IPPP2/443-159/11-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w związku z rodzajem wykonywanej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT?
2. W 2010 roku Wnioskodawca osiągnął przychód około 250.000 zł, czy w związku z tym jest podatnikiem VAT czy wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT?
3. Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2011r. (data wpływu 09.02.2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 16.05.2011r. (data wpływu 19.05.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.04.2011r. Nr IPPP2/443-159/11-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane przez stronę w dniu 09.05.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia VAT dla działalności twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanych w formie honorariów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia VAT dla działalności twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanych w formie honorariów uzupełniony pismem z dnia 16.05.2011r. (data wpływu 19.05.2011r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.04.2011r. Nr IPPP2/443-159/11-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane przez stronę w dniu 09.05.2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A. Firma ta zajmuje się wykonywaniem koncertów edukacyjnych dla dzieci, imprez artystycznych oraz bajek. Wszystkie propozycje wychodzą spod pióra Wnioskodawcy. Napisał ok. 50 bajek oraz scenariuszy imprez artystycznych, co miesiąc od 12 lat przygotowuje nowy koncert edukacyjny. Wnioskodawca jest muzykiem (mgr sztuki, Absolwent Akademii Muzycznej), literatem oraz artystką estradową. Tworzy utwory. Najpierw powstaje pomysł (np. na bajkę), potem Wnioskodawca wymyśla postacie, ich przygody, pisze scenariusz, układa do niego wiersze, dobiera muzykę, projektuje kostiumy, przeprowadza próby z artystami. Wnioskodawca również występuje na scenie, gra na instrumentach, śpiewa. Podobna procedura tworzenia dotyczy koncertów edukacyjnych, który to walor doceniają odbiorcy. Zajmuje się również stroną biznesową tzn. reklamą, pozyskiwaniem klientów i sprzedażą. Do wykonania utworów Wnioskodawca zatrudnia artystów na umowę o dzieło, którzy razem z nim występują. Należności regulowane są po wystawieniu rachunku. Wolne zawody są dopuszczalne do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Wnioskodawcy dochód jaki uzyskuje z prowadzenia działalności gospodarczej stanowi honorarium, gdyż jest to wynagrodzenie należne twórcy utworu oraz artyście – wykonawcy. Honorarium uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej to dla Wnioskodawcy jedyna możliwa forma zarobienia przy tak szerokiej działalności.

W uzupełnieniu Strona wyjaśniła, że jej Agencja nie zajmuje się pośrednictwem ani organizacją koncertów czy imprez artystycznych dla innych wykonawców. Nie prowadzi impresariatu dla innych artystów.

Prowadzi działalność gospodarczą, aby ułatwić klientom rozliczenia za jej usługi oraz obniżyć cenę unikając pośredników. Wystawia rachunki za wykonane przez zespół, a napisane przez Wnioskodawcę koncerty, bajki i imprezy artystyczne.

Imprezy nie są biletowane. Zamawiają je placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury) dla dzieci uczęszczających do tych placówek, oraz firmy dla swoich pracowników i ich dzieci. Są to imprezy zamknięte.

Reklamę stanowi strona internetowa. Pozyskują klientów (szkoły, przedszkola) za pomocą ulotki informacyjnej, w której zawarte są tytuły koncertów, bajek oraz imprez artystycznych. Do bibliotek, ośrodków kultury wysyłają mailem pojedyncze propozycje np. proponują nową bajkę. Firmy korzystają ze strony internetowej i same kierują zapytania.

Sprzedażą jest wykonanie usługi: wykonanie koncertu, bajki, imprezy artystycznej. Po wykonaniu w/w usługi wystawia rachunek. Jest to jej honorarium zarówno za napisanie utworu jak i wykonanie go. Nie otrzymuje żadnego innego wynagrodzenia za pisane utwory.

Podręczniki Wnioskodawca pisał w 2004 i 2005 roku. Były to umowy ryczałtowe. Tę informację podał, by podkreślić fakt, że jest twórcą w szerszym rozumieniu niż tylko pisanie utworów na potrzeby działalności estradowej. W tym samym celu podał informację, że należy do Związku. Od 2005 nie zajmuje się pisaniem podręczników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy w związku z rodzajem wykonywanej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT...
  2. W 2010 roku Wnioskodawca osiągnął przychód około 250.000 zł, czy w związku z tym jest podatnikiem VAT czy wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT...
  3. Jeżeli tak to w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest podatnikiem podatku VAT, gdyż jest twórcą w rozumieniu ustawy o VAT. Koncerty edukacyjne, imprezy artystyczne oraz bajki to dzieła twórczej działalności. Ponadto Wnioskodawca jest autorką podręczników do muzyki (wyd. juka-91). Wnioskodawca należy do związku zawodowego twórców kultury. Dochód jaki uzyskuje z prowadzenia działalności gospodarczej stanowi dla Wnioskodawcy honorarium.

Wysokość przychodu (jak było dotychczas) nie ma znaczenia, gdyż z działalności Wnioskodawcy korzystają głównie przedszkola i szkoły (rady rodziców utrzymują się z dobrowolnych składek), które są zwolnione z VAT i nie prowadzą działalności gospodarczej, a ponadto biblioteki. Dlatego Wnioskodawca uważa, że nie powinien być opodatkowany podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), – zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Art. 113 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy stanowi, że - podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania koncertów edukacyjnych dla dzieci, imprez artystycznych oraz bajek. Wszystkie propozycje wychodzą spod pióra Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest muzykiem, literatem oraz artystą estradowym. Tworzy utwory. Wnioskodawca również występuje na scenie, gra na instrumentach, śpiewa. Podobna procedura tworzenia dotyczy koncertów edukacyjnych. Zajmuje się również stroną biznesową tzn. reklamą, pozyskiwaniem klientów i sprzedażą. Do wykonania utworów Wnioskodawca zatrudnia artystów na umowę o dzieło, którzy razem z nim występują. Należności regulowane są po wystawieniu rachunku. Dla Wnioskodawcy dochód jaki uzyskuje z prowadzenia działalności gospodarczej stanowi honorarium, gdyż jest to wynagrodzenie należne twórcy utworu oraz artyście – wykonawcy.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie w/cyt. przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w cyt. art. 15 ustawy jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże z uwagi na rodzaj wykonywanej działalności jest podatnikiem zwolnionym, gdyż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w 2011r. korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie w/cyt. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy jako usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów. Powyższe zwolnienie obowiązuje bez względu na wielkość obrotów osiągniętych w 2010r. z tego rodzaju zwolnionych usług kulturalnych, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy (świadczenie wyłącznie usług zwolnionych od podatku). Wnioskodawcy nie obowiązuje więc limit 150.000 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast Strona wykonując wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (m. in. pkt 33 lit. b świadczone przez Wnioskodawcę) może złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Reasumując Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jednakże jest podatnikiem zwolnionym z opodatkowania z uwagi na charakter wykonywanych czynności.

W związku z tym pytanie Wnioskodawcy o stawkę VAT dla świadczonych usług jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.