Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia zapłaconego podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przedstawiciela pośredniego
Fragment:
Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż Spółka, występująca w dokumentach celnych jako zgłaszający (importer), może być na równi z właścicielem towarów zobowiązana do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu importu towarów, gdyż to Spółkę obciążać będzie dług celny (na równi z właścicielem towarów). Z tego względu, Spółka będzie faktycznie podatnikiem VAT z tytułu importu towarów, mimo iż nie będzie ich właścicielem. Podatek VAT zapłacony z tytułu importu towarów przez Spółkę będzie więc podatkiem zapłaconym przez podatnika tego podatku, wynikającym ze zgłoszenia celnego złożonego we własnym imieniu przez Spółkę. Oznacza to tym samym, iż Spółka, jako podatnik VAT z tytułu importu towarów, co do zasady, winna być uprawniona do odliczenia uiszczonego podatku VAT, o ile dokonany przez nią import towarów związany jest z czynnościami opodatkowanymi VAT. Związek importu towarów z usługami świadczonymi przez Spółkę. Za istnieniem prawa Spółki do odliczenia podatku uiszczonego z tytułu importu towarów w charakterze przedstawiciela pośredniego przemawia również zasada neutralności podatku VAT, której istotą jest zapewnienie całkowitej neutralności tego podatku dla działalności gospodarczej. Zasada ta znalazła swoje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w sprawie C-268/83 D.A.
2017
11
sty

Istota:
Ponieważ importowane towary nie są „konsumowane” przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przesłanki zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostały spełnione. Zatem stanowisko Wnioskodawcy mówiące, że przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tytułem importu towarów wynikającego z decyzji organu celnego w sytuacji zapłaty różnicy pomiędzy podatkiem VAT pobranym przez organ celny lub należnym z tytułu importu towarów a podatkiem wynikającym z decyzji organu celnego należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). Katalog tych podmiotów pokrywa się co do zasady z katalogiem dłużników (art. 201-216 WKC). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego i deklaracji importowej (bądź kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT).
2017
11
sty

Istota:
Mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny Spółka zainteresowana jest uzyskaniem odpowiedzi na pytanie czy jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% w przypadku każdego z typów zdarzeń opisanych w stanie faktycznym w odniesieniu do usług za które ponosi odpłatność w postaci kosztów związanych z importem towarów np. opłaty dokumentacyjne, zwolnienie kontenera, demurrage, detention, inspekcje sanitarne, WIORIN, fumigacja, rewizje, koszty paletyzacji, magazynowania, składowania; zmiana destynacji, opłata kongestyjna, kontrola celna, lcl płata serwisowa; dodatek lss, opłata portowa, dodatek PSS, skanowanie, opłaty ex works, dodatek za przeciążenie, postojowe, dodatek sprzętowy, dodatek sueski, zis fee.
Fragment:
(...) importu towarów na terytorium Polski, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy. Przy tym Wnioskodawca podniósł, że przedmiotem wniosku nie są usługi ubezpieczeniowe ani przypadki w których import towarów, którego dotyczą usługi podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zatem skoro – jak wskazał Wnioskodawca - każdorazowo jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej fakt włączenia wartości usług Spółki, w tym kosztów związanych z importem towarów ponoszonych przez Spółkę, np. opłaty dokumentacyjne, zwolnienie kontenera, demurrage, detention, inspekcje sanitarne, WIORIN, fumigacja, rewizje, koszty paletyzacji, magazynowania, składowania; zmiana destynacji, opłata kongestyjna, kontrola celna, lcl płata serwisowa; dodatek lss, opłata portowa, dodatek PSS, skanowanie, opłaty ex works, dodatek za przeciążenie, postojowe, dodatek sprzętowy, dodatek sueski, zis fee do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów na terytorium Polski, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca w opisanych zdarzeniach jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do usług za które ponosi odpłatność w postaci kosztów związanych z importem towarów (...)
2016
21
lip

Istota:
Wnioskodawcy w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego ze zgłoszeń celnych importowych, bowiem nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług gdyż zaimportowane towary nie służą czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy.
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku importu towarów - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej. Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ww. art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi wyraźnie o możliwości odliczenia podatku naliczonego, który jednakże musi być związany z importem towarów. A zatem Podatnik dokonując prawidłowego rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej winien być w posiadaniu dokumentów świadczących o tym, iż kwota podatku naliczonego zawarta w deklaracji faktycznie dotyczy towarów, które zostały zaimportowane na terytorium kraju. Dokumentami takimi są wszelkie dokumenty wymagane przez przepisy prawa celnego związane z procedurą celną importu towarów. Analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia w związku z importem towarów
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku importu towarów - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej. Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ww. art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi wyraźnie o możliwości odliczenia podatku naliczonego, który jednakże musi być związany z importem towarów. A zatem Podatnik dokonując prawidłowego rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej winien być w posiadaniu dokumentów świadczących o tym, iż kwota podatku naliczonego zawarta w deklaracji faktycznie dotyczy towarów, które zostały zaimportowane na terytorium kraju. Dokumentami takimi są wszelkie dokumenty wymagane przez przepisy prawa celnego związane z procedurą celną importu towarów. Analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie uznania nabycia towarów z Chin od kontrahenta z Niemiec, jako import towarów
Fragment:
Transakcja ta spełnia natomiast definicję importu towarów zawartą w art. 2 pkt 7 ustawy, zgodnie z którą przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie zaś do art. 2 pkt 5 ustawy przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium niewchodzące w skład Wspólnoty. Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy w zakresie odpowiedniego zakwalifikowania transakcji nabycia towarów od kontrahenta niemieckiego, w wyniku której towar został przetransportowany droga morską z Chin do Polski wskazać należy, że transakcja ta jest importem towarów. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie dokumentu, który potwierdza import towarów oraz pozwala na rozliczenie podatku VAT wskazać trzeba, że zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów na terytorium Polski regulują przepisy art. 33 – 40 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 33 ust. 1 co do zasady podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Natomiast podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy, co do zasady jest wartość celna powiększona o należne cło.
2016
19
lip

Istota:
Rozliczenie podatku należnego oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia zobowiązania wynikającego z cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). Katalog tych podmiotów pokrywa się co do zasady z katalogiem dłużników (art. 201-216 WKC). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ustawy, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (bądź kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy).
2016
10
cze

Istota:
Procedura uproszczona w imporcie towarów (art. 33a) – brak zgłoszenia zamiaru jej stosowania do Urzędu Skarbowego.
Fragment:
W poz. 25 i 26 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy. Stosownie do art. 19a ust. 9 ustawy – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Zgodnie z art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307) – dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Należy zatem zauważyć, że deklaracja VAT-7 jest składana po okresie rozliczeniowym, w którym dokonywany jest import towarów, natomiast obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w celu możliwości korzystania z procedury uproszczonej, powstaje przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik chce z takiego sposobu rozliczenia korzystać przy dokonywanym imporcie towarów. W konsekwencji, złożenie przez Spółkę deklaracji VAT-7, w której został wykazany import towarów w procedurze uproszczonej, nie może zostać uznane za zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 33a ust. 4 ustawy.
2016
24
mar

Istota:
Zasadność rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku korzystania z usług agencji celnej działającej w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (33a ust. 6 ustawy). Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka zamierza dokonać odprawy celnej w procedurze uproszczonej z art. 76 ust. 1 lit. c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego, korzystając z pozwolenia agencji celnej, która ma działać w jej imieniu jako przedstawiciel bezpośredni. Przed dokonaniem odprawy w tej procedurze zamierza dopełnić formalności z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT. Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy korzysta z usług agencji celnej działającej w charakterze jej przedstawiciela bezpośredniego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Spółki, że – jeżeli spełni wszystkie warunki określone w art. 33a ustawy – będzie uprawniona do skorzystania z rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów w sposób, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT (w deklaracji VAT).
2016
11
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku ze zwrotem surowców do dostawcy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej Wnioskodawca miał obowiązek skorygować podatek naliczony dotyczący importu tych surowców
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W związku z dokonanym nabyciem w ramach importu towarów i następnie zwrotem surowców do dostawcy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, czy słusznie Wnioskodawca skorygował podatek naliczony dotyczący importu tych surowców... Czy zwrot towarów należy potraktować jako dostawę towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, co uprawniałoby Wnioskodawcę do odliczenia VAT naliczonego od importu... Stanowisko Wnioskodawcy: Mając na uwadze uregulowania dotyczące podatku VAT w zakresie importu towarów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że niesłusznie dokonał korekty podatku naliczonego w części dotyczącej zwróconego surowca. Ponieważ nie ma prawa do zwrotu podatku zapłaconego od importu towarów, który następnie odliczył jako podatek naliczony, jak również z uwagi na to, że zwrot nastąpił na teren Unii Europejskiej, nie powinien korygować podatku naliczonego i dokonywać korekty deklaracji z tego tytułu. Alternatywnym rozwiązaniem wyzerowania podatku VAT od importu towarów byłoby, zdaniem Wnioskodawcy, potraktowanie zwrotu towarów do dostawcy mającego siedzibę na terytorium UE jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a tym samym uzyskanie prawa do odliczenia VAT naliczonego od importu.
2016
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.