Import towarów | Interpretacje podatkowe

Import towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Procedura uproszczona w imporcie towarów (art. 33a) – brak zgłoszenia zamiaru jej stosowania do Urzędu Skarbowego.
Fragment:
W poz. 25 i 26 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, wyłącznie w przypadku wyboru przez podatnika rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy. Stosownie do art. 19a ust. 9 ustawy – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Zgodnie z art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307) – dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Należy zatem zauważyć, że deklaracja VAT-7 jest składana po okresie rozliczeniowym, w którym dokonywany jest import towarów, natomiast obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, w celu możliwości korzystania z procedury uproszczonej, powstaje przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik chce z takiego sposobu rozliczenia korzystać przy dokonywanym imporcie towarów. W konsekwencji, złożenie przez Spółkę deklaracji VAT-7, w której został wykazany import towarów w procedurze uproszczonej, nie może zostać uznane za zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 33a ust. 4 ustawy.
2016
24
mar

Istota:
Zasadność rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku korzystania z usług agencji celnej działającej w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (33a ust. 6 ustawy). Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka zamierza dokonać odprawy celnej w procedurze uproszczonej z art. 76 ust. 1 lit. c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego, korzystając z pozwolenia agencji celnej, która ma działać w jej imieniu jako przedstawiciel bezpośredni. Przed dokonaniem odprawy w tej procedurze zamierza dopełnić formalności z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT. Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy korzysta z usług agencji celnej działającej w charakterze jej przedstawiciela bezpośredniego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Spółki, że – jeżeli spełni wszystkie warunki określone w art. 33a ustawy – będzie uprawniona do skorzystania z rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów w sposób, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT (w deklaracji VAT).
2016
11
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku ze zwrotem surowców do dostawcy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej Wnioskodawca miał obowiązek skorygować podatek naliczony dotyczący importu tych surowców
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: W związku z dokonanym nabyciem w ramach importu towarów i następnie zwrotem surowców do dostawcy mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, czy słusznie Wnioskodawca skorygował podatek naliczony dotyczący importu tych surowców... Czy zwrot towarów należy potraktować jako dostawę towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, co uprawniałoby Wnioskodawcę do odliczenia VAT naliczonego od importu... Stanowisko Wnioskodawcy: Mając na uwadze uregulowania dotyczące podatku VAT w zakresie importu towarów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że niesłusznie dokonał korekty podatku naliczonego w części dotyczącej zwróconego surowca. Ponieważ nie ma prawa do zwrotu podatku zapłaconego od importu towarów, który następnie odliczył jako podatek naliczony, jak również z uwagi na to, że zwrot nastąpił na teren Unii Europejskiej, nie powinien korygować podatku naliczonego i dokonywać korekty deklaracji z tego tytułu. Alternatywnym rozwiązaniem wyzerowania podatku VAT od importu towarów byłoby, zdaniem Wnioskodawcy, potraktowanie zwrotu towarów do dostawcy mającego siedzibę na terytorium UE jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a tym samym uzyskanie prawa do odliczenia VAT naliczonego od importu.
2016
12
sty

Istota:
Rozliczenie podatku VAT z tytułu importu towarów
Fragment:
U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlega import towarów na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. import towarów, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem art. 2a). Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 – art. 2 pkt 5 ustawy. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu. Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy, miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.
2016
1
sty

Istota:
Opodatkowanie na terytorium kraju przywiezionej z terytorium Szwajcarii gotowej konstrukcji stoiska targowego na podstawie karnetu ATA.
Fragment:
Na gruncie polskiej ustawy o VAT Transakcji nie można również traktować jako importu towarów. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, pod pojęciem importu towarów rozumie się „ przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej ”. Definicja importu towarów zakłada, że w wyniku importu następuje wprowadzenie na terytorium Unii Europejskiej towarów, które nie znajdują się w wolnym obrocie na terytorium Unii. W przedmiotowej sprawie natomiast, konstrukcja przez cały czas znajdowała się w wolnym obrocie na terytorium Unii. Jedynie czasowo, konstrukcja została przewieziona na terytorium państwa trzeciego. Skoro zatem, austriacka firma dokonała transportu konstrukcji do Szwajcarii w ramach odprawy czasowej, a następnie konstrukcja - w ramach zakończenia odprawy czasowej - została przywieziona do Polski, nie można mówić o imporcie towarów. Przetransportowaną do Polski konstrukcję należy w dalszym ciągu traktować jako towar unijny, a nie jako towar pochodzący z terytorium państwa trzeciego. Podkreślić również należy, że Wnioskodawca nie dokonuje względem przywożonej konstrukcji jakichkolwiek czynności związanych z procedurą celną. Co ważne, zakończenie odprawy czasowej dokonywane jest przez austriacką firmę.
2015
23
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z importem towarów.
Fragment:
W konsekwencji Spółka będzie zobowiązana do zapłaty cła oraz do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów na terytorium Polski. (...). Zdaniem wnioskodawcy, podatek naliczony z tytułu importu towarów na terytorium Polski podlegać będzie odliczeniu stosowanie do art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka wskazała, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów ”. Zasada neutralności VAT znalazła swoje odzwierciedlenie w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS) w sprawie C-268/83 D.A Rompelman i E.A. Rompelman-Van Deelen z dnia 14 lutego 1985 r., w którym uznano, że system odliczeń ma na celu zwolnienie podatnika w całości od obciążeń podatkiem VAT należnym do zapłaty lub zapłaconym w toku całości jego działalności gospodarczej. W związku z tym, że Wnioskodawca generalnie wykonywać będzie czynności dające prawo do odliczenia podatku naliczonego (Wnioskodawca co do zasady świadczyć będzie usługi, których miejsce świadczenia dla potrzeb opodatkowania VAT znajdować się będzie poza Polską) Wnioskodawca uważa, że istnieć będzie bezpośredni związek miedzy podatkiem związanym z dokonaniem importu towarów a czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT.
2015
18
gru

Istota:
Prawo do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla tego importu.
Fragment:
Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów (33a ust. 6 ustawy). Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnik VAT) zamierza dokonywać importu towarów na terytorium Polski. Towary będą mogły zostać objęte na terytorium Polski procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b) lub c) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Rozliczenia importu Wnioskodawca zamierza dokonywać w oparciu o procedurę uproszczoną określoną w art. 33a ustawy o VAT. Przed dokonaniem importu Wnioskodawca dokona czynności określonych w art. 33a ust. 2-4 ustawy o VAT. Po dokonaniu importu zamierza również spełnić warunki określone w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT. Importowane towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla tego importu.
2015
17
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro na podstawie art. 51 ustawy.
Fragment:
I tak zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. W myśl art. 51 ust. 2 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: napojów alkoholowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych; perfum i wód toaletowych. Z kolei na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy, zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 51 ustawy import towarów dokonywany przez Spółkę, w sposób i na warunkach opisanych powyżej, wskazać należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zezwalają, w niektórych przypadkach, na zwolnienie z opodatkowania importu towarów zamieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy znajdującego się w kraju (nie dotyczy to importu napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych).
2015
11
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług agencji celnej działającej w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
Fragment:
Czy w przypadku, gdy Spółka dokonuje importu towarów poprzez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest uprawniona do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa o VAT)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dokonuje on importu towarów poprzez agencję celną działającą w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, jest on uprawniony do dokonania rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów na zasadach wskazanych w art. 33a ustawy o VAT. Uzasadnienie Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w sytuacji gdy towary zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnikowi przysługuje uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
2015
13
sie

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie towarów przez przedstawiciela pośredniego
Fragment:
W sposób bezsporny należy zatem uznać, iż przedstawiciel pośredni jest podatnikiem podatku VAT z tytułu importu towarów, spełniającym tym samym podmiotowy aspekt opodatkowania tym podatkiem (w tym zakresie należy więc uznać, że to postanowienia przepisów celnych kształtują zobowiązania w zakresie podatku VAT z tytułu importu towarów i to zarówno od strony podmiotowej i przedmiotowej). Skoro każdorazowe powstanie długu celnego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT względem osoby, którą dług celny obciąża (niezależnie od tego czy wykonywała ona czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT), dla „ nabycia ” statusu podatnika podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów Spółka nie musi dokonać czynności importu, a więc przywozu towarów na terytorium kraju. W tym zakresie wystarczająca jest bowiem okoliczność, że na Spółce ciąży obowiązek zapłaty cła w związku ze złożonym zgłoszeniem celnym (jako przedstawiciel pośredni). Ustawodawca nie powiązał bowiem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z faktem importu towaru, lecz z faktem złożenia zgłoszenia celnego. Jednocześnie, jak wskazano na wstępie, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
2015
12
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.