać w odniesieniu do przedmiotowych usług (w tym w szczególności zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT) nie mają zastosowania do czynności ściągania długów. W rezultacie, regulacje ustawy o VAT wprost wykluczają możliwość objęcia zwolnieniem od podatku VAT usług takich, jak realizowane przez B na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez B podlegają opodatkowaniu w Polsce według podstawowej stawki VAT w wysokości 23%. Mając na uwadze powyższe, transakcje nabycia usług przez A od B powinny być traktowane dla celów VAT jako import usług i opodatkowane w Polsce podstawową stawką VAT w wysokości 23%. W odniesieniu do pytania nr 2 Zgodnie z podstawową zasadą regulującą uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawo do odliczenia VAT).
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie świadczenia usług oraz zwolnienia od podatku importu usług.
Fragment:
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna, to czy usługa świadczona przez „ A ” stanowi dla Wnioskodawcy import usług zwolnionych od opodatkowania VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Jeśli Wnioskodawca ma zobowiązanie względem „ A ”, tj. gdy na koncie księgowym pożyczki wewnątrzgrupowej istnieje saldo ujemne, to „ A ” świadczy na rzecz Wnioskodawcy odpłatną usługę, która jest objęta zakresem stosowania ustawy o VAT. Usługa świadczona przez „ A ” stanowi dla Wnioskodawcy import usług zwolnionych od opodatkowania VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1. Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zakresem stosowania przepisów ustawy o VAT objęte są m.in. dostawa towarów i świadczenie usług. Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Zatem mając na uwadze, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie występuje obrót towarowy, czynności wykonywane przez „ A ” na rzecz Wnioskodawcy można zakwalifikować dla celów VAT jedynie jako świadczenie usług. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym „ A ” bez wątpienia świadczy na jego rzecz usługi polegające na zaspokajaniu jego potrzeb finansowych. W szczególności „ A ” przelewa (za pośrednictwem banku) w ramach systemu cash-pooling środki finansowe na rachunek Wnioskodawcy w sytuacji, gdy rachunek ten wykazuje saldo ujemne oraz finansuje, w ramach systemu netting, zobowiązania Wnioskodawcy względem innych podmiotów z grupy X, jeżeli suma jego zobowiązań względem tych podmiotów przewyższa sumę należności.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku importem usług zarządzania
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z importem usług zarządzania, za które wynagrodzenie należne czeskiemu usługodawcy ustalono w umowie, jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę oraz udokumentowanie tych usług przez czeskiego usługodawcę fakturami zawierającymi wyszczególnione koszty związane z pobytem na terytorium Polski pracowników czeskiego usługodawcy, z uwzględnieniem w pozycji faktury nazwa „ towaru lub usługi ” usług gastronomicznych i hotelowych nabytych przez usługodawcę na terytorium Polski uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania udokumentowanego przez czeskiego usługodawcę w opisany sposób... Zdaniem Wnioskodawcy: korzysta on z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania świadczonych przez czeskiego podatnika VAT UE. Wnioskodawca wskazuje, iż pomimo zamieszczania przez usługodawcę na fakturach w pozycji „ nazwa towaru lub usługi ” usług gastronomicznych lub hotelowych, usługi te nigdy nie były świadczone przez M. os. na rzecz Wnioskodawcy a same faktury dokumentują faktycznie świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania.
2016
19
lip

Istota:
1. Czy Spółka powinna rozpoznawać import usług z tytułu nabycia usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce?2. Czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Spółkę stawki VAT 8% przy naliczaniu podatku VAT z tytułu importu usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce?3. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty, w tym przypadku z tytułu importu usługi hotelowej?
Fragment:
W tej sytuacji spełniona zostaje definicja importu usług, wskazana w art. 2 pkt 9 ustawy, zgodnie z którą przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Odpowiadając zatem na pytanie nr 1 wskazać należy, że Spółka powinna rozpoznać import usług z tytułu nabycia usługi hotelowej (rozumianej jako nabycie usługi zakwaterowania wraz ze śniadaniem) dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce. Miejscem świadczenia takiej usługi będzie miejsce położenia nieruchomości (hotelu), określone na podstawie art. 28e ustawy. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że zakup usługi nabywanej od podmiotu niemieckiego obejmującej zakwaterowanie wraz ze śniadaniem będzie stanowił dla Niej import usług, należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT, wskazać trzeba, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
2016
10
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu importu usług oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Powyższy przepis ma także zastosowanie w imporcie usług. Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Uwzględniając treść wskazanej wyżej regulacji art. 29a ustawy, należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia usług za podstawę opodatkowania uznać należy wszystko co stanowi zapłatę wynikającą z całości świadczenia pieniężnego pobieranego przez wykonawcę od nabywcy. W przypadku importu usług świadczonych przez agencję marketingową na rzecz Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzyma od Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług marketingowych. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
30
cze

Istota:
Obowiązek rozpoznania importu usług.
Fragment:
Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, zobowiązany jest do opodatkowania nabywanych od firmy „ N. ” usług związanych z szybkim zwrotem podatku VAT na zasadzie importu usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium kraju. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie Organ zaznacza, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego tj. w zakresie obowiązku rozpoznania importu usług w związku z wypłaceniem honorarium firmie „ N. ” z siedzibą w Danii. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
26
cze

Istota:
Rozpoznanie importu usług oraz wykazania ich w deklaracji VAT-9M
Fragment:
Zgodnie z ww. przepisami deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa). Mając na uwadze, że Wnioskodawca będzie dokonywał importu usług i równocześnie nie będzie podatnikiem VAT czynnym, winien wykazać przedmiotowy import usług w deklaracji VAT-9M Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j.
2016
10
cze

Istota:
Zwolnienie z VAT dla rozpoznanego importu usług oraz uznanie cesji wierzytelności własnych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym – podatnikiem podatku od wartości dodanej – z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej – czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2016
31
mar

Istota:
Opodatkowanie nabywanej usługi cash-poolingu.
Fragment:
Dla przykładu przywołać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z 11 czerwca 2013 r. (nr ILPP4/443-124/13-4/ISN ), w której potwierdzono, że „ w związku z uczestnictwem w umowie Cash Poolingu i nabyciem przez Spółkę usługi świadczonej przez Bank Zagraniczny, będzie ona zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usługi przy zastosowaniu zwolnienia od podatku ”. Podobne stanowisko w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług cash poolingu zostało zaprezentowane również m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 lipca 2013 r. (nr IPPP3/443-434/13-2/IG ), interpretacji z 24 maja 2013 r. (nr IPPP3/443-220/13-2/IG ), a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 12 lutego 2013 r. (nr ITPP3/443-242/12/AT ). Ad. 4 W ocenie H., miejscem opodatkowania nabywanych przez H. od Banku usług zarządzania płynnością finansową będzie Polska. W związku z tym, H. jako podatnik zobowiązana będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez import usług rozumie się natomiast świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Jak wynika natomiast z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.
2016
23
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.