0114-KDIP1-2.4012.449.2017.1.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie stawki podatku dla importu Słomki Ptysiowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2017 r. (data wpływu 5 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu Słomki Ptysiowej -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla importu Słomki Ptysiowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w postaci Zakładu Produkcji Cukierniczej ( ZPC) prowadzi produkcję i sprzedaż szerokiego asortymentu wyrobów cukierniczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca rozważa dokonywanie przywozu z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej wyrobów piekarniczych - delikatnych paluszków z ciasta ptysiowego, przygotowanych przez zaparzenie mąki pszennej wrzącą mieszaniną wody z tłuszczem i połączenie z pozostałymi składnikami: cukrem, jajami, mlekiem w proszku i substancją spulchniającą, a następnie poddane procesowi pieczenia - których oznaczony termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni (dalej: „Produkt” lub „Słomka Ptysiowa”).

Zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa powinna być klasyfikowana do kodu Nomenklatury Scalonej [Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (Dz. U. z 2010 r. Nr 258, poz. 1749; dalej: „CN”)] 1905 90 60, co potwierdza otrzymana przez Wnioskodawcę Wiążąca Informacja Taryfowa z dnia 19 września 2016 r., (dalej: „WIT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do importu Słomki Ptysiowej, na podstawie poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie?

Zdaniem Wnioskodawcy:

ZPC będzie uprawnione do zastosowania 8% stawki VAT w odniesieniu do importu Słomki Ptysiowej, na podstawie poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. import towarów na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż rozważane przez Wnioskodawcę transakcje wskazane w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będą import podlegający opodatkowaniu VAT.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT wynosi 23%. Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 41 ust. 15 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał Rozporządzenie MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie, w którym określił wykaz towarów i usług wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) stanowiące odpowiednio załączniki do nr 1 i 2 do tego rozporządzenia.

Należy podkreślić, iż poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie (stanowiącego „wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług”) obejmuje wyroby mieszczące się w kodzie CN 1905 90 60 - zgodnie z objaśnieniem nr 16 przypisanym do poz. 159 - wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Jak wynika zatem z treści poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie oraz z treści objaśnienia nr 16 przypisanego do tej pozycji - zastosowanie 8% stawki VAT w stosunku do importu określonego towaru jest możliwe, gdy:

  1. towar mieści się w kodzie CN 1905 90 60,
  2. towar stanowi wyrób ciastkarski lub ciastko, świeże,
  3. data minimalnej trwałości towaru oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tego towaru zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa, której import rozważa ZPC, spełnia wskazane powyżej warunki, umożliwiające zastosowanie 8% stawki VAT w imporcie.

Ad. 1

Klasyfikacja na gruncie Nomenklatury Scalonej.

Poniżej Wnioskodawca przywołuje reguły obowiązujące przy klasyfikacji Produktu na gruncie Nomenklatury Scalonej.

Reguła 1 ORINS.

Rozpoczynając analizę klasyfikacyjną, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z Regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (dalej jako „ORINS”), dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z innymi Ogólnymi Regułami Interpretacji.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, analizie należy poddać treść (brzmienie) pozycji 1905 CN (i kodu CN 1905 90 60).

Pozycja 1905 CN, której brzmienie nakazuje analizować Reguła 1 ORINS, wskazuje bowiem, że w jej obrębie klasyfikuje się: „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby”.

Z uwagi na to, że wszystkie składniki Produktu zostały wprost wskazane w treści powyższej noty, należy uznać, iż produkt ten spełnia wymogi zaklasyfikowania go do pozycji CN 1905.

Noty wyjaśniające do pozycji CN 1905.

Jak zostało wskazane powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa mieści się w pozycji CN 1905.

Prawidłowość klasyfikacji przedmiotowego produktu w obrębie pozycji 1905 Taryfy celnej potwierdza jedna z Not wyjaśniających do HS dla tej pozycji, tj. nota (10), która stanowi, że pozycja CN 1905 obejmuje m.in. następujące wyroby: „(...) (10) Produkty cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające składniki takie jak mąka, skrobie, masło lub inne tłuszcze, cukier, mleko, śmietanka, jaja, kakao, czekolada, kawa, miód, owoce, likiery, winiaki, albumina, ser, mięso, ryby, substancje aromatyczne, drożdże lub inne składniki spulchniające...”.

Z uwagi na to, że wszystkie składniki Słomki Ptysiowej (mąka, cukier, jaja, olej roślinny, substancja spulchniająca) zostały wprost wskazane w treści powyższej noty, należy uznać, iż produkt ten spełnia wymogi zaklasyfikowania go do pozycji CN 1905.

Reguła 6 ORINS.

W celu ustalenia, która podpozycja w ramach pozycji 1905 Taryfy celnej, jest właściwa dla klasyfikacji Słomki Ptysiowej, w ocenie Wnioskodawcy należy posłużyć się Regułą 6 ORINS.

Reguła 6 ORINS stanowi bowiem, że:

„Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł (reguł ORINS), stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w obrębie pozycji 1905 Taryfy celnej wyodrębniono 7 podpozycji („Chleb chrupki”; „Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne”; „Słodkie herbatniki”; „Słodkie herbatniki; gofry i wafle”; „Gofry i wafle”; „Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe”; „Pozostałe”), z których jedyna, która może znaleźć zastosowanie w przypadku Słomki Ptysiowej to podpozycja CN 1905 90 („Pozostałe”), kod CN 1905 90 60.

Wnioskodawca wskazuje, iż klasyfikacja Słomki Ptysiowej do CN 1905 90 60 znajduje potwierdzenie w otrzymanej przez Wnioskodawcę WIT z dnia 19 września 2016 r., która jednoznacznie wskazuje, iż Słomka Ptysiowa winna być klasyfikowana do CN 1905 90 60.

Ad. 2

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże.

Wnioskodawca ponownie podkreśla, iż poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie obejmuje wyroby mieszczące się w kodzie CN 1905 90 60 - zgodnie z objaśnieniem nr 16 przypisanym do poz. 159 - wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Należy podkreślić, iż brzmienie objaśnień nr 16 do poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie jest takie samo jak brzmienie poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obejmującej „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni” sklasyfikowane w PKWiU z 2008 r. (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU z 2008 r.”), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.; dalej: „rozporządzenie wprowadzające PKWiU z 2008 r.”) 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

Mając na względzie powyższe, jak również fakt, iż załącznik nr 1 do rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie - zgodnie z art. 41 ust. 15 ustawy o VAT oraz § 1 przedmiotowego rozporządzenia - stanowi w istocie wskazanie towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej - należy wskazać, iż zakres poz. 159 załącznika nr 1 do rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie oraz zakres poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obejmuje te same towary.

Tym samym uznać należy, iż zakres pojęciowy zwrotu „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” użytego przez prawodawcę w poz. 159 załącznika nr 1 do rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie należy definiować tak samo jak w przypadku poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W konsekwencji, w sytuacji gdy dany produkt mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” (tj. grupowaniu, które wyznacza zakres poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), przyjąć należy, iż produkt ten objęty jest zakresem zwrotu „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” użytym przez prawodawcę w poz. 159 załącznika nr 1 do rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, iż zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU z 2008 r., bazą pojęciową i merytoryczną dla dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów według PKWiU z 2008 r. jest właśnie CN. W konsekwencji zakres przedmiotowy poszczególnych grupowań PKWiU z 2008 r. obejmujących towary (wyroby) determinowany jest przez zakres rzeczowy odpowiednich kodów CN.

Zgodnie z kluczem powiązań pomiędzy CN a PKWiU z 2008 r. - opublikowanym w rozporządzeniu wprowadzającym PKWiU z 2008 r. - grupowanie PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” koresponduje wyłącznie z kodem CN 1905 90 60.

Jednocześnie, uwzględniając klucz powiązań pomiędzy CN a PKWiU z 2008 r. - opublikowany w rozporządzeniu wprowadzającym PKWiU z 2008 r. - kod CN 1905 90 60 nie koresponduje z żadnym innym grupowaniem PKWiU 2008 niż 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

W konsekwencji, mając na względzie klasyfikację Słomki Ptysiowej do CN 1905 90 60, należy uznać, iż Słomka Ptysiowa mieści się w PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, a tym samym stanowi „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” w rozumieniu objaśnień nr 16 do poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca wskazuje, iż Słomka Ptysiowa - również na gruncie wykładni językowej mieści się w zakresie zwrotu „wyrób ciastkarski lub ciastko, świeże”. Aby dany produkt mógł być objęty zakresem przedmiotowego zwrotu, powinien on spełniać łącznie dwa następujące warunki:

  • powinien on stanowić wyrób ciastkarski lub ciastko oraz
  • powinien to być wyrób lub ciastko świeże.

Zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego (wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://sjp.pwn.pl/), ciastko to: „niewielki kawałek słodkiego ciasta, często z kremem lub owocami”. Tym samym za wyrób ciastkarski należy uznać wyrób stanowiący słodkie ciasto.

Z kolei przy wykładni pojęcia „świeżości” pomocne w tym zakresie mogą być reguły technologiczne istniejące w przemyśle ciastkarskim, zgodnie z którymi za świeże należy uznać takie produkty, które nie zawierają środków konserwujących (Wnioskodawca wskazuje, iż pojęcia „świeżości” oraz „wyrobu ciastkarskiego” czy też „ciastka” nie zostały zdefiniowane również w PKWiU z 2008 r.

Taki pogląd został zaprezentowany także podczas dyskusji nad zmianą kryteriów stosowania stawek obniżonych w odniesieniu do wyrobów ciastkarskich wymienionych w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Jak wynika z parlamentarnych stenogramów, wprowadzenie poprawki w zakresie terminu przydatności do spożycia miało na celu objęcie opodatkowaniem według stawki obniżonej towarów produkowanych w sposób naturalny, bez użycia konserwantów. Jak wskazała Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych prezentując stanowisko Senatu w odniesieniu do komentowanej poprawki: „Senat proponuje również w poprawce 7, aby za świeże wyroby uznać wyroby ciastkarskie o trwałości nieprzekraczającej 45 dni w miejsce dotychczas przewidzianych 14 dni, uznając, że są to produkty wytwarzane w sposób naturalny, bez konserwantów, i takie rozwiązanie zostało poparte przez komisję finansów”.

Należy zatem uznać, że Słomka Ptysiowa spełnia warunki stawiane przez brzmienie objaśnień nr 16 do poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie - jest bowiem wyrobem stanowiącym słodkie ciasto oraz nie zawiera konserwantów/przeciwutleniaczy, co determinuje możliwość uznania go za świeży (ma to zresztą przełożenie na termin przydatności do spożycia Produktu, który nie przekracza 45 dni).

Ad. 3

Termin przydatności do spożycia.

Stosownie do poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% można zastosować do wyrobów mieszczących się w kodzie CN 1905 90 60 - zgodnie zaś z objaśnieniem nr 16 przypisanym do poz. 159 - przedmiotowa pozycja obejmuje wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oznaczony termin przydatności do spożycia Produktu nie przekracza 45 dni.

Podsumowując, wskazać należy iż:

  • Słomka Ptysiowa mieści się w kodzie CN 1905 90 60 - co potwierdza WIT otrzymana przez Wnioskodawcę,
  • Słomka Ptysiowa mieści się w zakresie znaczeniowym zwrotu „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” - w szczególności ze względu na powiązanie kodu CN 1905 90 60 z grupowaniem PKWiU z 2008 r. „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”,
  • termin przydatności do spożycia Słomki Ptysiowej nie przekracza 45 dni.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do importu Słomki Ptysiowej oznaczonej kodem CN 1905 90 60, Wnioskodawca będzie miał prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Organ podkreśla, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga poprawności klasyfikacji importowanego towaru, tj. Słomki Ptysiowej do kodu CN 1905 90 60 jak również do grupowania PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

Wskazać bowiem należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji importowanego towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Tut. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

W związku z powyższym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie klasyfikacyjne wskazane w złożonym wniosku.

Należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z jego prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega import towarów na terytorium kraju.

Przez import towarów w myśl art. 2 pkt 7 ustawy rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 41 ust. 15 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 743 ze zm.), w którym określił wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia „Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług”, w poz. 159 wskazano towary z symbolem CN *1905 90 60 - z dodatkiem środka słodzącego. Przy czym z objaśnień do podpozycji oznaczonej symbolem CN *1905 90 60 (punkt 16) wynika, że obejmuje ona wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Jednocześnie, zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 1 – wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza przywozić z terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej wyroby piekarnicze - delikatne paluszki z ciasta ptysiowego (Słomka Ptysiowa). Ich przygotowanie polega na zaparzeniu mąki pszennej wrzącą mieszaniną wody z tłuszczem, połączeniu z pozostałymi składnikami, tj. cukrem, jajami, mlekiem w proszku i substancją spulchniającą a następnie poddaniu procesowi pieczenia. Termin przydatności do spożycia ww. wyrobów nie przekracza 45 dni. Zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa powinna być klasyfikowana do kodu Nomenklatury Scalonej 1905 90 60, co potwierdza otrzymana przez Wnioskodawcę Wiążąca Informacja Taryfowa z dnia 19 września 2016 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do opodatkowania importu Słomki Ptysiowej z zastosowaniem 8% stawki podatku od towarów i usług na podstawie poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że skoro jak wynika z opisu sprawy, produkty będące przedmiotem niniejszego wniosku mieszczą się w zakresie znaczeniowym zwrotu „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, ich termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni i jednocześnie produkty te oznaczone są kodem CN 1905 90 60 w analizowanym przypadku spełnione są przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla importu Słomki Ptysiowej na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 159 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do importu Słomki Ptysiowej oznaczonej kodem CN 1905 90 60, będzie miał prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 159 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MF w sprawie stawek obniżonych w imporcie należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie tut. Organ podnosi, że nie jest uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników. Przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.