Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Sposób rozliczenia zakupionego oprogramowania od kontrahenta niemieckiego.

Fragment:

(...) import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy. Z uwagi na fakt, że usługa, była świadczona na rzecz Szpitala – podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy – miejscem jej świadczenia i opodatkowania – stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy – jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a zatem terytorium Polski. W związku z tym, że w transakcji tej uczestniczy usługodawca (podatnik), którego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Niemiec, podatnikiem z tytułu nabycia tych usług jest Szpital. Należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania importu usług jest cała kwota należna, jaką Wnioskodawca winien zapłacić usługodawcy (niemieckiemu kontrahentowi), nawet jeżeli usługodawca błędnie doliczył podatek od wartości dodanej. Wartość tej usługi wraz z należnym podatkiem podlegać będzie wykazaniu w deklaracji rozliczeniowej VAT-7, jako import usług w poz. 29 i 30, a nie jak wskazał Szpital w poz. 27 i 28 deklaracji. Tym samym stanowisko uznano za nieprawidłowe. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

2018
29
gru

Istota:

Uznanie nabytej usługi organizacji stażu za import usług oraz wykazania jej w deklaracji VAT-9M.

Fragment:

W związku z powyższym, przedmiotowy import kompleksowej usługi organizacji staży zawodowych w Hiszpanii Wnioskodawca powinien wykazać w deklaracji VAT-9M jako „ Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy ”, wypełniając odpowiednio poz. 12 „ Podstawa opodatkowania w zł ” oraz poz. 13 „ Podatek należny w zł ”. W pozycjach tych wykazuje się te wartości transakcji, dla których stosuje się art. 28b ustawy – czyli import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, gdzie co do zasady, miejscem opodatkowania jest siedziba nabywcy. Reasumując, Wnioskodawca powinien nabytą usługę organizacji stażu zawodowego rozpoznać jako import usług i w związku z tym w deklaracji VAT-9M wykazać w poz. 12 łączną kwotę podstawy opodatkowania, natomiast w poz. 13 łączną kwotę podatku należnego od importu usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Zatem, ponieważ Wnioskodawca uważa, że kompleksowa usługa organizacji staży zawodowych nie powinna być kwalifikowana jako import usług, całościowa ocena jego stanowiska jest nieprawidłowa. Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2018
1
gru

Istota:

W zakresie rozpoznania importu usług szkoleniowych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka winna potraktować dla celów podatku VAT nabywanie opisanych powyżej usług jako import usług, tj. usługi podlegające opodatkowaniu w Polsce, rozliczane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Spółka winna potraktować dla celów podatku VAT nabywanie opisanych powyżej usług jako import usług, tj. usługi podlegające opodatkowaniu w Polsce, rozliczane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Uzasadnienie Zgodnie z przepisem art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Przepis ten wyraża regułę ogólną, mającą zastosowanie w przypadku świadczenia usług pomiędzy podatnikami. W ocenie Wnioskodawcy przepis ten będzie miał zastosowanie do przedmiotowego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a zatem miejscem opodatkowania usług szkoleniowych będzie Polska. Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą jest podatnik (...)

2018
21
wrz

Istota:

1. opodatkowania usług świadczonych przez Polskich Uczestników Systemu Cash Pooling;
2. potraktowania odsetek uzyskiwanych przez Polskich Uczestników Systemu jako obrotu z tytułu transakcji mających charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania ich w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy;
3. rozpoznania importu usług przez Polskich Uczestników Systemu z tytułu zapłaty kwoty odsetek oraz kwoty wynagrodzenia wypłacanego Agentowi z tytułu uczestnictwa w Systemie Cash Pooling.

Fragment:

(...) importu usług ”, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. o sygn. IPPP3/443-751/14-2/IG potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w przypadku, gdy wynagrodzeniem należnym od podmiotu uczestniczącego w systemie cash poolingu na rzecz lidera (spółkę francuską – przyp. Wnioskodawcy) w związku z uczestnictwem w systemie cash pooling, są wyłącznie odsetki, płatne za udostępnienie środków pieniężnych przez lidera tego systemu, to „ w związku z uczestnictwem w Systemie Zarządzania Płynnością Spółka nabywa usługi od Lidera i usługi te z perspektywy podatku VAT powinny zostać rozliczone jako import usług finansowych ”. Podsumowując, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, kwoty odsetek uregulowanych przez Polskich Uczestników Systemu oraz ewentualne kwoty wynagrodzenia wypłacane Agentowi z tytułu uczestnictwa w Systemie Cash Pooling, podlegają opodatkowaniu VAT i powinny zostać rozpoznawane przez nich jako import usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
19
wrz

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu oraz ustalenie momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu.

Fragment:

Organu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku (pytanie nr 1) – jest nieprawidłowe, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu (pytanie nr 2) – jest prawidłowe, ustalenia momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketing (pytanie nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu oraz ustalenia momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r., złożonym w dniu 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16 sierpnia 2018 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, domem mediowym świadczącym na rzecz swoich klientów usługi polegające na planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług mediowych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych, itp.).

2018
5
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy dla importu usługi laboratoryjnej.

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę od słoweńskiego kontrahenta usługi laboratoryjnej – analiza genetyczna (analiza polimorfizmów DNA) – będzie stanowiło dla Wnioskodawcy import usług, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 9 ustawy. W przedmiotowej sprawie brak będzie jednak podstaw prawnych, aby stwierdzić, że czynność ta będzie korzystała (w ramach rozpoznanego importu usług) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Wprawdzie usługa nabywana przez Wnioskodawcę będzie zmierzała do leczenia już istniejących chorób, diagnozowania chorób dieto-zależnych i ich przyczyn, w tym przyczyn zaburzeń metabolizmu lub ustalenia profilaktyki mającej na celu uniknięcie chorób dieto-zależnych wynikających z uwarunkowań genetycznych, to nie można pominąć faktu, że ww. zwolnienie od podatku opiera się na komplementarnym kryterium podmiotowym. Przesłanka podmiotowa odnosi się do charakteru podmiotu, który określone usługi świadczy. Musi to być podmiot leczniczy, który wykonuje swoje czynności w ramach działalności leczniczej. Tylko łączne spełnienie obu kategorii kryteriów uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Zatem, jeżeli nawet charakter świadczonych usług będzie uprawniał do uznania, że są to usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia lub usługi ściśle z tymi usługami związane, lecz w danym przypadku nie zostaną jednocześnie spełnione przesłanki podmiotowe, brak będzie podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku.

2018
29
sie

Istota:

Nabyte na zasadzie importu usług, usługi tłumaczenia planów leczenia nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Fragment:

Analiza opisu sprawy oraz przywołanych przepisów prawa i orzecznictwa TSUE prowadzi do stwierdzenia, że – jak słusznie wskazano we wniosku – nabycie przez Panią usług tłumaczenia planów leczenia stomatologicznego będzie stanowiło import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem jest Pani podatnikiem w rozumieniu art. 28a ww. ustawy, a usługodawca (kontrahent) nie posiada siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, to miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania ww. usług, będzie – stosownie do art. 28b ust. 1 cyt. ustawy – miejsce, w którym Pani, jako usługobiorca, posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Polski. W konsekwencji, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w transakcji nabycia przedmiotowych usług wystąpi Pani w charakterze podatnika, zobowiązanego do rozpoznania importu usług i rozliczenia tej transakcji. W sprawie brak jest jednak – wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku – podstaw prawnych, aby uznać, że czynności te będą korzystały (w ramach rozpoznanego importu usług) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Należy bowiem ponownie podkreślić, że zwolnienie od podatku na podstawie wskazanego przepisu opiera się zarówno na kryterium przedmiotowym, jak i podmiotowym. Przesłanka podmiotowa odnosi się do charakteru podmiotu, który świadczy określone usługi.

2018
28
lip

Istota:

Rozpoznanie importu usług oraz powstanie obowiązku podatkowego w przypadku przeniesienia kosztów na Producenta.

Fragment:

Zasadniczo odliczenie może nastąpić w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, jak również w deklaracji za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. Do importu usług dochodzi, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki: tzw. miejsce świadczenia usługi znajduje się na terytorium Polski, usługa jest świadczona odpłatnie, usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, nabywcą usługi jest podatnik posiadający w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (bądź posiadająca w Polsce siedzibę osoba prawna niebędąca podatnikiem, która jest zarejestrowana lub obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT UE). Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług jest istotne, bo decyduje o tym: kiedy ująć import usług w ewidencji VAT, w której deklaracji go wykazać, kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT należnego od importu usług (będącego jednocześnie podatkiem naliczonym). Obecnie nie ma przepisów określających szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług - najczęściej powstaje on na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT, czyli z chwilą: otrzymania przez zagranicznego usługodawcę całości lub części zapłaty - w zakresie, w jakim zapłata taka następuje przed wykonaniem usługi, wykonania usługi - w pozostałym zakresie.

2018
12
lip

Istota:

Rozpoznanie importu usług organizacji staży zawodowych, ich wykazanie w deklaracji VAT-7, stawka podatku, moment powstania obowiązku podatkowego, zastosowanie kursu walut po jakim powinny być przeliczone świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Czy publiczna jednostka oświatowa powinna otrzymaną od firmy zagranicznej fakturę rozpoznać w kontekście importu usług? Jeżeli tak, to które usługi i w których poz. deklaracji VAT-7 należy wykazać w związku z importem usług związanych z realizacją projektu? Jakie stawki podatku należy zastosować do świadczonych przez firmę zagraniczną usług, a rozpoznanych w kontekście importu usług? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu należy obliczyć podstawę opodatkowania? Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia importu usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko do pytania 1. W deklaracji VAT-7 należy wykazać usługi, w skład których będą wchodzić następujące czynności: transfer z/na lotnisko w kraju partnera, usługi zakwaterowania i wyżywienia, transport lokalny, koszty administracyjne Wszystkie ww. pozycje stanowią jedno kompleksowe świadczenie (organizację staży zagranicznych), które należy potraktować jako import usług i wykazać w następujących pozycjach deklaracji VAT-7: podstawa opodatkowania podatkiem należnym poz. 29, wartość podatku należnego poz. 30 Podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży będzie sporządzony dokument wewnętrzny. Usługa organizacji wycieczek do W. i F. stanowi odrębny rodzaj usług, tj. usługi turystyczne oferowane przez firmę włoską w ramach realizowanego projektu i nie będzie rozpoznana jako import usług. Stanowisko do pytania 2. Rozliczenie podatku z tytułu importu usług będzie miało zastosowanie wyłącznie do usług organizacji staży zawodowych, wyłączając usługi turystyki.

2018
21
cze

Istota:

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozpoznania importu usług z tytułu zakupionych od spółki niemieckiej usług przewozowych, dla których miejscem świadczenia były Niemcy.

Fragment:

W ramach opisanego stanu faktycznego mamy do czynienia z importem usług. Import usług to świadczenie usług, z których tytułu wykonania podatnikiem jest usługobiorca. Dla uznania świadczenia usług za import usług muszą być spełnione określone warunki: miejscem świadczenia usługi jest terytorium kraju (Polski); usługodawca i usługobiorca są określeni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem zawartym w art. 17 ust. la ustawy, który stanowi, że import usług wystąpi również wtedy, gdy świadczący usługę nie posiada na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, ale posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (lub inne miejsce), które jednak nie uczestniczy w tej transakcji; usługodawca nie rozlicza podatku należnego. Jak widać, jednym z warunków rozpoznania importu usług jest określenie miejsca jego świadczenia na terytorium Polski. Podstawowa zasada określenia miejsca świadczenia usług sformułowana została w art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie ze wskazanym artykułem miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej. Ze względu na fakt, iż miejscem wykonania usługi nie był teren Polski, lecz Niemiec, kwestia VATu powinna być odpowiednio rozliczona w niemieckim US, zaś to na podatniku niemieckim spoczywa obowiązek prawidłowo sporządzić i wystawić fakturę Wnioskodawcy.