Hotel pracowniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hotel pracowniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy bursę pracowniczą (będącą w użytkowaniu Gospodarstwa) można określić mianem hotelu pracowniczego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania w bursie – przy założeniu, iż stanowi ona przychód – jest wolna od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4. Wskazać należy, iż ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „hotel pracowniczy”, o tym czy mamy do czynienia z hotelem pracowniczym rozstrzyga przeznaczenie przez pracodawcę posiadanych budynków lub lokali na potrzeby zakwaterowania pracowników tego pracodawcy. Sformułowanie „hotel pracowniczy” oznacza obiekt mieszkalny o charakterze tymczasowego zamieszkania dla grupy pracowników, utrzymywany przez macierzysty zakład fabrykę, szkołę wyższą, wojsko, policję itp. Podobne znaczenie ma sformułowanie „bursa”, oznaczające „zakład, w którym mieszka i utrzymuje się młodzież ucząca się poza miejscem stałego zamieszkania (słownik języka polskiego PWN). Słowo „bursa’ zdefiniowane zostało również we Współczesnym słowniku języka polskiego, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką opodatkowane są usługi zakwaterowania w hotelach pracowniczych?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwolnieniu podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 1 w/w załącznika wymienione są pod symbolem PKWiU ex 55.23.15 “Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich”. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2 w/w ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W pozycji 140 w/w załącznika wymienione są pod symbolem PKWiU ex 55.2 “Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15)”. W objaśnieniach do w/w załącznika ustawodawca wskazał, iż skrót ex dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik świadczy usługi zakwaterowania pielęgniarek i położnych (...)