1437/ZI/443/141/KO/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zmiana homologacji nie spowoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z nabycie samochodów Opla Corse oraz Forda Mondeo.

1437/ZI/443/141/KO/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. homologacja
  2. samochód ciężarowy
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Obniżenie podatku należnego

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w latach 2002 i 2003 zakupił Pan na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochody z homologacją ciężarową (z kratką): Opla Corse oraz Forda Mondeo. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami skorzystał Pan z odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Z uwagi na fakt, iż obecnie brak jest możliwości odliczania podatku VAT od paliwa, zdecydował się Pan na zmianę homologacji ww. samochodów z ciężarowej na osobową i wymontowanie kratki. Przedmiotowe samochody będą przez Pana nadal użytkowane w firmie.

W związku z powyższym wystąpił Pan z zapytaniem, zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy (wymontowanie kratki) spowoduje konieczność dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu przedmiotowych samochodów.

Przedstawiając własne stanowisko uważa Pan, iż zmiana homologacji nie spowoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z nabycie samochodów Opla Corse oraz Forda Mondeo.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm./ - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.04.2004 r., podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W myśl art. 25 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne użytkowanie na podstawie umów leasingowych tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Jednocześnie zgodnie z par. 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 27, poz. 168 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004 r., podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów. Jeżeli zatem podatnik dokonał zakupu samochodu ciężarowego, co potwierdzone jest stosowną homologacją i wykorzystywał go do realizacji sprzedaży opodatkowanej - przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu tego samochodu.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit a ustawy Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Nr 58, poz. 515 ze zm./, zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem, pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji oraz pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Daje to możliwość zmiany kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy.

Zmiana taka - zdaniem tutejszego Organu podatkowego - nie powoduje konieczności korekty podatku naliczonego odliczonego uprzednio przy nabyciu tego samochodu.

Uznać należy, iż skoro pojazd spełniał warunki niezbędne do dokonania odliczenia, to fakt późniejszej zmiany jego statusu nie ma wpływu na nabyte w chwili zakupu i zrealizowane na zasadach opisanych na wstępnie prawo do odliczenia.

Należy zwrócić uwagę, iż ewentualna sprzedaż tego samochodu po zmianie statusu z ciężarowego na osobowy podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedaż ta nie mogłaby korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm./.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.