Homologacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to homologacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
wrz

Istota:

W zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych (bez paliwa silnikowego, oleju napędowego i gazu) do posiadanych pojazdów samochodowych, które zgodnie z homologacją N1 są określane jako ciężarowe

Fragment:

Poza tym Wnioskodawca posiada też samochód marki Volkswagen Transporter wykorzystywany do realizacji materiałów telewizyjnych, który posiada świadectwo homologacji N1 /ciężarowy: dopuszczalna masa całkowita 2730 kg, liczba miejsc - 6. W załączeniu dokumenty tego pojazdu - ksero dowodu rejestracyjnego i wyciągu ze świadectwa homologacji. Od 1 kwietnia 2014 r. Spółka odlicza podatek VAT w przypadku ponoszenia wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdami samochodowymi w następujący sposób: do pojazdów określonych w punkcie 3 - Spółka korzysta z prawa odliczenia 50% podatku naliczonego VAT (Pojazdy, o których w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Są to pojazdy samochodowe wymienione przez Spółkę także w punkcie 1, ale z tą różnicą, że Spółka nie prowadzi do tych pojazdów ewidencji przebiegu pojazdów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując od dnia 1 kwietnia 2014 r., odliczenie podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych TVP tj. pojazdów z tzw. homologacją N1, dla których nie jest prowadzona ewidencja - 50% odliczenia podatku VAT (punkt 3 stanu faktycznego)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy VAT przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacji.

Fragment:

(...) homologacji wskazującego, iż nie są to samochody osobowe, a ich dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu rat leasingowych w pełnej wysokości, przy założeniu, iż będą one wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będą zachodziły przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.

Fragment:

Jednocześnie ust. 5 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym w ww. okresie, regulował, iż dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w ww. okresie, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wyżej wskazanego wzoru. Na gruncie poprzednio obowiązującej (do dnia 30 kwietnia 2004 r.) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U Nr 11, poz. 50 ze zm.), ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego, dotyczącego zakupu paliwa, zawarte było w art. 25 ust. 1 pkt 3a, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

2011
1
lip

Istota:

Czy firma może odliczyć VAT w 100% jako, że jest to auto ciężarowe, z godnie z wyrokiem TSWE w sprawie C-414/07 i pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. nr PT3/812/4/15/IL2E/09/185?

Fragment:

Auto, w myśl przepisów obowiązujących przed 30 kwietnia 2004 r., było i jest ciężarowe, posiada homologację nr PL (...). Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i rozlicza się na zasadach ogólnych. Ponadto, z pisma uzupełniającego wynika, iż całkowita masa pojazdu jest mniejsza niż 3,5 tony i wynosi 2,195 tony. Pojazd nie spełnia wymagań stawianych przez ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Nie posiada specjalnego zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, ale posiada homologację ciężarową i spełniał wymagania, co do przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r. zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Pojazd posiada stałą przegrodę oddzielającą część pasażerską od części ładunkowej, posiada homologację producenta i importera, z której bezpośrednio wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. Tym samym Wnioskodawca powołując się na pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. nr PT3/812/4/15/CZE/09/185 uważa, że przedmiotowy pojazd jest pojazdem ciężarowym i podlega odliczeniu VAT w całej kwocie (taką informację Zainteresowany uzyskał w wersji telefonicznej).

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka ma prawo odliczać podatek naliczony od paliwa nabywanego do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg a także podatek naliczony w całości od rat leasingowych od tych samochodów, a także podatek naliczony od nabytych samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg oraz czy Spółka ma prawo skorygować swoje rozliczenia w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r.?

Fragment:

(...) homologacji producenta wynika, że nie jest to samochód ciężarowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. Z okoliczności niniejszej sprawy wynika, że Wnioskodawca po dniu 1 maja 2004 r. do chwili obecnej korzystał z samochodów na podstawie umów leasingu operacyjnego jak i nabywał samochody, które w świadectwie homologacji miały ładowność powyżej 500 kg, natomiast były określone jako samochody osobowe i tak też były rejestrowane. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa wspólnotowego i krajowego oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą pełną kwotę podatku określonego w fakturze VAT z tytułu nabycia samochodu oraz rat leasingowych, bowiem z homologacji wynikało, iż są to samochody osobowe. Podatnik nie będzie miał również prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliw do napędu przedmiotowego samochodu. W związku z tym, iż odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna i Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą pełną kwotę podatku określonego w fakturze VAT z tytułu nabycia samochodów, rat leasingowych od tych samochodów oraz z faktur VAT dokumentujących nabycie paliw do napędu przedmiotowego samochodu pytanie w zakresie korekty podatku naliczonego stało się bezprzedmiotowe.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z „kratką”, posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg?
2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?

Fragment:

Jednocześnie art. 86 ust. 5 ww. ustawy regulował, iż dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona była na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie miały określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznawało się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. Natomiast od nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), stosownie do nowego brzmienia przepisu art. 86 ust. 3 ustawy, obowiązującego od dnia 22 sierpnia 2005 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. W myśl art. 86 ust. 4 ustawy, przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy: pojazdów (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z „kratką”, posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg?
2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?

Fragment:

Jednocześnie art. 86 ust. 5 ww. ustawy regulował, iż dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona była na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie miały określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznawało się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. Natomiast od nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), stosownie do nowego brzmienia przepisu art. 86 ust. 3 ustawy, obowiązującego od dnia 22 sierpnia 2005 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. W myśl art. 86 ust. 4 ustawy, przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy: pojazdów (...)

2011
1
lip

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.

Fragment:

Jednocześnie art. 86 ust. 5 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w ww. okresie) regulował, iż dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w ww. okresie, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wyżej wskazanego wzoru. Na gruncie poprzednio obowiązującej (do dnia 30 kwietnia 2004 r.) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U Nr 11, poz. 50 ze zm.), ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego, dotyczące zakupu paliwa zawarte było w art. 25 ust. 1 pkt 3a, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zmiana homologacji nie spowoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z nabycie samochodów Opla Corse oraz Forda Mondeo.

Fragment:

Nr 27, poz. 168 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004 r., podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów. Jeżeli zatem podatnik dokonał zakupu samochodu ciężarowego, co potwierdzone jest stosowną homologacją i wykorzystywał go do realizacji sprzedaży opodatkowanej - przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu tego samochodu. Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt. 6 lit a ustawy Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Nr 58, poz. 515 ze zm./, zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem, pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji oraz pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Daje to możliwość zmiany kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy. Zmiana taka - zdaniem tutejszego Organu podatkowego - nie powoduje konieczności korekty podatku naliczonego odliczonego uprzednio przy nabyciu tego samochodu. Uznać należy, iż skoro pojazd spełniał warunki niezbędne do dokonania odliczenia, to fakt późniejszej zmiany jego statusu nie ma wpływu na nabyte w chwili zakupu i zrealizowane na zasadach opisanych na wstępnie prawo do odliczenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy poprzez zmianę jego homologacji i demontarz kratki nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie ?

Fragment:

Powyższy pojazd posiada homologację samochodu ciężarowego. Samochód ten służy Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych dlatego też Jednostka dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego w rozliczeniu za grudzień 2003 r. Obecnie zgodnie ze zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu Spółka nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego, gdyż samochód ten nie spełnia wymogów określonych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o podatku VAT. Z tego też względu Spółka zamierza dokonać zmiany homologacji powyższego samochodu z ciężarowego na osobowy i dokonać demontażu kratki. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie 1) Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy, poprzez zmianę jego homologacji i demontaż kratki, nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie? Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.