OG-005/116/PP/443-52/54/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy poprzez zmianę jego homologacji i demontarz kratki nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie ?

OG-005/116/PP/443-52/54/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. homologacja
  2. samochód ciężarowy
  3. samochód osobowy
  4. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2006 r. złożonego w tut. Urzędzie w dniu 13.06.2006 r. przez pełnomocnika Spółki, Doradcę Podatkowego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 12.06.2006 r. złożonym w tut. Urzędzie w dniu 13.06.2006 r. Spółka z siedzibą w Kielcach, reprezentowana przez pełnomocnika Doradcę Podatkowego zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień odnośnie stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Firma w dniu 16.12.2003 r. zakupiła samochód Renault Megane Kombi TKI 92MP. Powyższy pojazd posiada homologację samochodu ciężarowego. Samochód ten służy Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych dlatego też Jednostka dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego w rozliczeniu za grudzień 2003 r.

Obecnie zgodnie ze zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu Spółka nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego, gdyż samochód ten nie spełnia wymogów określonych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o podatku VAT.

Z tego też względu Spółka zamierza dokonać zmiany homologacji powyższego samochodu z ciężarowego na osobowy i dokonać demontażu kratki.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie

1) Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy, poprzez zmianę jego homologacji i demontaż kratki, nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie?

Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie natomiast z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, obniżenia kwoty zwrotu lub kwoty zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie stanowi przedmiot działalności podatnika.Zdaniem Strony jeżeli Spółka dokonała zakupu samochodu ciężarowego posiadającego homologację i wykorzystywała ten samochód do sprzedaży opodatkowanej, przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu.

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie przewidują obowiązku zwrotu odliczonego wcześniej podatku naliczonego w sytuacji, gdy na podstawie przepisów obowiązujących w dacie zakupu i dokonania odliczenia, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia, a w późniejszym okresie dokonał przekwalifikowania samochodu ciężarowego na osobowy.Zdaniem Wnioskodawcy w związku z powyższym zmiana kwalifikacji samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje obecnie ani wstecz, obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego przy nabyciu takiego samochodu.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Wnioskodawcy, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia co następuje:

Z opisywanej we wniosku sytuacji wynika, że transakcja zakupu samochodu przez Spółkę nastąpiła pod rządami nieobowiązującej obecnie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), która dopuszczała możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg. Wynikało to z analizy treści art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy zawierającego wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT. Dodatkowe warunki zawarte w § 10 ust. 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) pozwalały na odliczenia podatku VAT jedynie od zakupu samochodów innych niż osobowe, które posiadały homologację producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów.

Podstawowa zasada odliczeń podatku naliczonego została zawarta w art. 19 ust. 1 obowiązującej wówczas cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W myśl postanowień tego przepisu Podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Tak więc jeżeli samochód spełniał powyższe wymogi i Podatnik używał go w celu wykonywania czynności opodatkowanych miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury potwierdzającej zakup tego pojazdu.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Strony w sprawie interpretacji przepisów podatkowych, zgodnie z którym, dokonanie zmian w samochodzie, polegających na demontażu kratki i zmianie jego homologacji, powodujących przekwalifikowanie rodzaju pojazdu zakupionego w/g faktury z 2003 r. - po zrealizowaniu czynności zakupu i skorzystaniu z przysługującego prawa do odliczenia nie rodzi obowiązku zwrotu odliczonego podatku.

W związku z powyższym Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji i uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.