ILPP4/4512-1-51/15-2/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
ILPP4/4512-1-51/15-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. import towarów
 3. podatek od towarów i usług
 4. procedura uproszczona
 5. przedstawiciel
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów -> Podatek z tytułu importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela bezpośredniego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje importu komponentów niezbędnych do produkcji telewizorów. Spółka w związku z dokonywanym importem korzysta z usług agencji celnych, które występują bądź w charakterze przedstawiciela pośredniego bądź przedstawiciela bezpośredniego Spółki. Agencje celne, z którymi współpracuje Spółka posiadają pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 lit. b i c WKC (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, dalej: WKC). W związku z powyższym Spółka rozważa, czy jest uprawniona do rozliczania podatku VAT z tytułu importu na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT, tj. czy może rozliczać kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, wtedy jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w sytuacji gdy towary zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Jednocześnie, jak wynika z art. 33a ust. 5 ustawy o VAT, rozliczenie podatku VAT w deklaracji jest również możliwe w sytuacji, gdy podatnik działa poprzez przedstawiciela pośredniego i objęcie towarów procedurą uproszczoną jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego.

Procedurami uproszczonymi w rozumieniu art. 76 WKC są:

 • zgłoszenie niekompletne, zgodnie z art. 253 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego (Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, dalej: Rozporządzenie Wykonawcze);
 • zgłoszenie uproszczone, zgodnie z art. 253 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego;
 • procedura w miejscu, zgodnie z art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego.

Art. 5 ust. 2 WKC wskazuje, że przedstawicielstwo może być:

 • bezpośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub
 • pośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przedstawicielstwa polega na tym, że przedstawiciel pośredni jest solidarnie odpowiedzialny za uiszczenie należności celnych przywozowych.

W ocenie Spółki, zakresem art. 33a ustawy o VAT zostały również objęte sytuacje, w których import towarów jest dokonywany przez podatnika reprezentowanego przez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego. Ustawodawca przewidział w art. 33a ust. 5 ustawy o VAT szczególną regulację dotyczącą działania poprzez przedstawiciela pośredniego, z uwagi na fakt, że wtedy zgłoszenie celne jest składane przez agencję celną we własnym imieniu ale na rzecz importera. Natomiast kiedy importer działa przez przedstawiciela bezpośredniego, stosuje on przepis ogólny, tj. art. 33a ust. 1 ustawy o VAT.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w stanowisku organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej o sygn. IPPP3/443-266/12-2/KC Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Przedstawiciel bezpośredni swoim działaniem na rzecz osoby reprezentowanej i w jej imieniu wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego i tym samym nie jest zgłaszającym. Redakcja art. 33a VAT, mając na względzie tą rozszerzoną w stosunku do przedstawicielstwa bezpośredniego odpowiedzialność agencji celnej, dopuszcza możliwość rozliczania w deklaracji podatkowej należności z tytułu importu towaru dokonanego przy udziale agencji celnej, działającej w formie upoważnienia pośredniego. (...) Tym samym, zakres przedstawicielstwa pośredniego obejmuje swoim zakresem również przedstawicielstwo bezpośrednie”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2011 r., o sygn. IPPP3/443-1117/11-2/MPe, w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „(...) podatnik korzystający z usług agencji celnej na podstawie przedstawicielstwa bezpośredniego ma prawo do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych przez prawo formalności wynikających z treści ww. art. 33a ustawy”.

Również urzędy celne uznają za możliwe realizowanie odprawy celnej w drodze procedury uproszczonej z zastosowaniem przedstawicielstwa bezpośredniego. Jak wyjaśnia w swoich wytycznych Izba Celna (Urząd Celny, Referat Przeznaczeń Celnych, Broszura Informacyjna zaktualizowana lipiec 2012, Bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów (rozliczanie podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów z wykorzystaniem art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)), „Niniejsza broszura stanowi drugie już opracowanie i różni się od pierwotnego tym, że uwzględniono w nim zmiany, jakie zaszły od czerwca 2011 r. w stosowaniu art. 33a, wśród których jako najważniejsze należy wskazać – wg nowej interpretacji możliwość realizowania odpraw z zastosowaniem przedstawicielstwa bezpośredniego. (...) Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych może zostać udzielone zarówno osobie, która sama zamierza realizować procedurę uproszczoną, jak również osobie (tj. agencjom celnym, przewoźnikom, spedytorom), która zamierza dokonywać zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni i bezpośredni innych podmiotów (jest to najczęściej spotykana sytuacja)”.

W powyższych instrukcjach spotykamy się z interpretacją przepisów ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnik chcący stosować art. 33a ustawy o VAT nie musi legitymować się pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej, które zostało mu wydane w związku ze spełnieniem wszystkich wymogów ustawowych. Warunkiem stosowania procedury uproszczonej jest jednak:

 • ustanowienie przez podatnika osoby do reprezentowania go przed organami celnymi, tzw. przedstawiciela pośredniego i/lub bezpośredniego, którym może być w szczególności agencja celna, przewoźnik lub spedytor;
 • przedstawicielowi podatnika zostało udzielone pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

W przypadku Spółki taka sytuacja ma miejsce. Spółka ustanowi przedstawicielem bezpośrednim agencję celną. Jednocześnie, agencji celnej zostało udzielone pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, będzie ona uprawniona do rozliczenia podatku należnego VAT w deklaracji, na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel podatkowy – w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów (art. 17 ust. 1b ustawy).

Natomiast w myśl art. 33 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Stosownie do art. 33a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:

 1. przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 2. (uchylony).

Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści (art. 33a ust. 2a ustawy).

Na podstawie art. 33a ust. 2b ustawy – oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Na mocy art. 33a ust. 3 ustawy – warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

 1. zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
 2. rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia (art. 33a ust. 4 ustawy).

W myśl art. 33a ust. 5 ustawy – w przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy – w przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

Należy w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 4 pkt 9, 12 i 18 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L Nr 302, poz. 1, z późn. zm.):

 • dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;
 • dłużnik” oznacza każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty długu celnego;
 • zgłaszający” oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne.

W ww. Rozporządzeniu Rady (EWG), w art. 5 ust. 2 przewidziano dwa rodzaje przedstawicielstwa:

 • bezpośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby lub
 • pośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Przedstawicielem – na mocy art. 75 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2013 r., poz. 727, z późn. zm.) – z zastrzeżeniem art. 78 może być każda osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przedstawicielem może być, w szczególności, agencja celna, spedytor, przewoźnik.

Rozróżnienie powyższych rodzajów przedstawicielstw ma o tyle duże znaczenie, że w myśl art. 201 ust. 3 cyt. powyżej Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 – dłużnikiem jest zgłaszający, tj. osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osoba, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne.

Zgodnie z istotą przedstawicielstwa bezpośredniego, przedstawiciel bezpośredni niejako wyręcza zgłaszającego w wypełnianiu jego obowiązków celnych, na podstawie i w granicach udzielonego mu upoważnienia. Przedstawiciel bezpośredni działa w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej, a tym samym czynność zgłoszenia dokonana przez niego w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem to na osobie reprezentowanej przez przedstawiciela bezpośredniego ciąży obowiązek zapłaty cła z tytułu odprawy celnej towaru, stosownie do art. 33a ust. 1 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że przy przedstawicielstwie bezpośrednim czynności wykonywane przez agenta celnego są wykonywane w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej co oznacza, że wszelkie następstwa prawne z tym związane ponosi wyłącznie osoba reprezentowana. Z inną sytuacją mamy do czynienia przy przedstawicielu pośrednim, który działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby, co oznacza, że działanie takie wywołuje skutki prawne zarówno dla przedstawiciela jak i dla osoby reprezentowanej.

Ponieważ możliwe jest, że objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG), dokonywane będzie przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, w przepisie art. 33a ust. 5 ustawy ustawodawca dopuścił możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów przez podatnika, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne.

Tym samym oznacza to, że podatnik może skorzystać z możliwości rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy to agencja celna uzyskała zgodę organu celnego na stosowanie procedury uproszczonej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka dokonuje importu komponentów niezbędnych do produkcji telewizorów. Spółka w związku z dokonywanym importem korzysta z usług agencji celnych, które występują bądź w charakterze przedstawiciela pośredniego bądź przedstawiciela bezpośredniego Spółki. Agencje celne, z którymi współpracuje Spółka posiadają pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 lit. b i c WKC.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy w przypadku, gdy dokonuje ona importu towarów poprzez agencje celne działające w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Spółka jako podatnik korzystający z usług agencji celnych, które występują w charakterze przedstawiciela bezpośredniego ma prawo do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w myśl art. 33a ust. 1 ustawy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych przez prawo formalności wynikających z treści art. 33a ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.