IPTPB1/4511-70/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

1) Czy na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencją między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca czyli Bank ma obowiązek pobierać i odprowadzać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy z tytułu wypłacanej emerytury zagranicznej pochodzącej z Holandii, zgodnie z oświadczeniem Klienta, a przykazywanej przez instytucję Sociale Verzekeringsbank?
2) Czy emerytura z Holandii powinna być opodatkowana przez Bank bez względu na wysokość otrzymanej przez klienta kwoty?
IPTPB1/4511-70/15-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. świadczenia na rzecz emerytów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-70/15-2/MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 16 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 20 kwietnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 23 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Bank S... występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od rent i emerytur z zagranicy wypłaconych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od emerytury AOW.

Bank dokonujący wypłaty emerytury jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z państwami, z których pochodzą te świadczenia.

W myśl art. 18 ust. 5 Konwencji między Polską i Holandią o unikaniu podwójnego opodatkowania, emerytury wypłacone według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie.

Art. 25 ust. 1 ww. Konwencji stanowi o tym, że obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym są lub mogą być poddani w tych samych okolicznościach obywatele tego drugiego Państwa, a w szczególności w związku z ich miejscem zamieszkania.

Jednak zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Bank otrzymuje co miesiąc przekazem zagranicznym na konto klienta emeryturę AOW w walucie EURO, na rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN w Polsce. W celu udokumentowania charakteru emerytury i prawa do zwolnienia jej z obowiązku poboru zaliczki na podatek lub/i potrącenia składki zdrowotnej, klient zobligowany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zwolnienie świadczenia z potrąceń. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym, niż język polski, klient zobowiązany jest dostarczyć przetłumaczone dokumenty przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Klient oświadczył, że posiada obywatelstwo polskie, a krajem pochodzenia emerytury jest Holandia. Podlega on także ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu emerytury. W Polsce klient również posiada prawo do emerytury (z ZUS) oraz ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Klient przedstawił uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu z języka niderlandzkiego. Dokument wystawiony jest przez Sociale Verzekeringsbank (Bank Ubezpieczeń Społecznych), a wynika z niego, że wyrównanie za okres od .... 2013 r. do 2014 r. rozliczono w następujący sposób:

 • Kwota brutto 2 447,87 EURO, na którą składa się: razem emerytura AOW z dodatkiem, razem dodatek, dodatek urlopowy od emerytury AOW, dodatek urlopowy do dodatku;
 • Potrącenia – nie potrącono zaliczki na podatek dochodowy;
 • Razem potrącenia – 0,00;
 • Klient otrzyma 2 447,87 EURO.

Klient przedstawił również rozliczenie emerytury od ... 2014 r. (w tłumaczeniu na język polski):

 • Kwota brutto 260,14 EURO, na którą składa się: emerytura AOW, dodatek KOB (zwiększający siłę nabywczą starszych podatników), dodatek do emerytury AOW;
 • Potrącenia – zaliczka na podatek dochodowy 0,00 (stosujemy kwotę wolną od podatku);
 • Razem potrącenia – 0,00;
 • Kwota netto miesięcznie 260,14 EURO.

Z przedstawionych powyżej treści tłumaczonych dokumentów wynika, że od ww. emerytury nie jest pobierany podatek w Holandii. Klient twierdzi, że podatek w Holandii nie jest pobierany ze względu na niską kwotę emerytury.

Uzupełniając swoją dokumentację klient przedstawił także tłumaczenie innego dokumentu uwierzytelnione z języka niderlandzkiego. Dokument ten jednak nie ma charakteru pisma urzędowego, lecz jest to tłumaczenie wiadomości przesłanych drogą elektroniczną, jako wiadomość e-mail z komórki ds. Podatków z Zagranicy z Holandii, którego treść jest następująca: „Emerytura AOW, którą otrzymuje Pan z Holandii, podlega zgodnie z zawartą między Holandią a Polską Konwencją (w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) na podstawie art. 18 ust. 5 opodatkowaniu w Holandii. Wychodzę z założenia, że tym samym udzieliłem Panu informacji zgodnie z życzeniem”.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca (Bank) wskazał, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Bank występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od rent i emerytur z zagranicy wypłaconych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wspomnianych świadczeń. Bank dokonujący wypłaty emerytury jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z państwami, z których pochodzą te świadczenia.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów otrzymanych i przedstawionych przez klienta, Bank nalicza i przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych emerytur zagranicznych. Bank każdorazowo bez względu na wysokość otrzymanego przez klienta świadczenia dokonuje naliczenia i przekazania zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do końca lutego po upływie roku podatkowego sporządza i przekazuje do Urzędu Skarbowego oraz podatnika informację o wysokości naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca, czyli Bank, ma obowiązek pobierać i odprowadzać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy z tytułu wypłacanej emerytury zagranicznej pochodzącej z Holandii, zgodnie z oświadczeniem Klienta, a przykazywanej przez Sociale Verzekeringsbank...
 2. Czy emerytura z Holandii powinna być opodatkowana przez Bank bez względu na wysokość otrzymanej przez klienta kwoty...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, działając zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 5 z uwzględnieniem art. 19 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz w oparciu o posiadane informacji pozyskane na podstawie:

 1. oświadczenie klienta o tym, że świadczenie jest emeryturą otrzymywaną z Holandii,
 2. dokumentów przedstawionych przez klienta przetłumaczonych z języka niderlandzkiego, które potwierdzają, że od wskazanych świadczeń z Holandii nie został pobrany podatek,

- jako płatnik nalicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy każdorazowo od kwoty otrzymanego przez klienta świadczenia z tytułu emerytury wypłacanej z Holandii.

Bank nalicza podatek niezależnie od wysokości kwoty otrzymanego świadczenia, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Po zakończonym roku podatkowym, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie od końca lutego po upływie roku podatkowego sporządza i przekazuje do właściwego podatnika Urzędu Skarbowego oraz podatnikowi informację o wysokości naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego z tytułu emerytury z zagranicy, w tym przypadku z Holandii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120), wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie.

W świetle powyższego, dochody uzyskane z tytułu świadczeń emerytalnych wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będących płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii.

Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

W przedstawionym stanie faktycznym Bank występuje w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacanych rent i emerytur. Pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od emerytury AOW z zagranicy zapłaconych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bank otrzymuje co miesiąc przekazem zagranicznym na konto klienta emeryturę AOW w walucie EURO na rachunek prowadzony w PLN w Polsce. Na podstawie dokumentów otrzymanych i przedstawionych przez klienta, Bank nalicza i przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych emerytur zagranicznych. Bank każdorazowo bez względu na wysokość otrzymanego przez klienta świadczenia dokonuje naliczenia i przekazania zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do końca lutego po upływie roku podatkowego sporządza i przekazuje do Urzędu Skarbowego oraz podatnika informację o wysokości naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent – od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5,

- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Zgodnie art. 37 ust. 3 ww. ustawy, roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanej klientowi emerytury z Holandii, niezależnie od jej wysokości, stosując jednocześnie postanowienia powołanej wyżej Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Holandia
IPPB4/415-617/14-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPTPB3/4510-44/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

świadczenia na rzecz emerytów
IBPBII/1/415-681/12/HK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.