Import (przywóz) | Interpretacje podatkowe

Import (przywóz) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import (przywóz). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania przeliczenia walut obcych z wykorzystaniem kursu podanego w dokumentach celnych oraz wykazania w deklaracji jedynie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu bez wskazania wartości netto.
Fragment:
(...) ustawy). W myśl art. 33 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w obszarze handlu telefonami komórkowymi. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a sprzedaży dokonuje zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów gospodarczych. Wnioskodawca zakupu towarów dokonuje w Chinach przeprowadzając transakcje importu towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej i to na jej rachunek bankowy dokonuje płatności podatku VAT. Wnioskodawca rozliczenia w księgach rachunkowych dotyczące importu towaru dokonuje na podstawie dokumentu SAD, potwierdzającego rozliczenie transakcji, z uwagi na fakt, że transakcje przeprowadzane są w walutach obcych – dokonywane są w walutach obcych – dokonywane są przeliczenia na walutę polską z wykorzystaniem kursu i daty podanej na dokumentach celnych. Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy – w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.
2018
1
mar

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu SAD, w którym błędnie oznaczono dostawcę towaru.
Fragment:
Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego wyrażającą się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż nabycie towarów i usług, przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać - w momencie jego dokonania - za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Istotna jest intencja nabycia – jeśli towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymogów formalnych wymienionych w art. 86 ustawy – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „ zamiaru ” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś.
2012
25
paź

Istota:
Czy opłaty drogowe, parkingowe, za przejazd mostami i promami ponoszone na terenie innych krajów UE, które opłacane są przez niemieckiego kontrahenta, a następnie na Panią refakturowane, powinny być potraktowane jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, czy raczej jako import usług, który podlega opodatkowaniu w kraju usługobiorcy?
Fragment:
(...) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. Od ogólnej zasady określania miejsca świadczenia usług, ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Zgodnie z art. 28e ustawy, w przypadku usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.
2012
5
paź

Istota:
Spółka ma obowiązek rejestracji z tytułu importu usług i rozliczyć podatek a deklaracji VAT-9M.
Fragment:
Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do zasady ogólnej zawartej w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Ustawodawca wprowadzając wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy wyłączenia, wymienił przypadki, dla których występuje inne niż określone w tym artykule miejsce świadczenia usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, której wyłącznym przedmiotem działalności jest nieodpłatne udzielanie, na podstawie przepisów o pomocy publicznej, wsparcia finansowego funduszom kapitałowym inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski, dokonywała i zamierza dokonywać importu usług.
2012
5
lip

Istota:
Charakter czynności polegających na zakupie od kontrahenta niemieckiego baz danych klientów i przejęcia praw i zobowiązań z zawartych z nimi umów oraz ich miejsca świadczenia i opodatkowania.
Fragment:
Kwestią „ odpłatności ” zajmował się wielokrotnie w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Sprawiedliwości (np. w sprawach: C-16/93, C-213/99, C-404/99) podkreślając, iż o dostawie towarów i usług za wynagrodzeniem można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami. Związek, o którym mowa, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za to świadczenie. Przez import usług – w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium (...)
2011
1
paź

Istota:
Usługi świadczone przez Instytucje angielską i niemiecką, polegające na przekazaniu praw do oferowania i przeprowadzania egzaminów językowych oraz wspieranie Uniwersytetu z zarządzaniu tymi egzaminami nie zostały wymienione w art. 27 ust. 4 jako usługi niematerialne i prawne, do których ma zastosowanie szczególny sposób określania miejsca opodatkowania. W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie zasada ogólna wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy. Zatem, usługi świadczone na rzecz Uniwersytetu przez Instytucje zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, w konsekwencji nie stanowią dla Uniwersytetu importu usług.
Fragment:
Grupowanie to powinno być podobne w zakresie usług świadczonych przez Instytucje zagraniczne, jednakże Uniwersytet nie może w tym względzie dokonywać jednoznacznej klasyfikacji w stosunku do obcego podmiotu. Podmiotom zagranicznym nie jest znana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług i co bardziej istotne nie mogą się tymi klasyfikacjami posługiwać z uwagi na zapis art. 98 ust. 3 Dyrektywy 112, zgodnie z którą państwa członkowskie ewentualnie mogą stosować nomenklaturę scaloną (PCN), a nie PKWiU. Nomenklatura scalona może być stosowana wyłącznie dla potrzeb ustalenia stawki obniżonej, ale nie dla ustalenia miejsca świadczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają : odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju: eksport towarów; import towarów; wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2011
1
lip

Istota:
Czy T. i R. są wyrobami akcyzowymi w myśl ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Czy w związku z nabyciem tych wyrobów przed 01.05.2004 r. u Spółki doszło do powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Jeśli organ podatkowy uzna, że nabycie T. i R. było związane z powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym - w którym momencie doszło do powstania obowiązku podatkowego przed 01.05.2004 r. ? Czy i kiedy Spółka powinna zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego i czy powinna składać deklaracje podatkowe ?
Fragment:
U. z dnia 15 lutego 1993 r. nr 11 poz. 50 ze zm.), zgodnie art. 34. ust. 1 opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami akcyzowymi", z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a. W myśl ust. 2 powyższego artykułu, opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług. Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. nr 241 poz. 2082 ze zm.), określające wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3 – 6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Handlu Zagranicznego (PCN). Załącznik nr 4 ww. rozporządzenia zawiera wykaz wyrobów akcyzowych. W poz. 134 ujęte zostały oleje smarowe o kodzie PCN 27 10 19 91 0 oraz w poz. 136 pozostałe oleje smarowe o kodzie PCN 2710 19 99 0. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.
2011
1
lip

Istota:
Wnioskodawca dokonał importu samochodów osobowych z USA. Przedmiotowe samochody zgłosił do odprawy celnej w niemieckim Urzędzie Celnym, gdzie zostały uregulowane należności z tytułu importu: cło i podatek VAT.Po dokonaniu przywozu na terytorium Polski ww. samochodów, Wnioskodawca dokonał zapłaty akcyzy. Wnioskodawca kwestionuje wartość jaka została przyjęta do podstawy obliczenia podatku akcyzowego. W związku z powyższym Podatnik, wnosi o wyjaśnienie przepisów prawa w tym zakresie.
Fragment:
Jest to zgodne z art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej (dyrektywa Rady UE 92/12 z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie przepisów ogólnych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w sprawie składania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów) na podstawie której państwa członkowskie zostały uprawnione do nakładania lub utrzymywania podatków konsumpcyjnych na inne towary niż wyroby akcyzowe wymienione w dyrektywach akcyzowych. Z mocy art. 217 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku nakładanie podatków. określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania, podstawy opodatkowania i stawek podatkowych następuje w drodze ustawy. Co do zasady, ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, póz. 257 z późn. zm.) jako przedmiot opodatkowania wskazał katalog czynności, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w akcyzie. Doprecyzowanie kwestii podatku od samochodów osobowych nastąpiło w art. 80 ust. 3 w/cyt. ustawy iobowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje m.in w następującychprzypadkach:• importu• nabycia wewnątrzwspólnotowego. Odnosząc się do powyższych uregulowań należy stwierdzić, iż w przypadku przywozu samochodu osobowego z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju, gdy dopuszczenie do obrotu następuje na terytorium RP, obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem powstania długu celnego i według przepisów prawa dotyczących importu.
2011
1
cze

Istota:
Rozliczenie importu produktów włókienniczych na granicy Unii Europejskiej - w Hamburgu
Fragment:
Zgłoszenia towarów do odprawy celnej dokonała działająca w imieniu Wnioskodawcy agencja celna. Fakt, iż na terytorium Niemiec dokonano odprawy celnej towarów i dopuszczono je do obrotu nie pobierając podatku VAT jest zgodny z obowiązującym prawem niemieckim. Zastosowano tu bowiem procedurę dopuszczenia do obrotu, która stanowi dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego (import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową). Zwolnienie z importu, o którym mowa wyżej, wynika z art. 143 Dyrektywy 2006/112 WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym przepisem w przypadku importu towarów do państwa członkowskiego innego niż kraj przeznaczenia, państwa członkowskie mają zastosować do importu zwolnienie, jeśli dostawa tych towarów dokonywana przez importera jest objęta zwolnieniem, które przysługuje dostawom wewnątrzwspólnotowym. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy nabycie maszyn poligraficznych i części do nich, transportowanych bezpośrednio z Niemiec do Polski w sytuacji, gdy ich dostawcą i wystawcą faktury jest firma ze Szwajcarii będzie stanowiło dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Fragment:
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy). Zgodnie z ust. 2 tego artykułu przepis powyższy stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a) - z zastrzeżeniem art. 10. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a). W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mamy niewątpliwie do czynienia z nabyciem przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy były transportowane na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego. W opisanej sprawie wątpliwości budzi możliwość uznania przedmiotowej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ze względu na brak informacji, czy kontrahent ze Szwajcarii jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (na otrzymanej fakturze nie podano numeru identyfikacyjnego podatnika przyznanego mu na potrzeby tych transakcji na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, ani nie naliczono podatku).
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.