Honorarium | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to honorarium. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sie

Istota:

Czy wykonywane usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – podmiotowo i przedmiotowo?

Fragment:

Wykonując przedmiotowe utwory działa Pan jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, wynagradzany w formie honorarium. Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro – jak wskazano we wniosku – świadcząc opisane usługi kulturalne działa Pan jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując wynagrodzenie w formie honorarium, to korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do oceny, czy Wnioskodawca faktycznie działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2015
9
lip

Istota:

Opodatkowanie honorarium uzyskiwanego z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy honorarium uzyskane z tytułu wystawienia spektaklu teatralnego na terenie Niemiec będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Polski, czy na terenie Niemiec, to znaczy, czy w opisanym przez Wnioskodawczynię przypadku będzie miał zastosowanie Artykuł 7, czy Artykuł 17 pkt 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. ... Czy w przypadku, w którym podatek dochodowy od należnego Agencji honorarium zostanie odprowadzony do niemieckiego Urzędu Finansowego, honorarium to nie będzie podlegało ponownemu opodatkowaniu w Polsce... Czy w przypadku odprowadzenia podatku w Niemczech Wnioskodawczyni powinna wypłacić wszystkim osobom pracującym przy wystawionym spektaklu honoraria pomniejszone proporcjonalnie o odprowadzony w Niemczech podatek dochodowy... Czy w przypadku, kiedy przy wypłacaniu należnego Agencji honorarium zostanie potrącona przez niemieckiego organizatora kwota należnego podatku dochodowego, będzie to wystarczający dowód dla polskiego Urzędu Skarbowego do zwolnienia tej kwoty z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce, czy konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia dokonania wpłaty tego podatku przez niemieckiego organizatora na konto niemieckiego Urzędu Finansowego...

2014
13
mar

Istota:

Opodatkowanie honorarium i obowiązek płatnika poboru podatku dochodowego od wypłaconego honorarium na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Hiszpanii.
Opodatkowanie honorarium i obowiązek płatnika poboru podatku dochodowego od wypłaconego honorarium na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w innym niż Hiszpania państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Fragment:

Pomimo różnic w tych definicjach, w ocenie Wnioskodawcy żadna z kategorii należności licencyjnych wskazanych w tych umowach nie obejmuje Honorarium, o którym mowa we wniosku. Jak zaznaczono we wniosku o interpretację w odniesieniu do Honorarium znajdą zastosowanie przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące zysku przedsiębiorstw. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, że Honorarium opodatkowane jest w państwie siedziby Kontrahenta (poza przypadkiem prowadzenia działalności przez prowadzony w Polsce zakład). Podtrzymując zatem argumentację przedstawioną we wniosku o interpretację Honorarium płacone na rzecz podmiotu zagranicznego mającego siedzibę w innym niż Hiszpania państwie członkowskim Unii Europejskiej nie stanowi należności licencyjnej na gruncie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Honorarium nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty tego Honorarium. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2014
13
mar

Istota:

Opodatkowanie honorarium i obowiązek płatnika poboru podatku dochodowego od wypłaconego honorarium na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Hiszpanii.
Opodatkowanie honorarium i obowiązek płatnika poboru podatku dochodowego od wypłaconego honorarium na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w innym niż Hiszpania państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Fragment:

Pomimo różnic w tych definicjach, w ocenie Wnioskodawcy żadna z kategorii należności licencyjnych wskazanych w tych umowach nie obejmuje Honorarium, o którym mowa we wniosku. Jak zaznaczono we wniosku o interpretację w odniesieniu do Honorarium znajdą zastosowanie przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące zysku przedsiębiorstw. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, że Honorarium opodatkowane jest w państwie siedziby Kontrahenta (poza przypadkiem prowadzenia działalności przez prowadzony w Polsce zakład). Podtrzymując zatem argumentację przedstawioną we wniosku o interpretację Honorarium płacone na rzecz podmiotu zagranicznego mającego siedzibę w innym niż Hiszpania państwie członkowskim Unii Europejskiej nie stanowi należności licencyjnej na gruncie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Honorarium nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty tego Honorarium. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2012
27
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie poprawności w wystawianiu faktur sprzedaży oraz zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług menadżerskich artystów estradowych.

Fragment:

Z uwagi na to, że Wnioskodawca działa w imieniu i na rzecz artystów jest on uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie w jakim wystawia on faktury za honorarium należne artystom. Gdyby Wnioskodawca reprezentując artystę działał w imieniu własnym, to honorarium artysty podlegałoby w całości opodatkowaniu w stawce podstawowej VAT. Natomiast podpisując umowę w imieniu artysty, a za swoje usługi podpisując umowę w imieniu własnym z artystą lub organizatorem imprezy, wystawia faktury VAT ze stawką zwolnioną od podatku VAT w przypadku honorarium artysty oraz ze stawką podstawową w przypadku wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu organizacji koncertu. Zawierając umowę w imieniu artysty Zainteresowany nie działa bowiem jako jego pośrednik, lecz zostaje przez niego umocowany do zawarcia w jego imieniu umowy oraz jej rozliczenia i pobrania należnego mu wynagrodzenia. W związku z tym faktury obejmujące honorarium artystów w żaden sposób nie są związane z jego działalnością i jako wystawione za świadczone przez artystów usługi kulturalne powinny, zdaniem Wnioskodawcy, korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2012
3
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług.

Fragment:

Działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, wynagradzany w formie honorarium. Członkowie orkiestry są zatrudniani na podstawie umowy o dzieło. W Pana gestii leży pokrywanie kosztów przejazdów, nabywanie strojów, układanie repertuaru. Świadczone przez Pana usługi polegają na komponowaniu i aranżowaniu utworów muzycznych oraz artystycznym wykonaniu (dyrygent, muzyk). Orkiestra nie jest organizatorem imprez kulturalnych, nie sprzedaje biletów wstępu na imprezy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile świadcząc ww. usługi działa Pan – jak wskazano w treści wniosku – jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, wynagradzany w formie honorarium, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2012
2
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług kulturalnych.

Fragment:

Warunki realizacji spektaklu określa umowa zawierająca w punkcie o wynagrodzeniu sformułowanie „ honorarium za spektakl teatralny ”, lub „ honorarium za występ estradowy ”. Wnioskodawczyni kontrahentom wystawiać będzie faktury VAT z opisem usługi „ honorarium za spektakl teatralny ” lub „ honorarium za występ estradowy ” ze stawką VAT „ zwolniona ” stosownie do art. 43 ust 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowana ma wątpliwości, czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla faktury obejmującej „ honorarium za spektakl teatralny ” lub „ honorarium za występ estradowy ”. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, w tym faktury korygujące, zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
11
gru

Istota:

Sprzedaż przedsięwzięcia muzyczno-scenicznego jako usługi kulturalnej oraz sposoby rozliczania i dokumentowania fakturami VAT lub notami księgowymi świadczonych usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy świadcząc usługi polegające na organizacji imprez kulturalnych, gdzie Wnioskodawca występuje jednocześnie jako twórca tworzący przedsięwzięcie muzyczno-sceniczne wynagradzane w formie honorarium, powinien zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług lub co najmniej opodatkowanie stawką VAT 8%, ponieważ usługi te wyczerpują znamiona usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT oraz w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zatrudniani twórcy bądź artyści wykonawcy wynagradzani są przez Wnioskodawcę w formie honorarium. Należy jednak zaznaczyć, że fakt, iż twórca czy artysta wykonawca jest wynagradzany w formie honorarium nie jest równoznaczny z tym, że sam Wnioskodawca uzyskuje miano twórcy danego utworu i że będzie on otrzymywał za swoją usługę honorarium. Twórcą utworu nadal pozostaje ten, kto w okolicznościach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzył utwór. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych artystą wykonawcą jest w szczególności: aktor, recytator, dyrygent, instrumentalista, wokalista, tancerz i mim oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniający się do powstania wykonania.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie kultury świadczonych przez twórcę i artystę na podstawie art. 43 pkt 33b .

Fragment:

Wnioskodawca jest wynagradzany w formie honorarium za autorski program, występ oraz artystyczne wykonanie utworów. W piśmie z dnia 6 maja 2011r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 28 kwietnia 2011r. nr IBPP2/443-380/11/RSz Wnioskodawca wyjaśnił, że jest indywidualnym artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem (artystą wykonawcą), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy (co wskazano w opisie sprawy), to świadczone przez niego usługi polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych dla dzieci, prowadzeniu zabaw w oparciu o autorski program wykonywany indywidualnie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Zauważyć jednak należy, że podstawę zwolnienia stanowi art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT a nie jak mylnie wskazał Wnioskodawca art. 43 pkt 33b ustawy o VAT. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy w związku z rodzajem wykonywanej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT?
2. W 2010 roku Wnioskodawca osiągnął przychód około 250.000 zł, czy w związku z tym jest podatnikiem VAT czy wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT?
3. Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

Dla Wnioskodawcy dochód jaki uzyskuje z prowadzenia działalności gospodarczej stanowi honorarium, gdyż jest to wynagrodzenie należne twórcy utworu oraz artyście – wykonawcy. Honorarium uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej to dla Wnioskodawcy jedyna możliwa forma zarobienia przy tak szerokiej działalności. W uzupełnieniu Strona wyjaśniła, że jej Agencja nie zajmuje się pośrednictwem ani organizacją koncertów czy imprez artystycznych dla innych wykonawców. Nie prowadzi impresariatu dla innych artystów. Prowadzi działalność gospodarczą, aby ułatwić klientom rozliczenia za jej usługi oraz obniżyć cenę unikając pośredników. Wystawia rachunki za wykonane przez zespół, a napisane przez Wnioskodawcę koncerty, bajki i imprezy artystyczne. Imprezy nie są biletowane. Zamawiają je placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury) dla dzieci uczęszczających do tych placówek, oraz firmy dla swoich pracowników i ich dzieci. Są to imprezy zamknięte. Reklamę stanowi strona internetowa. Pozyskują klientów (szkoły, przedszkola) za pomocą ulotki informacyjnej, w której zawarte są tytuły koncertów, bajek oraz imprez artystycznych. Do bibliotek, ośrodków kultury wysyłają mailem pojedyncze propozycje np. proponują nową bajkę.