Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Import towarów i uproszczenie, o którym mowa w art. 324 RW UKC.

Fragment:

Ponadto należy wskazać, że warunkiem skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest wykazanie w deklaracji podatkowej podatku należnego od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ust. 12 ustawy oraz związek dokonanego importu towarów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zatem nie będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych dokumentów ani do spełnienia dodatkowych warunków w celu skorzystania z tego prawa. Podsumowując, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, w której to będzie on korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 324 RW UKC, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do danego importu towarów powstanie obowiązek podatkowy bądź w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, w której to Wnioskodawca będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 324 RW UKC, dla możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w przypadku rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu w trybie art. 33a ust. 12 ustawy, wystarczającym warunkiem będzie wykazanie w deklaracji podatkowej VAT podatku należnego VAT z tytułu importu tych towarów, a Wnioskodawca nie będzie potrzebować dodatkowych dokumentów w celu odliczenia VAT naliczonego ani nie będzie zobligowany do spełnienia dodatkowych warunków.

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie nabycia w ramach transakcji łańcuchowej

Fragment:

Na podstawie ww. przepisów należy stwierdzić, że import towarów jest jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a podatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do opodatkowania importu jest importer. Mając na uwadze opisaną powyżej transakcję należy stwierdzić, że dostawa na rzecz Wnioskodawcy stanowi import towarów na terytorium kraju. W konsekwencji Wnioskodawca winien rozpoznać i wykazać import towarów z tytułu opisanej transakcji. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Istotną kwestią w przedmiotowej sprawie jest wyjaśnienie pojęcia wartości celnej w kontekście określenia podstawy opodatkowania w przypadku opodatkowania importu towarów podatkiem od towarów i usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie odnosi się do tego zagadnienia, zatem w niezbędnym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego, a w szczególności Unijnego Kodeksu Celnego (dalej UKC), który został wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.269.1 ze zm.).

2018
29
lis

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do świadczonych usług transportowych.

Fragment:

Zresztą zauważyć trzeba, że skoro art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, po wymienieniu niezbędnych do stawki 0% dokumentów przewozowych, in fine używa zwrotu z zastrzeżeniem pkt 2, a ów punkt drugi mówi o konieczności posiadania także dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (w przypadku importu towarów), to oznacza, że jak importu towarów nie ma, to i nie trzeba mieć owego dokumentu dla zatasowania stawki VAT 0%, co wydaje się zresztą całkowicie logiczne. Innymi słowy, skoro na mocy art. 26a ust. 2 ustawy o VAT, import towarów następuje dopiero po zakończeniu m.in. procedury składowania celnego, to siłą rzeczy nie może mieć miejsca z chwilą wprowadzenia towaru na skład celny (czyli wcześniej), co wyklucza możliwość zaistnienia przy wprowadzeniu towarów na skład celny dokumentu, z którego miałby wynikać fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Można to powiedzieć jeszcze inaczej - nie można żądać dla zastosowania stawki VAT 0% dla usługi transportu międzynarodowego przy przyjeździe towaru z kraju trzeciego do Polski i wprowadzenia go do składu celnego dokumentu, który na tym etapie nie istnieje - a na tym etapie nie istnieje (bo nie może istnieć) dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2011 r.

2018
6
paź

Istota:

Moment wygaśnięcia odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy oraz ograniczenie tej odpowiedzialności wyłącznie do kwoty podatku należnego wykazanego w zgłoszeniach celnych składanych przez Wnioskodawcę bądź nie wykazanego w deklaracji podatkowej Klienta

Fragment:

Należy zauważyć, że w przypadku dokonywania odpraw w procedurze uproszczonej i rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej Wnioskodawca odpowiada solidarnie z Importerem – jako przedstawiciel bezpośredni – w sytuacji, w której Importer nie przestawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie w prawidłowej wysokości kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli zatem Importer przedstawił w ww. terminie wymagane dokumenty, co oznacza, że rozliczył kwoty podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów, to odpowiedzialność Wnioskodawcy, określona w art. 33a ust. 8 ustawy, wygasa. Należy ponadto stwierdzić, że Wnioskodawca ponosi solidarną odpowiedzialność, o której mowa w art. 33a ust. 8 ustawy wyłącznie w zakresie podatku należnego wynikającego z tych zgłoszeń celnych, które zostały złożone przez Wnioskodawcę działającego w imieniu i na rzecz Importera jako przedstawiciel bezpośredni. W przypadku natomiast, gdy Importer przedstawia dokumenty potwierdzające rozliczenie tylko części kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji (...)

2018
6
paź

Istota:

Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy w sytuacji, gdy kwota podatku VAT należnego z tytułu importu towarów została wykazana przez Klienta w deklaracji za nieprawidłowy okres, a spełniony zostanie obowiązek, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy.

Fragment:

Należy zauważyć, że w sytuacji gdy Importer korzysta z usług Wnioskodawcy jako przedstawiciela bezpośredniego przy dokonywaniu zgłoszeń celnych i sam nie będzie posiadał pozwolenia, o którym mowa w art. 166 Unijnego Kodeksu Celnego, a kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została wykazana (rozliczona) w prawidłowej wysokości przez Importera w deklaracji za nieprawidłowy okres, ale spełniony zostanie obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu, to Wnioskodawca nie odpowiada solidarnie, na podstawie art. 33a ust. 8 ustawy, za rozliczenie podatku z tytułu importu towarów. Zatem, odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji, tj. gdy kwota podatku VAT należnego z tytułu importu towarów została wykazana/będzie wykazywana przez Importera w deklaracji za nieprawidłowy okres (tj. np. za okres/miesiąc złożenia zgłoszenia uzupełniającego, a nie za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów – tj. okres, w którym dokonano zgłoszenia uproszczonego), to pod warunkiem, że spełniony zostanie obowiązek, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy, Wnioskodawca jako przedstawiciel bezpośredni nie ponosi/nie będzie ponosić odpowiedzialności z tego tytułu na gruncie art. 33a ust. 8 ustawy.

2018
7
wrz

Istota:

Określenie stawki podatku VAT dla usług związanych z obsługą importu węgla

Fragment:

Z dokumentacji jednoznacznie musi wynikać, że czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie, czyli, musi wynikać, że usługi są związane bezpośrednio z importem towarów, że wartość tych usług została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy, że nie jest to usługa ubezpieczenia towarów, oraz że import towarów związany z usługą nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Zatem aby zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% do usług związanych bezpośrednio z importem towarów konieczne jest łączne spełnienie warunku: materialnego - wartość tych usług musi być włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4 i formalnego - prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że usługi te są związane bezpośrednio z importem towarów, że wartość tych usług została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy i że nie jest to usługa ubezpieczenia towarów, oraz że import towarów związany z usługą nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca świadczy, na rzecz podmiotu dokonującego importu towarów, usługi związane z obsługą tego importu. Zakres świadczonych usług jest następujący: awizacja pociągów do portu i Spółki, wykonanie dokumentacji (...)

2018
6
sty

Istota:

Moment rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów.

Fragment:

Jak wskazała Spółka, w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 17 ust. 1 ustawy co oznacza, że jest ona podmiotem, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, a w konsekwencji Spółka jest podatnikiem z tytułu dokonanego importu towarów. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Spółka będąca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy podatnikiem z tytułu importu towarów oraz korzystająca z uproszczenia, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanego importu towarów w deklaracji podatkowej, składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego, natomiast dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Zatem momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila przyjęcia zgłoszenia celnego, a w konsekwencji to w deklaracji składanej za ten okres rozliczeniowy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w przypadku korzystania z procedury, o której mowa w art. 33a ust. 1 ustawy. Odnosząc się zatem do wątpliwości Spółki należy stwierdzić, że pomimo wskazania w zgłoszeniu celnym błędnych danych dotyczących nabywcy towaru to na Spółce, jako na podatniku, ciąży obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu importowanych towarów, przy czym Spółka jest zobowiązana do wykazania tego podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie celne, tj. powstał z tytułu importu towarów obowiązek podatkowy.

2017
6
gru

Istota:

Możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Fragment:

(...) importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Na podstawie cytowanego powyżej przepisu podatnik może rozliczyć podatek należny od importu towarów w deklaracji podatkowej. Stanowi to wyjątek od zasady, a jednocześnie procedurę uproszczoną w porównaniu do standardowej procedury, o której mowa w art. 33 ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy nie wykazują podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, a podatek z tego tytułu wpłacany jest w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości podatku (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT). Warunki formalne stosowania art. 33a ust. 1 ustawy o VAT Stosowanie rozliczenia VAT z tytułu importu towarów na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy o VAT możliwe jest pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych (...)

2017
6
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia „łącznej wartości towarów w przesyłce” dla potrzeb zastosowania zwolnienia od podatku importu tych towarów.

Fragment:

I tak, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Stosownie do art. 51 ust. 2 ustawy – zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: napojów alkoholowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych; perfum i wód toaletowych. Z kolei na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy – zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na cele prowadzonej działalności produkcyjnej oraz handlowej dokonuje importu towarów (np. urządzeń, podzespołów, aparatów). W wielu przypadkach łączna wartość importowanych towarów (urządzeń) znajdujących się w danej paczce nie przekracza kwoty 22 euro, tj. iloczyn ceny jednostkowej towarów wykazanych na fakturze (invoice/commercial invoice) oraz ich ilości określonych na fakturze i znajdujących się w danej paczce nie przekracza kwoty 22 euro. Wnioskodawca dokonując importu towarów o niewielkiej wartości oraz ich odprawy celnej przedkłada faktury (invoice/commercial invoice), na których oprócz towarów i ich wartości wyszczególnione są np. koszty transportu.

2017
5
paź

Istota:

W zakresie stawki podatku dla importu Słomki Ptysiowej.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega import towarów na terytorium kraju. Przez import towarów w myśl art. 2 pkt 7 ustawy rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną.