IPPP3/4512-388/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, Spółka, po spełnieniu wymogów przedstawionych w opisie stanu faktycznego, będzie uprawniona do rozliczania kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, tj. w sposób opisany w art. 33a ust. 1-12 ustawy o VAT?
IPPP3/4512-388/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. import towarów
 2. obowiązek podatkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje importu towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej na terytorium Polski. Spółka przewiduje, iż importowane przez nią towary mogą zostać objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Spełnienia formalności celnych w odniesieniu do importowanych towarów Spółka dokona samodzielnie lub za pośrednictwem agencji celnej działającej na rzecz Spółki.

W przypadku objęcia importowanych towarów procedurą uproszczoną, o której mowa powyżej, Spółka zamierza rozliczyć kwotę podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, tj. w sposób opisany w art. 33a ust. 1-12 ustawy o VAT.

Spółka informuje, iż przed dokonaniem importu:

 1. przedstawi naczelnikowi urzędu celnego, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość);
  2. potwierdzenie zarejestrowania Spółki jako podatnika VAT czynnego; jeżeli jednak naczelnik urzędu celnego będzie posiadał złożone przez Spółkę aktualne dokumenty, o których mowa w pkt a i b powyżej, Spółka nie będzie ich już składała (zgodnie z art. 33a ust. 3 ustawy o VAT). Alternatywnie, w przypadku obowiązku złożenia powyższych dokumentów, mogą zostać w imieniu Spółki złożone (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) oświadczenia o treści odpowiadającej treści powyższych dokumentów (zgodnie z art. 33a ust. 2a i 2b ustawy o VAT),
 2. pisemnie zawiadomi naczelnika urzędu celnego, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, a także właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku od towarów i usług należnego od importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług - zawiadomienie zostanie przez Spółkę złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego Spółka będzie stosowała takie rozliczenie.

Dodatkowo, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, Spółka będzie przedstawiać organowi celnemu, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, Spółka, po spełnieniu wymogów przedstawionych w opisie stanu faktycznego, będzie uprawniona do rozliczania kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, tj. w sposób opisany w art. 33a ust. 1-12 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku objęcia towarów na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. przedstawieniu naczelnikowi urzędu celnego, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość);
  2. potwierdzenia zarejestrowania Spółki jako podatnika VAT czynnego - chyba że naczelnik urzędu celnego będzie posiadał złożone przez Spółkę aktualne dokumenty, o których mowa powyżej, bądź w imieniu Spółki zostaną złożone (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) oświadczenia o treści odpowiadającej treści powyższych dokumentów,
 2. pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu celnego, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, a także właściwego dla Spółki naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania należnego od importu podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług - zawiadomienie zostanie przez Spółkę złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego Spółka będzie stosowała takie rozliczenie.
 3. przedstawieniu (w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów) organowi celnemu, przed którym Spółka dokonuje formalności związanych z importem towarów, dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług,

Spółka będzie uprawniona do rozliczania kwoty podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, gdyż spełnione są przesłanki wskazane w art. 33a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import towarów
ILPP4/4512-1-51/15-2/BA | Interpretacja indywidualna

obowiązek podatkowy
IPPB4/415-1046/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.