IPTPB3/423-213/12-2/MF | Interpretacja indywidualna

Czy przychody ze źródeł wskazanych (w poz. 68 niniejszego wniosku) będą stanowiły przychody z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-213/12-2/MFinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. gospodarstwo rolne
 3. hodowla
 4. hodowla (chów) zwierząt
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2012 r. (data wpływu 12 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach zatwierdzonych przez Ministra Środowiska zadań ochronnych (vide: Zarządzenie nr 1 Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚiGIOŚ z 2010 r. Nr 1, poz. 7 zał.) realizuje ochronę zagrożonych rodzimych gatunków (ras) zwierząt poprzez prowadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej oraz planuje do objęcia hodowlą bydło białogrzbiete lub polskie czerwone. Ochrona ogólnoużytkowych rodzimych ras zwierząt pozwala na wykorzystanie ich do naturalnego utrzymania siedlisk nieleśnych i zapobieżenia sukcesji leśnej.

Ochroną rezerwatową objęte jest stado liczące 7 klaczy stadnych, 1 ogier tabunowy i przychówek do 1,5 roku. Każdego roku w Ostoi rodzi się 6 - 7 źrebiąt, które są odławiane po przebyciu w rezerwacie przynajmniej jednego okresu zimowego.

Celem hodowli zachowawczej konika jest:

 • utrzymanie populacji konika, dobrze przygotowanej do bytowania w naturalnych warunkach w tym rejonie kraju,
 • zachowanie i doskonalenie typu konika polskiego,
 • utrzymanie silnej konstytucji połączonej z odpornością na choroby i ciężkie warunki bytowania.

Wnioskodawca prowadzi hodowlę polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej, która objęta jest programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Jest to rasa rodzima, tradycyjnie utrzymywana na terenach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Stado liczy 29 sztuk, w tym 27 owiec matek i 2 tryki rozpłodowe.

Celem hodowli owcy jest:

 • ochrona cennych i rzadkich gatunków roślin, do której przyczynia się wypasanie owiec na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • wypasanie powierzchni otwartych jest także warunkiem egzystencji - zróżnicowanej systematycznie, ale podobnej ekologicznie - grupy krótkonogich ptaków, wykorzystujących słuch do żerowania, takich jak: dzierzby, pustułki, błotniaki, sowy,
 • utrzymanie charakterystycznych cech dziedzictwa krajobrazowego regionu poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu,
 • efektywna czynna ochrona cennych siedlisk łącząca ochronę agrobioróżnorodności z szeroko rozumianą ochroną przyrody.

Corocznie kilka koników w wieku 2 - 3 lat oraz owiec w ilości przekraczającej stado podstawowe jest sprzedawane w związku z tym wnioskodawca osiąga przychody.

W treści wniosku wskazano, iż Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody ze źródeł wskazanych (w poz. 68 niniejszego wniosku) będą stanowiły przychody z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane z działalności wskazanej w poz. 68 niniejszego wniosku będą przychodami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie będą dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej oraz w konsekwencji nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest formą ochrony przyrody – vide: art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) i jednocześnie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) -vide: art. 8a ustawy o ochronie przyrody.

Do zadań Wnioskodawcy należy w szczególności (por. art. 8b ustawy o ochronie przyrody):

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (za art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody)
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 ustawy o ochronie przyrody, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie przyrody, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego,
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.).

Wnioskodawca zaznacza, iż na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, o których mowa w ww. pkt 1, w tym zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Wnioskodawcy jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnia się przychody z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz inne (por. art. 8g ust. 1 i dalsze ustawy o ochronię przyrody).

Przychodami Wnioskodawcy są: dotacje z budżetu państwa; dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotacje oraz pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody; wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością; wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń; wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości; wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18 ustawy o ochronie przyrody lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 ww. ustawy; wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych; wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego; wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej; wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; wpływy z opłat za udostępnienie informacji o zasobach przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych; wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku; inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego. Przychodami Wnioskodawcy mogą być dobrowolne wpłaty; spadki, zapisy i darowizny; świadczenia rzeczowe; wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu (por. art. 8h ust. 1 i dalsze ustawy o ochronie przyrody).

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi On gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którym jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Wnioskodawca zauważa, iż art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Przepis art. 2. ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uznaje za gospodarstwo rolne obszar gruntów, o których mowa w art. 1 przywołanej ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W ocenie Wnioskodawcy, podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu komentowanego artykułu.

Wnioskodawca stwierdza, iż spełnia kryterium normy obszarowej uznania gruntów za gospodarstwo rolne poprzez grunty będące w Jego wieczystym użytkowaniu, choćby objętych księgą wieczystą nr (...).

Wnioskodawca zaznacza, iż zgodnie z orzecznictwem i stanowiskami organów podatkowych (IPPB1/415-220/09-3/KS) wytwarzanie zwierząt w formie nieprzetworzonej z własnej hodowli, prowadzone w gospodarstwie rolnym jest również działalnością rolniczą i podlega zwolnieniu z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zauważyć również należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2. Załącznik nr 2, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiar mogą stanowić działy specjalne produkcji rolnej. Tabela ta stanowi tym samym zamknięty katalog rodzajów działalności, które można uznać za działy specjalne produkcji rolnej. Z przedmiotowego załącznika z poz. 14 wynika, iż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych hodowla i chów koni rzeźnych i koni hodowlanych poza gospodarstwem rolnym w ilości co najmniej 1 sztuki.

Stosownie do art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Z powyższych przepisów wynika, iż ustawodawca dla celów podatku dochodowego od osób prawnych precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, w ramach zatwierdzonych przez Ministra Środowiska zadań ochronnych dla Parku Narodowego, realizuje ochronę zagrożonych rodzimych gatunków (ras) zwierząt poprzez prowadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej oraz planuje do objęcia hodowlą bydło białogrzbiete lub polskie czerwone. Corocznie kilka koników w wieku 2 - 3 lat oraz owiec w ilości przekraczającej stado podstawowe jest sprzedawane w związku z czym Wnioskodawca osiąga przychody.

W treści wniosku wskazano, iż Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W świetle powyższego, należy uznać, iż prowadzona przez Wnioskodawcę hodowla zachowawcza konika polskiego i polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w ramach gospodarstwa rolnego, stanowi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezaliczoną do działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.