Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Holandii.

Fragment:

W ww. okresie Wnioskodawca mieszkał w Polsce i w Holandii, ale rozliczał się w Urzędzie Skarbowym w Holandii, ponieważ jest obywatelem Holandii i z tego kraju otrzymywał świadczenia. Stałe miejsce zamieszkania Wnioskodawca posiada w Polsce. W Polsce posiada rodzinę i nieruchomości, natomiast w Holandii rodzinę i znajomych. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że w 2011 r. Wnioskodawca mieszkał w Polsce i w Holandii. Adres zameldowania posiadał w Polsce. Wnioskodawca posiadał nieruchomości w Polsce, żonę w Polsce, rodzinę w Holandii i znajomych w Holandii. Wnioskodawca w 2011 r. przez większość roku przebywał poza granicami Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Holandii czy również w Polsce? Czy ulga podatkowa polegająca na zwolnieniu z opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne może być traktowana jako odliczenie od podatku, biorąc pod uwagę fakt, iż część emerytalna stanowi przeważającą część podatku należnego w systemie podatkowym Królestwa Holandii? Czy fakt, iż uzyskiwane dochody pochodzą z organizacji ubezpieczeniowych przeznaczonych dla urzędników państwowych ma wpływ (...)

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie emerytury z otrzymywanej z Holandii przez Holendra zamieszkującego w Polsce.

Fragment:

Konwencji, dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, w tym z tytułu emerytur wypłacanych z Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii (art. 18 ust. 5 ww. Konwencji). Postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w ww. Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 23 ust. 5 lit. a) ww. Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Niderlandach, to Rzeczpospolita Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niderlandach.

2018
30
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Holandii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Fragment:

Pracowała w Holandii przez około 24 lata. Wnioskodawczyni wyjechała z Holandii do Polski pod koniec sierpnia 2015 r. Od tego czasu jej centrum życiowym jest Polska, a w Holandii przebywa jedynie kilkukrotnie w ciągu roku na kilka dni. Wnioskodawczyni otrzymuje w Holandii świadczenia m.in. z tytułu emerytur-rent wypłacane przez Sociale Verzekeringsbank w wysokości 557,00 euro miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny w Holandii. Pieniądze te wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawczyni założony w Holandii, natomiast Wnioskodawczyni wypłaca te pieniądze w Polsce. Opisywane świadczenie pieniężne nie jest opodatkowane w Holandii (zwolnienie od podatku). Prócz powyższego świadczenia Wnioskodawczyni otrzymuje również miesięczną emeryturę wypłacaną przez S. P. ABP w wysokości 221,14 euro miesięcznie - od tego świadczenia odprowadzany jest podatek. W grudniu 2017 r. Wnioskodawczyni wypłacono również z tego tytułu w ramach wyrównania kwotę 1 184,00 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy okoliczność zwolnienia z opodatkowania w Holandii świadczeń wypłaconych Wnioskodawczyni przez Sociale (...)

2018
31
mar

Istota:

Opodatkowanie przez rezydenta polskiego emerytury socjalnej otrzymywanej z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii.

Fragment:

Wnioskodawca otrzymuje z Holandii zamiast renty chorobowej dwa świadczenia emerytalne, będące jego jedynym źródłem dochodu. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę socjalną, będącą pierwszym filarem holenderskiego systemu emerytalnego (AOW) –Algemene Ouderolomswet, która jest wypłacana według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii. Obliczaniem wysokości tej emerytury oraz jej wypłacaniem zajmuje się rządowy bank ubezpieczeń społecznych (SVB-Sociale Verzekreingsbank). Emerytura ta nie jest objęta podatkiem w Holandii. Drugim źródłem dochodu Wnioskodawcy jest emerytura dodatkowa – jako drugi filar – finansowana ze składek opłacanych przez pracodawcę. Otrzymywana jest z Pensioenfonds Verroer i objęta jest podatkiem w Holandii. Wnioskodawca w 2017 r. złożył zeznanie podatkowe w polskim urzędzie skarbowym rozliczając się z obydwóch ww. źródeł dochodu na podstawie metody proporcjonalnego zaliczenia. W tym roku, czyli w 2018 również ma zamiar złożyć zeznanie podatkowe. Mając na uwadze opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że w odniesieniu do świadczeń uzyskiwanych z Holandii zastosowanie znajdzie Konwencja z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120).

2018
14
mar

Istota:

Czy renta chorobowa z Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) Holandii – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 lutego i 6 marca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty chorobowej z Holandii. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2013 r. Wnioskodawca otrzymał rentę z Holandii, która była tam, jak również w Polsce opodatkowana a którą następnie musiał zwrócić. W 2015 r. Wnioskodawca uzyskał rentę chorobową z Holandii, również tam opodatkowaną. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawcy znajduje się w Polsce. Renta chorobowa z Holandii została wypłacona według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy renta chorobowa z Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, renta chorobowa z Holandii nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Według Wnioskodawcy, zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 i 5 polsko-holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, skoro rozliczył podatek w Holandii to nie ma obowiązku zapłaty podatku od ww. renty w Polsce, gdyż w przeciwnym przypadku doszłoby do podwójnego opodatkowania.

2018
3
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć się w Polsce z tytułu emerytury z Hiszpanii i wynagrodzenia z Holandii? Czy świadczenia te podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Wnioskodawca pracuje w Holandii. W Holandii Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę. W 2017 r. przebywał tam przez okresy przekraczające 183 dni. Wynagrodzenie jest Wnioskodawcy wypłacane przez pracodawcę posiadającego siedzibę w Holandii i ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Holandii. W okresie, którego dotyczy wniosek, tj. w latach 2016-2017 r., Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć się w Polsce z tytułu emerytury z Hiszpanii i wynagrodzenia z Holandii? Czy świadczenia te podlegają opodatkowaniu w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana emerytura z Hiszpanii i wynagrodzenie z Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce i wykazaniu w zeznaniach podatkowych za ubiegłe lata. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2017
5
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo pobierając podatek dochodowy od tej części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom za pracę wykonywaną na terenie Holandii?

Fragment:

Niezależnie od tego, w Holandii, w której pracownicy Wnioskodawcy spędzają najwięcej czasu w delegacji, zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi, potrącany jest podatek od tej części, która należy się pracownikom za pracę na terenie Holandii. Firma, która wylicza dla Wnioskodawcy wysokość podatku jaki ma być potrącony w Holandii wymaga wykazania wysokości wynagrodzenia przypadającego za czas pracy w Holandii. Jak poinformowano Wnioskodawcę ‒ holenderskiego organu podatkowego nie interesuje fakt, że pracownicy Wnioskodawcy przebywają w Holandii w ramach polecenia wyjazdu służbowego czyli delegacji. Mimo tłumaczeń, że pracownicy przebywają tam w delegacji, a nie są oddelegowani do pracy w Holandii, podatek jest pobierany. Powstaje więc sytuacja, gdy od pewnej kwoty wynagrodzenia, pracownik Wnioskodawcy będący w delegacji w Holandii, ma pobierany podatek w Polsce i jednocześnie w Holandii. Pracownicy ubiegający się o zwrot podatku w Holandii dostają odmowę i odpowiedź, że podatek został naliczony i pobrany prawidłowo i nie podlega zwrotowi. W przypadku rozliczeń rocznych pracowników na drukach PIT-36 dochodzi do sytuacji, w ramach której dochody wykazane w wystawionym przez firmę Wnioskodawcy PIT-11 oraz w druku Jaaropgaaf z Holandii w pewnej części powielają się i pracownicy muszą dopłacać stosunkowo duże kwoty w ramach rozliczenia. Nawet uwzględniając postanowienia art. 27g (ulga abolicyjna) wychodzą duże dopłaty.

2017
26
cze

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku żeglugi śródlądowej eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba i faktyczny zarząd znajdują się w Holandii.

Fragment:

Niedawno biuro, które w Holandii rozliczało Wnioskodawcę, poinformowało Go, że nie może odprowadzać podatku w Holandii, tylko w Polsce. Jednocześnie zwrócono Wnioskodawcy kwotę 1377 euro podatku za lata 2014-2016. Okazało się, że z wynagrodzenia Wnioskodawcy potrącano składki społeczne w wysokości 28,15 %, a podatek tylko w wysokości 8,4%. Ponadto w przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że pracę wykonuje na statku żeglugi śródlądowej eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą prawną oraz faktycznym zarządem w Holandii. Wnioskodawca pracuje w systemie 3 na 3 (tzn. trzy tygodnie pracuje, 3 tygodnie przebywa w Polsce). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne potrącane i odprowadzane były w Holandii od wynagrodzenia. Dotychczas zeznania podatkowe Wnioskodawca składał w Holandii i wydatki te odliczane były od przychodu w zeznaniu składanym w Holandii. W Polsce Wnioskodawca składał PIT-36L, PIT/O, PIT/ZG. W tym zeznaniu podatkowym Wnioskodawca odliczał diety, podwyższone kup, a jeśli istniała taka potrzeba korzystał z ulgi abolicyjnej. PIT-36L był „ zerowy ”. W okresie, którego dotyczy złożony wniosek miejsce stałego zamieszkania było i jest położone poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy.

2017
23
maj

Istota:

Opodatkowanie świadczenia rentowego otrzymywanego z Holandii.

Fragment:

W poz. 193 zeznania należy wykazać kwotę podatku z Holandii, którą można odliczyć w Polsce. Należy pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Aby ustalić jaką część podatku zapłaconego w Holandii można odliczyć od podatku obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych w Polsce i w Holandii należy kwotę podatku obliczonego od dochodów z Polski i Holandii pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego w Holandii a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego w Holandii i w Polsce. Tak obliczoną kwotę podlegającego odliczeniu podatku zapłaconego w Holandii należy wykazać właśnie w poz. 193 zeznania PIT-36 i odjąć ją od kwoty podatku wykazanej w poz. 191 zeznania. W załączniku PIT/ZG kwotę renty z Holandii należy wykazać w poz. 24 a całą kwotę podatku zapłaconego w Holandii w poz. 25. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów.

2017
18
lut

Istota:

Czy dochody z działalności gospodarczej założonej i prowadzonej w Holandii, gdzie obecnie zamieszkuje Wnioskodawca, powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym składanym w Polsce, a co za tym idzie również w Polsce opodatkowane?

Fragment:

Podczas zgłaszania działalności w KvK (Kamer van Koophandel) Izbie Handlowej, wymagano od Wnioskodawcy zadeklarowania minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii – Wnioskodawca jako minimalny okres zadeklarował trzy lata. W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Stałym miejscem jego zamieszkania jest Holandia. Centrum interesów gospodarczych posiada w Holandii. Trudno mu określić gdzie znajduje się centrum interesów osobistych, ponieważ w Polsce zamieszkuje jego żona wraz z córką, w Holandii mieszka razem z siostrą. Znajomych posiada w obu państwach. Jednakże ze względu na fakt spędzania większości czasu w Holandii uważa, że większy kontakt utrzymuje ze znajomymi w Holandii. Ani w Polsce, ani w Holandii nie posiada żadnych nieruchomości ani inwestycji. Żona Wnioskodawcy mieszka w Polsce w wynajętym mieszkaniu, a Wnioskodawca w Holandii podnajmuje mieszkanie. Nie posiada holenderskiego certyfikatu rezydencji. Jest osobą mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, tj. w Holandii. Posiada oficjalny meldunek w Holandii oraz numer BSN. Dochody Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu w Holandii. Miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej stanowi zakład. Powołując się na art. 5 Konwencji Wnioskodawca uważa, że działalność jaką prowadzi stanowi zakład ze względu na fakt, że firma, którą prowadzi nie posiada zaplecza maszynowego, ponieważ działalność ta ma charakter świadczonych usług (charakter niematerialny).