Hurt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hurt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Premie pieniężne udzielane aptekom za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych

Fragment:

(...) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest M. Sp. z o.o., a zapytanie odnośnie określenia podstawy opodatkowania VAT dotyczy również hurtowni za pośrednictwem których przekazywana będzie premia pieniężna, przedmiotowa interpretacja, nie wywoła skutków prawnych określonych art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie dotyczącym hurtowni farmaceutycznych. Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami kontrahentów: aptek i hurtowni farmaceutycznych, na nabycie produktów spożywczych i konsumpcję w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będącego producentem leków i kosmetyków?

Fragment:

(...) podatkowe, pomimo ich związku z przychodem, gdyż jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym zawierają się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe, w oparciu o przywołane przepisy prawa, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków ponoszonych podczas prezentacji produktów dla pracowników aptek oraz spotkań z pracownikami działów sprzedaży w hurtowniach na nabycie pizzy lub gotowych zestawów lunchowych przygotowywanych na wynos należało uznać za nieprawidłowe, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków ponoszonych podczas spotkań organizowanych na szczeblu kierowniczym lub dyrektorskim w restauracjach należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz wyroki sądów administracyjnych wydane (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy rozszerzenie działalności Apteki o dodatkowe świadczenie wyżej wymienionych usług nie spowoduje zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym liniowym

Fragment:

(...) obowiązującą od 01 stycznia 2004r. cytowaną wyżej definicję pozarolniczej działalności gospodarczej określoną na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczonych przez Panią usług w zakresie reklamy środków farmaceutycznych, leków, wyrobów medycznych i środków ochrony zdrowia polegającej na wystawianiu plansz i reklam świetlnych oraz usług polegających na wykonywaniu określonego obrotu z daną hurtownią nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy. Wyłączenie to obejmuje wszystkie źródła przychodów, w tym działalność wykonywaną osobiście i działy specjalne produkcji rolnej, poza wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy „pozarolniczą działalność gospodarczą”. Skoro więc uzyskiwane przez Panią przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionymi w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz nie (...)