Holandia | Interpretacje podatkowe

Holandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Holandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ?2. Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ?
Fragment:
Wnioskodawca (samorządowa instytucja kultury, osoba prawna wpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku do rejestru instytucji artystycznych, planuje zorganizować poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koncerty, które będą wykonywane, w ramach umowy zawartej z osobą prawną mającą siedzibę i zarząd za granicą tj. w Holandii (posiadającą certyfikat rezydencji z Holandii), przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną. Za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, osoba prawna, mająca siedzibę za granicą otrzyma od Wnioskodawcy ustaloną opłatę (wynagrodzenie). Ww. dyrygent przybędzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aby uczestniczyć w próbach przed koncertami. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego osobie prawnej mającej siedzibę za granicą w Holandii (posiadającej certyfikat rezydencji z Holandii) przy uwzględnieniu, że usługi koncertowe, za które ww. holenderska osoba prawna będzie otrzymywała ustaloną opłatę (wynagrodzenie) będą świadczone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę fizyczną (dyrygenta) zatrudnionego, wynajętego w tym celu przez ww. holenderską osobę prawną a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ww. dyrygent będzie uczestniczył jedynie w próbach przed koncertami ... Czy Wnioskodawca, w związku z powołanym stanem faktycznym, jest zobowiązany przesłać ww. holenderskiej osobie prawnej oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdop ...
2016
17
sie

Istota:
Możliwość odliczenia podatku zapłaconego w Holandii.
Fragment:
W latach 2009-2012 Wnioskodawca nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu, jednakże z uwagi na to, że Zainteresowany posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych (tutaj mieszka jego partnerka oraz jego syn), co roku Wnioskodawca składał zeznania podatkowe w Polsce, w którym wykazywał dochody uzyskane w Holandii i odliczał podatek zapłacony w Holandii. Również za rok 2013 Zainteresowany złożył zeznanie podatkowe w Polsce, jednak przez nieuwagę nie rozliczył w nim dochodów uzyskanych w Holandii. W styczniu 2016 roku Wnioskodawca otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekty zeznania i uwzględnienia w niej dochodów uzyskanych w Holandii. Zainteresowany dowiedział się, że zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez instytucje holenderską, jest w myśl obowiązującej Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, dochodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, co zarówno oznacza brak możliwości odliczania podatku zapłaconego w Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce kwotę podatku pobranego od zasiłku dla bezrobotnych wpłaconego w Holandii... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce kwotę podatku pobranego w Holandii.
2016
22
lip

Istota:
Kwestia zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów Funduszu) osiąganych na terytorium Polski.
Fragment:
(...) Holandii. Wreszcie, spełniony jest wymóg istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organów podatkowych państwa, w którym Fundusz ma siedzibę: Fundusz jest zarządzany wyłącznie przez odrębny podmiot zarządzający z siedzibą w Holandii, podmiot zarządzający prowadzi swoją działalność w oparciu o stosowne zezwolenie wydane przez AFM, będący właściwym organem nadzoru nad rynkiem finansowym Holandii. Wreszcie, spełniony jest wymóg istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organów podatkowych państwa, w którym Fundusz ma siedzibę: podstawą prawną do wymiany informacji z holenderskimi władzami podatkowymi są przepisy Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Art. 27 tej Konwencji wprowadza mechanizm wymiany informacji, który umożliwia polskim organom podatkowym wystąpienie do organów podatkowych Holandii z wnioskiem o przekazanie określonych informacji podatkowych na temat Funduszu; niezależną podstawę do wymiany informacji stanowią przepisy Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, uchylającej dyrektywę 77/799/EWG.
2015
24
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia z Holandii.
Fragment:
Wnioskodawca w 2007 r. przez 2 miesiące pracował w Holandii i był tam ubezpieczony. W 2008 r. Zainteresowany zachorował na udar mózgu. W wyniku tego zdarzenia Wnioskodawca otrzymał rentę chorobową w Polsce. Jednocześnie ZUS przekazał dokumentację Zainteresowanego do oddziału w A. w celu uzyskania świadczenia rentowego z Holandii. Ubezpieczyciel z Holandii, po otrzymaniu dokumentów dotyczących choroby wypłacił Zainteresowanemu w 2014 r. jednorazowe świadczenie – dodatek z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 1 370 Euro oraz dodatkowe odsetki w wysokości 252 Euro (netto). Przedmiotowy dodatek z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacany wg przepisów systemu ubezpieczeń społecznych w Holandii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane świadczenie korzysta w Polsce ze zwolnienia od podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany dodatek z tytułu niezdolności do pracy nie powinien być opodatkowany w Polsce, ponieważ podatek został pobrany w Holandii (w decyzji są podane kwoty netto). Świadczenie w części dotyczącej odsetek również korzysta w Polsce ze zwolnienia od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2015
27
lis

Istota:
Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Holandii czy również w Polsce? Czy fakt, iż uzyskiwane dochody pochodzą z organizacji ubezpieczeniowych przeznaczonych dla urzędników państwowych ma wpływ na interpretację zapisów konwencji?
Czy ulga podatkowa polegająca na zwolnieniu z opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne może być traktowana jako odliczenie od podatku, biorąc pod uwagę fakt, iż część emerytalna stanowi przeważającą część podatku należnego w systemie podatkowym Królestwa Holandii?
Czy Wnioskodawca musi składać rozliczenie roczne w Polsce, jeśli wysokość podatków i składek emerytalnych należnych do opłacenia z tytułu uzyskiwanych przez Niego dochodów w Holandii, przed dokonaniem odliczeń, jest wyższa od kwoty podatków należnej do opłacenia w Polsce (wyliczonych według obowiązujących przepisów w obu Państwach)?
Fragment:
W ww. okresie Wnioskodawca mieszkał w Polsce i w Holandii, ale rozliczał się w Urzędzie Skarbowym w Holandii, ponieważ jest obywatelem Holandii i z tego kraju otrzymywał świadczenia. Stałe miejsce zamieszkania Wnioskodawca posiada w Polsce. W Polsce posiada rodzinę i nieruchomości, natomiast w Holandii rodzinę i znajomych. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że w 2011 r. Wnioskodawca mieszkał w Polsce i w Holandii. Adres zameldowania posiadał w Polsce. Wnioskodawca posiadał nieruchomości w Polsce, żonę w Polsce, rodzinę w Holandii i znajomych w Holandii. Wnioskodawca w 2011 r. przez większość roku przebywał poza granicami Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Holandii czy również w Polsce... Czy ulga podatkowa polegająca na zwolnieniu z opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne może być traktowana jako odliczenie od podatku, biorąc pod uwagę fakt, iż część emerytalna stanowi przeważającą część podatku należnego w systemie podatkowym Królestwa Holandii... Czy fakt, iż uzyskiwane dochody pochodzą z organizacji ubezpieczeniowych przeznaczonych dla urzędników państwowych ma wpływ na interpretację zapisów konwencji...
2015
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Holandii.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). Decyzją z dnia 30 maja 2011 r. otrzymywany przez Wnioskodawcę zasiłek został przez władze skarbowe Holandii (Urząd Skarbowy) zwolniony od podatku dochodowego do dnia 31 marca 2016 r. W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (art. 18 ust. 5 ww. Konwencji polsko-holenderskiej). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem rozumieć tak, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji – zamieszkania).
2015
29
paź

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Holandii, zastosowanie tzw. ulgi abolicyjnej, odliczenie podatku zapłaconego w Holandii.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Holandii. Wezwaniem z dnia 21 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego. Pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie. W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w latach 2012 i 2013 miał podpisaną umowę zlecenia z polską spółką. W 2012 r. przepracował w ramach tej umowy zlecenia część roku w Polsce, a część w Holandii (w Holandii 107 dni). W 2013 r. w ramach tej umowy zlecenia pracował tylko w Holandii przez 163 dni. Podatnik wykonywał pracę w Holandii, która polegała na montażu rozdzielni elektrycznych będąc faktycznie pod dozorem i kierownictwem firmy holenderskiej, tzn. w zależności od projektu niekiedy prowadzącym prace był Polak, ale faktycznie Polacy wykonywali polecenia Holendrów (prowadzący miał za zadanie jedynie przekazać dane zadanie), a gdzie indziej prowadzącym (kierownikiem) był tylko Holender. Polacy mimo, że mieli zawartą umowę zlecenia z polską firmą pracowali w ubraniach tej holenderskiej firmy. Podatnik pracując w Holandii w zależności od projektu podpisywał się na holenderskiej karcie obecności z innymi Holendrami, a na większych projektach otrzymywał przepustkę między innymi za pomocą, której rejestrowany był jego czas pracy.
2015
15
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku pielęgnacyjnego z Holandii.
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej, wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tejże Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tychże przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (art. 18 ust. 5 ww. Konwencji polsko-holenderskiej). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy bowiem rozumieć tak, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji – zamieszkania).
2015
25
wrz

Istota:
1. Czy uzyskiwane przez klientów Banku inne niż renta i emerytura świadczenia wypłacone według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Holandii (np. świadczenia pieniężne z tytułu choroby, świadczenia z tytułu macierzyństwa i ojcostwa, świadczenia z tytułu inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu bezrobocia, świadczenia minimalne z pomocy społecznej oraz opieki długoterminowej) stanowią przychód podatkowy, od którego Bank powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy, pełniąc funkcję płatnika na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Bank, działając w charakterze płatnika na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie zobligowany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od kwoty zagranicznej emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia wpływającego na rachunek podatnika prowadzony przez Bank (kwoty netto), wypłaconej podatnikowi z systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujących w Holandii?
Fragment:
Konwencji polsko-holenderskiej wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa (w Holandii) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie (w Holandii). W świetle powyższego, co do zasady wynikającej z treści art. 18 ust. 1 tej Konwencji emerytury i inne podobne świadczenia jak również renty podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (w Polsce). Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 2 lit. a)-c) Konwencji dochody uzyskane ze świadczeń, o których mowa w tych przepisach, podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Tak samo, jednakże bez spełnienia dodatkowych warunków, dochody uzyskane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, będące płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Holandii (ust. 5 art. 18 Konwencji). Postanowienie zawarte w Konwencji, że danego rodzaju dochód „ może podlegać ” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) należy rozumieć, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji – zamieszkania).
2015
15
wrz

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może skorygować zeznanie roczne za 2013 rok w ten sposób, iż wykaże kwotę podatku dochodowego zapłaconego w Holandii po uwzględnieniu otrzymanego już zwrotu podatku z Holandii, a następnie w tej korekcie skorzysta z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca, w sytuacji gdy uzyskał zwrot od holenderskich organów podatkowych część podatku zapłaconego w Holandii (który został wcześniej odliczony od polskiego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2013 rok), składając zeznanie podatkowe za rok 2014 ma obowiązek doliczenia kwoty podatku uprzednio odliczonego? Jeśli tak, to jaka ma to być wartość w przypadku zwrotu części podatku zapłaconego w Holandii, jeśli przychód z Holandii był jedynym przychodem Wnioskodawcy w 2013 roku?
Fragment:
Jedyny dochód osiągnięty w 2013 roku przez Wnioskodawcę stanowił dochód wypracowany w Holandii, a w zeznaniu PIT-36 za 2013 rok kwota podatku obliczona od dochodów Wnioskodawcy wyniosła 106.689,58 zł. Tym samym kwota podatku dochodowego zapłaconego w Holandii, którą mógł odliczyć wynosiła także 106.689,58 zł, gdyż tyle wynosiło zobowiązanie obliczone od jego całych dochodów według polskich przepisów podatkowych. Wnioskodawca z uwagi na osiągnięcie dochodów wyłącznie w Holandii i brak dochodów w Polsce nie musiał korzystać z ulgi abolicyjnej. Na skutek dokonania rozliczenia z holenderskim urzędem Wnioskodawca otrzymał w 2014 roku zwrot podatku dochodowego zapłaconego w Holandii w kwocie 127.026,62 zł, co oznacza iż faktyczna kwota podatku dochodowego zapłaconego w Holandii w 2013 roku wynosi 36.391,59 zł. Wnioskodawca uważa, że skoro kwota faktycznie zapłaconego podatku w Holandii uległa zmianie i jest inna niż wykazana w pierwotnym zeznaniu to może złożyć korektę zeznania podatkowego za rok 2013, gdzie zostanie wykazana faktyczna kwota podatku zapłaconego w Holandii (tj. uwzględniająca kwotę zwrotu dokonanego w 2014 roku) oraz może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Z powyższym stwierdzeniem nie można się zgodzić. W świetle (...)
2015
25
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Holandia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.