ILPP4/443-420/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku dla importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju sojowego surowego jadalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju sojowego surowego jadalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju sojowego surowego jadalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą oleju sojowego surowego jadalnego, z przeznaczeniem do produkcji pasz dla zwierząt. Towar powyższy sklasyfikowany jest pod numerem 10.41.21.0 PKWiU jako olej sojowy surowy (zwany dalej Towarem). Z kolei dla celów odprawy celnej Towar jest klasyfikowany kodem CN 1507. Co ważne Towar jest jadalny. Towar jest nabywany przez niego od różnych podmiotów mających siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Republiki Ukrainy.

Towar jest odprawiany na granicy w następujący sposób:

 1. Towar importowany z Republiki Ukrainy jest odprawiany przez graniczny urząd celny wg następujących zasad:
  1. ze stawką VAT w wysokości 5%, gdy Towar jest odprawiany przez państwową graniczną inspekcję weterynaryjną;
  2. ze stawką VAT w wysokości 23%, gdy Towar jest odprawiany przez państwowy graniczny inspektorat weterynarii;
 2. Towar importowany z Republiki Federalnej Niemiec zawsze jest odprawiany ze stawką VAT w wysokości 5%.

Powyższy Towar jest identyczny i posiada identyczne właściwości, niezależnie od tego czy jest importowany z Republiki Federalnej Niemiec lub Republiki Ukrainy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości powinna zostać zastosowana stawka podatku VAT przy imporcie Towaru i nabyciu wewnątrzwspólnotowym Towaru przy założeniu, że jest to olej surowy jadalny przeznaczony do produkcji pasz...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT przy imporcie lub przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym Towaru powinna wynosić 5%.

Wynika to z dyspozycji art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej uVAT), który preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 5% wprowadza dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do uVAT. W poz. 20 załącznika nr 3 do uVAT znajduje się nazwa towaru „oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne” oznaczona numerem PKWiU ex 10.4. Numeracja ta zawęża zakres znaczenia towaru tylko do wyrobu ze wskazanego powyżej grupowania. Zdaniem Zainteresowanego, sprzedawany przez niego Towar zalicza się do grupowania oznaczonego PKWiU ex 10.41.21.0.

Z kolei w nomenklaturze CN Towar jest klasyfikowany pod kodem 1507 1090 00 jako „olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; olej surowy nawet odgumowany; pozostałe”. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie dyspozycja znajdująca się pod poz. 95 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Zgodnie z jej treścią, stawką podatku 5% objęty jest import „olejów sojowych i ich frakcji, nawet rafinowanych, ale niemodyfikowany chemicznie”. Pozycja ta jest oznaczona gwiazdką i cyfrą 6 wpisaną w indeksie górnym. W wyjaśnieniach do powyższego załącznika wskazano, że dotyczy to olejów wyłącznie jadalnych.

Towar jest olejem roślinnym, którego cechą jest jego jadalność. Bez znaczenia jest tutaj natomiast okoliczność, jaki podmiot nabywa Towar i jakie będzie jego ostateczne przeznaczenie (tzn. już po nabyciu i przekazaniu go kontrahentowi Wnioskodawcy), czy zostanie przeznaczony do zjedzenia czy np. jako dodatek do pasz dla zwierząt. Istotne jest natomiast, aby w chwili sprzedaży Towar miał cechę jadalności. Oznacza to, że Towar spełnia przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT tak z załącznika do uVAT (tj. wg kodów PKWiU) jak i załącznika do powyższego rozporządzenia (tj. według nomenklatury CN).

W związku z tym Wnioskodawca spełnia przesłanki do stosowania przy odprawie granicznej Towaru stawki VAT w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą oleju sojowego surowego jadalnego, z przeznaczeniem do produkcji pasz dla zwierząt. Towar powyższy sklasyfikowany jest pod numerem 10.41.21.0 PKWiU jako olej sojowy surowy (zwany dalej Towarem). Z kolei dla celów odprawy celnej Towar jest klasyfikowany kodem CN 1507. Co ważne Towar jest jadalny. Towar jest nabywany przez Spółkę od różnych podmiotów mających siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec lub Republiki Ukrainy.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą określenia właściwiej stawki podatku przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym Towaru oraz imporcie Towaru.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 27 wskazano „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne” o PKWiU ex 10.4.

Natomiast załącznik nr 10 do ustawy zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 5%. W poz. 20 tego załącznika do ustawy znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.4. „Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne”.

Jak wynika z powyższego, symbol PKWiU ex 10.4 został wymieniony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 10 do ustawy. Zgodnie z pkt 1 Objaśnień do załącznika nr 3, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku od towarów i usług lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar lub usługa wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma niższa stawka podatku lub zwolnienie.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zaznaczyć należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprowadza m.in. z terytorium Niemiec olej sojowy surowy jadalny, sklasyfikowany pod numerem PKWiU 10.41.21.0. Towar ten jest jadalny.

Z treści powołanych przepisów wynika, że preferencyjną (8% lub 5%) stawką podatku objęta jest dostawa wyłącznie jadalnych produktów sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.4 - oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne.

W PKWiU nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Zatem przyjąć należy, że określenie danego wyrobu (np. oleju) jako jadalny, oznacza produkt, który może zostać spożyty przez ludzi.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że preferencyjną stawką podatku mogą zostać opodatkowane tylko te wyroby (oleje i tłuszcze) sklasyfikowane do symbolu PKWiU 10.4, które spełniają określone warunki, tj. mają pochodzenie zwierzęce lub roślinne oraz są wyrobami jadalnymi.

Powyższe kryterium nie może być utożsamiane z faktycznym wykorzystaniem wyrobu (oleju) przez jego nabywcę. Przeznaczenie olejów tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, rozumiane jako faktyczne jego wykorzystanie w określonym celu, nie zostało przewidziane w regulacjach dotyczących preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług. Brak zatem podstaw, aby o jadalnym charakterze oleju sojowego surowego decydował faktyczny sposób jego użycia.

Zatem przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru pod nazwą: olej sojowy surowy jadalny sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.41.21.0, Zainteresowany winien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy. Podkreślić należy, że bez znaczenia na wysokość opodatkowania ma to, że olej ten będzie sprzedawany jako materiał paszowy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej części należy uznać za prawidłowe.

Z kolei, w odniesieniu do wątpliwości Zainteresowanego w zakresie właściwej stawki podatku od towarów i usług przy imporcie z Ukrainy Towaru zakwalifikowanego do kodu CN 1507, należy wskazać, że przez import towarów – art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 41 ust. 15 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 743), w którym określił wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług”, w poz. 124 pod symbolem CN * 1507 wymieniono „Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”. W punkcie 9 objaśnień do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN wskazano, że wyłącznie jadalne.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 1 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług”, w poz. 95 pod symbolem CN * 1507 wymieniono „Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”. W punkcie 6 objaśnień do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN wskazano, że wyłącznie jadalne.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 2 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że importowany towar z Ukrainy jest klasyfikowany kodem CN 1507. Jak wskazał Zainteresowany – co ważne Towar jest jadalny.

Zatem w sytuacji, gdy importowany towar klasyfikowany kodem CN 1507 jako olej sojowy surowy jadalny wymieniony jest w obu załącznikach do rozporządzenia, to w konsekwencji, do importu ww. towaru ma zastosowanie niższa stawka podatku VAT w wysokości 5%, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 95 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej części należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.