Import usług | Interpretacje podatkowe

Import usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie rozpoznania importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7, określenia stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.
Fragment:
(...) importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe, określenia stawki z tytułu importu usług - jest nieprawidłowe braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług – jest prawidłowe, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług oraz jego wykazania w deklaracji VAT-7, określenia stawki i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 czerwca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska oraz o brakującą opłatę. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ... w ... jest samorządową jednostką budżetową objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash poolingu.
Fragment:
Spółka będzie zobowiązana do wykazania importu usług zwolnionych z VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w związku z uczestnictwem w Systemie nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją Cash Management Agreement Wnioskodawca, jako podatnik VAT czynny, będzie obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu nabytych od Banku usług na zasadzie importu usług na terytorium Polski, tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia Banku na rzecz Spółki za wynagrodzeniem w ramach Systemu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT jako usługi finansowe mieszczące się w zakresie usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 lub pkt 37-41, tj. Spółka będzie zobowiązana do wykazania importu usług zwolnionych z VAT. UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2017
28
cze

Istota:
1) Czy w przypadku uiszczenia na rzecz Przejmującego Ryzyko, podmiotu zagranicznego posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, Stałego Wynagrodzenia, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoznania importu usług zwolnionych na podstawie ustawy VAT?
2) Czy w przypadku rozliczenia transakcji CDS poprzez cesję wierzytelności własnych na rzecz Przejmującego Ryzyko, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT należnego?
Fragment:
W przypadku transakcji z kontrahentem zagranicznym - podatnikiem podatku od wartości dodanej z terytorium Unii Europejskiej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania importu usług zwolnionych z VAT. W związku ze Stałym Wynagrodzeniem to Wnioskodawca jest usługobiorcą (ryzyko niespłacalności pożyczek jest przejmowane przez Przejmującego Ryzyko). W nawiązaniu do generalnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług na rzecz podatników przedstawionej w art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca (podatnik) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady ustawa VAT przewiduje pewne wyjątki, które nie znajdują zastosowania do usług świadczonych przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Spółki. W rezultacie, usługi świadczone przez Przejmującego Ryzyko na rzecz Wnioskodawcy powinny być opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca (Spółka) posiada siedzibę działalności gospodarczej - czyli w Polsce. W konsekwencji, w związku z uiszczeniem Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Zwolnienie z VAT instrumentu pochodnego typu swap zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2015 r., sygn.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie uznania transakcji nabycia usług pośrednictwa w zawieraniu kompleksowych usług dostawy gazu ziemnego za import usług
Fragment:
Odnosząc się do kwestii wystawienia faktury wewnętrznej przez Wnioskodawcę wskazać należy, że do końca 2013 r. podatnicy VAT rozliczający import usług zobowiązani byli dokumentować rozliczenie VAT z tytułu importu usług fakturą wewnętrzną. Od 1 stycznia 2014 r. nie ma obowiązku wystawiania tego typu dokumentów a instytucja faktury wewnętrznej nie funkcjonuje w ustawie o VAT. Niektórzy podatnicy stosują jednak ten dokument nadal dla potrzeb wewnętrznych, pomimo, iż ustawodawca nie przewiduje takiego obowiązku. Należy jednak pamiętać że zarówno podatek należny, jak i naliczony z tytułu importu usług rozlicza się we właściwej ewidencji VAT. W obecnie obowiązującym formularzu deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17) podatek należny z tytułu: importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy, wykazuje się w pozycjach 29 i 30; importu usług pozostałych (z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) wykazuje się w pozycjach 27 i 28. Natomiast podatek naliczony z tytułu importu usług wykazuje się w pozycjach 45 i 46 deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (17). Zatem mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca może lecz nie musi wystawić dokument wewnętrzny np. fakturę wewnętrzną, który będzie służyć do rozliczenia podatku należnego jak i naliczonego, są to jednak tylko i wyłącznie wewnętrzne regulacje Spółki.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania importu usług faktoringu i określenia podstawy opodatkowania tych usług.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca powinien przyjąć, że Bank z siedzibą w Irlandii będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługę finansową tj. factoring opodatkowany stawką podstawową VAT na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca powinien rozpoznać import usług na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1: Czy podstawą opodatkowania VAT w opisanej sytuacji będzie „ dyskonto ” Banku, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności wynikającą z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek X a rzeczywiście otrzymaną kwotą przez Wnioskodawcę od Banku obliczoną według postanowień umowy? Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on przyjąć, że Bank z siedzibą w Irlandii świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługę finansową tj. factoring opodatkowany stawką podstawową VAT na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.), dalej ustawa o VAT, i w związku z tym Wnioskodawca powinien rozpoznać import usług na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikiem są również osoby prawne nabywające usługi, jeżeli spełnione są wskazane tam warunki. W takim przypadku, w myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, usługodawca nie rozlicza podatku należnego.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Fragment:
Pojęcie świadczenia kompleksowego nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, jednakże zostało ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: „(...) z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, iż każda czynność powinna być zwykle uznawana za odrębną i niezależną, a (...) czynność złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT (wyrok z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, podobnie wyrok z 22 października 2009 r. w sprawie C-242/08 Swiss Re Germany Holding). W konsekwencji w praktyce przyjęło się, że o świadczeniu kompleksowym można mówić wyłącznie wtedy, gdy składające się na nie poszczególne świadczenia są ściśle i nierozerwalnie związane ze świadczeniem głównym, tak że obiektywnie w aspekcie gospodarczym tworzą z nim jedną całość. Jeśli wykonywanych jest więcej czynności i są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 27 czerwca 2016 r., sygn.
2017
24
maj

Istota:
Brak opodatkowania składek członkowskich, sposób opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku i określenie stawki podatku dla importu usługi nabycia licencji na dystrybucję programów telewizyjnych.
Fragment:
Towarzystwo jako podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, zobowiązany jest do opodatkowania nabywanej usługi na zasadzie importu usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium kraju. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania importu usług będących przedmiotem pytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Przedmiotem importu jest nabycie przez Towarzystwo prawa licencji do dystrybucji programów telewizyjnych. Licencja umożliwia Wnioskodawcy korzystanie z programów i ich dystrybucję. Niemniej jednak zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej ustawodawca nie przewidział dla czynności nabycia licencji na dystrybucję programów telewizyjnych opodatkowania stawkami obniżonymi czy zwolnienia od podatku. Import takiej usługi nie mieści się w analizowanym wcześniej przepisie art. 41 ust 2 w zw. z poz. 169. Mając na uwadze powyższe ustalenia w kontekście pytania nr 3 stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować import usługi nabycia licencji na dystrybucję programów telewizyjnych stawką podatku w wysokości 23%. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują dla podatnika, dokonującego rozliczenia importu usługi z tytułu nabycia licencji na dystrybucję programów telewizyjnych, obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie uznania nabytych Usług Centralnych jako wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, z tytułu których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
(...) importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania importu ww. usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Jednocześnie zaznaczyć należy, że w przypadku gdy podatnik z tytułu nabycia usług staje się podatnikiem podatku VAT w związku z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu takiego nabycia. Jak wynika z treści wniosku usługi, o których mowa w opisie sprawy oraz objęte zakresem zadanego pytania stanowią na terytorium Polski usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku. Usługi świadczone przez Spółkę Właścicielską są wykorzystywane bezpośrednio w bieżącej działalności Wnioskodawcy i są związane z przedmiotem tej działalności. Udzielając odpowiedzi w kwestii dotyczącej uznania nabytych Usług Centralnych jako wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, z tytułu których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT podkreślić należy, że jak wyżej wskazano podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
2017
10
maj

Istota:
Rozpoznania i opodatkowanie importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej przez spółki czeską oraz słowacką – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania i opodatkowania importu usługi polegającej na powstrzymaniu się od działalności dystrybucyjnej przez spółki czeską oraz słowacką. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A Sp. z o. o. (dalej: Spółka albo Wnioskodawca) zamierza nabyć od podmiotu powiązanego − Spółki „ matki ” B GmbH − udziały w C spol. s.r.o. (dalej: C) oraz D s.r.o. (dalej: D). Spółki z Polski, Czech i Słowacji prowadzą na swoim rynku podobną działalność polegającą na sprzedaży armatury kuchennej i łazienkowej. Do końca 2016 r. każda ze spółek prowadzić będzie sprzedaż towarów we własnym zakresie, działając na swoim rynku lokalnym. W ramach zakładanych działań zmianie ulec ma model dystrybucji sprzedaży towarów na terytorium Czech i Słowacji. W związku z planowaną restrukturyzacją, Spółka będzie dokonywać bezpośredniej dystrybucji towarów na rzecz klientów mających siedzibę na terytorium Czech i Słowacji na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, sposób dokumentowania czynności, z tytułu których uzyskuje Pan prowizje, brak opodatkowania czynności, w związku z którymi uzyskuje Pan przychody z tytułu udziału w zyskach platformy i w związku z tym brak obowiązku wystawienia faktury, obowiązek rozpoznania importu usług z tytułu czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z XYZ, tj. zakupu paczek reklamowych, „automatycznego klikania w reklamy”, abonamentu i dodatkowych reklam lub czasu ich wydłużenia oraz sposób dokumentowania czynności będących przedmiotem Pana nabyć w ramach współpracy z XYZ.
Fragment:
Historia operacji jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można rozliczyć import usług. Od 1 stycznia 2014 r. dla importu usług obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy to moment, kiedy daną usługę należy wykazać w ewidencji i w deklaracji VAT. Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w podatku od towarów i usług zasadą jest, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Czyli zasadą przy imporcie usług jest chwila wykonania danej usługi. Tu należy pamiętać, że usługodawcą jest XYZ, zatem ważne jest kiedy on wykonał daną usługę lub otrzymał zapłatę. W interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 r., IBPP4/443-322/14/LG , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że od 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego nie regulują odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług. Zatem w odniesieniu do nabywanych usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.
2017
7
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.