IBPBII/1/415-506/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z pracą pracowników w Holandii
IBPBII/1/415-506/14/MCZinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. nieograniczony obowiązek podatkowy
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. podróż służbowa (delegacja)
 5. pracownik
 6. przychody ze stosunku pracy
 7. płatnik
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wykazywania wynagrodzenia w informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wykazywania wynagrodzenia w informacji PIT-11.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 20 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-504/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-505/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-506/14/MCZ i znak: IBPB II/1/415-507/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 2 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jest podmiotem, który należy do międzynarodowej grupy „R”. Spółka zatrudnia od 1 października 2012 r. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz od 1 sierpnia 2013 r. osobę na stanowisku Group Programm Menagera Continous Improvement (dalej: Menadżer), którzy w ramach swoich obowiązków świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy, ale również na rzecz całej grupy „R”, w tym w szczególności holenderskiej spółki „R.B.V”. Przedmiot działalności Spółki jest taki sam, jak przedmiot działalności podmiotu holenderskiego, tj. sprzedaż i produkcja napojów. Wnioskodawca nie posiada swojego zakładu na terytorium Holandii, jak i „R.B.V” nie posiada zakładu na terytorium Polski.

Biorąc pod uwagę charakter pracy pracowników, wykonują oni swoją pracę w Polsce, ale również w innych miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę lub „R.B.V” na terenie Europy. Jednakże, pracownicy nie są oddelegowywani do pracy w jakimś konkretnym kraju, lecz ich stałe miejsce wykonywania pracy jest na terytorium Europy, wyznaczonym ad hoc przez Wnioskodawcę (pracownicy otrzymują polecenie służbowe wykonania pracy w konkretnym miejscu). W związku z tym, iż siedziba spółki „R.B.V”, która zarządza grupą „R” znajduje się w Holandii, obaj pracownicy często wykonują swoją pracę właśnie w tym kraju.

Wnioskodawca sprawuje nadzór nad pracownikami, przykładowo: udziela im urlopów, kontroluje korzystanie ze zwolnień lekarskich, zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy, odpowiednie badania lekarskie i szkolenia BHP. Ponadto, Spółka wypłaca na rzecz obu pracowników wynagrodzenie. Jednakże, koszty związane z wynagrodzeniem tych dwóch pracowników faktycznie ponosi „R.B.V”. Dodatkowo, holenderska spółka również sprawuje zwierzchnictwo nad pracownikami. Dyrektor Operacyjny jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy operacyjne grupy „R”, dlatego podlega bezpośrednio nadzorowi zarządu „R.B.V”, któremu raportuje wyniki swojej pracy. Natomiast Menadżer podlega bezpośrednio Dyrektorowi Operacyjnemu, ale również odpowiada przed zarządem „R.B.V”.

Spółka może zatrudnić w oparciu o ten sam model inne osoby niż obecnie na stanowisko Dyrektora Operacyjnego lub/i Menadżera, jak i na zupełnie inne stanowiska.

Pracownicy, którzy są obecnie zatrudnieni na stanowiskach: Dyrektora Operacyjnego i Menadżera posiadają swoje centra interesów życiowych (m.in. rodzinę, mieszkanie) w Polsce, dlatego są polskimi rezydentami podatkowymi.

Od momentu rozpoczęcia pracy przez obu ww. pracowników Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi „R.B.V” odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami ze spółką „R.B.V” całkowite koszty wynagrodzenia (koszty podstawowego miesięcznego wynagrodzenia, ubezpieczenia medycznego, rat leasingowych za samochód) Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera są przenoszone przez Wnioskodawcę na holenderską spółkę. Brak jest jakiejkolwiek umowy sporządzonej w formie pisemnej regulującej tą kwestię. Następnie „R.B.V” alokuje na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie koszty związane działalnością polskiej spółki w ramach świadczonych usług doradczych/konsultingowych. Strony nie zawarły w tym zakresie umowy w formie pisemnej. W latach 2012-2013 była to „czysta” refaktura kosztów wynagrodzenia; od 1 stycznia 2014 r. jest to jeden ze składników wynagrodzenia za usługi konsultingowe, jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz „R.B.V”.
 2. Na dzień sporządzania odpowiedzi na wezwanie (29 sierpnia 2014 r.) Dyrektor ds. Operacyjnych, jak i Menadżer przebywali w Holandii przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym. W 2012 r. Dyrektor ds. operacyjnych przebywał w Holandii 32 dni, w 2013 r. 163 dni, a w 2014 r. do chwili obecnej 111 dni. Biorąc pod uwagę, iż Dyrektor ds. Operacyjnych rozpoczął pracę w październiku 2012 r. liczba dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym wyniosła odpowiednio: 157 w okresie październik 2012 r. - wrzesień 2013 r. oraz w okresie od dnia 1 października 2013 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) -149 dni. Natomiast w 2013 r. Menadżer przebywał w Holandii 51 dni, a w 2014 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) - 91 dni. Biorąc pod uwagę, iż Menadżer rozpoczął pracę w sierpniu 2013 r. liczba dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym wyniosła odpowiednio: 131 w okresie sierpień 2013 r. - lipiec 2014 r. oraz w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do chwili obecnej (29 sierpnia 2014 r.) – 11 dni.
 3. W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest w stanie podać dokładnej liczby dni pobytu, jaką pracownicy spędzą w Holandii w następnych latach, ponieważ jest ona ustalana na bieżąco przez pracowników, w zależności od zakresu realizowanych przez nich zadań i potrzeb spółek należących do grupy „R”.
 4. Wnioskodawca wypłacał wynagrodzenie w swoim imieniu jako pracodawca. Spółka holenderska „R.B.V” opłacała podatek w Holandii z tytułu pracy wykonywanej przez Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera na terytorium Holandii, ponieważ zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi holenderska spółka jest uznawana za „materialnego pracodawcę” z uwagi na pokrywanie kosztów wynagrodzenia obu pracowników.
 5. Zgodnie z ustaleniami wewnątrz grupy holenderski podmiot finalnie ponosi koszty wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera w Holandii oraz w innych krajach europejskich. Finalnie „R.B.V” alokuje na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia obu pracowników dotyczące pracy wykonywanej na rzecz Spółki.
 6. Odpowiedzialność lub ryzyko związane z wynikami pracy pracowników ponosiła/ będzie ponosić zarówno Wnioskodawca, jak i „R.B.V”. Kontrolowanie efektów pracy obu pracowników spoczywa na ich przełożonych, którymi są odpowiednio: dla Dyrektora Operacyjnego - członkowie zarządu „R.B.V”, dla Menadżera - Dyrektor Operacyjny. Biorąc pod uwagę charakter pracy obu pracowników oraz ich wysokie pozycje w strukturze grupy zakres ich prac określa zarząd spółki „R.B.V”, który poprzez powiązania kapitałowe sprawuje nadzór nad Spółką Wnioskodawcy. W praktyce obaj pracownicy zajmują samodzielne stanowiska i nie są na co dzień kontrolowani lub instruowani przez jakiekolwiek osoby. Obaj pracownicy są odpowiedzialni za realizację celów, które są wyznaczane na dany rok dla spółek wchodzących w skład grupy „R” przez zarząd „R.B.V”. Opisany powyżej sposób odpowiadania pracowników za wykonywane obowiązki, ponoszenie za pracowników odpowiedzialności lub ryzyka, obowiązek ich instruowania oraz kontrolowania jest zawsze taki sam, niezależnie w jakim kraju pracownicy wykonują swoje obowiązki.
 7. Zarówno „R.B.V”, jak i Wnioskodawca udostępniają pracownikom narzędzia i materiały konieczne do wykonywania pracy. Przykładowo Wnioskodawca udostępnił pracownikom samochody służbowe, a „R.B.V” laptopy. Przyjęty schemat udostępniania narzędzi i materiałów jest zawsze taki sam, niezależnie w jakim kraju pracownicy wykonują swoją pracę.
 8. Pracownicy wykonywali/będą wykonywać swoją pracę również poza terytorium Polski oraz Holandii, przykładowo w Finlandii, we Włoszech, Belgi. Obaj pracownicy będą tak jak dotychczas spędzać większość dni w okresie 12-miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym, w Holandii i Polsce.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 15 Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2003 r., Nr. 216, poz. 2120) przychód pracowników otrzymywany za pracę wykonywaną na terytorium Holandii podlega opodatkowaniu w Holandii...
 2. Czy Spółka na mocy art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. jako płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracowników, które podlegają bądź też będą podlegać opodatkowaniu w Holandii, tj. za te dni kiedy pracownicy wykonują swoją pracę na terytorium Holandii...
 3. Czy Spółka jest zobowiązana do wykazywania w informacjach PIT-11 przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochód zwolniony... Czy Spółka jest uprawniona do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-11 za lata 2012-2013 poprzez wykazanie przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochód zwolniony od podatku...
 4. Czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji podatkowych PIT-4R za lata 2012-2013, w przypadku złożenia za te lata korekt informacji podatkowych PIT-11 dla swoich pracowników.

Ad.3

Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniony do złożenia korekt informacji podatkowych PIT-11 za lata 2012-2013 poprzez wykazanie przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii jako dochodów zwolnionych od podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż przychody otrzymywane przez pracowników za pracę wykonywaną w Holandii, powinny być zwolnione od opodatkowania w Polsce, Spółka jako w płatnik w informacji podatkowej PIT-11, która będzie wystawiona dla obu pracowników za 2014 r., jak i za kolejne lata podatkowe, jest zobowiązana wykazać dochód uzyskany przez pracowników za pracę w Holandii (opodatkowany odpowiednio w Holandii) jako dochód zwolniony z podatku.

W związku z tym, iż w informacjach PIT-11 wystawionych na rzecz pracowników za lata 2012 - 2013, Spółka wykazała przychody, które zostały opodatkowane w Holandii jako przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce i pobrała od nich zaliczki, Spółka może teraz złożyć korekty tych informacji. W skorygowanej informacji PIT-11 dochód pracownika za pracę wykonaną w Holandii zostanie wykazany jako dochód zwolniony od podatku, natomiast kwota należnych zaliczek pobranych przez płatnika pozostanie bez zmian.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących prawidłowego wykazywania w informacji PIT-11 przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego prawidłowego wykazania w informacji PIT-11 przychodów podlegających opodatkowaniu w Holandii uzyskanych przez pracowników w roku 2014 i następnych latach (pytanie nr 3 zd. 1). W pozostałym zakresie wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 32 ust. 6 ww. ustawy zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R) – art. 38 ust. 1a ww. ustawy.

Art. 39 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca - firma polska, należąca do międzynarodowej grupy „R” zatrudnia od 1 października 2012 r. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz od 1 sierpnia 2013 r. Menadżera, którzy w ramach swoich obowiązków świadczą pracę na rzecz Wnioskodawcy, ale również na rzecz całej grupy „R”, w tym w szczególności holenderskiej spółki „R.B.V”. Przedmiot działalności Spółki polskiej i spółki holenderskiej jest taki sam. Wnioskodawca nie posiada swojego zakładu na terytorium Holandii, a spółka holenderska nie posiada zakładu na terytorium Polski. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Polsce, ale również w innych miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę lub spółkę holenderską na terenie Europy. Wnioskodawca sprawuje nadzór nad pracownikami, zapewnia wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy i wypłaca na rzecz obu pracowników wynagrodzenie. Jednakże, całkowite koszty wynagrodzenia Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Menadżera są przenoszone przez Wnioskodawcę na holenderską spółkę. Spółka holenderska „R.B.V” alokuje na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie koszty związane z działalnością polskiej spółki w ramach świadczonych usług doradczych/konsultingowych. Holenderska spółka sprawuje również zwierzchnictwo nad pracownikami. Dyrektor Operacyjny podlega bezpośrednio nadzorowi zarządu „R.B.V”, natomiast Menadżer podlega bezpośrednio Dyrektorowi Operacyjnemu, ale również odpowiada przed zarządem „R.B.V”. Ww. pracownicy posiadają swoje centra interesów życiowych w Polsce; są polskimi rezydentami podatkowymi. Wnioskodawca nalicza i odprowadza w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości wynagrodzenia wypłacanego na rzecz ww. pracowników, w tym za pracę wykonywaną w Holandii. Spółka holenderska odprowadza w Holandii zaliczki na podatek dochodowy obu pracowników za te dni kiedy wykonywali swoją pracę w Holandii. Dyrektor ds. Operacyjnych oraz Menadżer przebywali w Holandii w latach 2012-2013 i do 28 sierpnia 2014 r. przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego się w danym roku podatkowym.

Pracownicy będą wykonywać swoją pracę również poza terytorium Polski oraz Holandii, przykładowo w Finlandii, we Włoszech, Belgii. Wnioskodawca może zatrudnić w oparciu o ten sam model inne osoby niż obecnie na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych lub/i Menadżera, jak i na zupełnie inne stanowiska.

Zdaniem Wnioskodawcy, w informacji podatkowej PIT-11, która będzie wystawiona dla obu pracowników za 2014 r., jak i za kolejne lata podatkowe, jest zobowiązany – jako płatnik – wykazać dochód uzyskany przez pracowników za pracę w Holandii (opodatkowany odpowiednio w Holandii) jako dochód zwolniony z podatku.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić.

Do dochodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy w czasie pracy w Holandii mają zastosowanie przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120), co zostało szczegółowo omówione w interpretacji indywidualnej z 29 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-504/14/MCZ oraz znak: IBPB II/1/415-505/14/MCZ.

W przypadku gdy wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zarówno w Holandii jak i w Polsce, a tak jest w rozpatrywanej sprawie, zastosowanie ma przepis art. 23 ust. 5 lit. a) Konwencji polsko-holenderskiej, który stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Holandii, to Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Holandii. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Holandii

Do dochodów uzyskanych w Holandii ma zastosowanie również art. 27 ust. 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Z powyższych uregulowań, zawartych w art. 23 ust. 5 lit. a) Konwencji polsko-holenderskiej, nie wynika, aby dochód uzyskany w Holandii przez pracowników Wnioskodawcy był zwolniony z opodatkowania w Polsce. Dochód podlega opodatkowaniu w obu państwach, tj. w Holandii i w Polsce, przy czym w Polsce zastosowanie ma do niego metoda unikania podwójnego opodatkowania, zwana metodą odliczenia proporcjonalnego.

To oznacza, że w rozpatrywanej sprawie, zgodnie z powyższymi przepisami, dochody uzyskane przez pracownika na terytorium Holandii należy połączyć z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i od sumy tych dochodów obliczyć podatek a następnie od tak obliczonego podatku odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Holandii.

Zatem, skoro wskazany dochód nie podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, to Wnioskodawca, jako płatnik, nie może w informacji PIT-11 dochodu z Holandii uzyskanego za 2014 r. i lata następne, wykazać jak dochód zwolniony od podatku. Bowiem jak wynika z powołanego wyżej art. 23 ust. 5 lit. a) Konwencji polsko-holenderskiej, Polska nie zwalnia tego dochodu z opodatkowania ale zezwala na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Holandii.

Zatem Wnioskodawca jako płatnik w informacji PIT-11 wykaże przychody jakie otrzymał od niego pracownik, łącznie z tymi podlegającymi opodatkowaniu za granicą (w Holandii), oraz koszty uzyskania przychodu a także zaliczki na podatek dochodowy jakie pobierze z tytułu wypłaconego wynagrodzenia innego niż uzyskanego z pracy wykonywanej w Holandii.

Zauważyć należy, że z objaśnień (pkt 4) zawartych w druku informacji PIT-11 (będącej załącznikiem do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1054) jednoznacznie wynika, iż za dochód zwolniony od podatku uważa się taki dochód uzyskany za granicą, który jest zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany w Holandii nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie mającej zastosowanie do jego opodatkowania umowy polsko-holenderskiej.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.