Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia zapłaconego podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przedstawiciela bezpośredniego
Fragment:
Niektórzy klienci Spółki stosują uproszczenie przewidziane w art. 33a ustawy o VAT, pozwalające im, w przypadku objęcia importowanych towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, na rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania wskazanego powyżej uproszczenia możliwe jest, że klient nie dochowa warunku, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT, tj. nie przedstawi organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Ewentualnie, z przyczyn, na które Spółka nie ma wpływu, podatek należny z tytułu importu towarów nie zostanie rozliczony w deklaracji podatkowej przez ich nabywcę (klienta Spółki). W takim przypadku klient Spółki, zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, traci prawo do rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji VAT w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu danych towarów. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami, niemniej jednak, w takim przypadku również Spółka, jako przedstawiciel bezpośredni, może być zobowiązana do zapłaty tego podatku na podstawie art. 33a ust. 8 w zw. z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów na rzecz kontrahenta
Fragment:
Transakcję dostawy towarów przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X należy uznać za transakcję poprzedzającą import towarów na terytorium Polski a zatem transakcję, która nie stanowi dostawy towarów na terytorium kraju. Transakcja ta jako niewymieniona w katalogu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie podlega więc opodatkowaniu VAT w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy transakcję dostawy towaru przez Wnioskodawcę (drugi podmiot w łańcuchu dostawy), na rzecz podmiotu X (importera towaru w kraju), należy uznać - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - za dokonaną / opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki, a zatem na terytorium państwa trzeciego. Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X dostawa towarów podlega opodatkowaniu na terytorium Polski jako dostawa towarów na terytorium kraju prowadzi do sytuacji, w której ta sama transakcja podlega u tego samego podmiotu (tu: podmiot X) dwukrotnie opodatkowaniu VAT w Polsce, raz, jako import towarów i drugi raz, jako dostawa krajowa. W świetle powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym miejsce dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X w dniu 9 i 18 grudnia 2015 r. znajduje się w świetle przepisów ustawy o VAT poza terytorium Polski a zatem dostawa ta nie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.
2017
18
maj

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów oraz opodatkowania nabycia towarów po dokonaniu ich importu
Fragment:
W konsekwencji każdy podmiot importujący towary obowiązany jest uiścić podatek z tytułu importu towarów, ponieważ w tym przypadku podatek obciąża czynność faktyczną jaką jest przywóz towarów. Przepisy nie uzależniają natomiast powstania tego obowiązku od warunku posiadania przez importera prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Oznacza to, iż Spółka występująca w dokumentach celnych jako importer, zobowiązana będzie do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu importu towarów, gdyż to Spółkę obciążać będzie dług celny. Konsekwentnie, Spółka będzie podatnikiem VAT z tytułu importu towarów, mimo iż nie będzie ich formalnym właścicielem. Wynika to m.in. z faktu, iż możliwość zgłoszenia towarów do odprawy celnej w celu dopuszczenia do obrotu nie jest uzależniona od nabycia prawa własności do tych towarów, czy też prawa do rozporządzania nimi. Podatek VAT zapłacony z tytułu importu towarów przez Spółkę będzie więc podatkiem zapłaconym przez podatnika tego podatku, wynikającym ze zgłoszenia celnego złożonego przez Spółkę. Zatem Spółka, jako podatnik VAT z tytułu importu towarów, co do zasady, winna być uprawniona do odliczenia uiszczonego podatku VAT, o ile dokonany przez nią import towarów będzie z czynnościami opodatkowanymi VAT.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia zapłaconego podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przedstawiciela bezpośredniego
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia zobowiązania wynikającego z cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). Katalog tych podmiotów pokrywa się co do zasady z katalogiem dłużników (art. 201-216 WKC). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ustawy, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (bądź kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy).
2017
11
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku wynikającego z decyzji organu celnego określającej wysokość podatku należnego z tytułu importu
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia zobowiązania wynikającego z cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Unijnego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy lub kwota podatku wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.
2017
11
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku przez agencję celną
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia zobowiązania wynikającego z cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego i unijnego kodeksu celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy lub kwota podatku wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia zapłaconego podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przedstawiciela pośredniego
Fragment:
Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż Spółka, występująca w dokumentach celnych jako zgłaszający (importer), może być na równi z właścicielem towarów zobowiązana do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu importu towarów, gdyż to Spółkę obciążać będzie dług celny (na równi z właścicielem towarów). Z tego względu, Spółka będzie faktycznie podatnikiem VAT z tytułu importu towarów, mimo iż nie będzie ich właścicielem. Podatek VAT zapłacony z tytułu importu towarów przez Spółkę będzie więc podatkiem zapłaconym przez podatnika tego podatku, wynikającym ze zgłoszenia celnego złożonego we własnym imieniu przez Spółkę. Oznacza to tym samym, iż Spółka, jako podatnik VAT z tytułu importu towarów, co do zasady, winna być uprawniona do odliczenia uiszczonego podatku VAT, o ile dokonany przez nią import towarów związany jest z czynnościami opodatkowanymi VAT. Związek importu towarów z usługami świadczonymi przez Spółkę. Za istnieniem prawa Spółki do odliczenia podatku uiszczonego z tytułu importu towarów w charakterze przedstawiciela pośredniego przemawia również zasada neutralności podatku VAT, której istotą jest zapewnienie całkowitej neutralności tego podatku dla działalności gospodarczej. Zasada ta znalazła swoje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w sprawie C-268/83 D.A.
2017
11
sty

Istota:
Ponieważ importowane towary nie są „konsumowane” przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przesłanki zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie zostały spełnione. Zatem stanowisko Wnioskodawcy mówiące, że przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tytułem importu towarów wynikającego z decyzji organu celnego w sytuacji zapłaty różnicy pomiędzy podatkiem VAT pobranym przez organ celny lub należnym z tytułu importu towarów a podatkiem wynikającym z decyzji organu celnego należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Jeżeli zatem zgłoszenie towarów do odprawy celnej dokonywane jest przez przewoźnika, który na podstawie przepisów celnych może zostać zobowiązany do uiszczenia cła oraz podatku VAT z tytułu importu towarów, uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu. Te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego będą dotyczyły wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciele pośredni, agencje celne, osoby usuwające towar spod dozoru celnego, przewoźnicy, podmioty dokonujące importu towarów na rzecz innych podmiotów itd.). Katalog tych podmiotów pokrywa się co do zasady z katalogiem dłużników (art. 201-216 WKC). W każdym przypadku należy zatem badać, czy koszt towarów powodujących naliczenie podatku z tytułu importu jest włączony w cenę transakcji objętych podatkiem należnym (w cenę towarów lub usług), świadczonych przez tego konkretnego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. W przepisach prawa krajowego kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów uregulowana została w cyt. wyżej art. 86 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi w tym przypadku kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego i deklaracji importowej (bądź kwota podatku należnego - w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT).
2017
11
sty

Istota:
Mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny Spółka zainteresowana jest uzyskaniem odpowiedzi na pytanie czy jest uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% w przypadku każdego z typów zdarzeń opisanych w stanie faktycznym w odniesieniu do usług za które ponosi odpłatność w postaci kosztów związanych z importem towarów np. opłaty dokumentacyjne, zwolnienie kontenera, demurrage, detention, inspekcje sanitarne, WIORIN, fumigacja, rewizje, koszty paletyzacji, magazynowania, składowania; zmiana destynacji, opłata kongestyjna, kontrola celna, lcl płata serwisowa; dodatek lss, opłata portowa, dodatek PSS, skanowanie, opłaty ex works, dodatek za przeciążenie, postojowe, dodatek sprzętowy, dodatek sueski, zis fee.
Fragment:
(...) importu towarów na terytorium Polski, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy. Przy tym Wnioskodawca podniósł, że przedmiotem wniosku nie są usługi ubezpieczeniowe ani przypadki w których import towarów, którego dotyczą usługi podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zatem skoro – jak wskazał Wnioskodawca - każdorazowo jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej fakt włączenia wartości usług Spółki, w tym kosztów związanych z importem towarów ponoszonych przez Spółkę, np. opłaty dokumentacyjne, zwolnienie kontenera, demurrage, detention, inspekcje sanitarne, WIORIN, fumigacja, rewizje, koszty paletyzacji, magazynowania, składowania; zmiana destynacji, opłata kongestyjna, kontrola celna, lcl płata serwisowa; dodatek lss, opłata portowa, dodatek PSS, skanowanie, opłaty ex works, dodatek za przeciążenie, postojowe, dodatek sprzętowy, dodatek sueski, zis fee do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów na terytorium Polski, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca w opisanych zdarzeniach jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do usług za które ponosi odpłatność w postaci kosztów związanych z importem towarów (...)
2016
21
lip

Istota:
Wnioskodawcy w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego ze zgłoszeń celnych importowych, bowiem nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług gdyż zaimportowane towary nie służą czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy.
Fragment:
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku importu towarów - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej. Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ww. art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi wyraźnie o możliwości odliczenia podatku naliczonego, który jednakże musi być związany z importem towarów. A zatem Podatnik dokonując prawidłowego rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej winien być w posiadaniu dokumentów świadczących o tym, iż kwota podatku naliczonego zawarta w deklaracji faktycznie dotyczy towarów, które zostały zaimportowane na terytorium kraju. Dokumentami takimi są wszelkie dokumenty wymagane przez przepisy prawa celnego związane z procedurą celną importu towarów. Analiza przytoczonych przepisów wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.
2016
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.