Hotele | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hotele. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych opłat od gości hotelowych i ich dokumentowania.

Fragment:

Czasami opłata taka stanowić też będzie odszkodowanie za utracone korzyści, np. w przypadku gdy spowodowane przez gościa zniszczenia są na tyle poważne, że zmuszają do wyłączenia pomieszczenia z funkcjonowania hotelu do czasu jego naprawy. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że opłata, którą pobiera za ponadnormatywne sprzątanie, jest stała i nie zależy od rodzaju i wielkości zabrudzeń. Wnioskodawca natomiast różnicuje opłatę za zniszczenia na terenie hotelu, w pokojach/salach konferencyjnych/restauracjach itp., każde takie zniszczenie kalkulowane jest indywidualnie, po dokonaniu oględzin na podstawie stwierdzonych strat i ewentualnej konieczności zakupu nowego wyposażenia czy też remontu. Ponadto, w przypadku gdy z powodu wyłączenia pomieszczenia z powodu zniszczeń/zabrudzeń zajdzie konieczność przeniesienia gości hotelowych do innego hotelu i poniesienia z tego tytułu opłat przez Wnioskodawcę (koszty pokoju w innym hotelu, koszty transportu do tego hotelu), wówczas Wnioskodawca obciąża opłatą odpowiadającą tym kosztom sprawcę zniszczeń/zabrudzeń. W przypadku zaś, gdy z powodu wyłączenia pomieszczenia z powodu zniszczeń/zabrudzeń nie można sprzedać pokoju, a z powodu obłożenia hotelu nie ma już wolnych pokoi, Wnioskodawca obciąża opłatą odpowiadającą opłacie za pobyt w pokoju sprawcę zniszczeń/zabrudzeń z tytułu utraconych korzyści.

2015
3
gru

Istota:

Wnioskodawca jako płatnik, jest zobowiązany do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ustalonej w wyżej podany sposób, przypadającej na pracownika, wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub w mieszkaniu wynajmowanym na cele zbiorowego zakwaterowania, jednakże wyłącznie w tej części, która nie jest objęta zakresem zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Przepis ten stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w: hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy (zgodnie z art. 21 ust. 14 ustawy PIT). W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik, jest zobowiązany do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ustalonej w wyżej podany sposób, przypadającej na pracownika, wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym lub w mieszkaniu wynajmowanym na cele zbiorowego zakwaterowania, jednakże wyłącznie w tej części, która nie jest objęta zakresem zwolnienia przedmiotowego. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe, podobnie jak stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w świetle którego przychód po stronie pracownika powstaje w momencie zapłaty faktury przez Wnioskodawcę (a nie w momencie otrzymania świadczenia przez pracownika).

2014
2
paź

Istota:

Czy na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy CIT przyjęcie przez Spółkę indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego i/lub ulepszonego Hotelu kwalifikowanego według KŚT do grupy 1 podgrupy 10 rodzaju 109 i amortyzacja Hotelu w okresie amortyzacji nie krótszym niż 3 lata będzie postępowaniem prawidłowym?

Fragment:

Po zarejestrowaniu Spółki przez sąd rejestrowy, planowane jest nabycie przez Spółkę budynku hotelowego (dalej: „ Hotel ”). Nabycie Hotelu może nastąpić w trybie zakupu Hotelu na podstawie umowy sprzedaży lub w drodze wniesienia do Spółki Hotelu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Nabywany przez Spółkę Hotel będzie mieścił się w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 „ Pozostałe budynki niemieszkalne ” Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „ KŚT ”). Rodzaj ten obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania z wyjątkiem hoteli robotniczych. Hotel stanowić będzie środek trwały, nabyty przez Spółkę, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i będzie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Hotel przeznaczony będzie do świadczenia usług hotelowych, tj. usług krótkotrwałego zakwaterowania. W ofercie Hotelu mogą się znaleźć także inne powiązane usługi, w szczególności restauracyjne, SPA oraz związane z organizowaniem szkoleń lub imprez okolicznościowych. Nabyty Hotel zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji Spółki. Hotel będzie (...)

2014
28
wrz

Istota:

Czy na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy CIT przyjęcie przez Spółkę indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego i/lub ulepszonego Hotelu kwalifikowanego według KŚT do grupy 1 podgrupy 10 rodzaju 109 i amortyzacja Hotelu w okresie amortyzacji nie krótszym niż 3 lata będzie postępowaniem prawidłowym?

Fragment:

Po zarejestrowaniu Spółki przez sąd rejestrowy, planowane jest nabycie przez Spółkę budynku hotelowego (dalej: „ Hotel ”). Nabycie Hotelu może nastąpić w trybie zakupu Hotelu na podstawie umowy sprzedaży lub w drodze wniesienia do Spółki Hotelu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Nabywany przez Spółkę Hotel będzie mieścił się w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 „ Pozostałe budynki niemieszkalne ” Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „ KŚT ”). Rodzaj ten obejmuje m.in. hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania z wyjątkiem hoteli robotniczych. Hotel stanowić będzie środek trwały, nabyty przez Spółkę, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i będzie wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Hotel przeznaczony będzie do świadczenia usług hotelowych, tj. usług krótkotrwałego zakwaterowania. W ofercie Hotelu mogą się znaleźć także inne powiązane usługi, w szczególności restauracyjne, SPA oraz związane z organizowaniem szkoleń lub imprez okolicznościowych. Nabyty Hotel zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji Spółki. Hotel będzie (...)

2013
12
lip

Istota:

Refakturowanie przez Wnioskodawcę kosztów hoteli i transportu publicznego

Fragment:

Należy przy tym wskazać, że Wnioskodawca oświadczył, iż koszty (hoteli, transportu publicznego) są ponoszone w celu wykonania usługi radcowskiej, tj. w celu dojazdu i udziału w rozprawach sądowych w sądach oraz rozprawach administracyjnych w innych województwach, gdzie Wnioskodawca reprezentuje swego klienta. Jeżeli rozprawa odbywa się w oddalonym mieście, szczególnie – w godzinach porannych, skorzystanie z hotelu jest absolutnie konieczne, tj. warunkuje wykonanie umowy z klientem. Reasumując, należy zatem uznać, iż opłaty z tytułu ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z zapewnieniem hotelu, transportu publicznego, należy uznać za element kalkulacyjny świadczenia zasadniczego. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż wydatki za hotel, transport publiczny, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonej usługi zasadniczej. Wnioskodawca winien zatem wystawiać klientowi, na rzecz którego Wnioskodawca wykonuje usługę radcowską fakturę VAT ze stawką właściwą dla tej usługi, która zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy wynosi 23%, przy czym opłaty za hotel, transport publiczny, jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.

2013
13
lut

Istota:

Przepis art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdzie zastosowania - Wnioskodawca nie dokonuje nabycia usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty – usługa hotelowa jest nabywana bezpośrednio przez klienta a hotel, z którego usług klient korzysta wystawia fakturę VAT bezpośrednio na korzystającego z usługi hotelowej

Fragment:

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest rezerwowanie klientom miejsc hotelowych w hotelach, które klientom C. oferują znaczące rabaty (zwykle 50%), do czego wcześniej zobowiązały się w umowie z C. Spółka nie otrzymuje od hotelu wynagrodzenia, ani też nie płaci hotelowi za oferowanie usług po obniżonych cenach klientom C. Spółka sprzedaje swoją usługę w formie rocznego abonamentu, tj. pobiera z góry roczną opłatę oraz wydaje klientowi specjalną, imienną, posiadającą unikalny numer, Kartę Hotel .... W okresie ważności karty, klient jest uprawniony do korzystania z nieograniczonej liczby usług rezerwacyjnych C. Spółka nie bierze żadnego udziału w rozliczeniu pomiędzy hotelami i klientem, tj. hotele wystawiają faktury bezpośrednio na klienta, a klient reguluje wynikające z nich należności. Jak wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, aby usługa świadczona przez podatnika mogła być opodatkowana na zasadach marży, o której mowa w art. 119, podatnik świadcząc taką usługę musiałby działać na rzecz klienta we własnym imieniu i na własny rachunek i musiałby dokonywać od podatnika podatku od towarów i usług nabyć towarów lub usług dla bezpośredniej korzyści turysty. W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca nie dokonuje nabycia usługi hotelowej dla bezpośredniej korzyści turysty – usługa hotelowa jest nabywana bezpośrednio przez klienta a hotel, z którego usług klient korzysta wystawia fakturę VAT bezpośrednio na korzystającego z usługi hotelowej.

2012
8
maj

Istota:

Nieodpłatne przekazanie towarów, gadżetów reklamowych i usług oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Fragment:

X (dalej: X, Spółka) to największa w Y spółka hotelarska operująca siecią kilkudziesięciu hoteli położonych na terenie całej Y, oferujących kompleksową obsługę ruchu biznesowego oraz turystycznego. Hotele skupione w X funkcjonują pod markami... W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X podejmuje szereg działań o charakterze reklamowym i promocyjnym, mających na celu uatrakcyjnienie oferty Spółki oraz Zachęcenie klientów do korzystania z usług X. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych Spółka przekazuje nieodpłatnie towary, na których umieszczane jest logo X lub poszczególnych sieci hoteli wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki. Towarami wydawanymi nieodpłatnie są m.in. smycze, kubki, maskotki, pendrive’y <dalej: gadżety reklamowe>. Wartość gadżetów przekazywanych nieodpłatnie zwykle przekracza 5 zł. Spółka wydaje gadżety na rzecz klientów podczas oficjalnych spotkań, na rzecz potencjalnych kontrahentów w trakcie prowadzenia negocjacji biznesowych, przesyła gadżety do kontrahentów z okazji świąt itp. Spółka przekazuje również drobne upominki w postaci gadżetów gościom hotelowym. Wszystkie wydawane nieodpłatnie towary mają na celu rozpowszechnianie nazwy Spółki (lub marki hoteli działających w ramach Spółki), a tym samym zachęcenie klientów obecnych i potencjalnych do korzystania z usług Spółki.

2011
29
lis

Istota:

Czy wpłacone na konto Spółki pieniądze powinny być traktowane jako zaliczki wpłacone na poczet przyszłych usług hotelowych świadczonych przez Wnioskodawcę pod datą wpływu tych pieniędzy na konto Spółki?

Fragment:

W celu pozyskania dodatkowych klientów, Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółką ..., zgodnie z którą Spółka ta zawierać będzie z klientami umowy sprzedaży pokoi w Hotelach Wnioskodawcy uczestniczących w Programie, w imieniu tych Hoteli. Przy okazji wszelkich transakcji związanych ze sprzedażą pokoi hotelowych, przedstawiać będzie siebie jako pośrednika sprzedaży lub przedstawiciela Hoteli uczestniczących w Programie i wymieniać nazwy Hoteli uczestniczących w Programie w każdym dokumencie wydanym klientom. Spółka będzie powiadamiać Hotele o nazwiskach osób, które dokonały rezerwacji oraz pobierać należności od tych klientów, w imieniu Hoteli uczestniczących w Programie, na własny rachunek i przekazywać należną cenę tym Hotelom po realizacji rezerwacji. Po dokonanej przez klienta rezerwacji, Spółka przesyła do Hoteli informację z danymi klienta, datą realizacji, wartością całkowitą usługi i przysługującej Spółce prowizji. Zgodnie z warunkami płatności zawartymi w umowie, za wykorzystany pokój zarezerwowany na podstawie tej umowy, Hotele uczestniczące w Programie obciążają – zgodnie z ceną – kartę kredytową o indywidualnym numerze podanym przez Spółkę w rezerwacji danego pokoju, kwotą pomniejszoną o ustaloną w umowie prowizję. W uzupełnieniu podano ponadto, że Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności hotelowej i gastronomicznej, zarejestrowanym 14 maja 1995r.

2011
1
maj

Istota:

Czy kompleksowe usługi hotelowe w formie pakietu lub umowy z kontrahentem tj. noclegi, wyżywienie, uroczyste kolacje z alkoholem, zielone kuligi z ogniskiem, wynajem sal konferencyjnych, zajęcia integracyjne - motywacyjne : kort tenisowy, basen zabiegi SPA mieszczące się w PKWiU pod numerem 55.10.10-00.00 " usługi w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele i zajazdy" mogą być opodatkowane 7% stawką podatku VAT , zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 139 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Posiada opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika że kompleksowe usługizamawiane przez kontrahentów w formie pakietu usług tzn. nocleg i całodzienne wyżywienie wraz z imprezami towarzyszącymi zostały zakwalifikowane do symbolu PKWiU 55.11.10 -00.00 " usługi w zakresie zakwaterowania świadczone przez hotele, motele i pensjonaty z restauracjami". Spółka uważa, że wszelkie produkty, komplety, pakiety usług hotelowych powinny być opodatkowane 7 % stawką podatku VAT.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art.8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.W myśl art. 41 ust.2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Załącznik nr 3 zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %. W pozycji nr 139 wyszczególnione zostały usługi o symbolu PKWiU 55.1 - usługi hoteli.Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że kompleksowe usługi hotelowe świadczone przez Spółkę w formie pakietu tj. noclegi, wyżywienie, uroczyste kolacje z alkoholem, zielone kuligi z ogniskiem, wynajem sal konferencyjnych, zajęcia integracyjno - motywacyjne : kort tenisowy, basenj zabiegi SPA mieszczące się w PKWiU pod numerem 55.10.10-00.00 będą opodatkowane 7 % stawką podatku VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje czy jest obowiązany opodatkować podatkiem VAT prowizje płacone biurom turystycznym spoza Unii Europejskiej za dokonywane za pośrednictwem portali internetowych rezerwacje miejsc noclegowych.

Fragment:

UZASADNIENIE Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Podatnik prowadzi hotel wraz z restauracją. Informacje o hotelu, lokalizacji, warunkach oraz cenach umieszczane są w portalach internetowych biur turystycznych mających siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej (Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria). Na podstawie umowy generalnej z centralną agencją d/s rezerwacji znajdującą się poza granicami kraju, podatnik wypłaca zagranicznym biurom turystycznym prowizje za dokonywane za pośrednictwem portali internetowych rezerwacje miejsc noclegowych. Prowizje płacone biurom turystycznym, które nie są członkami UE za dokonywane za pośrednictwem portali internetowych rezerwacje miejsc noclegowych Podatnik traktuje jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji za pośrednictwem obcych serwerów. Podatnik uważa, że prowizje te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że: Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług wymienionych w ust. 4 na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających (...)