IPPB4/4511-31/15-5/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data nadania 24 marca 2015 r., data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 12 marca 2015 r. Nr IPPB4/4511-31/15-2/JK3 (data nadania 13 marca 2015 r., data doręczenia 20 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych i obowiązku Wnioskodawczyni w związku z otrzymaniem honorarium za wystawienie spektaklu teatralnego na terenie Niemiec.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 12 marca 2015 r. Nr IPPB4/4511-31/15-2/JK3 (data nadania 13 marca 2015 r., data doręczenia 20 marca 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia tego wniosku.

Pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data nadania 24 marca 2015 r., data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni planuje zarejestrowanie działalności gospodarczej w formie Agencji Artystycznej. Przedmiotem działalności Agencji będzie wystawianie spektakli teatralnych własnej produkcji oraz produkcji innych polskich producentów. Wnioskodawczyni zapoznała się już z przepisami podatkowymi, którym podlegałaby Agencja, jeżeli jej siedziba znajdowałaby się na terenie Niemiec. Niniejszy wniosek ma na celu ustalenie poprawnej interpretacji przepisów podatkowych mających zastosowanie do działalności Wnioskodawczyni w przypadku, kiedy siedziba firmy będzie znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Agencja Artystyczna, którą Wnioskodawczyni planuje zarejestrować będzie:

 1. spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski, będącą rezydentem podatkowym w Polsce.
 2. Agencja nie będzie posiadała ani siedziby ani żadnego przedstawicielstwa na terenie Niemiec.
 3. Agencja będzie posiadała wszelkie prawa do wystawianych spektakli teatralnych na terenie Niemiec.
 4. Przedmiotem działalności Agencji będzie produkcja oraz wystawianie spektakli teatralnych.
 5. Obsługa techniczna oraz artyści biorący udział w wystawianych spektaklach będą zatrudnieni na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.
 6. Wszystkie osoby pracujące przy spektaklach będą rezydentami podatkowymi na terenie Polski,
 7. Wystawienie spektakli teatralnych w Niemczech nie będzie finansowane z polskich ani niemieckich środków publicznych, będzie przedsięwzięciem czysto komercyjnym finansowanym ze sprzedaży na terenie Niemiec biletów wstępu na poszczególne spektakle.
 8. Honorarium za wykonanie spektaklu na terenie Niemiec będzie otrzymywała w całości Agencja. Honoraria artystom i wszystkim osobom pracującym przy wystawionym spektaklu będą wypłacane przez Agencję zgodnie z indywidualnie zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
 9. Honorarium Agencji będzie finansowane pośrednio lub bezpośrednio ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży na terenie Niemiec biletów wstępu na wystawiane spektakle. Pośrednio - jeżeli za wszelkie sprawy organizacyjne związane z wystawianiem spektakli na terenie Niemiec będzie odpowiedzialna niemiecka firma zewnętrzna, a Agencja będzie odpowiedzialna wyłącznie za zgodne z umową wykonanie spektaklu.
  Bezpośrednio – jeżeli Agencja będzie odpowiedzialna zarówno za sprawy organizacyjne jak i wykonanie spektaklu.
 10. We wszystkich przypadkach spektakle wystawiane w Niemczech będą wykonywane osobiście przez artystów na terenie Niemiec.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy honorarium uzyskane z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Polski, czy na terenie Niemiec, to znaczy, czy w opisanym przez Wnioskodawczynię przypadku będzie miał zastosowanie Artykuł 7, czy Artykuł 17 pkt 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. ...
 2. Czy w przypadku, w którym podatek dochodowy od należnego Agencji honorarium zostanie odprowadzony do niemieckiego Urzędu Finansowego, honorarium to nie będzie podlegało ponownemu opodatkowaniu w Polsce...
 3. Czy w przypadku odprowadzenia podatku w Niemczech Wnioskodawczyni powinna wypłacić wszystkim osobom pracującym przy wystawionym spektaklu honoraria pomniejszone proporcjonalnie o odprowadzony w Niemczech podatek dochodowy...
 4. Czy w przypadku, kiedy przy wypłacaniu należnego Agencji honorarium zostanie potrącona przez niemieckiego organizatora kwota należnego podatku dochodowego, będzie to wystarczający dowód dla polskiego Urzędu Skarbowego do zwolnienia tej kwoty z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce, czy konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia dokonania wpłaty tego podatku przez niemieckiego organizatora na konto niemieckiego Urzędu Finansowego...
 5. Czy obowiązkiem Wnioskodawczyni jest wystawienie wszystkim osobom, którym wypłaci honoraria pomniejszone proporcjonalnie o zapłacony w Niemczech podatek dochodowy, zaświadczenia o odprowadzeniu tego podatku w Niemczech, niezbędnego do zwolnienia tych kwot z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie opodatkowania honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec (pyt. Nr 1, 2), natomiast w pozostałym zakresie (pyt. Nr 3, 4, 5) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad. 1.

W opisanym zdarzeniu przyszłym należy zastosować Artykuł 17 pkt 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Konieczność zastosowania Artykułu 17 wyklucza możliwość zastosowania Artykułu 7 ww. Umowy Międzynarodowej. Honorarium należne Agencji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Niemiec.

Uzasadnienie:

 1. Wystawienie spektakli teatralnych na terenie Niemiec będzie związane z koniecznością osobistego wykonania przez artystów działalności artystycznej w Niemczech.
 2. Honorarium uzyskane przez Agencję Artystyczną będzie pozostawało w bezpośrednim związku z działalnością artystyczną wykonaną osobiście przez artystów na terenie Niemiec i będzie zawierało honoraria tych artystów za wykonaną przez nich osobiście pracę na terenie Niemiec.
 3. Wystawienie spektaklu nie będzie finansowane ani z polskich ani z niemieckich środków publicznych, będzie więc imprezą całkowicie komercyjną i będzie finansowane ze sprzedaży na terenie Niemiec biletów wstępu na spektakle, nie będzie miał więc zastosowania Artykuł 17 pkt 3 ww. Umowy Międzypaństwowej

Ad. 2.

Honorarium wypłacane Agencji artystycznej nie będzie podlegało ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Zgodnie z ww. Umową Międzypaństwową dochody mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym tylko w jednym z umawiających się państw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wynika z wniosku, podatnik (Wnioskodawczyni) zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie Agencji Artystycznej. Przedmiotem działalności Agencji będzie wystawianie spektakli teatralnych własnej produkcji oraz produkcji innych polskich producentów. Wnioskodawczyni zapoznała się już z przepisami podatkowymi, którym podlegałaby Agencja, jeżeli jej siedziba znajdowałaby się na terenie Niemiec. Niniejszy wniosek ma na celu ustalenie poprawnej interpretacji przepisów podatkowych mających zastosowanie do działalności Wnioskodawczyni w przypadku, kiedy siedziba firmy będzie znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Artystyczna, którą Wnioskodawczyni planuje zarejestrować będzie spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski, będącą rezydentem podatkowym w Polsce. Agencja nie będzie posiadała ani siedziby ani żadnego przedstawicielstwa na terenie Niemiec. Agencja będzie posiadała wszelkie prawa do wystawianych spektakli teatralnych na terenie Niemiec. Przedmiotem działalności Agencji będzie produkcja oraz wystawianie spektakli teatralnych. Obsługa techniczna oraz artyści biorący udział w wystawianych spektaklach będą zatrudnieni na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych. Wszystkie osoby pracujące przy spektaklach będą rezydentami podatkowymi na terenie Polski. Wystawienie spektakli teatralnych w Niemczech nie będzie finansowane z polskich ani niemieckich środków publicznych, będzie przedsięwzięciem czysto komercyjnym finansowanym ze sprzedaży na terenie Niemiec biletów wstępu na poszczególne spektakle. Honorarium za wykonanie spektaklu na terenie Niemiec będzie otrzymywała w całości Agencja. Honoraria artystom i wszystkim osobom pracującym przy wystawionym spektaklu będą wypłacane przez Agencję zgodnie z indywidualnie zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Honorarium Agencji będzie finansowane pośrednio lub bezpośrednio ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży na terenie Niemiec biletów wstępu na wystawiane spektakle. Pośrednio - jeżeli za wszelkie sprawy organizacyjne związane z wystawianiem spektakli na terenie Niemiec będzie odpowiedzialna niemiecka firma zewnętrzna, a Agencja będzie odpowiedzialna wyłącznie za zgodne z umową wykonanie spektaklu. Bezpośrednio – jeżeli Agencja będzie odpowiedzialna zarówno za sprawy organizacyjne jak i wykonanie spektaklu. We wszystkich przypadkach spektakle wystawiane w Niemczech będą wykonywane osobiście przez artystów na terenie Niemiec.

Na podstawie art. 4a ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), dalej Umowa.

Kwestia opodatkowania honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec została uregulowania w art. 17 umowy polsko-niemieckiej. Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji (Komentarz do art. 17) nie wchodzi w zakres tego artykułu dochód osiągany przez impresariów itp. za organizowanie występów artysty, natomiast objęty jest tym artykułem wszelki dochód osiągany w imieniu artysty. Ustęp 1 ma zastosowanie do dochodu osiąganego, pośrednio lub bezpośrednio, przez indywidualnego artystę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 powołanej umowy bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz innej osobie, to dochód taki, bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana (art. 17 ust. 2 umowy).

W myśl art. 17 ust. 3 ww. umowy postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania do dochodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej w Umawiającym się Państwie przez artystę lub sportowca, jeżeli wizyta w tym Państwie jest całkowicie lub w przeważającej części finansowana z funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej bądź przez organizację uznawaną za organizację charytatywną.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, ze państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Spektakl teatralny i dochód (przychód) za jego wystawienie bez wątpienia związany będzie z osobistą działalnością artystów występujących w spektaklu i będzie przypadał nie bezpośrednio artystom, lecz Agencji Artystycznej („innej osobie” w rozumieniu art. 17 ust. 2 umowy).

Na tle powyższego, stwierdzić należy, że honorarium wypłacone Agencji Artystycznej może być opodatkowane w Państwie, w którym działalność artysty jest wykonywana, a więc w przedmiotowej sprawie – w Niemczech. Jednocześnie dochód ten może być opodatkowany w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, określoną w art. 24 ust. 2 umowy (metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. umowy, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób:

 1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.
 2. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 mogą być opodatkowane w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Federalnej Niemiec. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i który odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta w Republice Federalnej Niemiec.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Niemczech, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

Zatem, należy stwierdzić, że dochód z honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec, który jest związany z osobistą działalnością artystów występujących w spektaklu, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 17 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej w Niemczech i w Polsce.

W Polsce do tego dochodu ma zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - metoda wyłączenia z progresją.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Honorarium uzyskane z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec może podlegać opodatkowaniu w Niemczech, natomiast w Polsce jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 24 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie jednak dochód z tytułu honorarium ma wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, tj. należy uwzględnić te dochody do ustalenia stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny od dochodów, które podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.