Homologacja producenta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to homologacja producenta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie podatnika będacego sprzedwacą kas fiskalnych dotyczy kwestii, czy można sprzedać nowemu podmiotowi (dotychczas nie posiadającemu kasy) kasę nie posiadającą aktualnej decyzji Ministra Finansów o dopuszczeniu do obrotu.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z § 7 ust. 1, § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz 948 ze. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalkim postanawia uznać za prawidłowe stanowisko w indywidualnej sprawie, przedstawione w piśmie z dnia 7 lutego 2006r. , iż kasy nie posiadającej ważnej decyzji Ministra Finansów nie można sprzedawać końcowym użytkownikom. W piśmie z dnia 7.02.2006r. Spółka zapytuje, czy może sprzedawać nowym podmiotom (dotychczas nie posiadającym kasy fiskalnej) kasę Apollo Milano. Pytanie bierze się stąd, że decyzja Ministra Finansów o dopuszczeniu kasy do obrotu obowiązuje 3 lata od dnia jej doręczenia i termin ten prawdopodobnie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu samochodu ciężarowego bez homologacji?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług od importowanego samochodu ciężarowego Urząd Skarbowy w Nowym Targu informuje, że zagadnienie możliwości dokonywania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupiesamochodów innych niż osobowe winno być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisu § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz.268), który stanowi, że podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów. Wykładnia tego przepisu winna być dokonana z uwzględnieniem art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik uważa, że pomimo faktu iż ładowność samochodu wynikająca ze świadectwa homologacji jest mniejsza od ładowności określonej według wzoru ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005 r (data wpływu 25.02.2005 r) złożonego przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego A w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia uznać, stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. W dniu 25.02.2005 r Zakład Instalatorstwa Elektrycznego A złożył pismo z dnia 28.02.2005 r o interpretację przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny.Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ślusarstwa usługowo-wytwórczego oraz usług instalatorstwa elektrycznego. Do wykonywania ww. czynności wykorzystuje samochód Polonez Truck rok produkcji 1996 zakupiony w 2003 r. na firmę i wprowadzony na ewidencję środków trwałych. Na podstawie danych zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji numer 1016-02 wynika, że samochód został zakwalifikowany jako ciężarowy (dopuszczalna ładowność wynosi (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika, oraz części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika tych samochodów, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych. Natomiast w świetle art. 25 ust. 3 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, nieposiadającego homologacji importera bądź producenta na taki typ pojazdu?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Powołany przepis prawa nie wyłącza zatem możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego do napędu samochodu innego niż osobowy, o ładowności powyżej 500 kg. Ponadto zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. (...)