Import usług | Interpretacje podatkowe

Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozpoznania i opodatkowanie importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej przez spółki czeską oraz słowacką – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej przez spółki czeską oraz słowacką. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A Sp. z o. o. (dalej: Spółka albo Wnioskodawca) zamierza nabyć od podmiotu powiązanego − Spółki „ matki ” B GmbH − udziały w C spol. s.r.o. (dalej: C) oraz D s.r.o. (dalej: D). Spółki z Polski, Czech i Słowacji prowadzą na swoim rynku podobną działalność polegającą na sprzedaży armatury kuchennej i łazienkowej. Do końca 2016 r. każda ze spółek prowadzić będzie sprzedaż towarów we własnym zakresie, działając na swoim rynku lokalnym. W ramach zakładanych działań zmianie ulec ma model dystrybucji sprzedaży towarów na terytorium Czech i Słowacji. W związku z planowaną restrukturyzacją, Spółka będzie dokonywać bezpośredniej dystrybucji towarów na rzecz klientów mających siedzibę na terytorium Czech i Słowacji na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pan przychody z tytułu udziału w zyskach platformy i w związku z tym brak obowiązku wystawienia faktury, obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z XYZ, tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z XYZ.
Fragment:
Historia operacji jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można rozliczyć import usług. Od 1 stycznia 2014 r. dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy to moment, kiedy daną usługę należy wykazać w ewidencji i w deklaracji VAT. Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w podatku od towarów i usług zasadą jest, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Czyli zasadą przy imporcie usług jest chwila wykonania danej usługi. Tu należy pamiętać, że usługodawcą jest XYZ, zatem ważne jest kiedy on wykonał daną usługę lub otrzymał zapłatę. W interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., IBPP4/443-322/14/LG , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że od 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego nie regulują odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. Zatem w odniesieniu do nabywanych usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.
2017
7
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pani prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pani prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pani przychody z tytułu udziału w zyskach platformy i w związku z tym brak obowiązku wystawienia faktury, obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pani nabyć w ramach współpracy z M., tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pani nabyć w ramach współpracy z M.
Fragment:
Historia operacji jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można rozliczyć import usług. Od 1 stycznia 2014 r. dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy to moment, kiedy daną usługę należy wykazać w ewidencji i w deklaracji VAT. Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w podatku od towarów i usług zasadą jest, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Czyli zasadą przy imporcie usług jest chwila wykonania danej usługi. Tu należy pamiętać, że usługodawcą jest M., zatem ważne jest kiedy on wykonał daną usługę lub otrzymał zapłatę. W interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., IBPP4/443-322/14/LG , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że od 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego nie regulują odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. Zatem w odniesieniu do nabywanych usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach struktury cash-polingu, rozpoznania importu usług oraz zastosowanie zwolnienia od podatku dla nabywanych usług
Fragment:
(...) importu usług z tego tytułu. W myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W związku z okolicznością, że O. SA prowadzi działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, w myśl art. 28a oraz 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym, podmiotem zobowiązanym do wykazania i rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonej przez O. SA usługi będzie Spółka. Sposób opodatkowania usługi Pool lidera Zdaniem Spółki, czynności podejmowane przez Pool Leadera (w zakresie transferów pieniężnych, w zakresie depozytów, w zakresie pośrednictwa w pozyskiwaniu finansowania), nie powinny być dla potrzeb VAT traktowane jako odrębne czynności podlegające opodatkowaniu, lecz jako jedno świadczenie kompleksowe. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „ świadczenie kompleksowe występuje, (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Agenta w ramach struktury cash poolingu oraz obowiązku rozpoznania importu usług
Fragment:
Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, skoro w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Agenta w ramach struktury cash poolingu nie stanowią usług podlegających opodatkowaniu VAT, tym samym nie ma miejsca import usług od Agenta przez Wnioskodawcę (jako Uczestnika). Tym samym, w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w strukturze cash poolingu nie jest on zobowiązany rozpoznać powyższych czynności Agenta jako importu usług dla celów VAT. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynności wykonywane przez Agenta w ramach struktury cash poolingu nie stanowią świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym nie ma miejsca import usług zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT oraz Wnioskodawca nie jest podatnikiem w myśl art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zauważyć, że Spółka zacytowała stare brzmienie art. 15 ust. 2 oraz błędne brzmienie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tymczasem od dnia 1 kwietnia 2013 r. art. 15 ust. 2 ustawy brzmi: Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznego podmiotu.
Fragment:
(...) importu usług od zagranicznego podmiotu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznego podmiotu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Uniwersytet Medyczny ..... (zwany dalej UM ....., Wnioskodawca) jest publiczną uczelnią medyczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego (tekst jednolity zgodnie z uchwałą Senatu UM ..... nr ..... z dnia 24 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca jako uczelnia publiczna w ramach swojej działalności operacyjnej prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą (w tym działalność o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej) oraz pomocniczą. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy: kształcenie studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk (...)
2016
3
sie

Istota:
Rozpoznanie importu usług i opodatkowania nabywanych przez Wnioskodawcę usług ściągania długów od B; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz C; uwzględnienie przy obliczaniu współczynnika proporcji obrotu z tytułu usług świadczonych na rzecz C.
Fragment:
W konsekwencji, mając na uwadze treść powyższych przepisów, w ocenie Wnioskodawcy, nabycie przez niego usług od B należy rozpoznać jako import usług. W odniesieniu natomiast do stawki VAT, według której przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane, w ocenie Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez B nie będą korzystały z preferencyjnej stawki VAT, ani też nie będą usługami zwolnionymi od podatku na gruncie przepisów o VAT. W szczególności, na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnienia z VAT, których zastosowanie można rozważać w odniesieniu do przedmiotowych usług (w tym w szczególności zwolnienia wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT) nie mają zastosowania do czynności ściągania długów. W rezultacie, regulacje ustawy o VAT wprost wykluczają możliwość objęcia zwolnieniem od podatku VAT usług takich, jak realizowane przez B na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane przez B podlegają opodatkowaniu w Polsce według podstawowej stawki VAT w wysokości 23%. Mając na uwadze powyższe, transakcje nabycia usług przez A od B powinny być traktowane dla celów VAT jako import usług i opodatkowane w Polsce podstawową stawką VAT w wysokości 23%. W odniesieniu do pytania nr 2 Zgodnie z podstawową zasadą regulującą uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawo do odliczenia VAT).
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie świadczenia usług oraz zwolnienia od podatku importu usług.
Fragment:
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna, to czy usługa świadczona przez „ A ” stanowi dla Wnioskodawcy import usług zwolnionych od opodatkowania VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Jeśli Wnioskodawca ma zobowiązanie względem „ A ”, tj. gdy na koncie księgowym pożyczki wewnątrzgrupowej istnieje saldo ujemne, to „ A ” świadczy na rzecz Wnioskodawcy odpłatną usługę, która jest objęta zakresem stosowania ustawy o VAT. Usługa świadczona przez „ A ” stanowi dla Wnioskodawcy import usług zwolnionych od opodatkowania VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1. Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zakresem stosowania przepisów ustawy o VAT objęte są m.in. dostawa towarów i świadczenie usług. Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Zatem mając na uwadze, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie występuje obrót towarowy, czynności wykonywane przez „ A ” na rzecz Wnioskodawcy można zakwalifikować dla celów VAT jedynie jako świadczenie usług. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym „ A ” bez wątpienia świadczy na jego rzecz usługi polegające na zaspokajaniu jego potrzeb finansowych. W szczególności „ A ” przelewa (za pośrednictwem banku) w ramach systemu cash-pooling środki finansowe na rachunek Wnioskodawcy w sytuacji, gdy rachunek ten wykazuje saldo ujemne oraz finansuje, w ramach systemu netting, zobowiązania Wnioskodawcy względem innych podmiotów z grupy X, jeżeli suma jego zobowiązań względem tych podmiotów przewyższa sumę należności.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku importem usług zarządzania
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z importem usług zarządzania, za które wynagrodzenie należne czeskiemu usługodawcy ustalono w umowie, jako zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych kosztów bezpośrednich poniesionych przez czeskiego usługodawcę oraz udokumentowanie tych usług przez czeskiego usługodawcę fakturami zawierającymi wyszczególnione koszty związane z pobytem na terytorium Polski pracowników czeskiego usługodawcy, z uwzględnieniem w pozycji faktury nazwa „ towaru lub usługi ” usług gastronomicznych i hotelowych nabytych przez usługodawcę na terytorium Polski uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania udokumentowanego przez czeskiego usługodawcę w opisany sposób... Zdaniem Wnioskodawcy: korzysta on z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług zarządzania świadczonych przez czeskiego podatnika VAT UE. Wnioskodawca wskazuje, iż pomimo zamieszczania przez usługodawcę na fakturach w pozycji „ nazwa towaru lub usługi ” usług gastronomicznych lub hotelowych, usługi te nigdy nie były świadczone przez M. os. na rzecz Wnioskodawcy a same faktury dokumentują faktycznie świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania.
2016
19
lip

Istota:
1. Czy Spółka powinna rozpoznawać import usług z tytułu nabycia usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce?2. Czy prawidłowe będzie zastosowanie przez Spółkę stawki VAT 8% przy naliczaniu podatku VAT z tytułu importu usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce?3. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty, w tym przypadku z tytułu importu usługi hotelowej?
Fragment:
W tej sytuacji spełniona zostaje definicja importu usług, wskazana w art. 2 pkt 9 ustawy, zgodnie z którą przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Odpowiadając zatem na pytanie nr 1 wskazać należy, że Spółka powinna rozpoznać import usług z tytułu nabycia usługi hotelowej (rozumianej jako nabycie usługi zakwaterowania wraz ze śniadaniem) dla bezpośredniej korzyści turysty, w ramach kompleksowej usługi turystyki świadczonej w Polsce. Miejscem świadczenia takiej usługi będzie miejsce położenia nieruchomości (hotelu), określone na podstawie art. 28e ustawy. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że zakup usługi nabywanej od podmiotu niemieckiego obejmującej zakwaterowanie wraz ze śniadaniem będzie stanowił dla Niej import usług, należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT, wskazać trzeba, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
2016
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.