ITPB3/4510-150/15/KK | Interpretacja indywidualna

Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków jadalnych jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-150/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  3. hodowla
  4. podstawa opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania hodowli ślimaków jadalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania hodowli ślimaków jadalnych.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Działalność rozpoczęta w dniu 2 lutego 2015 roku, w przyszłości polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego. Dostawa produktów rolnych dokonywana będzie z działalności rolniczej Spółki. Hodowla będzie prowadzona na działce udziałowca Spółki na pow. ok. 8 arów, którą będzie użytkować na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Ślimaki do celów hodowlanych zostaną zakupione z gospodarstwa rolnego prowadzącego tego typu hodowlę. Będą to tzw. ślimaki mateczniki, czyli takie, które będą składały jaja. Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu (kwiecień 2015) do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 7 miesięcy (kwiecień-czerwiec etap rozmnażania, lipiec-październik odchów i tucz właściwy na działce rolnej, październik zbiór i sprzedaż wyhodowanych ślimaków). Po zbiorach ślimaki zostaną zahibernowane, a następnie część ślimaków Spółka planuje pozostawić w hodowli (na kolejny sezon), natomiast pozostałą część zamierza sprzedawać innym hodowcom lub firmom np. zajmującym się przetwórstwem lub skupem w kraju lub za granicą. Ślimaki pozostawione w hodowli na kolejny sezon w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. będą pozostawać w stanie hibernacji. Zakupione ślimaki będą dokarmiane, pielęgnowane itp. Osiągnięcie przez ślimaki rozmiarów umożliwiających ich ewentualną sprzedaż jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi (w przypadku hodowli ślimaków na polu np. zbyt upalne lato może przyczynić się do tego, że ślimaki nie będą żerować, a to spowoduje, że nie osiągną w przewidzianym okresie odpowiednich rozmiarów hodowlanych co spowoduje, że ślimaki takie Spółka będzie musiała przechowywać do kolejnego sezonu, aby mogły zostać dotuczone). Przychody z hodowli będą osiągane raz w roku pod warunkiem powodzenia hodowli. W przypadku powodzenia hodowli, przewidywany przychód ze sprzedaży, maksymalnej możliwej do wyhodowania ilości ślimaków, prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 50 tys. zł w pierwszym roku funkcjonowania hodowli. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0 jako „Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich”. PKD 0149.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków jadalnych jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, hodowla ślimaka jadalnego jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  • licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, że przychody z działalności rolniczej nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też dzierżawionych od innych podmiotów. Jest to produkcja wykonywana na gruntach znajdujących się we władaniu podatnika i jest prowadzona przez niego w sposób bezpośredni.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego. Dostawa produktów rolnych dokonywana będzie z działalności rolniczej Spółki. Hodowla będzie prowadzona na działce udziałowca Spółki na pow. ok. 8 arów, którą będzie użytkować na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Ślimaki do celów hodowlanych zostaną zakupione z gospodarstwa rolnego prowadzącego tego typu hodowlę. Będą to tzw. ślimaki mateczniki, czyli takie, które będą składały jaja. Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu (kwiecień 2015) do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 7 miesięcy (kwiecień-czerwiec etap rozmnażania, lipiec-październik odchów i tucz właściwy na działce rolnej, październik zbiór i sprzedaż wyhodowanych ślimaków).

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Stosownie do art. 2 ust. 5 ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Należy zauważyć, że załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w Tabeli, o której wyżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków jadalnych jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione przepisy prawa oraz okoliczności opisane we wniosku uznać należy, że działalność w zakresie hodowli ślimaków jadalnych, których „cykl produkcyjny” od momentu zakupu do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 7 miesięcy będzie zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP3/4512-775/15-5/JŻ | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
ITPB1/4511-926/15/HD | Interpretacja indywidualna

hodowla
ITPP1/4512-412/15/DM | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPP2/4512-195/15/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.