IPTPP2/4512-333/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy.
IPTPP2/4512-333/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. import towarów
 2. zamówienia
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia z tytułu importu towarów -> Zwolnienie od podatku importu towarów umieszczonych w przesyłkach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca), zamierza importować z Chin towary nabywane w tamtejszych (chińskich) sklepach internetowych. Rodzaj importowanych towarów to części komputerowe, odzież, obuwie, elektronika. Łączna wartość towarów w jednej przesyłce wysyłanej bezpośrednio z kraju trzeciego do Spółki nie będzie przekraczać kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 EUR.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Nabycie towarów, które Wnioskodawca zamierza importować z Chin będzie odbywać się po uprzednim złożeniu zamówienia:

 • które nie będzie składane osobiście (tzn. Wnioskodawca nie będzie fizycznie składał zamówienia w siedzibie dostawcy w Chinach) przez Wnioskodawcę u dostawcy towaru,
 • które może być dokonywane poprzez Internet, email, drogą pocztową lub telefoniczną.

Towary, o których mowa w opisie sprawy oraz objęte zakresem zadanego pytania mogą być przesyłane z państwa trzeciego do Wnioskodawcy zarówno poprzez pocztę jak i kuriera oraz przewożone przez inne (niż poczta i kurier) podmioty, wyspecjalizowane w transporcie towarów. Zapłata za przedmiotowy towar może następować zarówno wraz ze złożeniem zamówienia jak i w momencie dostarczenia towarów do Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji opisanej w polu 68 niniejszego wniosku Spółce przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w polu 68 niniejszego wniosku Spółce przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług podstawie art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kwestii importu towarów należy przywołać również art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %

W myśl powyższych regulacji, co do zasady, import towarów opodatkowany jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej ustawodawca dla określonych towarów i usług przewidział zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z tego opodatkowania.

I tak zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

W myśl art. 51 ust. 2 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

 1. napojów alkoholowych;
 2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. perfum i wód toaletowych.

Z kolei na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 51 ustawy import towarów dokonywany przez Spółkę, w sposób i na warunkach opisanych powyżej, wskazać należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zezwalają, w niektórych przypadkach, na zwolnienie z opodatkowania importu towarów zamieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy znajdującego się w kraju (nie dotyczy to importu napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych). Jednakże aby takie zwolnienie zastosować, muszą być jednak spełnione określone warunki. Po pierwsze łączna wartość tych towarów w przesyłce nie może przekroczyć kwoty 22 euro. Ponadto, jak wynika z wyżej cytowanego art. 51 ust. 3 ustawy, zwolnienie to nie dotyczy towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, tzn. nie dotyczy sytuacji, gdy wysyłka została poprzedzona zamówieniem wysyłkowym.

Zauważyć w tym miejscu należy, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak i przepisy wykonawcze do niej nie zawierają definicji „zamówienie wysyłkowe”. Stąd też zasadnym w takiej sytuacji będzie posłużenie się definicjami słownikowymi i potocznym rozumieniem pojęć. Według Internetowego Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) „zamówienie” to 1. «polecenie dostarczenia lub wykonania czegoś», 2. «to, co zostało zamówione», 3. «blankiet z wyszczególnieniem zamówionych towarów lub usług»; natomiast „zamówić – zamawiać” to m.in. 1. «polecić komuś wykonanie lub dostarczenie czegoś», 2. «zapewnić sobie możliwość skorzystania z jakiejś usługi», 3. «poprosić o podanie czegoś w restauracji», 4. «umówić się z kimś na wykonanie pracy w określonym terminie». Z kolei przez pojęcie „wysyłka” należy rozumieć 1. «wysłanie czegoś», 2. «to, co się wysyła». Zatem powyższe definicje wskazują, iż pod pojęciem „zamówienia wysyłkowego” rozumieć należy polecenie dostarczenia towarów, które mają zostać do zamawiającego przesłane, tzn. nie jest on zobowiązany do nabycia ich osobiście.

Na podstawie powyższych definicji można wskazać, iż zakupy w drodze zamówienia wysyłkowego winny posiadać następujące cechy:

 • zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, ale dokonywane jest np. drogą pocztową, telefoniczną, faksem, poprzez Internet,
 • zamówiony towar jest przesyłany, na wskazany przez kupującego adres, przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, np. poprzez pocztę, kuriera, bez konieczności dokonywania osobistego odbioru towarów przez kupującego.

Dodatkowo wskazać należy, iż zazwyczaj, przy zamówieniach wysyłkowych, zapłata za towar, w zależności od umowy zawartej przez strony transakcji, jest realizowana jako przedpłata, np. jako przelew na rachunek bankowy sprzedającego, bądź za pobraniem, np. przez firmę dokonującą dostawy po dostarczeniu towaru do zamawiającego.

Odnosząc powyższe definicje do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy, z którego wynika, że nabycie towarów importowanych z Chin będzie odbywać się po uprzednim złożeniu zamówienia nie osobiście przez Wnioskodawca w siedzibie dostawcy w Chinach lecz może być dokonywane poprzez Internet, email, drogą pocztową lub telefoniczną, z kolei towary, mogą być przesyłane z państwa trzeciego do Wnioskodawcy zarówno poprzez pocztę jak i kuriera oraz przewożone przez inne (niż poczta i kurier) podmioty, wyspecjalizowane w transporcie towarów, nie można uznać, iż Spółka nie będzie dokonywała nabycia towarów w drodze zamówienia wysyłkowego. Bowiem okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę jednoznacznie wskazują, iż sposób w jaki zamierza nabywać importowane z Chin towary nosi znamiona „zamówienia wysyłkowego”, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 51 ust. 3 ustawy.

Mając zatem na uwadze powyższe wskazać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy Spółka będzie dokonywała importu towarów w drodze zamówienia wysyłkowego. Tym samym stwierdzić należy, iż w związku z art. 51 ust. 3 ustawy, import towarów dokonywany przez Wnioskodawcę, w sposób i na warunkach przedstawionych w opisie sprawy, nie będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z przepisu art. 51 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że Spółce przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 51 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import towarów
ILPP4/443-664/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

zamówienia
IPPP3/443-550/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-423/15-3/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.