ITPP1/4512-412/15/DM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.
ITPP1/4512-412/15/DMinterpretacja indywidualna
 1. hodowla
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku z tytułu prowadzenia działalności rolniczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 29 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Działalność rozpoczęta dnia 2 lutego 2015 r., w przyszłości polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego. Dostawa produktów rolnych dokonywana będzie z działalności rolniczej Spółki. Hodowla będzie prowadzona na działce udziałowca Spółki z o.o. na pow. ok. 8 arów, którą Spółka będzie użytkować na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Ślimaki do celów hodowlanych zostaną zakupione z gospodarstwa rolnego prowadzącego tego typu hodowlę. Będą to tzw. ślimaki mateczniki, czyli takie, które będą składały jaja. Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu (kwiecień 2015) do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 7 miesięcy (kwiecień-czerwiec etap rozmnażania, lipiec-październik odchów i tucz właściwy na działce rolnej, październik zbiór i sprzedaż wyhodowanych ślimaków). Po zbiorach ślimaki zostaną zahibernowane, a następnie część ślimaków Spółka planuje pozostawić w hodowli (na kolejny sezon), natomiast pozostałą część zamierza sprzedawać innym hodowcom lub firmom np. zajmującym się przetwórstwem lub skupem w kraju lub za granicą. Ślimaki pozostawione w hodowli na kolejny sezon w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. będą pozostawać w stanie hibernacji. Zakupione ślimaki będą dokarmiane, pielęgnowane itp. Osiągnięcie przez ślimaki rozmiarów umożliwiających ich ewentualną sprzedaż jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi (w przypadku hodowli ślimaków na polu np. zbyt upalne lato może przyczynić się do tego, że ślimaki nie będą żerować, a to spowoduje, że nie osiągną w przewidzianym okresie odpowiednich rozmiarów hodowlanych co spowoduje, że ślimaki takie Spółka będzie musiała przechowywać do kolejnego sezonu, aby mogły zostać dotuczone). Przychody z hodowli będą osiągane raz w roku pod warunkiem powodzenia hodowli. W przypadku powodzenia hodowli, przewidywany przychód ze sprzedaży, maksymalnej możliwej do wyhodowania ilości ślimaków, prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 50 tys. zł w pierwszym roku funkcjonowania hodowli. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0 jako „Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich”. PKD 0149.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zakresie prowadzonej działalności – hodowli ślimaka jadalnego – można korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, hodowla ślimaka jadalnego jako działalność rolnicza uprawnia Spółkę do zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości (zakresu) opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Jak wynika z powołanych przepisów zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego, co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności. A zatem podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności – podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy – podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas – chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną – dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.

W poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
 2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
 3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
 4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, będący spółką z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Ponadto zmierza rozpocząć działalność rolniczą w zakresie hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego – PKWiU 01.49.23.0 „Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich”.

Odnosząc się do powyższego należy podkreślić, że w świetle powołanych przepisów, tj. art. 2 pkt 19 i art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, status rolnika ryczałtowego posiada tylko ten rolnik, który nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nie zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych została uregulowana w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

W art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy postanowiono, że ustawa ta ma zastosowanie do:

 1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy prawa podatkowego na tle zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku stwierdzić należy, że w zakresie zamierzonej działalności polegającej na hodowli ślimaków jadalnych, Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, a zatem stosuje się do niej przepisy ustawy o rachunkowości, co oznacza, że Spółka musi prowadzić księgi rachunkowe.

Z tych też względów Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, z tytułu prowadzonej działalności rolniczej nie może posiadać statusu rolnika ryczałtowego i korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem zamierzona działalność podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie.

Końcowo należy wskazać, że kwestia dotycząca opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.