Import (przywóz) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to import (przywóz). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia utworów z wizerunkami zawodniczek i rozliczenie tej transakcji

Fragment:

W przypadku przestoju linii produkcyjnej, Wykonawca m.in.: utrzymuje linię produkcyjną w gotowości, nie może przeznaczyć zarówno maszyn i urządzeń, jak również pracowników do innego rodzaju produkcji, gdyż nie jest wiadomym kiedy możliwe będzie ponowne rozpoczęcie produkcji. Linia produkcyjna i pracownicy muszą być w trakcie przestoju poniekąd „ zarezerwowani ” do obsługi zleceń Wnioskodawcy. Ponadto Wykonawca obciążenia Wnioskodawcę z tytułu dodatkowych prac (sortowanie wiązek). Są to obciążenia związane z koniecznością wykonania przez Wykonawcę dodatkowych, niestandardowych prac np. koniecznością prawidłowego sortowania niewłaściwie oznaczonych przez Spółkę (lub Dostawców) materiałów przekazanych Wykonawcy do produkcji. Co do zasady obowiązkiem Spółki, zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą, jest dostarczenie do niego materiałów produkcyjnych w odpowiednim porządku np. ułożone rozmiarem, typem, kolorami kabli itp. Konieczność podjęcia przez Wykonawcę dodatkowych prac związanych z sortowaniem wiązek (ich ułożeniem i posegregowaniem tak, aby możliwa była ich identyfikacja i przyporządkowanie do produkcji poszczególnych wyrobów) nie mieści się w obowiązkach przyjętych na siebie przez Wykonawcę w ramach świadczonych usług produkcyjnych.

2018
27
kwi

Istota:

Rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia utworów z wizerunkami zawodniczek i rozliczenie tej transakcji

Fragment:

Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie, a w konsekwencji od tego będzie zależał sposób dokumentowanie usługi fakturą oraz wykazania w deklaracji VAT. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „ Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ”: ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

2018
1
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania przeliczenia walut obcych z wykorzystaniem kursu podanego w dokumentach celnych oraz wykazania w deklaracji jedynie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu bez wskazania wartości netto.

Fragment:

(...) ustawy). W myśl art. 33 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w obszarze handlu telefonami komórkowymi. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a sprzedaży dokonuje zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów gospodarczych. Wnioskodawca zakupu towarów dokonuje w Chinach przeprowadzając transakcje importu towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej i to na jej rachunek bankowy dokonuje płatności podatku VAT. Wnioskodawca rozliczenia w księgach rachunkowych dotyczące importu towaru dokonuje na podstawie dokumentu SAD, potwierdzającego rozliczenie transakcji, z uwagi na fakt, że transakcje przeprowadzane są w walutach obcych – dokonywane są w walutach obcych – dokonywane są przeliczenia na walutę polską z wykorzystaniem kursu i daty podanej na dokumentach celnych. Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy – w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

2012
25
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z dokumentu SAD, w którym błędnie oznaczono dostawcę towaru.

Fragment:

Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego wyrażającą się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż nabycie towarów i usług, przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać - w momencie jego dokonania - za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Istotna jest intencja nabycia – jeśli towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymogów formalnych wymienionych w art. 86 ustawy – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „ zamiaru ” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś.

2012
5
paź

Istota:

Czy opłaty drogowe, parkingowe, za przejazd mostami i promami ponoszone na terenie innych krajów UE, które opłacane są przez niemieckiego kontrahenta, a następnie na Panią refakturowane, powinny być potraktowane jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, czy raczej jako import usług, który podlega opodatkowaniu w kraju usługobiorcy?

Fragment:

(...) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. Od ogólnej zasady określania miejsca świadczenia usług, ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Zgodnie z art. 28e ustawy, w przypadku usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy.

2012
5
lip

Istota:

Spółka ma obowiązek rejestracji z tytułu importu usług i rozliczyć podatek a deklaracji VAT-9M.

Fragment:

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do zasady ogólnej zawartej w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Ustawodawca wprowadzając wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy wyłączenia, wymienił przypadki, dla których występuje inne niż określone w tym artykule miejsce świadczenia usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka, której wyłącznym przedmiotem działalności jest nieodpłatne udzielanie, na podstawie przepisów o pomocy publicznej, wsparcia finansowego funduszom kapitałowym inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski, dokonywała i zamierza dokonywać importu usług.

2011
1
paź

Istota:

Charakter czynności polegających na zakupie od kontrahenta niemieckiego baz danych klientów i przejęcia praw i zobowiązań z zawartych z nimi umów oraz ich miejsca świadczenia i opodatkowania.

Fragment:

Kwestią „ odpłatności ” zajmował się wielokrotnie w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Sprawiedliwości (np. w sprawach: C-16/93, C-213/99, C-404/99) podkreślając, iż o dostawie towarów i usług za wynagrodzeniem można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami. Związek, o którym mowa, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za to świadczenie. Przez import usług – w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium (...)

2011
1
lip

Istota:

Usługi świadczone przez Instytucje angielską i niemiecką, polegające na przekazaniu praw do oferowania i przeprowadzania egzaminów językowych oraz wspieranie Uniwersytetu z zarządzaniu tymi egzaminami nie zostały wymienione w art. 27 ust. 4 jako usługi niematerialne i prawne, do których ma zastosowanie szczególny sposób określania miejsca opodatkowania. W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie zasada ogólna wynikająca z art. 27 ust. 1 ustawy. Zatem, usługi świadczone na rzecz Uniwersytetu przez Instytucje zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, w konsekwencji nie stanowią dla Uniwersytetu importu usług.

Fragment:

Grupowanie to powinno być podobne w zakresie usług świadczonych przez Instytucje zagraniczne, jednakże Uniwersytet nie może w tym względzie dokonywać jednoznacznej klasyfikacji w stosunku do obcego podmiotu. Podmiotom zagranicznym nie jest znana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług i co bardziej istotne nie mogą się tymi klasyfikacjami posługiwać z uwagi na zapis art. 98 ust. 3 Dyrektywy 112, zgodnie z którą państwa członkowskie ewentualnie mogą stosować nomenklaturę scaloną (PCN), a nie PKWiU. Nomenklatura scalona może być stosowana wyłącznie dla potrzeb ustalenia stawki obniżonej, ale nie dla ustalenia miejsca świadczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają : odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju: eksport towarów; import towarów; wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2011
1
lip

Istota:

Czy T. i R. są wyrobami akcyzowymi w myśl ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Czy w związku z nabyciem tych wyrobów przed 01.05.2004 r. u Spółki doszło do powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Jeśli organ podatkowy uzna, że nabycie T. i R. było związane z powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym - w którym momencie doszło do powstania obowiązku podatkowego przed 01.05.2004 r. ? Czy i kiedy Spółka powinna zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego i czy powinna składać deklaracje podatkowe ?

Fragment:

U. z dnia 15 lutego 1993 r. nr 11 poz. 50 ze zm.), zgodnie art. 34. ust. 1 opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami akcyzowymi", z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a. W myśl ust. 2 powyższego artykułu, opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług. Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. nr 241 poz. 2082 ze zm.), określające wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3 – 6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Handlu Zagranicznego (PCN). Załącznik nr 4 ww. rozporządzenia zawiera wykaz wyrobów akcyzowych. W poz. 134 ujęte zostały oleje smarowe o kodzie PCN 27 10 19 91 0 oraz w poz. 136 pozostałe oleje smarowe o kodzie PCN 2710 19 99 0. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca dokonał importu samochodów osobowych z USA. Przedmiotowe samochody zgłosił do odprawy celnej w niemieckim Urzędzie Celnym, gdzie zostały uregulowane należności z tytułu importu: cło i podatek VAT.Po dokonaniu przywozu na terytorium Polski ww. samochodów, Wnioskodawca dokonał zapłaty akcyzy. Wnioskodawca kwestionuje wartość jaka została przyjęta do podstawy obliczenia podatku akcyzowego. W związku z powyższym Podatnik, wnosi o wyjaśnienie przepisów prawa w tym zakresie.

Fragment:

Jest to zgodne z art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej (dyrektywa Rady UE 92/12 z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie przepisów ogólnych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w sprawie składania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów) na podstawie której państwa członkowskie zostały uprawnione do nakładania lub utrzymywania podatków konsumpcyjnych na inne towary niż wyroby akcyzowe wymienione w dyrektywach akcyzowych. Z mocy art. 217 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku nakładanie podatków. określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania, podstawy opodatkowania i stawek podatkowych następuje w drodze ustawy. Co do zasady, ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, póz. 257 z późn. zm.) jako przedmiot opodatkowania wskazał katalog czynności, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w akcyzie. Doprecyzowanie kwestii podatku od samochodów osobowych nastąpiło w art. 80 ust. 3 w/cyt. ustawy iobowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje m.in w następującychprzypadkach:• importu• nabycia wewnątrzwspólnotowego. Odnosząc się do powyższych uregulowań należy stwierdzić, iż w przypadku przywozu samochodu osobowego z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju, gdy dopuszczenie do obrotu następuje na terytorium RP, obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem powstania długu celnego i według przepisów prawa dotyczących importu.