ILPP4/4512-1-17/16-4/KB | Interpretacja indywidualna

Procedura uproszczona w imporcie towarów (art. 33a) – brak zgłoszenia zamiaru jej stosowania do Urzędu Skarbowego.
ILPP4/4512-1-17/16-4/KBinterpretacja indywidualna
 1. deklaracja podatkowa
 2. import towarów
 3. procedura uproszczona
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów -> Podatek z tytułu importu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z poźn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) informującym o wniesieniu opłaty od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Celnym w A. zawiadomienie o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych art. 33a ustawy VAT od miesiąca maja 2014 r., oświadczenie o zarejestrowaniu Spółki jako czynnego podatnika VAT oraz podanie Urzędu Skarbowego właściwego do rozliczenia podatku VAT oraz upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego Agencji Celnej.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. złożono w Urzędzie Celnym w B. zawiadomienia o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych art. 33a ustawy VAT od miesiąca maja 2014 r., oświadczenie o zarejestrowaniu Spółki jako czynnego podatnika VAT oraz podanie Urzędu Skarbowego właściwego do rozliczenie podatku VAT. Naczelnik Urzędu Celnego w B. w piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r. poinformował, iż Spółka spełniła warunki do stosowania przepisu 33a w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną od dnia 1 maja 2014 r.

Zgodnie z przekazaną informacją od miesiąca lipca 2014 r. Spółka rozliczała podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 odpowiednio za miesiąc lipiec, sierpień i grudzień 2014 r. z zachowaniem wymaganych przepisami terminów. O złożonych deklaracjach i wykazanych w nich kwotach od importu towarów w procedurze uproszczonej poinformowano przedstawiciela bezpośredniego Agencję Celną poprzez przekazanie drogą mailową ww. deklaracji oraz poświadczeń ich złożenia w Urzędzie Skarbowym.

W miesiącu wrześniu 2015 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o poświadczenie z oryginałem deklaracji VAT-7 za 2015 r., co skutkowało m.in. weryfikacją deklaracji za 2014 r. Organ skarbowy zakwestionował możliwość rozliczania podatku należnego od importu towarów metodą uproszczoną za miesiąc lipiec, sierpień i grudzień 2014 r. z uwagi na brak adnotacji o złożeniu w tut. urzędzie dokumentu świadczącego o zawiadomieniu Naczelnika o zamiarze korzystania z procedury określonej w art. 33a.

Spółka nie posiada potwierdzenia złożenia powyższego zawiadomienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy brak dokumentów potwierdzających zawiadomienie Naczelnika Skarbowego o zamiarze skorzystania z procedury odbiera Spółce prawo do rozliczania importu dokonanego w 2014 r. w deklaracji VAT-7 zgodnie z art. 33a u.p.t.u....
 2. Czy uchybienie art. 33a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. jedynie względem pisemnego zawiadomienia Organu Skarbowego obligatoryjnie odbiera prawo do rozliczenia importu w deklaracji VAT-7...
 3. Czy złożenie deklaracji VAT-7, w której dokonano rozliczenia importu w myśl art. 33a u.p.t.u. może być uznane jako powiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przed zastosowaniem procedury uproszczonej przedstawiono w urzędzie celnym aktualne zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne (należności wykazane w art. 33a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT) do rozliczenia których zobowiązany jest podatnik, oraz potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego – upoważnionego podmiotu gospodarczego. Spółka po uzyskaniu informacji od Naczelnika Urzędu Celnego o możliwości korzystania z procedury uproszczonej oraz wskazania obowiązywania terminu dla ww. procedury, rozliczała VAT od importu towarów zgodnie z art. 33a u.p.t.u. od lipca 2014 r.

Wnioskodawca przedstawił organowi celnemu rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej za miesiące, w których dokonano importu w terminie do 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Spółka uważa, że dopełniła niezbędnych formalności związanych z zastosowaniem art. 33a u.p.t.u. Wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem Organu Skarbowego, który zakwestionował możliwość zastosowania ww. artykuły z uwagi na brak możliwości udowodnienia przez niego przekazania zawiadomienia o korzystaniu z procedury uproszczonej. Spółka jest zdania, iż organ był w posiadaniu informacji o stosowaniu przez nią importu zgodnie z art. 33a, gdyż nie zakwestionował prawidłowości rozliczania importu w składanych deklaracjach. Ponadto organ podatkowy nie podważył słuszności zastosowanej przez Wnioskodawcę procedury w bieżących terminach dla składania deklaracji. Podatek należny i naliczony od importu towarów został rozliczony w deklaracjach VAT-7 zgodnie z obowiązującym terminem, a metoda rozliczenia, którą zastosowano przy imporcie towarów nie spowodowała uszczuplenia należności w stosunku do budżetu państwa.

Spółka uważa, że zastosowanie przez nią procedury uproszczonej jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i daje jej prawo do zachowania możliwości jej zastosowania w mocy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy – przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Natomiast przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 – art. 2 pkt 5 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel podatkowy – w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów (art. 17 ust. 1b ustawy).

W myśl art. 33 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Stosownie do art. 33a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:

 1. przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  1. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
 2. (uchylony).

Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści (art. 33a ust. 2a ustawy).

Na podstawie art. 33a ust. 2b ustawy – oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Na mocy art. 33a ust. 3 ustawy – warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

W myśl art. 33a ust. 4 ustawy – podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

 1. zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
 2. rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy – w przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

Przepis art. 33a ustawy umożliwia importerom będącym podatnikami rozliczenie podatku należnego od importu towarów poprzez ujęcie kwot tego podatku w deklaracji podatkowej. Innymi słowy, ustawa pozwala podatnikowi na uniknięcie określonej w art. 33 ust. 4 ustawy konieczności zapłacenia podatku w terminie 10 dni, co oznacza konieczność zamrożenia określonych kwot na kilkadziesiąt dni (a czasem i dłużej, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe). Na podstawie omawianego przepisu uprawniony podatnik może rozliczyć podatek od importu towarów w okresowej deklaracji podatkowej. Istotą uproszczenia jest więc umożliwienie takiemu podatnikowi rozliczenia podatku jedynie poprzez wykazanie kwot podatku należnego w deklaracji podatkowej.

Przywołane przepisy pozwalają na zastosowanie mechanizmu rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej tylko w razie łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Warunki te można podzielić na następujące grupy:

 • po pierwsze – są one związane z dopełnieniem określonych formalności celnych (dokonywanie importu towarów w ramach określonej procedury celnej);
 • po drugie – są one związane z dokonaniem zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej;
 • po trzecie – są one związane z koniecznością przedstawienia pewnych dokumentów organowi celnemu, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 11 kwietnia 2014 r. złożył w Urzędzie Celnym w A. zawiadomienie o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych art. 33a ustawy od miesiąca maja 2014 r., oświadczenie o zarejestrowaniu Spółki jako czynnego podatnika VAT oraz podanie Urzędu Skarbowego właściwego do rozliczenia podatku VAT, a także upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego Agencji Celnej.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Celnym w B. zawiadomienia o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych art. 33a ustawy od miesiąca maja 2014 r., oświadczenie o zarejestrowaniu Spółki jako czynnego podatnika VAT oraz podanie Urzędu Skarbowego właściwego do rozliczenie podatku VAT. Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku w piśmie z dnia 24 kwietnia 2014 r. poinformował, że Wnioskodawca spełnił warunki do stosowania przepisu art. 33a w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną od dnia 1 maja 2014 r.

Zgodnie z przekazaną informacją od miesiąca lipca 2014 r. Spółka rozliczała podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7 odpowiednio za miesiąc lipiec, sierpień i grudzień 2014 r. z zachowaniem wymaganych przepisami terminów. O złożonych deklaracjach i wykazanych w nich kwotach od importu towarów w procedurze uproszczonej poinformowano przedstawiciela bezpośredniego Agencję Celną poprzez przekazanie drogą mailową ww. deklaracji oraz poświadczeń ich złożenia w Urzędzie Skarbowym.

Wnioskodawca wskazał, że Urząd Skarbowy nie posiada adnotacji o złożeniu dokumentu świadczącego o zawiadomieniu Naczelnika o zamiarze korzystania z procedury określonej w art. 33a ustawy. Jednocześnie Spółka nie posiada potwierdzenia złożenia tego zawiadomienia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą potwierdzenia, czy uchybienie art. 33a ust. 4 pkt 1 ustawy jedynie względem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego obligatoryjnie odbiera prawo do rozliczenia importu towarów w deklaracji oraz czy brak dokumentów potwierdzających zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z procedury odbiera mu prawo do rozliczania importu towarów dokonanego w 2014 r. w deklaracji.

Biorąc po uwagę powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że brak zawiadomienia przez Spółkę naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej, o której mowa w art. 33a ustawy odbiera jej prawo do korzystania z tej procedury, ponieważ dokonanie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego jest jednym z obligatoryjnych warunków do jej stosowania.

Tym samym Wnioskodawca nie miał prawa do rozliczenia importu towarów dokonanego w 2014 r. przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że ustawa nie uzależnia prawa do korzystania z procedury uproszczonej przy imporcie towarów od warunku posiadania przez Spółkę dokumentów potwierdzających zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze korzystania z tej procedury, gdyż istotna jest sama czynność dokonania pisemnego zawiadomienia właściwego dla Wnioskodawcy organu podatkowego, przy czym posiadanie takiego potwierdzenia może być pomocne w przypadku zaistnienia wątpliwości co do faktu złożenia takiego zawiadomienia.

Wątpliwości Spółki odnoszą się także do wskazania, czy złożenie deklaracji VAT-7, w której dokonano rozliczenia importu w myśl art. 33a ustawy może być uznane jako powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394) – zwanego dalej rozporządzeniem – określił wzory deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia.

W myśl § 1 pkt 1 rozporządzenia – określa się wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (...).

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) stanowiącymi załącznik nr 4 do rozporządzenia wskazano, że w części C. „Rozliczenie podatku należnego” wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

W poz. 25 i 26 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy.

Stosownie do art. 19a ust. 9 ustawy – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zgodnie z art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307) – dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

Należy zatem zauważyć, że deklaracja VAT-7 jest składana po okresie rozliczeniowym, w którym dokonywany jest import towarów, natomiast obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w celu możliwości korzystania z procedury uproszczonej, powstaje przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik chce z takiego sposobu rozliczenia korzystać przy dokonywanym imporcie towarów.

W konsekwencji, złożenie przez Spółkę deklaracji VAT-7, w której został wykazany import towarów w procedurze uproszczonej, nie może zostać uznane za zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 33a ust. 4 ustawy.

Zatem nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym miał on prawo do korzystania z procedury uproszczonej, o której mowa w art. 33a ustawy przy dokonanym w 2014 r. imporcie towarów, z tego względu, że nie dopełnił on wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku należnego zgodnie z tą procedurą przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego chciał stosować takie rozliczenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.