Immunitet podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to immunitet podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
19
lip

Istota:

Czy Bank jest zobowiązany do wystawiania i przesyłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą zwolnionych od podatku odsetek lub dywidend dokonywanych na rzecz międzynarodowych banków lub innych instytucji finansowych, które ze względu na swój międzynarodowy charakter posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają administracji podatkowej państw, w których działają?

Fragment:

Minister Finansów podkreślił, że taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na międzynarodowy charakter ww. podmiotów, instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają administracji podatkowej państw, w których działają. Do wyjaśnienia Minister Finansów załączył listę międzynarodowych podmiotów, których podówczas dotyczyła powyższa zasada. Są to w szczególności: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBOR), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). Cechą wspólną tych podmiotów jest wskazany już immunitet podatkowy, wynikający z mocy prawa i umów międzynarodowych, oraz to, że nie podlegają one jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Powyższe właściwości mają szczególne znaczenie wobec faktu, że celem sporządzania informacji IFT-2R jest wyeliminowanie możliwości unikania opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem, ze względu na opisane cechy analizowanych podmiotów, a mianowicie niepodleganie administracji podatkowej jakiegokolwiek kraju oraz posiadany przez nie immunitet podatkowy, w ogóle nie powinno dochodzić do opodatkowania tych dochodów. W konsekwencji nie istnieje państwo siedziby międzynarodowego podmiotu finansowego, do którego informacja IFT-2R miałaby zostać prawidłowo przekazana.

2011
1
sie

Istota:

Czy w powyżej opisanych okolicznościach Spółka jest zobowiązana do pobierania - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych od pożyczek i kredytów udzielanych Spółce przez wskazane we wniosku banki?

Fragment:

Niemniej jednak instytucje wskazane we wniosku posiadają z mocy prawa i tworzących je umów międzynarodowych immunitet podatkowy i nie podlegają jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Tym samym, ewentualne uzyskanie certyfikatu rezydencji tych instytucji nie stanowiłoby jakiejkolwiek gwarancji, iż ewentualny podatek od odsetek uzyskanych w Polsce zostanie uiszczony w kraju ich siedziby. w związku z tym, w praktyce żądanie certyfikatów rezydencji od tych instytucji jest bezzasadne. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zbieżne z zaprezentowanym powyżej zostało przedstawione w piśmie Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów o sygnaturze PB7/033-1934/2001 z 29 maja 2001 r. kierowanym do izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowych. w piśmie tym, Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, iż „taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają one administracji podatkowej państw, w których działają. Siedziba ich jest uregulowana w umowach międzynarodowych, na podstawie których zostały one utworzone”. Wśród międzynarodowych instytucji finansowych, od których – zdaniem Ministerstwa Finansów – nie ma potrzeby żądania certyfikatu rezydencji, wymieniono wszystkie trzy banki wskazane w niniejszym wniosku.