IPPB1/4511-242/16-2/SO | Interpretacja indywidualna

Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB1/4511-242/16-2/SOinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  3. hodowla
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaków afrykańskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaków afrykańskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność w zakresie hodowli ślimaków. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0 jako: „Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich”. PKD 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt.

Wnioskodawczyni nie posiada gospodarstwa rolnego (ziemi rolnej o pow. min. 1 ha). Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT ani podatnikiem VAT zwolnionym.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć jednoosobową działalność, która polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego.

Dostawa produktów rolnych dokonywana będzie z własnej działalności rolniczej.

Na początku marca 2016 r. Wnioskodawczyni planuje rozpocząć jednoosobową działalność, która polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka afrykańskiego (jadalnego). Wnioskodawczyni planuje prowadzić hodowlę na działce o pow. ok. 8 arów, którą będzie użytkowała na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Ślimaki do celów hodowlanych zostaną zakupione z gospodarstwa rolnego prowadzącego tego typu hodowlę w liczbie 38 tys. szt. Będą to tzw. ślimaki mateczniki, czyli takie, które będą składały jaja. Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 9 miesięcy (luty-kwiecień - etap rozmnażania, maj-wrzesień - odchów i tucz właściwy na działce rolnej, wrzesień-październik zbiór i sprzedaż wyhodowanych ślimaków). Po zbiorach ślimaki zostaną zahibernowane, a następnie część ślimaków planuje się pozostawić w hodowli (na kolejny sezon), natomiast pozostałą część Wnioskodawczyni zamierza sprzedać innym hodowcom lub firmom, np. zajmującymi się przetwórstwem lub skupem w kraju lub za granicą. Ślimaki pozostawione w hodowli na kolejny sezon w okresie od listopada 2016 roku do lutego 2017 roku będą pozostawać w stanie hibernacji. Zakupione ślimaki będą dokarmiane, pielęgnowane itp. Osiągnięcie przez ślimaki rozmiarów umożliwiających ich ewentualną sprzedaż jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi (w przypadku hodowli ślimaków na polu np. zbyt upalne lato może przyczynić się do tego, że ślimaki nie będą żerować, a to spowoduje, że nie osiągną w przewidzianym okresie odpowiednich rozmiarów handlowych co spowoduje, że ślimaki takie Wnioskodawczyni będzie musiała przechowywać do kolejnego sezonu, aby mogły zostać dotuczone). Przychody z hodowli będą osiągane raz w roku pod warunkiem powodzenia hodowli. W przypadku powodzenia hodowli, przewidywany przychód ze sprzedaży, maksymalnej możliwej do wyhodowania ilości ślimaków, prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 100 tys. zł w pierwszym roku funkcjonowania hodowli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prowadząc hodowlę ślimaka afrykańskiego (jadalnego) Wnioskodawczyni będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług...
  2. Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Odpowiedź na pytanie 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że hodowla ślimaka jadalnego jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, reguluje zasady opodatkowania wszelkich dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W art. 2 ust. 2 przedstawiona została definicja działalności rolniczej, zgodnie z którą Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Ślimaki afrykańskie (jadalne) należy przyporządkować do grupy „pozostałych zwierząt”, dla których minimalny okres przechowywania to 2 miesiące. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że hodowla ślimaków będzie trwała około 9 miesięcy, zatem spełniony zostanie warunek przedstawiony w art. 2 ust. 2 pkt 4 o minimalnym okresie przetrzymywania zakupionych zwierząt.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, według art. 2 ust. 3 są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią natomiast działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Zamieszczona w nim „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji – do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza prowadzić jednoosobową działalność, która polega na hodowli i sprzedaży ślimaka afrykańskiego (jadalnego). Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 9 miesięcy.

Z powołanych regulacji prawnych wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków afrykańskich (jadalnych) jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich (jadalnych), których hodowla trwa około 9 miesięcy, zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB1/4511-1-1498/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
ITPB1/4511-1277/15/JC | Interpretacja indywidualna

hodowla
ILPB1/4511-1-1555/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.