Holandia | Interpretacje podatkowe

Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo pobierając podatek dochodowy od tej części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom za pracę wykonywaną na terenie Holandii?
Fragment:
Niezależnie od tego, w Holandii, w której pracownicy Wnioskodawcy spędzają najwięcej czasu w delegacji, zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi, potrącany jest podatek od tej części, która należy się pracownikom za pracę na terenie Holandii. Firma, która wylicza dla Wnioskodawcy wysokość podatku jaki ma być potrącony w Holandii wymaga wykazania wysokości wynagrodzenia przypadającego za czas pracy w Holandii. Jak poinformowano Wnioskodawcę ‒ holenderskiego organu podatkowego nie interesuje fakt, że pracownicy Wnioskodawcy przebywają w Holandii w ramach polecenia wyjazdu służbowego czyli delegacji. Mimo tłumaczeń, że pracownicy przebywają tam w delegacji, a nie są oddelegowani do pracy w Holandii, podatek jest pobierany. Powstaje więc sytuacja, gdy od pewnej kwoty wynagrodzenia, pracownik Wnioskodawcy będący w delegacji w Holandii, ma pobierany podatek w Polsce i jednocześnie w Holandii. Pracownicy ubiegający się o zwrot podatku w Holandii dostają odmowę i odpowiedź, że podatek został naliczony i pobrany prawidłowo i nie podlega zwrotowi. W przypadku rozliczeń rocznych pracowników na drukach PIT-36 dochodzi do sytuacji, w ramach której dochody wykazane w wystawionym przez firmę Wnioskodawcy PIT-11 oraz w druku Jaaropgaaf z Holandii w pewnej części powielają się i pracownicy muszą dopłacać stosunkowo duże kwoty w ramach rozliczenia. Nawet uwzględniając postanowienia art. 27g (ulga abolicyjna) wychodzą duże dopłaty.
2017
5
paź

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku żeglugi śródlądowej eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba i faktyczny zarząd znajdują się w Holandii.
Fragment:
Niedawno biuro, które w Holandii rozliczało Wnioskodawcę, poinformowało Go, że nie może odprowadzać podatku w Holandii, tylko w Polsce. Jednocześnie zwrócono Wnioskodawcy kwotę 1377 euro podatku za lata 2014-2016. Okazało się, że z wynagrodzenia Wnioskodawcy potrącano składki społeczne w wysokości 28,15 %, a podatek tylko w wysokości 8,4%. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że pracę wykonuje na statku żeglugi śródlądowej eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą prawną oraz faktycznym zarządem w Holandii. Wnioskodawca pracuje w systemie 3 na 3 (tzn. trzy tygodnie pracuje, 3 tygodnie przebywa w Polsce). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne potrącane i odprowadzane były w Holandii od wynagrodzenia. Dotychczas zeznania podatkowe Wnioskodawca składał w Holandii i wydatki te odliczane były od przychodu w zeznaniu składanym w Holandii. W Polsce Wnioskodawca składał PIT-36L, PIT/O, PIT/ZG. W tym zeznaniu podatkowym Wnioskodawca odliczał diety, podwyższone kup, a jeśli istniała taka potrzeba korzystał z ulgi abolicyjnej. PIT-36L był „ zerowy ”. W okresie, którego dotyczy złożony wniosek miejsce stałego zamieszkania było i jest położone poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy.
2017
26
cze

Istota:
Opodatkowanie świadczenia rentowego otrzymywanego z Holandii.
Fragment:
W poz. 193 zeznania należy wykazać kwotę podatku z Holandii, którą można odliczyć w Polsce. Należy pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Aby ustalić jaką część podatku zapłaconego w Holandii można odliczyć od podatku obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych w Polsce i w Holandii należy kwotę podatku obliczonego od dochodów z Polski i Holandii pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego w Holandii a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego w Holandii i w Polsce. Tak obliczoną kwotę podlegającego odliczeniu podatku zapłaconego w Holandii należy wykazać właśnie w poz. 193 zeznania PIT-36 i odjąć ją od kwoty podatku wykazanej w poz. 191 zeznania. W załączniku PIT/ZG kwotę renty z Holandii należy wykazać w poz. 24 a całą kwotę podatku zapłaconego w Holandii w poz. 25. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów.
2017
23
maj

Istota:
Czy dochody z działalności gospodarczej założonej i prowadzonej w Holandii, gdzie obecnie zamieszkuje Wnioskodawca, powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym składanym w Polsce, a co za tym idzie również w Polsce opodatkowane?
Fragment:
Podczas zgłaszania działalności w KvK (Kamer van Koophandel) Izbie Handlowej, wymagano od Wnioskodawcy zadeklarowania minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii – Wnioskodawca jako minimalny okres zadeklarował trzy lata. W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Stałym miejscem jego zamieszkania jest Holandia. Centrum interesów gospodarczych posiada w Holandii. Trudno mu określić gdzie znajduje się centrum interesów osobistych, ponieważ w Polsce zamieszkuje jego żona wraz z córką, w Holandii mieszka razem z siostrą. Znajomych posiada w obu państwach. Jednakże ze względu na fakt spędzania większości czasu w Holandii uważa, że większy kontakt utrzymuje ze znajomymi w Holandii. Ani w Polsce, ani w Holandii nie posiada żadnych nieruchomości ani inwestycji. Żona Wnioskodawcy mieszka w Polsce w wynajętym mieszkaniu, a Wnioskodawca w Holandii podnajmuje mieszkanie. Nie posiada holenderskiego certyfikatu rezydencji. Jest osobą mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, tj. w Holandii. Posiada oficjalny meldunek w Holandii oraz numer BSN. Dochody Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu w Holandii. Miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej stanowi zakład. Powołując się na art. 5 Konwencji Wnioskodawca uważa, że działalność jaką prowadzi stanowi zakład ze względu na fakt, że firma, którą prowadzi nie posiada zaplecza maszynowego, ponieważ działalność ta ma charakter świadczonych usług (charakter niematerialny).
2017
18
lut

Istota:
W zakresie ustalenia obowi1zku podatkowego w Polsce
Fragment:
Wnioskodawczyni pracuje na podstawie umowy o prace w Holandii. Wnioskodawczyni by3a zameldowana od 9 lutego 2010 r. w Holandii, a od 1 kwietnia 2014 r. do nadal w innym miejscu w Holandii, gdzie otrzyma3a mieszkanie. Wnioskodawczyni w Holandii op3aca sk3adki na obowi1zkowe ubezpieczenie spo3eczne i zdrowotne. Ponadto Wnioskodawczyni posiada holenderskie prawo jazdy, karte lekarza, ubezpieczenie oraz konto w banku w Holandii. W Holandii Wnioskodawczyni przebywa nieprzerwanie od 2010 r. W Polsce Wnioskodawczyni nie ma rodziny. W 2011 r. Wnioskodawczyni rozwiod3a sie. Wnioskodawczyni ma doros3e córki. W Polsce Wnioskodawczyni posiada miejsce zameldowania w nieruchomooci1 bed1cej Jej w3asnooci1, któr1 wynajmuje i sk3ada z tego tytu3u zeznanie do Urzedu skarbowego. Wnioskodawczyni jest traktowana jako rezydent Holandii od 2010 r. Oorodek ?yciowy wnioskodawczyni przenios3a do Holandii od 9 lutego 2010 r. Analizuj1c stopien powi1zan osobistych i gospodarczych Wnioskodawczyni od dnia 9 lutego 2010 roku i w latach nastepnych w owietle ww. przepisów, uznaa nale?y, ?e spe3nia przes3anki pozwalaj1ce uznaa J1 za osobe posiadaj1c1 miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Holandii. Reasumuj1c, stwierdzia nale?y, ?e w okresie 1 stycznia 2010 r. do 8 lutego 2010 r.
2017
27
sty

Istota:
Czy zaliczki na podatek dochody wpłacane bezpośrednio przez firmę holenderską do holenderskich urzędów w czasie oddelegowania Wnioskodawcy do pracy w Holandii powinny być wykazywane przez Wnioskodawcę w Polsce jako dochód dodatkowy?
Fragment:
Przez okres przebywania w Holandii byli w Polsce sporadycznie. W Polsce mieli cały czas nieruchomości (a żona Wnioskodawcy kredyt), konta bankowe, ubezpieczenia oraz część ruchomości. Cały czas Wnioskodawca był zatrudniony przez X Polska S.A., jednak oddelegowany do pracy w Holandii; w ww. okresie Wnioskodawca zazwyczaj przebywał w Holandii. W 2013 r. spędził w Polsce 10 dni, w 2014 r. – 25 dni. W 2015 r. spędził w Holandii wszystkie 120 dni poprzedzające jego powrót do X Polska S.A. w dniu 1 maja 2015 r.; w 2014 r. Wnioskodawca przebywał na terytorium Holandii ok. 319 dni (25 dni w Polsce, a pozostały czas to prywatne wyjazdy z Holandii do innych krajów oprócz Polski); w 2015 r. Wnioskodawca przebywał na terytorium Holandii 120 dni, czyli wszystkie do czasu powrotu do X Polska S.A. w dniu 1 maja 2015 r.; według wiedzy Wnioskodawcy w ww. okresie X Polska S.A. nie posiadała w Holandii zakładu lub stałej placówki w rozumieniu art. 5 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu; ze względu, że odpowiedź na powyższe (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy w stosunku do pracowników Wnioskodawcy oddelegowanych do pracy w Holandii, z tytułu wypłacanych tymże pracownikom wynagrodzeń za pracę, na Wnioskodawcy ciążą oraz będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT)?
Fragment:
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce) oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana(w Holandii). W konsekwencji więc, jeżeli pobyt pracownika w Holandii nie przekracza łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, dochód pracownika podlega opodatkowaniu w Holandii w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Holandii albo jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, które pracodawca posiada w Holandii. Jednocześnie w takiej sytuacji (nie spełnienia którejkolwiek z przesłanek z art. 15 ust. 2 lit. b) lub lit. c) ww. konwencji) dochód pracowników podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, bez względu na okres ich przebywania w Holandii. Postanowienia ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawierają definicji „ pracodawcy ”. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. umowy przy stosowaniu niniejszej konwencji przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ?2. Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?
Fragment:
Wnioskodawca (samorządowa instytucja kultury, osoba prawna wpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku do rejestru instytucji artystycznych, planuje zorganizować poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koncerty, które będą wykonywane, w ramach umowy zawartej z osobą prawną mającą siedzibę i zarząd za granicą tj. w Holandii (posiadającą certyfikat rezydencji z Holandii), przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną. Za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, osoba prawna, mająca siedzibę za granicą otrzyma od Wnioskodawcy ustaloną opłatę (wynagrodzenie). Ww. dyrygent przybędzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aby uczestniczyć w próbach przed koncertami. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ... Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ...
2016
17
sie

Istota:
Możliwość odliczenia podatku zapłaconego w Holandii.
Fragment:
W latach 2009-2012 Wnioskodawca nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu, jednakże z uwagi na to, że Zainteresowany posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych (tutaj mieszka jego partnerka oraz jego syn), co roku Wnioskodawca składał zeznania podatkowe w Polsce, w którym wykazywał dochody uzyskane w Holandii i odliczał podatek zapłacony w Holandii. Również za rok 2013 Zainteresowany złożył zeznanie podatkowe w Polsce, jednak przez nieuwagę nie rozliczył w nim dochodów uzyskanych w Holandii. W styczniu 2016 roku Wnioskodawca otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekty zeznania i uwzględnienia w niej dochodów uzyskanych w Holandii. Zainteresowany dowiedział się, że zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez instytucje holenderską, jest w myśl obowiązującej Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, dochodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, co zarówno oznacza brak możliwości odliczania podatku zapłaconego w Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce kwotę podatku pobranego od zasiłku dla bezrobotnych wpłaconego w Holandii... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce kwotę podatku pobranego w Holandii.
2016
22
lip

Istota:
Kwestia zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów Funduszu) osiąganych na terytorium Polski.
Fragment:
(...) Holandii. Wreszcie, spełniony jest wymóg istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organów podatkowych państwa, w którym Fundusz ma siedzibę: Fundusz jest zarządzany wyłącznie przez odrębny podmiot zarządzający z siedzibą w Holandii, podmiot zarządzający prowadzi swoją działalność w oparciu o stosowne zezwolenie wydane przez AFM, będący właściwym organem nadzoru nad rynkiem finansowym Holandii. Wreszcie, spełniony jest wymóg istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organów podatkowych państwa, w którym Fundusz ma siedzibę: podstawą prawną do wymiany informacji z holenderskimi władzami podatkowymi są przepisy Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Art. 27 tej Konwencji wprowadza mechanizm wymiany informacji, który umożliwia polskim organom podatkowym wystąpienie do organów podatkowych Holandii z wnioskiem o przekazanie określonych informacji podatkowych na temat Funduszu; niezależną podstawę do wymiany informacji stanowią przepisy Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, uchylającej dyrektywę 77/799/EWG.
2015
24
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Holandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.