IPPB5/423-997/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ?2. Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?
IPPB5/423-997/11-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. Holandia
  2. płatnik
  3. usługi
  4. wypłata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2011 r. (data wpływu 07.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłat na rzecz holenderskiego rezydenta podatkowego oraz obowiązku przesłania informacji określonej w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłat na rzecz holenderskiego rezydenta podatkowego oraz obowiązku przesłania informacji określonej w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (samorządowa instytucja kultury, osoba prawna wpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku do rejestru instytucji artystycznych, planuje zorganizować poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koncerty, które będą wykonywane, w ramach umowy zawartej z osobą prawną mającą siedzibę i zarząd za granicą tj. w Holandii (posiadającą certyfikat rezydencji z Holandii), przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną. Za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, osoba prawna, mająca siedzibę za granicą otrzyma od Wnioskodawcy ustaloną opłatę (wynagrodzenie). Ww. dyrygent przybędzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aby uczestniczyć w próbach przed koncertami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ...
  2. Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: „ustawa o pdop”), podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych, prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy oraz treść art. 26 ust. 1 ustawy o pdop, a także przytoczony stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest niepobranie od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz ww. holenderskiej osoby prawnej 20% ryczałtowego podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop, jako że ww. osoba prawna świadczy usługi koncertowe poza terytorium Rzeczypospolitej, tj. nie osiąga dochodów (przychodów) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji bez znaczenia pozostają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż obowiązek podatkowy w Polsce z tego tytułu nie powstanie. Podobne stanowisko zaprezentowane zostało w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego, co prawda do osób fizycznych ale mogącym mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie ze względu na analogiczne brzmienie przepisów, tj.: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop do art. 3 ust. 2a oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) wydanym przez Urząd Skarbowy, pismo z dnia 0l.02.2006 r., w którym czytamy: „Ponieważ przedmiotowe wynagrodzenie, jako wypłacane nierezydentowi, za czynności wykonywane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej stanowi dochód osiągany poza granicami RP to warunki ww. przepisu nie są spełnione, a więc przedmiotowe wynagrodzenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Podobnie: wyrok NSA z dnia 02.06.2011 r. (sygn. II FSK 138/10), w którym dochód uzyskany przez nierezydenta za czynności wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany został za niepodlegający opodatkowaniu. W omawianym przypadku usługa koncertu będzie również świadczona poza granicami Polski dlatego nie ma zastosowania treść art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop.

Ad. 2

Treść art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop zobowiązuje płatników między innymi do przesłania podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz urzędowi skarbowemu - informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3d ustawy o pdop: „Informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio”.

Mając na uwadze ww. przepisy Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do przesłania ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędom skarbowym - ww. informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzonych według ustalonego wzoru, jako że opisane we wniosku wynagrodzenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.