Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów.
Fragment:
Jak wskazała Spółka, w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy co oznacza, że jest ona podmiotem, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, a w konsekwencji Spółka jest podatnikiem z tytułu dokonanego importu towarów. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Spółka będąca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy podatnikiem z tytułu importu towarów oraz korzystająca z uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów w deklaracji podatkowej, składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego, natomiast dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Zatem momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila przyjęcia zgłoszenia celnego, a w konsekwencji to w deklaracji składanej za ten okres rozliczeniowy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w przypadku korzystania z procedury, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy. Odnosząc się zatem do wątpliwości Spółki należy stwierdzić, że pomimo wskazania w zgłoszeniu celnym błędnych danych dotyczących nabywcy towaru to na Spółce, jako na podatniku, ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym Spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, tj. powstał z tytułu importu towarów obowiązek podatkowy.
2018
6
sty

Istota:
Możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
Fragment:
(...) importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Na podstawie cytowanego powyżej przepisu podatnik może rozliczyć podatek należny od importu towarów w deklaracji podatkowej. Stanowi to wyjątek od zasady, a jednocześnie procedurę uproszczoną w porównaniu do standardowej procedury, o której mowa w art. 33 ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy nie wykazują podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, a podatek z tego tytułu wpłacany jest w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości podatku (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT). Warunki formalne stosowania art. 33a ust. 1 ustawy o VAT Stosowanie rozliczenia VAT z tytułu importu towarów na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy o VAT możliwe jest pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych (...)
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia „łącznej wartości towarów w przesyłce” dla potrzeb zastosowania zwolnienia od podatku importu tych towarów.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Stosownie do art. 51 ust. 2 ustawy – zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: napojów alkoholowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych; perfum i wód toaletowych. Z kolei na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy – zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na cele prowadzonej działalności produkcyjnej oraz handlowej dokonuje importu towarów (np. urządzeń, podzespołów, aparatów). W wielu przypadkach łączna wartość importowanych towarów (urządzeń) znajdujących się w danej paczce nie przekracza kwoty 22 euro, tj. iloczyn ceny jednostkowej towarów wykazanych na fakturze (invoice/commercial invoice) oraz ich ilości określonych na fakturze i znajdujących się w danej paczce nie przekracza kwoty 22 euro. Wnioskodawca dokonując importu towarów o niewielkiej wartości oraz ich odprawy celnej przedkłada faktury (invoice/commercial invoice), na których oprócz towarów i ich wartości wyszczególnione są np. koszty transportu.
2017
6
paź

Istota:
W zakresie stawki podatku dla importu Słomki Ptysiowej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega import towarów na terytorium kraju. Przez import towarów w myśl art. 2 pkt 7 ustawy rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.
2017
5
paź

Istota:
Ponieważ importowane towary nie są „konsumowane” przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności spedycyjnej a wartość przewożonych (importowanych) towarów nie stanowi części kosztów składających się na wynagrodzenie przewoźnika, przesłanki zastosowania art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 8 ustawy o VAT nie zostały spełnione.
Fragment:
Wnioskodawca powołując treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazał, że występując w dokumentach celnych jako zgłaszający (importer), zobowiązany będzie do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu importu towarów, gdyż to Spółkę obciążać będzie dług celny. Z tego względu, Spółka będzie faktycznie podatnikiem VAT z tytułu importu towarów, mimo iż nie będzie ich właścicielem. Podatek VAT zapłacony z tytułu importu towarów przez Spółkę będzie więc podatkiem zapłaconym przez podatnika tego podatku, wynikającym ze zgłoszenia celnego złożonego we własnym imieniu przez Spółkę. Oznacza to tym samym, iż Spółka, jako podatnik VAT z tytułu importu towarów, co do zasady, winna być uprawniona do odliczenia uiszczonego podatku VAT, o ile dokonany przez nią import towarów związany jest z czynnościami opodatkowanymi VAT. Związek importu towarów z usługami świadczonymi przez Spółkę. Zdaniem Spółki za istnieniem prawa do odliczenia podatku uiszczonego z tytułu importu towarów w charakterze przedstawiciela pośredniego przemawia również zasada neutralności podatku VAT, której istotą jest zapewnienie całkowitej neutralności tego podatku dla działalności gospodarczej i która to zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [ETS] w sprawie C-268/83 D. A. Rompelman i E. A. Rompelman Van Deelen z 14 lutego 1985 r.
2017
3
paź

Istota:
Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu linii technologicznej oraz obowiązki wynikające z planowanego wniesienia linii technologicznej aportem do Spółki
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów. Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy o VAT, przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o VAT. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego w przypadku importu towarów stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5. Stosownie natomiast do ust. 2 pkt 5 cytowanego przepisu kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej premii od dostawcy z siedzibą w innym niż Polska kraju należącym do UE oraz w zakresie obowiązku korygowania wysokości obrotu z tytułu transakcji importu towarów w związku z otrzymaną premią.
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że premia, o której mowa w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego otrzymana od dostawcy z siedzibą kraju nienależącym do UE, nie będzie skutkowała koniecznością korekty wysokości podstawy opodatkowania (obrotu) wraz z podatkiem należnym i naliczonym z tytułu importu towarów. W tym przypadku, zastosowanie znajdzie przepis art. 40 ustawy o VAT, zgodnie z którym w sytuacji gdy kwota podatku (z tytułu importu towarów) została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego. Zgodnie z ideą powyższego przepisu, w sytuacji w której Wnioskodawca dokona importu towarów, a następnie zadeklaruje i zapłaci podatek VAT w zawyżonej kwocie (w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zawyżenie wynikać będzie z późniejszego otrzymania przez Wnioskodawcę rabatu posprzedażowego), Wnioskodawca będzie mógł pozostawić dotychczasowe rozliczenie bez zmian. Przepisy ustawy o VAT nie nakładają bowiem w takim przypadku obowiązku korygowania wykazanego obrotu z tytułu importu towarów. Powyższe stanowisko akceptowane jest przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. ITPP2/443-654/11/AK wskazał wprost, iż: „ (...) W sytuacji zatem, gdy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia całości kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, wynikającej z pierwotnego dokumentu celnego i deklaracji importowej, skorygowanie tego dokumentu (...) w wyniku korekty faktury dostawcy w związku np. z niedoborem towaru lub zawyżeniem jego ceny i powstaniem z tego tytułu nadpłaty w podatku należnym, nie uprawnia podatnika do jej zwrotu.
2017
10
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów oraz w zakresie opodatkowania i udokumentowania wywozu towarów po wykonaniu na nich usługi kontroli wizualnej.
Fragment:
(...) importu towarów jako VAT naliczony w deklaracji, w której ujmuje VAT należny z tytułu importu Towarów, uwzględniając okoliczność, że wartość usługi polegającej na kontroli wizualnej Towarów będzie stanowiła około 3% ich wartości. Wywóz Towarów po wykonaniu na nich przez Wnioskodawcę usługi kontroli wizualnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Wywóz Towarów z Polski do Liechtensteinu, w opisanej we wniosku sytuacji, należy udokumentować fakturą VAT ze stawką „ nie podlega opodatkowaniu ”. Ad. 1. Zgodnie z art. 26a ustawy o VAT, miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Towary w momencie wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej znajdować się będą w Polsce. W związku z tym, miejscem importu będzie Polska. Importem towarów, zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Jak zauważa T. Michalik: „ opodatkowaniu podlega import towarów, bez względu na to, czy jest dokonywany przez właściciela towaru, czy też nie (co może mieć miejsce np. w przypadku importu przez komisanta, leasingobiorcę, dzierżawcę, najemcę, biorącego w użyczenie).
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia zapłaconego podatku naliczonego z tytułu importu towarów przez przedstawiciela bezpośredniego
Fragment:
Niektórzy klienci Spółki stosują uproszczenie przewidziane w art. 33a ustawy o VAT, pozwalające im, w przypadku objęcia importowanych towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, na rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania wskazanego powyżej uproszczenia możliwe jest, że klient nie dochowa warunku, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT, tj. nie przedstawi organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Ewentualnie, z przyczyn, na które Spółka nie ma wpływu, podatek należny z tytułu importu towarów nie zostanie rozliczony w deklaracji podatkowej przez ich nabywcę (klienta Spółki). W takim przypadku klient Spółki, zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, traci prawo do rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji VAT w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu danych towarów. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami, niemniej jednak, w takim przypadku również Spółka, jako przedstawiciel bezpośredni, może być zobowiązana do zapłaty tego podatku na podstawie art. 33a ust. 8 w zw. z art. 33a ust. 7 ustawy o VAT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów na rzecz kontrahenta
Fragment:
Transakcję dostawy towarów przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X należy uznać za transakcję poprzedzającą import towarów na terytorium Polski a zatem transakcję, która nie stanowi dostawy towarów na terytorium kraju. Transakcja ta jako niewymieniona w katalogu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie podlega więc opodatkowaniu VAT w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy transakcję dostawy towaru przez Wnioskodawcę (drugi podmiot w łańcuchu dostawy), na rzecz podmiotu X (importera towaru w kraju), należy uznać - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - za dokonaną / opodatkowaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki, a zatem na terytorium państwa trzeciego. Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X dostawa towarów podlega opodatkowaniu na terytorium Polski jako dostawa towarów na terytorium kraju prowadzi do sytuacji, w której ta sama transakcja podlega u tego samego podmiotu (tu: podmiot X) dwukrotnie opodatkowaniu VAT w Polsce, raz, jako import towarów i drugi raz, jako dostawa krajowa. W świetle powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym miejsce dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu X w dniu 9 i 18 grudnia 2015 r. znajduje się w świetle przepisów ustawy o VAT poza terytorium Polski a zatem dostawa ta nie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.
2017
18
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.