IPPP3/4512-1040/15-4/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Rozliczenie podatku należnego oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 marca 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 25 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług

 • jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów (pytanie nr 1);
 • jest nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym importem (pytanie nr 2).

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku należnego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 1 marca 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/4512-1040/15-2/KT z dnia 25 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT UE. W ramach wykonywanej działalności posiada podpisaną umowę o współpracy na sprzedaż systemów LED UV do maszyn poligraficznych amerykańskiej firmy A. Ltd dla firm działających na terenie Polski. Firma A. Ltd nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest w Polsce zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Sytuacja dotyczy również Unii Europejskiej.

Obecnie Wnioskodawca zamierza rozszerzyć współpracę z firmą A. Ltd. Zgodnie z nową umową o współpracę, firma A. Ltd wyśle do Wnioskodawcy części zamienne do systemu LED UV. Towar zostanie wysłany przez dostawcę do Wnioskodawcy w celu magazynowania oraz w celu świadczenia usługi wspomagającej transport. W ramach usługi magazynowania Wnioskodawca będzie wykonywał następujące czynności: rozładunek/załadunek towaru, przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem, przepakowywanie towaru, przygotowanie towaru do dalszego transportu. W zakres usług wspomagających transport, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w USA, wchodzić będą następujące czynności: wystawianie dokumentów spedytorskich, listów przewozowych i załatwianie formalności celnych.

Wnioskodawca na zlecenie dostawcy zgłosi towar do odprawy celnej w Polsce. Zgłaszając towar do odprawy celnej Wnioskodawca nie będzie działał w imieniu ani na rzecz dostawcy. Wnioskodawca, jako „zgłaszający” w rozumieniu przepisów celnych, będzie dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem współpracującej agencji celnej. Agencja celna będzie przy dokonywaniu zgłoszenia działać jako „przedstawiciel bezpośredni” Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów celnych, tzn. będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Zgodnie z przepisami celnymi obowiązek uiszczenia cła będzie ciążyć na Wnioskodawcy. Po odprawie towar będzie magazynowany przez Wnioskodawcę, do czasu otrzymania od dostawcy zlecenia wysłania go do wskazanego przez dostawcę nabywcy.

Własność towaru będącego przedmiotem dostawy będzie przechodzić bezpośrednio od dostawcy - firmy A. Ltd do nabywcy części do systemu LED UV, którym może być firma będąca czynnym podatnikiem VAT UE na terenie w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie będzie w żadnym momencie nabywać własności towaru. Dostawca i nabywca będą stosować dla opisanych wyżej transakcji warunki dostawy INCOTERMS DDP. Faktura handlowa w związku z dokonaną dostawą będzie wystawiana przez dostawcę na nabywcę. Wnioskodawca będzie wymieniony na ww. fakturze jako NOTIFY PARTY. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ww. faktury bezpośrednio na rzecz dostawcy.

W zamian za świadczenie powyższych usług Wnioskodawca będzie otrzymywać od dostawcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to – jak wynika z uzupełnienia do wniosku z dnia 1 marca 2016 r. - nie będzie obejmować kosztu importowanych towarów. Dodatkowo dostawca będzie zwracać Wnioskodawcy cło.

Towary, których dotyczy niniejszy wniosek, zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, tj. procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wnioskodawca dopełnił formalności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 8 pkt 1 w zw. z art. 33a oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, należy interpretować w ten sposób, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do:

 1. rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz
 2. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego, o której mowa w pkt 1, w tej samej deklaracji, w której Wnioskodawca wykaże tę kwotę podatku należnego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 8 pkt 1 w zw. z art. 33a oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, należy interpretować w ten sposób, że Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do:

 1. rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów oraz
 2. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego, o której mowa w pkt 1, w tej samej deklaracji, w której Wnioskodawca wykaże tę kwotę podatku należnego.

Ad. 1)

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, pojęcie „importu towaru” obejmuje przywóz towarów z terytoriun państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W sytuacji, której dotyczy ten wniosek, towary bedą przewożone z terytorium Stanów Zjednoczonych (państwa trzeciego) na terytorium Polski. Przewóz ten będzie stanowił „import towarów” w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca jako osoba, na której w sytuacji opisanej we wniosku ciążyć będzie obowiązek uiszczenia cła, będzie podatnikiem VAT z tytułu dokonywanego importu towaru.

Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów, po spełnieniu warunków określonych w art. 33 ust. 2-4 ustawy o VAT.

Towary wymienione w niniejszym wniosku zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 33 ustawy o VAT, a Wnioskodawca dopełnił formalności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 33a - kwota podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane towary dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Importowane towary będą dotyczyć świadczenia przez Wnioskodawcę usług poza terytorium kraju. Usługami tymi będą świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz dostawcy, polegające na załatwieniu formalności związanych z wprowadzeniem towarów w Polsce na wspólnotowy obszar celny oraz magazynowanie. Dostawca będzie zlecać Wnioskodawcy wykonanie tych usług zgodnie z umową o współpracy. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia ww. usług będą więc Stany Zjednoczone. Nie ulega wątpliwości, iż gdyby Wnioskodawca świadczył takie usługi na terenie kraju (na rzecz polskiego usługobiorcy), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko, zgodnie z którym art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w przypadku podatników, którzy:

 • są zobowiązani do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, których nie są dostawcą ani nabywcą,
 • świadczą usługi dotyczące tych towarów, przy czym miejsce świadczenia tych usług znajduje się poza terytorium kraju,

jest zgodne z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2014 r. nr IPTPP2/443-613/14-2/PRP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 października 2015 r. nr IPPP3/4512-680/15-2/MC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów (pytanie nr 1) – oraz nieprawidłowe – w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym importem (pytanie nr 2).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Podatnikami są - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Z kolei w myśl art. 33a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik VAT UE, w ramach prowadzonej działalności współpracuje z amerykańską firmą w zakresie sprzedaży systemów LED UV do maszyn poligraficznych dla firm działających na terenie Polski. Kontrahent nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby VAT. W ramach tej współpracy firma amerykańska wyśle do Wnioskodawcy części zamienne do systemu LED UV. Towar zostanie wysłany przez dostawcę do Wnioskodawcy w celu magazynowania oraz w celu świadczenia usługi wspomagającej transport. W ramach usługi magazynowania Wnioskodawca będzie wykonywał następujące czynności: rozładunek/załadunek towaru, przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie towaru przed zniszczeniem, przepakowywanie towaru, przygotowanie towaru do dalszego transportu. Natomiast w zakres usług wspomagających transport, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta z USA, wchodzić będą czynności: wystawianie dokumentów spedytorskich, listów przewozowych i załatwianie formalności celnych.

Na zlecenie dostawcy Wnioskodawca zgłosi towar do odprawy celnej w Polsce. Wnioskodawca nie będzie w tym zakresie działał w imieniu ani na rzecz dostawcy, ale jako „zgłaszający”, w rozumieniu przepisów celnych, będzie dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem współpracującej agencji celnej. Agencja celna będzie przy dokonywaniu zgłoszenia działać jako „przedstawiciel bezpośredni” Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów celnych, tzn. będzie działać w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Zgodnie z przepisami celnymi obowiązek uiszczenia cła będzie ciążyć na Wnioskodawcy. Po odprawie towar będzie magazynowany przez Wnioskodawcę, do czasu otrzymania od dostawcy zlecenia wysłania go do wskazanego przez dostawcę nabywcy.

Własność towaru będącego przedmiotem dostawy będzie przechodzić bezpośrednio od dostawcy - firmy amerykańskiej do nabywcy - podatnika VAT UE w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie będzie w żadnym momencie nabywać własności towaru. Faktura w związku z dokonaną dostawą będzie wystawiana przez dostawcę na nabywcę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ww. faktury bezpośrednio na rzecz dostawcy.

W zamian za świadczenie powyższych usług Wnioskodawca będzie otrzymywać od dostawcy wynagrodzenie, które nie będzie obejmować kosztu importowanych towarów. Dodatkowo dostawca będzie zwracać Wnioskodawcy cło.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że opisane towary zostaną objęte na terytorium kraju - zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT - procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wnioskodawca dopełnił formalności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT.

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość co do możliwości rozliczenia przez niego kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w składanej deklaracji podatkowej w przedstawionych okolicznościach.

W świetle powołanych przepisów prawa należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie on uprawniony – na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy - do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tego importu, skoro spełnione będą przesłanki warunkujace takie rozliczenie.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z opisanym importem towarów, poprzez wykazanie kwoty podatku naliczonego w wysokości równej kwocie podatku należnego z tytułu importu, w tej samej deklaracji, w której Wnioskodawca wykaże tę kwotę podatku należnego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi – w myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - kwota podatku:

 1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
 2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
 3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Co do zasady zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można więc podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego importu towarów (w kwocie odpowiadajacej kwocie podatku należnego z tytułu importu) na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, w związku ze świadczeniem usług na rzecz kontrehanta amerykańskiego.

Z wniosku wynika przy tym, że Wnioskodawca nie nabędzie własności importowanego towaru. Faktura w związku z dokonaną dostawą będzie wystawiana przez dostawcę na nabywcę, który będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z ww. faktury bezpośrednio na rzecz dostawcy. Natomiast Wnioskodawca w zamian za świadczenie opisanych powyżej usług na rzecz amerykańskiego dostawcy otrzyma od niego wynagrodzenie, które nie będzie obejmować kosztu importowanych towarów. Dodatkowo dostawca zwróci Wnioskodawcy zapłacone cło.

Należy zauważyć, że w przedmiotowej kwestii wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie C-187/14 DSV Road, w którym ropatrywał m.in. prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przewoźnika.

W orzeczeniu tym TSUE wskazał, że zgodnie z art. 168 lit. e) dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia istnieje jedynie wówczas, gdy przywiezione towary są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika. Trybunał przypomniał, że przesłanka ta jest spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku jest włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Ponieważ (w badanej przez TSUE sprawie) wartość przewożonych towarów nie stanowi części kosztów składających się na cenę zafakturowaną przez przewoźnika, którego działalność ogranicza się do przewozu tych towarów za wynagrodzeniem, przesłanki zastosowania art. 168 lit. e) dyrektywy VAT nie zostały spełnione.

Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia zobowiązania wynikającego z cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). Katalog tych podmiotów pokrywa się co do zasady z katalogiem dłużników (art. 201-216 WKC). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ustawy, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (bądź kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy). Zatem, aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych dokumentów celnych, warunkiem koniecznym jest wykorzystanie importowanego towaru do działalności opodatkowanej tego podatnika. Przy czym, jak wskazał TSUE, koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku, powinien być włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

Odnosząc zatem powyższe tezy orzeczenia TSUE do przedstawionej sprawy oraz opiarając się na regulacjach ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczania podatku, trzeba stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu towarów, które nie będą przez niego wykorzystywane do opodatkowanej działalności gospodarczej. Jak wynika bowiem z wniosku, wynagrodzenie należne Wnioskodawcy od kontrahenta amerykańskiego za świadczone na jego rzecz usługi nie będzie obejmować kosztu importowanych towarów, co oznacza, że koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu nie będzie wliczony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym, tj. usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności gospodarczej.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

W kwestii interpretacji indywidualnych powołanych przez Stronę we wniosku należy zauważyć, że w identycznym stanie prawnym i tożsamym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być identyczne. Cel ten osiągany jest poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej. Przy czym, interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 tej ustawy, zgodnie z którym „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (...)”. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione do tego organy każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister Finansów może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.