Identyfikacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to identyfikacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
1
cze

Istota:

Czy spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) spółce powstałej w wyniku przekształcenia Spółdzielni. W przedmiotowym wniosku przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych spółdzielnia pracy zgodnie z przepisami art. 203e – 203x ustawy prawo spółdzielcze zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowanym przekształceniem zrodził się po stronie spółdzielni szereg wątpliwości natury podatkowej. Wobec powyższego zadano m.in. następujące pytanie. Czy spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP... Zdaniem Wnioskodawcy, spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP, co wynika z postanowień art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j.

2011
1
sie

Istota:

Określając właściwość organu podatkowego w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności, czyli w tym przypadku miejsce położenia nieruchomości, z której Wnioskodawca czerpie dochody z tytułu najmu. Organ ten również będzie właściwy dla przyjęcia zgłoszenia identyfikacyjnego na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o NIP.

Fragment:

Zasady powstania powszechnego obowiązku ewidencyjnego dla celów podatkowych, w którego zakres wchodzi w szczególności obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego składanego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej, reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust.1 i 2 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej, zwany dalej NIP. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż ww. wymienione, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP. Według art. 5 ust. 1 ustawy o NIP zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Art. 4 pkt 1 ustawy o NIP wyraźnie stwierdza, że dla podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku właściwym urzędem skarbowym w sprawach realizacji obowiązku identyfikacyjnego jest urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka małżeńska zarejestrowana pod odrębnym numerem NIP, bez zawartej umowy spółki cywilnej może prowadzić działalność po wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej jednego z współmałżonków.

Fragment:

(...) współpracującej lub w ogóle zrezygnuje z działalności),2) rozdzielić się i działać jako dwaj niezależni przedsiębiorcy wpisani osobno pod własnymi numerami w ewidencji działalności gospodarczej, bez łączenia się umową spółki cywilnej,3) prowadzić działalność w spółce cywilnej. Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).W związku z powyższym należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym oraz przedstawionym stanie faktycznym nie ma możliwości wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków. Z uwagi na to, że małżonkowie, prowadzący w ramach współwłasności działalność gospodarczą, nie będą już występowali jako jeden przedsiębiorca w ewidencji działalności gospodarczej, nie mogą także istnieć jako jeden podmiot w ewidencji naczelnika urzędu skarbowego.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących podatnika, będącego osobą fizyczną.

Fragment:

Zgodnie z tymi przepisami faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Z ww. regulacji nie wynika jednoznacznie, że w przypadku, gdy sprzedawcą, bądź nabywcą jest osoba fizyczna, na fakturze VAT winny być podane jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - nazwa, bądź nazwa skrócona oraz adres siedziby, jednakże w opinii tutejszego organu tak właśnie należy interpretować omawiany przepis. Powyżej wymienione dane zawarte są bowiem w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ww. podmiotów i obok numeru identyfikacji podatkowej (NIP), stanowią podstawowe elementy identyfikacji podatnika zarejestrowanego dla potrzeb tego podatku. Osoba fizyczna, biorąca udział w obrocie gospodarczym jako podatnik tego podatku, w szczególności przy wystawianiu i otrzymywaniu faktur VAT winna niezbędnie posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem. Faktura, na której brak jest tych elementów nie wskazuje poprawnie sprzedawcy, bądź nabywcy towarów lub usług. Nadto tutejszy organ zwraca uwagę na przepisy zawarte w art. 43 1 do 43 1 º ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek zgłaszać dla potrzeb ewidencji NIP wszystkie punkty gier na automatach o niskich wygranych oraz zmiany ich lokalizacji.

Fragment:

Nr 14, poz. 113) podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 cytowanej ustawy: dla podatników podatku od towarów i usług - nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych. Adresy prowadzenia działalności gospodarczej osoby prawne zgłaszają do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2, określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1959), wypełniając pola oznaczone jako B.11., którego opis zawiera jednoznaczne wyjaśnienie: W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym - stosownie do okoliczności i zmian. Jeżeli łączna liczba podawanych miejsc jest większa od 3, należy dołączyć na formularzach NIP-C informacje o tych miejscach, jeżeli zaś jest większa od 20, należy dołączyć sporządzoną listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłaszania każdego adresu. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa..., wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2011
1
lut

Istota:

Czy posługiwanie się kodem PL przed numerem NIP w transakcjach krajowych jest błędem dyskwalifikujacym fakturę dla stron transakcji ?

Fragment:

Nr 97, poz. 971), że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Szczególną formę identyfikacji danych podatnika i nabywcy ustawodawca przewidział dla wymian wewnątrzwspólnotowych, gdzie zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub nabywające usługi, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku. Podmioty te są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Uszczegółowienie tych obowiązków znalazło wyraz w § 12 ust.10 w/w rozporządzenia MF, gdzie ustawodawca zobowiązał, między innymi, podatnika-dostawcę do umieszczania na fakturze numeru, o którym mowa w art.97 ust.10 ustawy o VAT. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że podatnik zobowiązany jest do umieszczania na fakturach swojego numeru identyfikacyjnego NIP odrębnego dla dostaw krajowych i wewnątrzwspólnotowych Należy jednak zauważyć, że numery identyfikacyjne NIP, zarówno dla potrzeb udokumentowania dostaw krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych są w swojej konstrukcji identyczne w zakresie kombinacji cyfrowej.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik sprzedaje swoje wyroby do kontrahenta z Holandii, który jest częścią podatkowej grupy kapitałowej. Podatnik wystawia fakturę VAT na której podaje numer identyfikacyjny VAT kontrahenta oraz jego dane identyfikacyjne (nazwę własną firmy a nie całej grupy)Podatnik posiada dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na dzień dokonania transakcji numer VAT kontrahenta jest ważny, sprawdzony w systemie VIES.
Z uwagi na fakt, iż w tym przypadku system VIES nie wskazywał nazwy kontrahenta i adresu, podatnik dokonał dodatkowej weryfikacji poprzez Biuro Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie. Podatnik otrzymał potwierdzenie z wyżej wymienionego biura, że numer jest aktywny, ale dane w VIES są niepełne, gdyż widnieje tam tylko pierwszy człon grupy kapitałowej : spółki matki.
Podatnik po skontaktowaniu się z kontrahentem otrzymał ksero potwierdzenia z Urzędu Skarbowego w Holandii o nadaniu wspólnego numeru VAT dla całej grupy kapitałowej : spółki matki oraz spółek córek (w tym kontrahent podatnika). Holenderski kontrahent ponadto poinformował, że sama spółka-matka posiada osobny numer VAT na dokładnie taki sam adres jak dla całej grupy podatkowej, natomiast dla spółek córek prawidłowy jest ten numer, który widnieje na fakturze. Podatnik ponownie skontaktował się z Biurem Wymiany Informacji o VAT podając dwa numery identyfikacyjne : grupy kapitałowej i spółki matki wraz z danymi identyfikacyjnymi i otrzymał potwierdzenie ważności obydwu numerów VAT ale obydwa z nazwą spółki – matki. W systemie VIES pod numerem kontrahenta widnieją dane niekompletne –tylko pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej.
1) Pytanie podatnika dotyczy prawa zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów skoro otrzymał potwierdzenie numeru VAT tylko na pierwszy człon podatkowej grupy kapitałowej ?
2) Czy podatnik może wystawiać przy przyszłych dostawach, fakturę tylko na spółkę córkę, nie na całą podatkową grupę kapitałową, aby móc zastosować stawkę 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ?

Fragment:

Jednakże dane zawarte w bazie VIES są chronionymi danymi osobowymi, tak więc administracja podatkowa może tylko potwierdzić (lub nie) informacje zawarte w zapytaniu podatnika. Nie istnieje zatem zupełnie swobodny przepływ informacji dotyczących podatników VAT dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego. Administracja podatkowa nie może bezpośrednio udostępniać nazwy oraz adresu podmiotu o który może zapytać nabywca czy dostawca. Z przedstawionej przez podatnika sytuacji wynika, iż warunek rejestracji został spełniony. Natomiast z uwagi na fakt, iż każde państwo członkowskie ma odrębne przepisy obowiązujące w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych, organ nie może rozstrzygać prawidłowości rejestracji podmiotu. Reasumując: organ podatkowy nie widzi przeszkód w zastosowaniu stawki 0 % przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w transakcjach z ww. kontrahentem.

2011
1
lut

Istota:

Jestem podatnikiem podatku VAT zajmującym się wymianą handlową z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Od miesiąca maja dokonywałem zakupu używanych zbiorników do mleka, dojarek, opon itp. w przeważającej mierze z Danii. Dokumentem na zakup towarów używanych były rachunki. Niestety osoby dokonujące transakcji ze strony sprzedawcy nie podawały na dokumentach swojego odpowiednika numeru NIP. W niektórych przypadkach byli to rolnicy. Czy takie zakupy mam obowiązek zaliczyć do nabyć wewnątrzwspólnotowych i jako takie wykazywać w deklaracjach VAT - 7 oraz w informacjach podsumowujących VAT-UE?

Fragment:

Ponieważ nie podał Pan przyczyn braku numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta, powinien Pan sprawdzić, czy kontrahent ten jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w swoim kraju. W przypadku gdyby okazało się, iż kontrahent nie podał numeru identyfikacji podatkowej dlatego, że nie jest podatnikiem, wówczas zrealizowane przez Pana transakcje handlowe nie spełniają definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia, gdyż nie został spełniony jeden z warunków opisanych w art. 9 ustawy. Ponadto w art. 10 ustawy zostały opisane przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie nie występuje. 4. Zatem podstawowym warunkiem dla potwierdzenia faktu, czy przeprowadzona transakcja była wewnątrzwspólnotowym nabyciem jest właściwa identyfikacja kontrahenta; analiza tylko wystawionego dokumentu dotyczącego tej transakcji (w którym nie podano numeru, pod którym kontrahent jest zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych) nie daje możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia powyższego faktu. 5. Równocześnie organ podatkowy informuje, że stwierdzenie czy powyższe transakcje będą wykazywane w deklaracjach VAT-7 oraz informacjach podsumowujących VAT-UE będzie możliwe po rozstrzygnięciu czy będą stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie. Informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie podatnika.